e
sv

Haziran Öğretmenlik Başvuruları ve Atama Kılavuzu 2010

54 Okunma — 13 Mayıs 2010 09:52
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

images2010 Haziran Öğretmenlik BA

 

ŞVURU SÜRESİ 17 – 31 Mayıs 2010 Öğretmenlik atamaları 04 Haziran 2010 Geçerli Kpss Sınavı : 2008 2009 KPSS10

ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
3.1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olma şartı aranmayacaktır),

HAZİRAN 2010 ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3.4. Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,
3.5. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı
bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme
Komisyonunca atanması uygun bulunmak,
3.6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş olan
ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini başvuruların son
günü itibarıyla doldurmuş olmak,
3.7. Açıktan Atama çeşidiyle atanacaklar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci
maddesine göre Devlet memurluğundan iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle çekilmiş
olmak veya çekilmiş sayılmak,

Öğretmenliğe daha önce ilk defa, açıktan atama veya kurumlar arası çeşidiyle atandığı hâlde görevine
başlamamış olanlarda, atandığı tarihe göre başvuruların son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme
süresini doldurmuş olmak,
3.9. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği
için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,
3.10. Pedagojik formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi olmayan
adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme
Sınavı (KPSSP10)’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak,
3.11. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim
kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,
3.12. Sağlık yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali
olmamak,
3.13. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış
olmak (17.05.1971ve daha sonra doğumlu olmak),
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi
kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir
yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe
başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.
3.14. Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarihten
başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
3.15. İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; 2008 ve 2009 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda
KPSSP10 puan türüne göre atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,
3.16. Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak ya da askerde olup terhis olacaklar ile bakaya
kalanlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı bulunmak,
3.17. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak (Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama
çeşitleriyle başvuracaklar; 31/12/1970 ve öncesi doğumlulardan Sosyal Güvenlik Kurumundan
(Devredilen T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığını elektronik başvuru formunda
beyan edeceklerdir).

KADROLU ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA
4.1.1. İlk Atama;
Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlara
göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak şartıyla;
a. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,
b. Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen
olarak atanacaklar,
c. Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa
öğretmen olarak atanacaklar,
ç. Aday Devlet memuru olarak halen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile
öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu
görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,
d. Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur
statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar
bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır.
MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Haziran 2010)
9
İlk Atama çeşidiyle başvuracaklar, geçerli olan KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre değerlendirileceklerdir.
Birden fazla sınava katılan adayların (2008 ve 2009), yüksek olan KPSSP10 puanları başvuru formuna otomatik olarak
yansıtılmıştır. Lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken lisans mezunu gibi
KPSS’ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir. Yüksek olması nedeniyle ara sınıf öğrencisi iken girilen sınav sonucu,
başvuru formuna yansıtılmış ise elektronik başvuru formundaki KPSS puanı başlıklı seçenek üzerinden adaylar
kendileri değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yapmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak,
atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.
İlk Atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış
olmak (17.05.1971ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında
sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan
sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün
almamış olmak şartı aranmaz.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.