e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Vergi Denetmen Yardımcısı Alınacak !

356 Okunma — 30 Eylül 2009 14:46
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

memurluk_sinaviVergi Denetmen Yardımcılığı Sınavı İlanıdır .

Maliye Bakanlığı KPSSP 49 puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olanlar arasından 500 vergi denetmen yardımcısı alacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan ilk 4000 kişigiriş sınavına alınacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

VERGI DENETMEN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

– Görev Yeri: Vergi Dairesi Başkanlığı

– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Denetmen Yardımcılığı, 500 kişi

– KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP 49 puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olanlar katılabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 4000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 4000 aday giriş sınavına alınacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 4000 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

– KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 28–29 Haziran 2008 ve 27–28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.

II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

– Giriş sınavının yazılı bölümü 21Kasım 2009 (Cumartesi ) Ankara’da yapılacaktır.

– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

– Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

– Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

– Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

– Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

– Daha önce Vergi Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

– Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU VE ŞEKLİ

– Başvurular, 19 Ekim 2009 tarihinde başlayıp 30 Ekim 2009 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, “Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yapılacaktır.

– Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa iletilebilir. Başvurular, “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan A Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilir.

– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 30 Ekim 2009 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV KONULARI

– Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şunlardır:

1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2- Hukuk Grubu

– İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

– Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

– Borçlar Hukuku

– Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak)

– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

3- İktisat Grubu

– Makro İktisat

– Mikro İktisat

– Uluslararası İktisat

– İşletme İktisadı

– Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

4- Maliye Grubu

– Maliye Politikası

– Kamu Maliyesi

– Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

5- Muhasebe Grubu

– Genel Muhasebe

– Maliyet Muhasebesi

– Şirketler Muhasebesi

VI- DEĞERLENDİRME

– Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar.

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

– Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

– Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulur.

– Sınava katılanlar sınav sonuçlarına Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

– Sınavı kazananlardan, Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini aday üzerinde bulunduracaktır.

– İlan olunur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort