e
sv
porno izle

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alımı İlanı 2021

1767 Okunma — 02 Ekim 2021 00:00
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

İstanbul İli Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.
Casino BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Beylikdüzü Belediye Başkanlığının münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk Rulet Siteleri vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden temin
edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki
belgeleri ekleyeceklerdir.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
b. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek
diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce
tasdik edilecektir),
d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar
tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
h. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak).
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, uygulamalı ve yazılı sınava katılabilmek için;
Adaylar, 11.10.2021 tarihinden 15.10.2021 tarihine kadar (mesai saatleri içerisinde)
yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak
üzere Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresindeki
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri
gerekmektedir.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-posta yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya
da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır.
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 25.10.2021 tarihinde
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı internet sitesinde (https://www.beylikduzu.istanbul) ilan
edilecektir.
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde bulunmaları
gerekmektedir.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 08.11.2021 tarihinde saat: 10.00’da
Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Trakya Salonu) Cumhuriyet Mahallesi
Çandarlı Sokak Atatürk Bulvarı No: 28 34520 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, uygulamalı sınav
ise 09.11.2021 tarihinde saat: 10.00’da Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Aydın ÖRS Spor Salonu
Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarı No: 30 (Vira İstanbul Evleri Karşısı) BeylikdüzüİSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir. Uygulama sınavı aynı gün içerisinde bitirilemez ise
ertesi gün devam edecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Yazılı sınav;
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a. Yazılı sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden
yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b. Sınavda değerlendirmede; yazılı sınavın %50’si, uygulama sınavın %50’si alınarak
sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.
d. Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday, asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyemizin internet sitesinde (https://www.beylikduzu.istanbul) ilan edilecek ve listede yer
alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusundan ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet sitesinde ilanından itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan
Caddesi No: 2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresine itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

İLANIN ORİJİNAL METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.