e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Zabıt Katibi Yabancı Dil Tazminatı Alabilirmi ? Cevap

745 Okunma — 04 Ekim 2010 15:02
avatar

Editör

 • e 1

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

dil-tazminatiZabıt katibi, sözleşmeli zabıt katibi, hakim ve savcılar yabancı dil tazminatı alabilir mi ? İşte cevabı. 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106’ncı maddesinde, “…bu maddeye ve 103 üncü maddeye göre ödeme yapılanlara; …375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ödemeler ile temsil, makam ve yüksek hâkimlik tazminatları ödenmez ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödeme yapılmaz…” hükmü yer almaktadır.

03/04/2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 20/11/2008 tarihli, E:2007/104, K:2008/164 sayılı kararı ile bu maddenin beşinci fıkrasında yeralan “..375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ödemeler…” bölümü yabancı dil tazminatı yönünden iptal edilmiştir.

375 sayılı KHK’nin 2/1’nci maddesinde; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.” hükmü yer almaktadır.. Ayrıca; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 21/11/2008 tarihli ve 18884 sayılı esaslarda; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 11/04/1997 tarihli Başbakan onayı ile yürürlüğe konulan “Yabancı Dil Taminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar” da 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı ile değişiklik yapılmış olup, Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların; 1’inci maddesinde; 11/04/1997 tarihli ve Başbakan Oluru ile yürürlüğe konulan Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(maktu olarak belirlenenler hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 2’inci maddesinde ; aynı esaslara ekli “Yabancı Dil Tazminatı Gösterge ve Miktarları” tablosu, başlığıyla birlikte “Yabancı Dil Tazminatı Göstergeleri” olarak aşağıda değiştirilmiştir.

Yabancı Dil Tazminatı Göstergeleri

(A) DÜZEYİ

(A) DÜZEYİ

(B) DÜZEYİ

(C) DÜZEYİ

96-100 PUAN

90-95 PUAN

Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

1200

900

600

300

2-Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

750

750

500

250

3’üncü maddesinde ise; bu esasların 15/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi tarafından 2802 sayılı Kanunun yabancı dil tazminatı ödenemeyeceği yönündeki hüküm iptal edildiğinden, 03/04/2009 tarihinden itibaren yabancı dil tazminatının yukarıda belirtilen esaslara göre ödenmesinin gerektiği düşünülmektedir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort