e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Torba Kanununda Memurlarla İlgili Maddeler

11631 Okunma — 13 Mart 2011 06:45
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

İşi yavaşlatan memur atılacak!

Torba Kanun ile memurlara verilen karne gibi sicil puanı uygulamasına son verilip özlük dosyası uygulamasına geçiliyor. Ayrıca grev yasağı olan memurların ve sözleşmelilerin, üretimden gelen en önemli eylemi olan işi yavaşlatma ve işi durdurma eylemleri de artık memuriyetten çıkarmayla sonlandırılacak. Yani, memur ile sözleşmelilerin sendikal hareketi anlamsız kalacak gibi.
Olumlu Değişiklikler

* Bunlara artık ceza verilmeyecek Torba Kanun ile memura verilen bazı disiplin cezaları da kaldırılmıştır. Buna göre, ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek, toplu müracaat veya şikâyet etmek, yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmaktan ceza verilmeyecek
* Emekli olan memura 750 lira harcırah Emekli olan memurlara emekliliğini geçireceği yere gidebilmesi halen 500 lira olarak verilen harcırah rakamı da Torba Kanun ile 750 liraya çıkarılmaktadır.
* Sendika aidatı devletten Yargı kararıyla ortadan kaldırılan sendika aidatları da Torba Kanun ile yeniden getirilmektedir. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte 45 TL toplu sözleşme primi ödenecektir. Bu ödeme direkt sendikalara gönderilecektir.
* Sözleşmeliye sendika var, grev yasak Torba Kanun ile yargı kararlarına uygun bir şekilde sözleşmeli memurların da memur sendikalarına üye olabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Hatta, kendileri de ayrıca sözleşmeli memur sendikaları kurabileceklerdir. Ancak sözleşmeliye sendika kurma ve üye olabilme hakkı verilirken Torba Kanun ile yapılan düzenlemeyle kendilerine grev yasağı getirilmiştir. Kanun metnine göre; “Grev Yasağı MADDE 14- Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır.”

Kınama ve uyarma cezası da yargıya taşınabilecek
Geçmiş yıllarda disiplin cezalarından uyarma ve kınama için yargı yolu kapalı idi. Torba Kanun ile yapılan düzenlemeyle, tüm disiplin cezaları yargıya taşınabilecek. Disiplin cezalarına karşı yapılacak itiraz usul ve esasları da aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. “MADDE 135- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

Sözleşmeli memurlara ek ödeme geliyor

Torba Kanun ile 399 Sayılı KHK’da yapılan değişiklikle ek tazminat ödemesi getirilmiştir. “b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 200’ünü (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü için % 100’ünü) geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat, damga vergisi hariç vergiye tabi tutulmaz.”

Olumsuz değişiklikler:

* Memurun örgütlenmeden doğan hakkı artık yok Torba Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümlerini içeren 125’inci maddesinde esaslı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, bugüne kadar sendikalarının aldıkları kararlar ile işi yavaşlatan, kamu görevini bir süreliğine yapmayan memurlar işlerinden derhal atılacaklar. 657’nin 125’inci maddesinin “E” bendinin “a” alt bendinde yer alan “engelleme” ibaresi “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirilmiştir. İlgili bendin yeni haline göre; “a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak” devlet memuriyetinden çıkarılma cezasıyla cezalandırılacak. Ayrıca, aynı düzenleme içinde yapılan değişiklikle “f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak” da memurun görevine son verilmesine sebep olacak.

* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi unutulmasın Geçmişte de memurlar, iş yavaşlatma ve durdurma eylemi yaptıklarında birkaç kere ceza aldılar. İş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitti ve mahkeme, “Örgütlenme hakkı eylem hakkını da içerir; sendikaları eylem kararı almış ve memur buna uymuşsa, kendisine ceza verilemez” diyerek Türkiye’ye binlerce Euro cezalar verdi. Hükümet geçen yıl TCDD makinistlerinin, trenleri istasyonlarda durdurma eylemlerine ceza vermekten imtina etmişti. Zira, memurlara 50 bin Euro civarında tazminat ödemekten korkmuştu.

Ceza alanlara amirlik yolu 5 ila 10 yıl kapalı
Sicil notu ve puanı uygulamasına son veriliyor Torba Kanun ile disiplin cezaları değiştirilmekle birlikte, disiplin cezası alanların amirlik yasağında da değişiklik yapılmıştır. Yeni duruma göre, “Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar” denilmiştir.

Sicil notu ve puanı uygulamasına son veriliyor

Memurlar için her yılın sonunda sicil amirleri tıpkı okul öğrencileri gibi bazı sorulara puan vererek sicil notu düzenlerler ve sicil notunu düşük veren amir ise bunun sebebini açıklamak durumunda ve gerekirse memuruna düşük sicil veren amir soruşturmaya da tabi tutulmaktadır. Torba Kanun ile sicil notu ve puanı uygulamasına son verilecektir. Sicil dosyası kavramı da kaldırılmış, bunun yerine her memur için “Özlük Dosyası” uygulaması başlatılacaktır. Sicil dosyasına yapılan bütün atıflar da özlük dosyası olarak değiştirilmiştir.

Disiplin cezası alan aday memur kapı dışarı edilecek
Torba Kanun ile aday memurluktan asil memurluğa geçiş hükümlerinde de değişiklik yapılmıştır. Buna göre, aday memur 2 yıl süre içinde herhangi bir disiplin cezası alırsa 2 yılın sonunda disiplin amirinin teklifiyle memuriyetine son verilecek.(

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort