e
sv
porno izle

Memur Yıllık İzin Ve Rapor Kullanımı

1458 Okunma — 11 Ağustos 2010 09:27
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

izinYILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USÛL VE ESASLARI

Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102-108 nci maddeleri ile 178 nci maddesinde belirtilen izinleri aşağıdaki belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kullanılacaktır.

1- YILLIK İZİNLER

1.1. Yıllık İzin Süreleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için ikişer gün eklenebilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlardaki hizmeti 1 yıldan az olan memurların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. (657 sayılı Kanunun değişik 178 nci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı verilecek izinlerde bu süre aranmaz.)

Ancak, 1 yılın doldurulduğu günü takip eden günden itibaren 20 gün yıllık izin kullanımı mümkündür. Öte yandan, 10 ncu yılın tamamlandığı günü takip eden günden itibaren 30 gün izne hak kazanılmakta olup, bu izne hak kazanmadan önce yıllık iznin tamamının veya bir kısmının kullanılmış olması bu hakkı ortadan kaldırmaz.

Yıllık izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun yalnızca kamu kurumlarında geçen süreler dikkate alınacaktır. Yasama organı üyeliğinde, Kanunla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta geçirilen süreler, izin süresi nin hesabına dahil edilecek ve bu sürenin hesabında gözönünde bulundurulacaktır.

1.2. Yıllık İzinlerin Kullanılma Zamanı

Yıllık izinlerin kullanımı konusunda amirlere yetki tanınmıştır. Ayrıca yıllık izinlerin ait olduğu yıl içinde kullanılmasının asıl, o yıla ait kullanılmayan iznin ise istisnai bir durum olması nedeniyle, yıllık izinlerin kullanılmasında temel ilke; her birimde mevcut personelin hizmeti aksatmayacak bir şekilde izin kullanmalarının sağlanmasıdır. Bu amaçla, izin vermeye yetkili amirler, personeline hizmetin aksamadan devamını sağlayacak ve önceden hazırladığı bir plan çerçevesinde izin kullandıracaktır.

1.3. Yıllık İzin Vermeye Yetkililer

1.3.1. Merkez Teşkilatında;

1.3.1.1. Müsteşar, Kurul Başkanı ve Özel kalem Müdürüne Bakan,

1.3.1.2. Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı ve Savunma Sekreterine Müsteşar,

1.3.1.3. Maliye Başkanına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

1.3.1.4. Maliye Başkanlığı Yönetimi altındaki Bütçe Dairesi Başkanı ve Merkez Saymanlık Müdürüne ilgili Maliye Başkanı, diğer personele ise yetki devredeceği amir (Maliye Başkanı olmayan birimlerde ilgili Genel Müdürler veya bunların yetki devredeceği amirler),

1.3.1.5. Maliye Başkanlığına bağlı olmayan Bütçe Dairesi Başkanına, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü veya yetki devredeceği amir, diğer personele Bütçe Dairesi Başkanı,

1.3.1.6. Maliye Başkanlığına bağlı olmayan Merkez Saymanlık Müdürüne Muhasebat Genel Müdürü veya yetki devredeceği amir, diğer personele Merkez Saymanlık Müdürü,

1.3.1.7. Diğer personele bağlı oldukları birimin en üst amiri veya yetki vereceği amir,

1.3.2. Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı

1.3.2.1. İşletme Müdürlerine Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü veya yetki devredeceği amir, diğer personele İşletme Müdürü,

1.3.2.2. Maliye Meslek Lisesi Müdürü ile Maliye Kursu ve Mesleki Eğitim Kursu Müdürüne Personel Genel Müdürü veya yetki devredeceği amir, diğer personele ilgili Müdürler,

1.3.3. Taşra Teşkilatında;

1.3.3.1. Defterdarlara Valiler,

1.3.3.2. Gelirler Bölge Müdürlerine Gelirler Genel Müdürü,

1.3.3.3. Gelirler Bölge Müdürlüğünde görevli personele Bölge Müdürü veya yetki vereceği amirler,

1.3.3.4. Defterdarlığa bağlı birimlerdeki bütün personele (Vergi Dairesi Başkanlığı, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Askeri Defterdarlık, Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü dahil) illerde Vali, ilçelerde Kaymakam veya bunların yetki vereceği amirler,

1.3.3.5. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı bulunan İl Merkezlerindeki İlçe Malmüdürlerine Kaymakam,

1.3.3.6. Döner Sermaye ve Fon Saymanları ile kadrosu Bakanlığımıza ait olan Döner Sermaye ve Fon Saymanlığı personeline İl’lerde Vali, İlçelerde Kaymakam veya bunların yetki vereceği amirler,

1.3.4. Bakanlığımız Yurtdışı Teşkilatında;

1.3.4.1. Maliye Müşavirleri ve Ataşelere Daimi Temsilci veya Misyon Şefinin muvafakatı ile Müsteşar,

1.3.4.2. Diğer personele (sözleşmeli personelin sözleşmelerinde belirtilen esaslar dahilinde) Maliye Müşaviri, Maliye Ateşesi veya yetki verecekleri yardımcıları ya da Maliye Müşaviri ve Maliye Ataşesi olarak yetki verilen Müşavir veya Ataşe,

1.3.4.3. Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen personele, bulunduğu yere en yakın Maliye Müşaviri Maliye, Ataşesi veya yetki verecekleri yardımcıları ya da Maliye Müşaviri ve Maliye Ataşesi olarak yetki verilen Müşavir ve Ataşe,

İzin vermeye yetkilidirler.

Kıbrıs Türk Askeri Birlikler Saymanlık Müdürüne, Kıbrıs Maliye Müşaviri veya yetki vereceği yardımcısı ya da Maliye Müşaviri ve Maliye Ataşesi olarak yetki verilen Müşavir ve Ateşe, diğer personele Saymanlık Müdürü izin vermeye yetkilidir.

1.4. Yıllık İzinlerin Kullanımı

Yıllık izinlerin kullanılmasıyla ilgili 657 sayılı Kanunun 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 103 ncü maddesinde; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan ve ihtiyaca göre kısım kx-sım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” denilmektedir.

Buna göre;

a) Yıl içinde kullanılmayan veya talep edilip de idari zorunluluk nedeniyle tamamı veya bir kısmı kullanılmayan izinler, bir sonraki yılın izniyle birlikte toptan veya kısım kısım kullanılabilecektir,

b) Kullanılamayan izinlerin müteakip yılda kullanılabilmesi için memur tarafından dilekçe.verilmesine veya izin birleştirme onayı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

c) Bir önceki yıldan devreden izin ile cari yıl izni toplamının kısmen veya tamamen kullanılamaması halinde, sadece cari yıl iznine tekabül eden kısmının bir sonraki yılda kullanılması mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin sürelerinden mahsup edilecektir.

Örneğin, 10 yıldan az hizmeti olan bir memur, 1994 yılından 15 gün, 1995 yılından 20 gün olmak üzere toplam 35 gün olan 1994 – 1995 yılları izninin 15 gününü 1995 yılında kullanmış, ancak 20 gününü kullanmamış ise kullanamadığı izin 1995 yılına ait olduğundan kalan 20 günlük izni, 1996 yılı içinde kullanabilecektir.

Bununla beraber, 35 gün olan 1994 – 1995 yılları izninin, 10 gününü 1995 yılında kullanıp, 25 gününü kullanamaması halinde, 1995 yılına ait izin süresi 20 gün, 1994 yılına ait izin süresi ise 5 gün olduğundan 1994 yılına ait 5 günlük izin 1996 yılına devretmeye cek, 1996 yılına sadece 1995 yılına ait 20 günlük izin devredecek ve ilgili 1996 yılında toplam 40 gün izin kullanabilecektir.

d) Cari yıla ait yıllık iznin bir sonraki yıla taşması halinde, taşan kısım, iznin alındığı yıla ait olacağından bu kısım yeni yıl izninden mahsup edilmeyecektir.

ÖRNEK 1- 10 yıldan fazla hizmeti olan bir memurun 1995 yılına ait 30 günlük iznini 20.12.1995 tarihinden itibaren kullanması halinde, 1996 yılına taşan 18 günlük izni 1996 yılı izninden mahsup edilmeyecektir.

ÖRNEK 2- 1995 yılına ait 20 gün izni olan bir memurun, 25.12.1995 tarihinden itibaren 15 gün izin alması halinde, 9.1.1996 tarihine kadar kullandığı 15 günlük izninin tamamı 1995 yılının izni sayılacaktır. 1995 yılından kullanamadığı 5 günlük iznini ise 1996 yılı içinde kullanabilecektir.

e) Bir önceki yıldan devreden izin süresinin mutlaka devrettiği yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde devreden ve kullanılamayan izin süresi müteakip yılda kullanılamayacaktır.

ÖRNEK- 10 yıldan az hizmeti olan bir memur, 1994 yılından devreden 15 günlük iznini devrettiği 1995 yılına ait yıllık izni ile birlikte (toplam 35 gün) 20.12.1995 tarihinden itibaren kullanmak istemesi halinde 1995 yılı içinde 1994 yılına ait sadece 12 gün (20.12.1995 – 31.12.1995) izin kullanabileceğinden ve 1994 yılı izninin hiçbir şekilde 1996 yılına devretmemesi gerektiğinden, ilgiliye en fazla 32 gün izin verilebilecektir. 1994 yılına ait kullanılamayan 3 günlük izin hakkı düşmüş olacaktır.

f) 1994 yılı içinde kullanılamayan yıllık izin süreleri yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 1995 yılı sonuna kadar kullanılabilecektir.

ÖRNEK- 13 yıl hizmeti bulunan bir memur, 1994 yılı içinde hiç izin kullanmamış ise, kullanmadığı 30 gün süreli iznini 1995 yılı sonuna kadar kullanabilecektir.

g) 1993 yılı izninin tamamını veya kalan kısmını 1994 yılı izni ile birleştirerek 1994 yılı içinde kısmen kullanan ve 12.2.1992 günlü onay esaslarına göre kalan iznini kullanması mümkün bulunmayan personelin 1994 yılı içinde kısmen kullandığı izin öncelikle 1993 yılından devreden izin süresinden mahsup edilecek ve 1994 yılı izninden kalan kısmını 1995 yılı sonuna kadar kullanabilecektir.

ÖRNEK- 10 yıldan fazla hizmeti olan ve 1993 yılına ait 15 günlük iznini 1994 yılı izniyle birleştirerek 45 günlük izninden 1994 yılı içinde 25 günlük kısmını kullanan ve kalan 20 günlük iznini 12.2.1992 günlü onay esaslarına göre 1995 yılı izni ile birleştiremeyen personelin 1994 yılı içinde kullandığı 15 günlük izin 1993 yılı izni, 10 günlük izin 1994 yılı izni sayılacak ve kullanamadığı 20 günlük izin 1994 yılına ait olduğundan 1995 yılı sonuna kadar kullanabilecektir.

Aynı personelin 25.7.1995 tarihine kadar veya bu tarihten sonra 25 gün izin kullanmış olması halinde ise, 25 günlük iznin 20 günlük kısmı 1994 yılından devreden izin olarak değerlendirilecek, 5 günlük kısım 1995 yılı izni sayılacaktır. Bu personel 1995 yılından kalan 25 günlük iznini aynı yıl veya bir sonraki yılda kullanabilecektir.

1.5. Aday Memurların İzinleri

Bir yıllık hizmetini doldurmayan aday memurlara yıllık izin kullandırılmayacak, bir yıllık hizmetini dolduran aday memurlara ise yalnızca bir yılın doldurulduğu yılın izni olan 20 gün izin verilebilecektir.

Örneğin, 10.11.1994 tarihinde memuriyete aday olarak başlayan bir memur, ancak bir yıllık süreyi doldurduğu 10.11.1995 tarihinde ve 1995 yılı iznine hak kazanacaktır.

3065 sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışmakta iken, memuriyet kadrosuna aday olarak atanan personel hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılacak, bu personele aday memur olarak bir yılı doldurdukları tarihten sonra yıllık izin verilebilecektir.

Yasama organı üyeliğinde, kanunla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve 3065 sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesine göre sözleşmeli statüde geçen süreler, bir yıllık memuriyet süresinin bittiği tarihten itibaren dikkate alı nacaktır.

1.6. Denetim ve Soruşturma Esnasında İzin Kullanma

Denetim elemanlarınca, denetim veya soruşturma yapılması hallerinde, bu süre zarfında izin kullanması sakıncalı görülenlerin izinleri, denetim elemanlarının talebi üzerine izin vermeye yetkili amirler tarafından iptal edilecek veya ertelenecektir.

1.7. İzinlerin Yurtdışında Kullanılması

Yıllık izinlerini yurtdışında kullanmak isteyen personel (Örnek 2) No’lu dilekçe ile müracaatlarını yıllık izin vermeye yetkili amirlere yapacaklar, bu amirlerin uygun görmesi halinde izinlerini yurtdışında kullanabileceklerdir.

Ancak; yurtdışı izni almadan önce Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Personel Genel Müdürlüğünü; taşra teşkilatında görevli bölge müdürü, başkan ve müdür ünvanlı (vekiller dahil) birim amirleri ise ilgili Genel Müdürlükleri bilgilendireceklerdir.

1.8. 657 sayılı Kanunun Değişik 178/B Maddesi Uyarınca Fazla Çalışma Karşılığı İzinlerin Kullanımı

657 sayılı Kanunun 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik 178 nci maddesinin (B) fıkrasında, “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın hersekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.” denilmektedir.

Buna göre fazla çalışma karşılığı kullanılacak izinler için daire amirince onaylanan (Örnek 1) Nolu “İzin Karşığı Fazla Çalışma Cetveli” düzenlenecek, bu cetvel esas alınarak izin vermeye yetkili amirlerce 657 sayılı Kanunun değişik 178/B maddesi çerçevesinde izin kullandırılacaktır.

1.9. Yıllık İzinlerle İlgili Diğer Hususlar

657 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde; zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için yıllık izin sürelerine en çok ikişer gün eklenebileceği belirtilmektedir.

Madde ile getirilen bu düzenlemenin ek dört gün ilave izin olarak mütalaa edilmemesi ve mutad vasıtayla yapılan ve fiilen yolda geçen sürenin dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, izin belgeleri iki nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası dairesinde kalacak, diğer nüshası ise ilgiliye verilecektir. İzin dilekçelerinde, iznin geçirileceği adres ile varsa telefon numarası belirtilecektir.

2- MAZERET İZNİ

2.1. Verilmesi Kanunen Zorunlu Olan Mazeret İzinleri

2.1.1. Kadın memurlara doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten geçerli olmak ve özlük hakları devam etmek üzere altı hafta doğum izni verilir.

Bu sürenin bitiminden itibaren isteği üzerine 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Memur bu izni günde bir defada kullanabileceği gibi, iki parça halinde de kullanabilir.

2.1.2. Erkek memura karısının doğum yapması üzerine isteği ve doğum olayının belgelendirilmesi koşuluyla üç gün izin verilir.

2.1.3. Memura isteği üzerine ve olayı belgelendirmesi koşuluyla (acil hallerde belgelendirme sonradan yapılabilir) kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

Yukarıdaki (1), (2) ve (3) üncü fıkralarda yer alan izinlerin olayın vukuu bulduğu tarihlerde kullanılması gerekmektedir.

2.2. Amirin Uygun Bulması Halinde Verilen Mazeret İzni

2.2.1. Yukarıda belirtilen hallerden başka bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak merkezde birim amirleri taşra teşkilatında il’lerde Vali, İlçe lerde Kaymakamlar yurtdışında misyon şefleri veya bunların yetki vereceği amirler tarafından en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

Zorunlu olması halinde en çok 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin ertesi yıla ait yıllık izinden mahsup edilir.

2.2.2. Yıllık izne hak kazanmayan aday memurlara mazeretleri halinde en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

3- HASTALIK İZNİ

Hastalık raporlarının izne dönüştürülmesinde raporun, “Memurlara Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygunluğu aranacaktır.

3.1. Hastalık İzni

Hastalık izni;

a) Bakanlık merkezinde görevli personel için ilgili Genel Müdür veya Başkanca,

b) Taşrada görevli Gelirler Bölge Müdürüne Gelirler Genel Müdürünce,

c) Gelirler Bölge Müdürlüğünde görevli personele Bölge Müdürünce,

d) Taşrada görevli personel için mülki amirlerce,

e) Yurtdışında görevli personel için Misyon Şeflerince,

verilecektir.

3.2. Hastalık Raporlarının İntikal Ettirilmesi

Memuriyet mahalli içinde alınan raporlar aynı gün görevli olunan birime verilecektir.

Memuriyet mahalli dışında rapor alan personel ise adreslerini belirtmek suretiyle aldıkları raporları en geç üç gün içerisinde görevli oldukları birimlere gönderecekler ve raporların izne dönüştürülmesini sağlayacaklardır.

3.3. İzinli İken Hastalık Raporu Alan Personel

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir personelin rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır.

Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan personellerin hastalıklarından dolayı verilen hastalık izninin, yıllık izin içine dahil edilmemesi gerekmektedir.

3.3.1. Raporun İzinden Fazla Olması

İzinli iken hastalık nedeniyle rapor alan personelin hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde personelin kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini takiben göreve başlaması gerekmektedir.

Örneğin, 3.7.1995 tarihinde 10 gün izin alan ve 13.7.1995 tarihinde göreve başlaması gereken personelin, 8.7.1995 tarihinde 15 gün rapor alması halinde, rapor bitim tarihi olan 23.7.1995 tarihinde, göreve başlaması gerekir. Geri kalan 5 günlük izin, amirin uygun göreceği bir zamanda kullandırılabilecektir.

3.3.2. Raporun İzinden Az Olması

İzinli iken alınan hastalık raporunun süresi, iznin bitiş tarihinden Önce sona ermesi halinde hastalık sebebiyle ilgilinin kullanamadığı geri kalan yıllık izninin 657 sayılı Kanunun değişik 103 ncü maddesine göre kullandırılması mümkündür.

Örneğin, 3.7.1995 tarihinde 14 gün izin alan ve 17.7.1995 tarihinde göreve başlaması gereken personelin, 5.7.1995 tarihinde 7 gün rapor alması halinde, raporun bitiş tarihi olan 12.7.1995 tarihinden sonra geri kalan 5 günlük iznini kullanarak 17.7.1995 tarihinde göreve başlaması gerekmektedir. İlgiliye rapor nedeniyle kullanamadığı 7 günlük izin,amirin uygun göreceği bir zamanda kullandırılabilecektir.

3.3.3. Raporun Bitiş Tarihinin İzinle Aynı Olması

Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalık nedeniyle rapor alan personelin sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde, sağlık izninin bitiminde görevine başlaması gerekir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerce uygun görülen tarihte kullandırılabilecektir.

Örneğin 1.8.1995 tarihinde 20 gün yıllık izne ayrılan bir personelin rahatsızlanması nedeniyle 11.8.1995 tarihinde 10 gün rapor alması halinde rapor bitim tarihi ile yıllık izin bitim tarihi aynı güne rastladığından personelin 21.8.1995 tarihinde görevine başlaması gerekir. Geriye kalan 10 gün izin amirin uygun göreceği bir zamanda kullandırılabilecektir.

3.4. Hastalık izinleri ile ilgili 657 sayılı Kanunun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 213 üncü maddesindeki “Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri,hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izni süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.” hükmü dikkate alınacaktır.

Madde de belirtilen 7 günlük sürenin takibi, ilgililerin özlük haklarının izlendiği birimlerce yapılacaktır.

3.5. Hastalık izinlerinin kullandırılmasında ilgili kanun, ve yönetmelik hükümleri ile Başbakanlığın 1982/50 sayılı genelgesi hükümlerine uyulacaktır.

Alınan raporlar usul ve fenne uygunluğu yönünden birimlerce incelenerek, usul ve fenne aykırı olduğu tespit edildiğinde rapor geçersiz sayılarak hastalık iznine dönüştürülmeyecek ve ilgili durumdan derhal haberdar edilerek göreve dönmesi sağlanacaktır. Bu şekilde haberdar edilmekle birlikte görevine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun görevden çekilme ve disipline, ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Usule aykırı olduğu tespit edilen raporlar hakkında sağlık birimleri ile yazışma yapılmasına gerek bulunmadan yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanacaktır.

4- AYLIKSIZ İZİN

657 sayılı Kanunun 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 108 inci maddesinde, Devlet memurlarına hangi hallerde aylıksız izin verilebileceği hükme bağlanmıştır.

4.1. Aylıksız İzin Verilmesi Halleri

4.1.1. Devlet memurlarının bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin yurtiçinde sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla, yurtdışında ise Misyon Şefleri tarafından tesbit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olan Hekim ve Hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenip Misyon Şefince onaylanan raporlara ve ilgililerin de istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katma kadar uzatılabilir.

4.1.2. Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

10 hizmet yılını tamamlamış personele istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilecektir. Bu iznin verilebilmesi için personelin 10 hizmet yılını tamamlamış olması yeterli olup, ayrıca bir mazeret belirtmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde ve Bakanlığımız Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereğince görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan personele atandıkları tarihten itibaren bu bölgelerdeki çalıştıkları süre içerisinde bu fıkraya göre aylıksız izin verilmeyecektir.

ÖRNEK- 10 hizmet yılını tamamlamış bir memur, isteği üzerine 2 ay aylıksız izin kullanmış ise ilgili bu haktan bütün memuriyeti boyunca yalnız birdefa yararlanabileceğinden 6 aydan arta kalan 4 ay için hiç bir şekilde aylıksız izin verilmeyecektir.

4.1.3. Doğum yapan memurlara istekleri halinde doğum sonrası 6 haftalık izin süresinin bitiş tarihini izleyen günden sonra en çok 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde verilen iznin doğum iznini muteakiben başlaması gerekmez. Ancak verilen izin doğum izninin bitim tarihinden itibaren 12 aylık süreyi aşamaz.

Ayrıca, 25.7.1995 tarihinden önce doğum yapmış olmakla birlikte 6 haftalık izin süresinin bitiminden itibaren oniki ayı doldurmamış olanlar bu haktan yararlanabileceklerdir.

ÖRNEK 1- 10.2.1995 tarihinde doğum yapan ve 6 haftalık doğum izninin bitiminden itibaren (22.3.1995) 6 ay aylıksız izin alan bir memur, anılan maddenin yürürlük tarihi olan 25.7.1995 tarihine kadar 4 ay 3 gün aylıksız izin kullanmış olacaktır. Bu tarihten sonra ilgili, idarenin de uygun bulması halinde aylıksız iznini oniki aya (22.3.1996 tarihine) kadar uzatabilecektir.

ÖRNEK 2- 20.9.1994 tarihinde doğum yapan ve 6 haftalık doğum izninden sonra (2.11.1994 tarihinde) göreve başlayan bir memur, isteği ve idarenin de uygun bulması halinde, 6 haftalık izin süresinin bitiminden itibaren hesaplanacak oniki ayı (2.11.1995 tarihini) geçmemek üzere aylıksız izin kullanabilecektir.

ÖRNEK 3- 10.3.1994 tarihinde doğum yapan bir memurun 22.4.1994 tarihinde 6 haftalık doğum izni, 22.4.1995 tarihinde de oniki aylık aylıksız izin hakkı dolduğundan ilgili bu tarihten sonra aylıksız izin kullanamayacaktır .

ÖRNEK 4- 20.9.1994 tarihinde doğum yapan ve 6 haftalık doğum izninden sonra 2.11.1994 tarihinden itibaren 6 ay aylıksız izin kullanarak 2.5.1995 tarihinde göreve başlayan bir memura isteği üzerine 2.11.1995 tarihini geçmeyecek şekilde aylıksız izin verilebilecektir.

4.1.4. Yetiştirilmek üzere (burslu gidenler dahil) Devlet tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve dışına sürekli görevle atanan memurların memur olan eşlerine, her defasında bir yıldan az olmamak ve eşlerinin öğrenim süresini geçmemek üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilecektir.

Ancak, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların öğrenim süresinin bir yıldan az olması halinde, bunların eşlerine verilecek aylıksız izin süresinde “bir yıldan az olmama” şartı aranmayacak ve öğrenim süresini geçmemek üzere aylıksız izin verilebilecektir.

Daha önce bu fıkra hükmüne göre eşinden dolayı aylıksız izin kullanan memurlara 4 yıldan arta kalan süre için aylıksız izin verilebilecektir. Bununla beraber bu fıkra hükmüne göre verilen izin ilgililerin memuriyetleri boyunca hiç birşekilde 4 yılı aşamayacaktır.

ÖRNEK- Yurt dışına sürekli görevle gönderilen memurun eşi 2 yıl aylıksız izin kullanmış ve göreve başlamıştır. İlgili daha sonra isterse eşinin görev süresini geçmemek üzere 4 yıldan arta kalan 2 yıl için, 1 yıldan az olmamak üzere aylıksız izin talebinde bulunabilecektir.

4.1.5. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar.

4.1.6. Aylıksız İzinle İlgili Esaslar

Verilecek aylıksız izinler, 657 sayılı Kanunun 108 nci maddesinde belirtilen azami süreyi aşamaz.

Ancak yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilmesini gerektiren başka bir durumun ortaya çıkması halinde, yeniden aylıksız izin verilebilir.

Aylıksız izin kullanmakta iken veya aylıksız izninin bitim tarihine yakın bir tarihte hastalık raporu alan personelin maaşa müstehak olduğu tarih, görevine başladığı tarihtir.

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

4.2. Aylıksız İzin Vermeye Yetkililer

Ataması merkezden yapılan memurların aylıksız izinleri bağlı bulunduğu birim amirinin muvafakati ve Makam onayı ile ataması Vali’lerce yapılan memurların aylıksız izinleri ise bağlı olduğu Defterdarın muvafakati ve Valilik onayı ile verilir.

5- AİLE BİRİMİNİ MUHAFAZA ETMEK İÇİN VERİLECEK İZİNLER

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde; aile birimini muhafaza etmek üzere, 657 sayılı Kanunun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 72 nci maddesi çerçevesinde izin verilebilecektir.

Ancak, bu şekilde izin verilmeden önce ilave kadro verilmesi veya kadro değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı konusunda Bakanlığımız (Personel Genel Müdürlüğü) ile koordinasyon sağlanması gerekmektedir.

6- REFAKATÇİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN DURUMU

Bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin hastalanması nedeniyle refakat etmeleri lüzumu resmi tabip raporuyla uygun görülenler hakkında, aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

6.1. Bakmakla yükümlü bulunduğu aile efradına, aynı ikamet mahalli içinde refakat eden memura; refakat süresince yıllık izin, yıllık izni bulunmaması halinde mazeret izni, mazeret izni de bulunmaması halinde 657 sayılı Yasa’nın 108 nci maddesi uyarınca aylıksız izin verilebilecektir.

6.2. Bakmakla yükümlü ikamet mahalli ayrı olan aile efradına, ikamet mahalli dışında refakat eden memur, refakat süresince görevli sayılacaktır.

6.3. Aynı mahalde ikamet eden bakmakla yükümlü bulunduğu aile efradı için başka bir yere refakatli olarak gönderilen memur refakat süresince görevli sayılacaktır.

7- YENİDEN MEMURİYETE ATANANLARIN İZİNLERİ

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya görevine son verilen personelden, tekrar görev talebi idarece uygun görülen veya idari yargı kararına göre göreve başlatılanlardan toplam hizmet süresi bir yıldan fazla olan personele yıllık izin verilmesi mümkündür.

Ancak, aynı yıl yeniden memuriyete atananlardan izinlerinin tamamını ayrılmadan önce kullananlara yıllık izin verilmez.

8- KULLANILAN İZİNLERİN BİLDİRİLMESİ

Yukarıda belirtilen esaslara göre verilen izinlerin kullanım şekli aşağıdaki gibi olacaktır.

8.1. Merkez Atamalı Personel

a) Merkez teşkilatında görevli personelin izin kullanımları merkez birimlerince Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

b) Taşra teşkilatında görevli merkez atamalı personelin vekalet durumunu gerektirmeyen izin kullanımları , Defterdarlıklar (Personel Müdürlüğü) ve Gelirler Bölge Müdürünce, gereği için Personel Genel Müdürlüğüne, bilgi için ilgili Genel Müdürlüklere bildirilecektir.

c) İzin kullanımı nedeniyle geçici olarak boşalan kadrolara, aylıklı veya aylıksız olarak vekaleten atama yapılması durumunda, (99) Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği esaslarına uygun olarak yapılacak vekalet teklifleri, izin kullanım yazılarıyla birlikte doğrudan ilgili Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

8.2. Ataması Valilikçe Yapılan Personel

Ataması Valilikçe yapılan personelin izin kullanımları, görevden ayrılış ve başlayış tarihleri Defterdarlık Personel Müdürlüklerine bildirilecektir.

8.3. 657 sayılı Kanunun Değişik 178 nci Maddesi Uyarınca Kullanılan İzinlerin Bildirilmesi

657 sayılı Kanunun değişik 178 nci maddesi uyarınca kullanılan izinler;

a) Merkez atamalı personele ait izinler; gereği için Personel Genel Müdürlüğüne, bilgi için ilgili Genel Müdürlüğe,

b) İl atamalı personele ait izinler; Personel Müdürlüğüne,

ayrıca bildirilecektir.

9- YÜRÜRLÜK

Farklı yıllarda yayımlanan genelgelerde yer alan ve halen yürürlükte bulunan usûl ve esaslar bu genelgede de yer aldığından daha önce yayımlanan genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

EK 1- İzin Karşılığı Fazla Çalışma Cetveli
EK 2- Yurtdışı İzin Dilekçesi

YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USÛL VE ESASLARI

Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102-108 nci maddeleri ile 178 nci maddesinde belirtilen izinleri aşağıdaki belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kullanılacaktır.

1- YILLIK İZİNLER

1.1. Yıllık İzin Süreleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için ikişer gün eklenebilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlardaki hizmeti 1 yıldan az olan memurların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. (657 sayılı Kanunun değişik 178 nci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı verilecek izinlerde bu süre aranmaz.)

Ancak, 1 yılın doldurulduğu günü takip eden günden itibaren 20 gün yıllık izin kullanımı mümkündür. Öte yandan, 10 ncu yılın tamamlandığı günü takip eden günden itibaren 30 gün izne hak kazanılmakta olup, bu izne hak kazanmadan önce yıllık iznin tamamının veya bir kısmının kullanılmış olması bu hakkı ortadan kaldırmaz.

Yıllık izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun yalnızca kamu kurumlarında geçen süreler dikkate alınacaktır. Yasama organı üyeliğinde, Kanunla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta geçirilen süreler, izin süresi nin hesabına dahil edilecek ve bu sürenin hesabında gözönünde bulundurulacaktır.

1.2. Yıllık İzinlerin Kullanılma Zamanı

Yıllık izinlerin kullanımı konusunda amirlere yetki tanınmıştır. Ayrıca yıllık izinlerin ait olduğu yıl içinde kullanılmasının asıl, o yıla ait kullanılmayan iznin ise istisnai bir durum olması nedeniyle, yıllık izinlerin kullanılmasında temel ilke; her birimde mevcut personelin hizmeti aksatmayacak bir şekilde izin kullanmalarının sağlanmasıdır. Bu amaçla, izin vermeye yetkili amirler, personeline hizmetin aksamadan devamını sağlayacak ve önceden hazırladığı bir plan çerçevesinde izin kullandıracaktır.

1.3. Yıllık İzin Vermeye Yetkililer

1.3.1. Merkez Teşkilatında;

1.3.1.1. Müsteşar, Kurul Başkanı ve Özel kalem Müdürüne Bakan,

1.3.1.2. Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı ve Savunma Sekreterine Müsteşar,

1.3.1.3. Maliye Başkanına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

1.3.1.4. Maliye Başkanlığı Yönetimi altındaki Bütçe Dairesi Başkanı ve Merkez Saymanlık Müdürüne ilgili Maliye Başkanı, diğer personele ise yetki devredeceği amir (Maliye Başkanı olmayan birimlerde ilgili Genel Müdürler veya bunların yetki devredeceği amirler),

1.3.1.5. Maliye Başkanlığına bağlı olmayan Bütçe Dairesi Başkanına, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü veya yetki devredeceği amir, diğer personele Bütçe Dairesi Başkanı,

1.3.1.6. Maliye Başkanlığına bağlı olmayan Merkez Saymanlık Müdürüne Muhasebat Genel Müdürü veya yetki devredeceği amir, diğer personele Merkez Saymanlık Müdürü,

1.3.1.7. Diğer personele bağlı oldukları birimin en üst amiri veya yetki vereceği amir,

1.3.2. Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı

1.3.2.1. İşletme Müdürlerine Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü veya yetki devredeceği amir, diğer personele İşletme Müdürü,

1.3.2.2. Maliye Meslek Lisesi Müdürü ile Maliye Kursu ve Mesleki Eğitim Kursu Müdürüne Personel Genel Müdürü veya yetki devredeceği amir, diğer personele ilgili Müdürler,

1.3.3. Taşra Teşkilatında;

1.3.3.1. Defterdarlara Valiler,

1.3.3.2. Gelirler Bölge Müdürlerine Gelirler Genel Müdürü,

1.3.3.3. Gelirler Bölge Müdürlüğünde görevli personele Bölge Müdürü veya yetki vereceği amirler,

1.3.3.4. Defterdarlığa bağlı birimlerdeki bütün personele (Vergi Dairesi Başkanlığı, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Askeri Defterdarlık, Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü dahil) illerde Vali, ilçelerde Kaymakam veya bunların yetki vereceği amirler,

1.3.3.5. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı bulunan İl Merkezlerindeki İlçe Malmüdürlerine Kaymakam,

1.3.3.6. Döner Sermaye ve Fon Saymanları ile kadrosu Bakanlığımıza ait olan Döner Sermaye ve Fon Saymanlığı personeline İl’lerde Vali, İlçelerde Kaymakam veya bunların yetki vereceği amirler,

1.3.4. Bakanlığımız Yurtdışı Teşkilatında;

1.3.4.1. Maliye Müşavirleri ve Ataşelere Daimi Temsilci veya Misyon Şefinin muvafakatı ile Müsteşar,

1.3.4.2. Diğer personele (sözleşmeli personelin sözleşmelerinde belirtilen esaslar dahilinde) Maliye Müşaviri, Maliye Ateşesi veya yetki verecekleri yardımcıları ya da Maliye Müşaviri ve Maliye Ataşesi olarak yetki verilen Müşavir veya Ataşe,

1.3.4.3. Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen personele, bulunduğu yere en yakın Maliye Müşaviri Maliye, Ataşesi veya yetki verecekleri yardımcıları ya da Maliye Müşaviri ve Maliye Ataşesi olarak yetki verilen Müşavir ve Ataşe,

İzin vermeye yetkilidirler.

Kıbrıs Türk Askeri Birlikler Saymanlık Müdürüne, Kıbrıs Maliye Müşaviri veya yetki vereceği yardımcısı ya da Maliye Müşaviri ve Maliye Ataşesi olarak yetki verilen Müşavir ve Ateşe, diğer personele Saymanlık Müdürü izin vermeye yetkilidir.

1.4. Yıllık İzinlerin Kullanımı

Yıllık izinlerin kullanılmasıyla ilgili 657 sayılı Kanunun 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 103 ncü maddesinde; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan ve ihtiyaca göre kısım kx-sım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” denilmektedir.

Buna göre;

a) Yıl içinde kullanılmayan veya talep edilip de idari zorunluluk nedeniyle tamamı veya bir kısmı kullanılmayan izinler, bir sonraki yılın izniyle birlikte toptan veya kısım kısım kullanılabilecektir,

b) Kullanılamayan izinlerin müteakip yılda kullanılabilmesi için memur tarafından dilekçe.verilmesine veya izin birleştirme onayı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

c) Bir önceki yıldan devreden izin ile cari yıl izni toplamının kısmen veya tamamen kullanılamaması halinde, sadece cari yıl iznine tekabül eden kısmının bir sonraki yılda kullanılması mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin sürelerinden mahsup edilecektir.

Örneğin, 10 yıldan az hizmeti olan bir memur, 1994 yılından 15 gün, 1995 yılından 20 gün olmak üzere toplam 35 gün olan 1994 – 1995 yılları izninin 15 gününü 1995 yılında kullanmış, ancak 20 gününü kullanmamış ise kullanamadığı izin 1995 yılına ait olduğundan kalan 20 günlük izni, 1996 yılı içinde kullanabilecektir.

Bununla beraber, 35 gün olan 1994 – 1995 yılları izninin, 10 gününü 1995 yılında kullanıp, 25 gününü kullanamaması halinde, 1995 yılına ait izin süresi 20 gün, 1994 yılına ait izin süresi ise 5 gün olduğundan 1994 yılına ait 5 günlük izin 1996 yılına devretmeye cek, 1996 yılına sadece 1995 yılına ait 20 günlük izin devredecek ve ilgili 1996 yılında toplam 40 gün izin kullanabilecektir.

d) Cari yıla ait yıllık iznin bir sonraki yıla taşması halinde, taşan kısım, iznin alındığı yıla ait olacağından bu kısım yeni yıl izninden mahsup edilmeyecektir.

ÖRNEK 1- 10 yıldan fazla hizmeti olan bir memurun 1995 yılına ait 30 günlük iznini 20.12.1995 tarihinden itibaren kullanması halinde, 1996 yılına taşan 18 günlük izni 1996 yılı izninden mahsup edilmeyecektir.

ÖRNEK 2- 1995 yılına ait 20 gün izni olan bir memurun, 25.12.1995 tarihinden itibaren 15 gün izin alması halinde, 9.1.1996 tarihine kadar kullandığı 15 günlük izninin tamamı 1995 yılının izni sayılacaktır. 1995 yılından kullanamadığı 5 günlük iznini ise 1996 yılı içinde kullanabilecektir.

e) Bir önceki yıldan devreden izin süresinin mutlaka devrettiği yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde devreden ve kullanılamayan izin süresi müteakip yılda kullanılamayacaktır.

ÖRNEK- 10 yıldan az hizmeti olan bir memur, 1994 yılından devreden 15 günlük iznini devrettiği 1995 yılına ait yıllık izni ile birlikte (toplam 35 gün) 20.12.1995 tarihinden itibaren kullanmak istemesi halinde 1995 yılı içinde 1994 yılına ait sadece 12 gün (20.12.1995 – 31.12.1995) izin kullanabileceğinden ve 1994 yılı izninin hiçbir şekilde 1996 yılına devretmemesi gerektiğinden, ilgiliye en fazla 32 gün izin verilebilecektir. 1994 yılına ait kullanılamayan 3 günlük izin hakkı düşmüş olacaktır.

f) 1994 yılı içinde kullanılamayan yıllık izin süreleri yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 1995 yılı sonuna kadar kullanılabilecektir.

ÖRNEK- 13 yıl hizmeti bulunan bir memur, 1994 yılı içinde hiç izin kullanmamış ise, kullanmadığı 30 gün süreli iznini 1995 yılı sonuna kadar kullanabilecektir.

g) 1993 yılı izninin tamamını veya kalan kısmını 1994 yılı izni ile birleştirerek 1994 yılı içinde kısmen kullanan ve 12.2.1992 günlü onay esaslarına göre kalan iznini kullanması mümkün bulunmayan personelin 1994 yılı içinde kısmen kullandığı izin öncelikle 1993 yılından devreden izin süresinden mahsup edilecek ve 1994 yılı izninden kalan kısmını 1995 yılı sonuna kadar kullanabilecektir.

ÖRNEK- 10 yıldan fazla hizmeti olan ve 1993 yılına ait 15 günlük iznini 1994 yılı izniyle birleştirerek 45 günlük izninden 1994 yılı içinde 25 günlük kısmını kullanan ve kalan 20 günlük iznini 12.2.1992 günlü onay esaslarına göre 1995 yılı izni ile birleştiremeyen personelin 1994 yılı içinde kullandığı 15 günlük izin 1993 yılı izni, 10 günlük izin 1994 yılı izni sayılacak ve kullanamadığı 20 günlük izin 1994 yılına ait olduğundan 1995 yılı sonuna kadar kullanabilecektir.

Aynı personelin 25.7.1995 tarihine kadar veya bu tarihten sonra 25 gün izin kullanmış olması halinde ise, 25 günlük iznin 20 günlük kısmı 1994 yılından devreden izin olarak değerlendirilecek, 5 günlük kısım 1995 yılı izni sayılacaktır. Bu personel 1995 yılından kalan 25 günlük iznini aynı yıl veya bir sonraki yılda kullanabilecektir.

1.5. Aday Memurların İzinleri

Bir yıllık hizmetini doldurmayan aday memurlara yıllık izin kullandırılmayacak, bir yıllık hizmetini dolduran aday memurlara ise yalnızca bir yılın doldurulduğu yılın izni olan 20 gün izin verilebilecektir.

Örneğin, 10.11.1994 tarihinde memuriyete aday olarak başlayan bir memur, ancak bir yıllık süreyi doldurduğu 10.11.1995 tarihinde ve 1995 yılı iznine hak kazanacaktır.

3065 sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışmakta iken, memuriyet kadrosuna aday olarak atanan personel hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılacak, bu personele aday memur olarak bir yılı doldurdukları tarihten sonra yıllık izin verilebilecektir.

Yasama organı üyeliğinde, kanunla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve 3065 sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesine göre sözleşmeli statüde geçen süreler, bir yıllık memuriyet süresinin bittiği tarihten itibaren dikkate alı nacaktır.

1.6. Denetim ve Soruşturma Esnasında İzin Kullanma

Denetim elemanlarınca, denetim veya soruşturma yapılması hallerinde, bu süre zarfında izin kullanması sakıncalı görülenlerin izinleri, denetim elemanlarının talebi üzerine izin vermeye yetkili amirler tarafından iptal edilecek veya ertelenecektir.

1.7. İzinlerin Yurtdışında Kullanılması

Yıllık izinlerini yurtdışında kullanmak isteyen personel (Örnek 2) No’lu dilekçe ile müracaatlarını yıllık izin vermeye yetkili amirlere yapacaklar, bu amirlerin uygun görmesi halinde izinlerini yurtdışında kullanabileceklerdir.

Ancak; yurtdışı izni almadan önce Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Personel Genel Müdürlüğünü; taşra teşkilatında görevli bölge müdürü, başkan ve müdür ünvanlı (vekiller dahil) birim amirleri ise ilgili Genel Müdürlükleri bilgilendireceklerdir.

1.8. 657 sayılı Kanunun Değişik 178/B Maddesi Uyarınca Fazla Çalışma Karşılığı İzinlerin Kullanımı

657 sayılı Kanunun 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik 178 nci maddesinin (B) fıkrasında, “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın hersekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.” denilmektedir.

Buna göre fazla çalışma karşılığı kullanılacak izinler için daire amirince onaylanan (Örnek 1) Nolu “İzin Karşığı Fazla Çalışma Cetveli” düzenlenecek, bu cetvel esas alınarak izin vermeye yetkili amirlerce 657 sayılı Kanunun değişik 178/B maddesi çerçevesinde izin kullandırılacaktır.

1.9. Yıllık İzinlerle İlgili Diğer Hususlar

657 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde; zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için yıllık izin sürelerine en çok ikişer gün eklenebileceği belirtilmektedir.

Madde ile getirilen bu düzenlemenin ek dört gün ilave izin olarak mütalaa edilmemesi ve mutad vasıtayla yapılan ve fiilen yolda geçen sürenin dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, izin belgeleri iki nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası dairesinde kalacak, diğer nüshası ise ilgiliye verilecektir. İzin dilekçelerinde, iznin geçirileceği adres ile varsa telefon numarası belirtilecektir.

2- MAZERET İZNİ

2.1. Verilmesi Kanunen Zorunlu Olan Mazeret İzinleri

2.1.1. Kadın memurlara doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten geçerli olmak ve özlük hakları devam etmek üzere altı hafta doğum izni verilir.

Bu sürenin bitiminden itibaren isteği üzerine 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Memur bu izni günde bir defada kullanabileceği gibi, iki parça halinde de kullanabilir.

2.1.2. Erkek memura karısının doğum yapması üzerine isteği ve doğum olayının belgelendirilmesi koşuluyla üç gün izin verilir.

2.1.3. Memura isteği üzerine ve olayı belgelendirmesi koşuluyla (acil hallerde belgelendirme sonradan yapılabilir) kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

Yukarıdaki (1), (2) ve (3) üncü fıkralarda yer alan izinlerin olayın vukuu bulduğu tarihlerde kullanılması gerekmektedir.

2.2. Amirin Uygun Bulması Halinde Verilen Mazeret İzni

2.2.1. Yukarıda belirtilen hallerden başka bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak merkezde birim amirleri taşra teşkilatında il’lerde Vali, İlçe lerde Kaymakamlar yurtdışında misyon şefleri veya bunların yetki vereceği amirler tarafından en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

Zorunlu olması halinde en çok 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin ertesi yıla ait yıllık izinden mahsup edilir.

2.2.2. Yıllık izne hak kazanmayan aday memurlara mazeretleri halinde en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

3- HASTALIK İZNİ

Hastalık raporlarının izne dönüştürülmesinde raporun, “Memurlara Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygunluğu aranacaktır.

3.1. Hastalık İzni

Hastalık izni;

a) Bakanlık merkezinde görevli personel için ilgili Genel Müdür veya Başkanca,

b) Taşrada görevli Gelirler Bölge Müdürüne Gelirler Genel Müdürünce,

c) Gelirler Bölge Müdürlüğünde görevli personele Bölge Müdürünce,

d) Taşrada görevli personel için mülki amirlerce,

e) Yurtdışında görevli personel için Misyon Şeflerince,

verilecektir.

3.2. Hastalık Raporlarının İntikal Ettirilmesi

Memuriyet mahalli içinde alınan raporlar aynı gün görevli olunan birime verilecektir.

Memuriyet mahalli dışında rapor alan personel ise adreslerini belirtmek suretiyle aldıkları raporları en geç üç gün içerisinde görevli oldukları birimlere gönderecekler ve raporların izne dönüştürülmesini sağlayacaklardır.

3.3. İzinli İken Hastalık Raporu Alan Personel

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir personelin rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır.

Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan personellerin hastalıklarından dolayı verilen hastalık izninin, yıllık izin içine dahil edilmemesi gerekmektedir.

3.3.1. Raporun İzinden Fazla Olması

İzinli iken hastalık nedeniyle rapor alan personelin hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde personelin kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini takiben göreve başlaması gerekmektedir.

Örneğin, 3.7.1995 tarihinde 10 gün izin alan ve 13.7.1995 tarihinde göreve başlaması gereken personelin, 8.7.1995 tarihinde 15 gün rapor alması halinde, rapor bitim tarihi olan 23.7.1995 tarihinde, göreve başlaması gerekir. Geri kalan 5 günlük izin, amirin uygun göreceği bir zamanda kullandırılabilecektir.

3.3.2. Raporun İzinden Az Olması

İzinli iken alınan hastalık raporunun süresi, iznin bitiş tarihinden Önce sona ermesi halinde hastalık sebebiyle ilgilinin kullanamadığı geri kalan yıllık izninin 657 sayılı Kanunun değişik 103 ncü maddesine göre kullandırılması mümkündür.

Örneğin, 3.7.1995 tarihinde 14 gün izin alan ve 17.7.1995 tarihinde göreve başlaması gereken personelin, 5.7.1995 tarihinde 7 gün rapor alması halinde, raporun bitiş tarihi olan 12.7.1995 tarihinden sonra geri kalan 5 günlük iznini kullanarak 17.7.1995 tarihinde göreve başlaması gerekmektedir. İlgiliye rapor nedeniyle kullanamadığı 7 günlük izin,amirin uygun göreceği bir zamanda kullandırılabilecektir.

3.3.3. Raporun Bitiş Tarihinin İzinle Aynı Olması

Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalık nedeniyle rapor alan personelin sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde, sağlık izninin bitiminde görevine başlaması gerekir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerce uygun görülen tarihte kullandırılabilecektir.

Örneğin 1.8.1995 tarihinde 20 gün yıllık izne ayrılan bir personelin rahatsızlanması nedeniyle 11.8.1995 tarihinde 10 gün rapor alması halinde rapor bitim tarihi ile yıllık izin bitim tarihi aynı güne rastladığından personelin 21.8.1995 tarihinde görevine başlaması gerekir. Geriye kalan 10 gün izin amirin uygun göreceği bir zamanda kullandırılabilecektir.

3.4. Hastalık izinleri ile ilgili 657 sayılı Kanunun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 213 üncü maddesindeki “Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri,hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izni süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.” hükmü dikkate alınacaktır.

Madde de belirtilen 7 günlük sürenin takibi, ilgililerin özlük haklarının izlendiği birimlerce yapılacaktır.

3.5. Hastalık izinlerinin kullandırılmasında ilgili kanun, ve yönetmelik hükümleri ile Başbakanlığın 1982/50 sayılı genelgesi hükümlerine uyulacaktır.

Alınan raporlar usul ve fenne uygunluğu yönünden birimlerce incelenerek, usul ve fenne aykırı olduğu tespit edildiğinde rapor geçersiz sayılarak hastalık iznine dönüştürülmeyecek ve ilgili durumdan derhal haberdar edilerek göreve dönmesi sağlanacaktır. Bu şekilde haberdar edilmekle birlikte görevine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun görevden çekilme ve disipline, ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Usule aykırı olduğu tespit edilen raporlar hakkında sağlık birimleri ile yazışma yapılmasına gerek bulunmadan yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanacaktır.

4- AYLIKSIZ İZİN

657 sayılı Kanunun 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 108 inci maddesinde, Devlet memurlarına hangi hallerde aylıksız izin verilebileceği hükme bağlanmıştır.

4.1. Aylıksız İzin Verilmesi Halleri

4.1.1. Devlet memurlarının bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin yurtiçinde sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla, yurtdışında ise Misyon Şefleri tarafından tesbit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olan Hekim ve Hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenip Misyon Şefince onaylanan raporlara ve ilgililerin de istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katma kadar uzatılabilir.

4.1.2. Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

10 hizmet yılını tamamlamış personele istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilecektir. Bu iznin verilebilmesi için personelin 10 hizmet yılını tamamlamış olması yeterli olup, ayrıca bir mazeret belirtmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde ve Bakanlığımız Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereğince görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan personele atandıkları tarihten itibaren bu bölgelerdeki çalıştıkları süre içerisinde bu fıkraya göre aylıksız izin verilmeyecektir.

ÖRNEK- 10 hizmet yılını tamamlamış bir memur, isteği üzerine 2 ay aylıksız izin kullanmış ise ilgili bu haktan bütün memuriyeti boyunca yalnız birdefa yararlanabileceğinden 6 aydan arta kalan 4 ay için hiç bir şekilde aylıksız izin verilmeyecektir.

4.1.3. Doğum yapan memurlara istekleri halinde doğum sonrası 6 haftalık izin süresinin bitiş tarihini izleyen günden sonra en çok 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde verilen iznin doğum iznini muteakiben başlaması gerekmez. Ancak verilen izin doğum izninin bitim tarihinden itibaren 12 aylık süreyi aşamaz.

Ayrıca, 25.7.1995 tarihinden önce doğum yapmış olmakla birlikte 6 haftalık izin süresinin bitiminden itibaren oniki ayı doldurmamış olanlar bu haktan yararlanabileceklerdir.

ÖRNEK 1- 10.2.1995 tarihinde doğum yapan ve 6 haftalık doğum izninin bitiminden itibaren (22.3.1995) 6 ay aylıksız izin alan bir memur, anılan maddenin yürürlük tarihi olan 25.7.1995 tarihine kadar 4 ay 3 gün aylıksız izin kullanmış olacaktır. Bu tarihten sonra ilgili, idarenin de uygun bulması halinde aylıksız iznini oniki aya (22.3.1996 tarihine) kadar uzatabilecektir.

ÖRNEK 2- 20.9.1994 tarihinde doğum yapan ve 6 haftalık doğum izninden sonra (2.11.1994 tarihinde) göreve başlayan bir memur, isteği ve idarenin de uygun bulması halinde, 6 haftalık izin süresinin bitiminden itibaren hesaplanacak oniki ayı (2.11.1995 tarihini) geçmemek üzere aylıksız izin kullanabilecektir.

ÖRNEK 3- 10.3.1994 tarihinde doğum yapan bir memurun 22.4.1994 tarihinde 6 haftalık doğum izni, 22.4.1995 tarihinde de oniki aylık aylıksız izin hakkı dolduğundan ilgili bu tarihten sonra aylıksız izin kullanamayacaktır .

ÖRNEK 4- 20.9.1994 tarihinde doğum yapan ve 6 haftalık doğum izninden sonra 2.11.1994 tarihinden itibaren 6 ay aylıksız izin kullanarak 2.5.1995 tarihinde göreve başlayan bir memura isteği üzerine 2.11.1995 tarihini geçmeyecek şekilde aylıksız izin verilebilecektir.

4.1.4. Yetiştirilmek üzere (burslu gidenler dahil) Devlet tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve dışına sürekli görevle atanan memurların memur olan eşlerine, her defasında bir yıldan az olmamak ve eşlerinin öğrenim süresini geçmemek üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilecektir.

Ancak, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların öğrenim süresinin bir yıldan az olması halinde, bunların eşlerine verilecek aylıksız izin süresinde “bir yıldan az olmama” şartı aranmayacak ve öğrenim süresini geçmemek üzere aylıksız izin verilebilecektir.

Daha önce bu fıkra hükmüne göre eşinden dolayı aylıksız izin kullanan memurlara 4 yıldan arta kalan süre için aylıksız izin verilebilecektir. Bununla beraber bu fıkra hükmüne göre verilen izin ilgililerin memuriyetleri boyunca hiç birşekilde 4 yılı aşamayacaktır.

ÖRNEK- Yurt dışına sürekli görevle gönderilen memurun eşi 2 yıl aylıksız izin kullanmış ve göreve başlamıştır. İlgili daha sonra isterse eşinin görev süresini geçmemek üzere 4 yıldan arta kalan 2 yıl için, 1 yıldan az olmamak üzere aylıksız izin talebinde bulunabilecektir.

4.1.5. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar.

4.1.6. Aylıksız İzinle İlgili Esaslar

Verilecek aylıksız izinler, 657 sayılı Kanunun 108 nci maddesinde belirtilen azami süreyi aşamaz.

Ancak yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilmesini gerektiren başka bir durumun ortaya çıkması halinde, yeniden aylıksız izin verilebilir.

Aylıksız izin kullanmakta iken veya aylıksız izninin bitim tarihine yakın bir tarihte hastalık raporu alan personelin maaşa müstehak olduğu tarih, görevine başladığı tarihtir.

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

4.2. Aylıksız İzin Vermeye Yetkililer

Ataması merkezden yapılan memurların aylıksız izinleri bağlı bulunduğu birim amirinin muvafakati ve Makam onayı ile ataması Vali’lerce yapılan memurların aylıksız izinleri ise bağlı olduğu Defterdarın muvafakati ve Valilik onayı ile verilir.

5- AİLE BİRİMİNİ MUHAFAZA ETMEK İÇİN VERİLECEK İZİNLER

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde; aile birimini muhafaza etmek üzere, 657 sayılı Kanunun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 72 nci maddesi çerçevesinde izin verilebilecektir.

Ancak, bu şekilde izin verilmeden önce ilave kadro verilmesi veya kadro değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı konusunda Bakanlığımız (Personel Genel Müdürlüğü) ile koordinasyon sağlanması gerekmektedir.

6- REFAKATÇİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN DURUMU

Bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin hastalanması nedeniyle refakat etmeleri lüzumu resmi tabip raporuyla uygun görülenler hakkında, aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

6.1. Bakmakla yükümlü bulunduğu aile efradına, aynı ikamet mahalli içinde refakat eden memura; refakat süresince yıllık izin, yıllık izni bulunmaması halinde mazeret izni, mazeret izni de bulunmaması halinde 657 sayılı Yasa’nın 108 nci maddesi uyarınca aylıksız izin verilebilecektir.

6.2. Bakmakla yükümlü ikamet mahalli ayrı olan aile efradına, ikamet mahalli dışında refakat eden memur, refakat süresince görevli sayılacaktır.

6.3. Aynı mahalde ikamet eden bakmakla yükümlü bulunduğu aile efradı için başka bir yere refakatli olarak gönderilen memur refakat süresince görevli sayılacaktır.

7- YENİDEN MEMURİYETE ATANANLARIN İZİNLERİ

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya görevine son verilen personelden, tekrar görev talebi idarece uygun görülen veya idari yargı kararına göre göreve başlatılanlardan toplam hizmet süresi bir yıldan fazla olan personele yıllık izin verilmesi mümkündür.

Ancak, aynı yıl yeniden memuriyete atananlardan izinlerinin tamamını ayrılmadan önce kullananlara yıllık izin verilmez.

8- KULLANILAN İZİNLERİN BİLDİRİLMESİ

Yukarıda belirtilen esaslara göre verilen izinlerin kullanım şekli aşağıdaki gibi olacaktır.

8.1. Merkez Atamalı Personel

a) Merkez teşkilatında görevli personelin izin kullanımları merkez birimlerince Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

b) Taşra teşkilatında görevli merkez atamalı personelin vekalet durumunu gerektirmeyen izin kullanımları , Defterdarlıklar (Personel Müdürlüğü) ve Gelirler Bölge Müdürünce, gereği için Personel Genel Müdürlüğüne, bilgi için ilgili Genel Müdürlüklere bildirilecektir.

c) İzin kullanımı nedeniyle geçici olarak boşalan kadrolara, aylıklı veya aylıksız olarak vekaleten atama yapılması durumunda, (99) Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği esaslarına uygun olarak yapılacak vekalet teklifleri, izin kullanım yazılarıyla birlikte doğrudan ilgili Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

8.2. Ataması Valilikçe Yapılan Personel

Ataması Valilikçe yapılan personelin izin kullanımları, görevden ayrılış ve başlayış tarihleri Defterdarlık Personel Müdürlüklerine bildirilecektir.

8.3. 657 sayılı Kanunun Değişik 178 nci Maddesi Uyarınca Kullanılan İzinlerin Bildirilmesi

657 sayılı Kanunun değişik 178 nci maddesi uyarınca kullanılan izinler;

a) Merkez atamalı personele ait izinler; gereği için Personel Genel Müdürlüğüne, bilgi için ilgili Genel Müdürlüğe,

b) İl atamalı personele ait izinler; Personel Müdürlüğüne,

ayrıca bildirilecektir.

9- YÜRÜRLÜK

Farklı yıllarda yayımlanan genelgelerde yer alan ve halen yürürlükte bulunan usûl ve esaslar bu genelgede de yer aldığından daha önce yayımlanan genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

EK 1- İzin Karşılığı Fazla Çalışma Cetveli
EK 2- Yurtdışı İzin Dilekçesi

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti