e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Adalet Bakanlığı 100 İdari Yargı Hakim Adaylığı Başvuruları

460 Okunma — 04 Ekim 2011 01:57
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Adalet Bakanlığı 100 İdari Yargı hakim adayı alacak. Başvurular 3 Ekim 2011 Pazartesi ile 21 Ekim 2011 Cuma tarihleri arasında elektronik ortamda Ağır Ceza C. Başsavcılıklarına, Bölge İdare Mahkemesi başkanlıklarına veya Adalet Bakanlığı P.G.M. Şube Müdürlüğüne yapılacak.  Başvuru yapmadan önce Halk Bankası, Ziraat Bankası, Akbank veya Garanti Bankasına 50 TL Sınav ücreti yatırmanız gerekiyor. Sınav 26 Kasım 2011 Cumartesi günü 09.30’da Ankarada yapılacak. Sınav süresi 2.5 saat olarak uygulanacak. Başvuru formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Formu indirip eksiksiz doldurduktan ve ücreti yatırdıktan sonra  yukarıda belirttiğimiz yerlere başvurunuzu yapacaksınız. İdari yargı hakimliği adayı Sınav giriş belgesini 21 Kasım 2011’den itibaren ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilirsiniz. İlanın tam metni aşağıdaki şekildedir.

Ekim 2011 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakimliği BAŞVURU FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN ***

1-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 inci dereceli kadrolara 100 idarî yargı hâkim adayı alınacaktır.

2-Başvurular elektronik ortamda 6 ncı maddede belirtilen usul çerçevesinde ve yerlerde 03 Ekim 2011 Pazartesi günü başlayacak, 21 Ekim 2011 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 

3-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Kasım 2011 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir. 

4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı taktirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

 Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.

 Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülâkata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da mülâkata çağrılacaktır. Ancak, 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülâkata çağrılacaktır.

 Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız.”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “ Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.

 5-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

2011 Adalet Bakanlığı İDARİ YARGI HAKİMLİĞİNE BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

a)Türk vatandaşı olmak,

 b)Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 26.11.1976 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

 c)Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

 d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

 e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

 f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

 g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

 h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

 6- Sınava başvurular elektronik ortamda alınacağından, adayların başvuru tarihleri arasında sınav başvuru ücreti olan 50 TL’yi ÖSYM adına Akbank, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve Akbank, T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla öncelikle yatırmış olmaları gerekmektedir. Bu ücretin yatırılmamış olması halinde sistem başvuruyu kabul etmeyecektir.

 Sınav ücretini yatıran adaylar:

 a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr.) temin edecekleri başvuru formu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),

 b) Hukuk Fakültesinden mezun olanlar bakımından: Hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının sureti, diplomanın düzenlenmemiş olması halinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge, Hukuk fakültelerinin dışındaki fakültelerden mezun olanlar bakımından: Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yaptığını gösteren diplomasının suretini diplomaların düzenlenmemiş olması halinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diploma suretleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair verilecek belge,

 c) Nüfus cüzdanı sureti ile birlikte başvuracaklardır.

 Başvurular Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına veya bölge idare mahkemesi başkanlıklarına başvuru tarihleri arasında bizzat yapılacaktır. Kayıt işlemi elektronik ortamda adayın fotoğrafı çekilerek yapılacağından posta yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çekilen fotoğraf ÖSYM tarafından düzenlenecek Sınava Giriş Belgesinde kullanılacağından, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.

 Başvuruda bulunan adaya kayıt görevlisi tarafından kayıt formu verilecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevlice onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra kayıt işleminde herhangi bir değişiklik yapılamayacağından kayıt formunun aday tarafından titizlikle incelendikten sonra imzalanması gereklidir. Onaylanan kayıt formunun bir sureti adaya verilecek, diğer sureti ise başvuru formu ve ekleri ile birlikte birimde kalacaktır.

 Şartları taşımadığı halde başvuran adayın başvurusu sistem tarafından reddedilecek ve durum kayıt formunda belirtilecektir. Bu kişiler ÖSYM’ye gönderilen listeye dahil edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

 7-Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 21 Kasım 2011 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Adaylar şifrelerini, başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır. Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Sınava Giriş Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.

 8-Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

 Yapılacak olan yazılı yarışma sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

 Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

 Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Maliye-Ekonomi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

 9-Adaylar sınava, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş Belgesi, özel kimlik belgesi (Yalnız nüfus cüzdanı veya pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) ile gelecektir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker ÖSYM tarafından her bir aday için soru kitapçığı ile birlikte temin edilecektir. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır.

 10-Yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak, sınav sonuçları ile mülakat günü ve yeri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.pgm.adalet.gov.tr) ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuruyu dikkate alarak ÖSYM’ye yapacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyerek, sonuçlarını adaylara 10 gün içinde bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır.

 11-Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle (doğum tarihi 26.11.1976 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formuyla birlikte ilanın 6 ncı maddesinin (b) bendinde geçen fakültelerden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretini ve ilanın 12 inci maddesine göre mülâkata katılmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeleri başvuru tarihleri olan 03 Ekim 2011-21 Ekim 2011 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı veya bölge idare mahkemesi başkanlıkları aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

 12-Mülakata katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı ya da bölge idare mahkemesi başkanlığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir:

 a) İlanın 6 ncı maddesinin (b) bendinde sayılan belgelerin asılları veya noterden onanmış örnekleri,

 b)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

 c)Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına yada ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,

 d)Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair dilekçe şeklinde bildirim,

 e) İki adet 6×9 ebadında, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,

 f) Mal bildirim belgesi,

 g)Sınav sonucuna ilişkin internet çıktısı,

 h)Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

 ı)Adalet Bakanlığına verilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığından veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak resmi kurum sorgulu iki adet adlî sicil kaydı,

i) Başarılı olması halinde atanmak istediği staj merkezine ilişkin dilekçe şeklinde bildirim.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort