e
sv
porno izle

Tübitak Uzman, Uzman Yardımcısı Baş Uzman Alımı İlanı

583 Okunma — 13 Aralık 2009 17:10
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

TUBITAK-YENITÜBİTAK BAŞKANLIK BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.

TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde Başuzman, Uzman, Uzman Yardımcısı ile Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Kadrolarında Çalışacak Personel Alınacaktır
1) Adaylarda Aranan Koşullar
A) Başuzman, Uzman / Referans Kodu: TB01
Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

a) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir belgesine sahip, yükseköğretim kurumlarının meslekle ilgili en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve Lisans eğitiminden sonra en az 5 yıl mesleki tecrübesi bulunmak.

b) İstatistik Bölümünden mezun olmak ve bu bölümde Yüksek Lisans yapmış olmak, bununla birlikte Yüksek Lisans eğitiminden sonra en az 4 yıl mesleki tecrübesi bulunmak.

B) Uzman Yardımcısı / Referans Kodu : TB02

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

• Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendislikleri, Makine, Makine ve Üretim Mühendislikleri, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji, Malzeme, Metalurji Mühendislikleri, Fizik Mühendisliği, Fizik ve Kimya Bölümü (Sayısal Puan Türü).

b) Yukarıda belirtilen puan türünden 2007, 2008 veya 2009 yıllarında yapılan ALES’te ilk 7500’e girmek.

Başvurular toplandıktan sonra yukarıda belirtilen alanların tamamı için, ALES’ten en yüksek puanı sağlayan ilk on aday mülakata çağrılacaktır. (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması halinde, bu adaylarda mülakata çağrılacaktır)

c) Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olmak.

d) Lisans Mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60; 100’lü sistemde ise en az 67,33 olmak.

C) Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Referans Kodu: TB03

a) Aşağıda belirtilen programlardan birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden en az Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

i. İktisat Bölümü (Eşit Ağırlık Puan Türü),

ii. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri (Eşit Ağırlık Puan Türü),

iii. Sosyoloji Bölümü (Eşit Ağırlık Puan Türü),

iv. Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Teknoloji Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Bilim – Teknoloji ve Toplum Bölümleri (Eşit Ağırlık Puan Türü),

b) Yukarıda belirtilen puan türünden 2007, 2008 veya 2009 yıllarında yapılan ALES’te ilk 7500’e girmek.

Başvurular toplandıktan sonra yukarıda belirtilen alanlar için (i,ii,iii,iv) ALES’ten en yüksek puanı sağlayan ilk on aday mülakata çağrılacaktır. (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması halinde, bu adaylarda mülakata çağrılacaktır)

c) Lisans Mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60; 100’lü sistemde ise en az 67,33 olmak.

D) Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Referans Kodu: TB04

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

i. Endüstri ve İşletme Mühendislikleri (Sayısal Puan Türü), ii. İnşaat Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),

iii. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji, Malzeme, Metalurji Mühendislikleri (Sayısal Puan Türü),

iv. Havacılık ve Uzay, Uzay Mühendislikleri (Sayısal Puan Türü), v. Biyoloji Bölümü (Sayısal Puan Türü), vi. Fizik Bölümü (Sayısal Puan Türü),

vii. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İlişkileri, Küresel ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri (Eşit Ağırlık Puan Türü),

viii. İktisat ve İşletme Bölümleri (Eşit Ağırlık Puan Türü),

b) Yukarıda belirtilen puan türünden 2007, 2008 veya 2009 yıllarında yapılan ALES’te ilk 7500’e girmek.

Başvurular toplandıktan sonra yukarıda belirtilen alanlar için (i,ii,iii,iv,v,vi,vii,viii) ALES’ten en yüksek puanı sağlayan ilk on aday mülakata çağrılacaktır. (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması halinde, bu adaylarda mülakata çağrılacaktır)

c) Lisans Mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60; 100’lü sistemde ise en az 67,33 olmak.

2) Adaylarda Aranan İngilizce Yeterlilik Koşulları

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinde aldığı puanla kanıtlamış olmak;

tubitakKPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

IELTS : International English Language Testing System

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve anadili o yabancı dilde olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

a) Son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, (Referans Kodu: TB01)

b) Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak, (Referans Kodu: TB02, TB03, TB04)

c) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

g) Tercihen ikinci yabancı dil bilmek (belgelemek kaydıyla).

4) Başvuru Süreci

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

• Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve/veya lisans üstü),

• Lisans transkript belgesi (Referans Kodu: TB02, TB03, TB04)

• ALES sonuç belgesi (Referans Kodu: TB02, TB03, TB04)

• Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,

• Çalıştığı işyerlerinden alınacak hizmet belgesi (Referans Kodu: TB01/a,b)

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Belgesi Fotokopisi (Referans Kodu:TB01 / a)

• Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavı başarı belgesi. (Referans Kodu: TB02)

• Özgeçmiş,

• Bir adet vesikalık fotoğraf,

• İş Başvurusu Formu www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir.

b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 28/12/2009 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Adaylar aynı anda iki ayrı pozisyon için başvuruda bulunamazlar.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:221

06100 Kavaklıdere-ANKARA

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.