e
sv
porno izle

2010’da KPSS Sınavına Girmeyi Düşünenler Sınavınız İptal Olabilir !

398 Okunma — 03 Aralık 2009 15:54
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

KPSS-2010KPSS’ye en üst öğrenim düzeyinden girmesi KPSS şartları geregince zorunludur. Fakat, sınava gireceği yılda, sınava başvuru tarihi itibariyle henüz mezun olmamış adayların bir alt öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri yetkili bulunmaktadır.2010 yılında ve daha sonra KPSS ye giecekler dikkat ediniz.

Buna rağmen üst öğrenimden mezun olmuş ve ataması olanların atamaları iptal edilmesi gündeme geldi. Bu durumda olan aday ataması iptal edildi . Aday bunun üzerine özel dava açmıştır.

Ancak aday hem idare mahekemsinde hem de Danıştay’da kaybetmiştir.

Adayların KPSS’ye en üst öğrenim düzeyinden girmesi zorunludur.

MAHKEME KARARI

T.C.
DANIŞTAY
Onikinci Daire

Esas No : 2007/6563
Karar No : 2008/6622

Özeti : Davacının 2001 yılında 4 yıllık Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduğu halde, 1998 yılında bitirdiği 2 yıllık Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu beyan ederek, önlisans mezunu gibi katıldığı sınav sonucu yapılan atamasının iptal edilerek, yerine başkasının atanmasında, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): … Vekili : Av. …
Karşı Taraf : Adalet Bakanlığı

İsteğin Özeti : Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olan ve infaz ve koruma memurluğu sınavını kazanarak ataması uygun görülen davacının, sözlü sınavda başarılı sayıldığına dair kararın iptal edilerek yerine … isimli kişinin atanmasına dair 26.7.2006 günlü ve 395 sayılı kararın iptali istemiyle açtığı davada; Adalet Bakanlığı’nın infaz ve koruma memurluğunun karşılanması amacıyla 2006 yılında yapılan sınava katılan davacının, 2001 yılında 4 yıllık-Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden (lisans) mezun olmasına rağmen, 1998 yılında bitirdiği 2 yıllık Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu beyan ederek önlisans mezunu gibi katıldığı 2004 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında davacının gerçeğe aykırı beyanı ile davalı idareyi yanılttığı açık olduğundan atamasının iptal edilerek yerine başka birinin atanması yönündeki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 30.5.2007 günlü, E:2006/2l65, K:2007/810 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması İstenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi; M. Önder Tekin
Düşüncesi ;İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı: Yaşar Uğurlu
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesine öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA,

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek jxjzulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 30.5.2007 günlü, E:2006/2165, K:2007/810 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 22.90. YTL yürütmenin durdurulması harcı ile 9.00 YTL posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, 24.11.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.