e
sv
porno izle

Tutulması Gereken Defterler Ve Kayıt İşlemleri

1522 Okunma — 03 Kasım 2009 18:14
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 1

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

durusma-defterleriSavcılıklarda ve Mahkemelerde Zabıt Katibinin tutması gereken defterler vardır bi çoğu aşağıda açıklanmıştır. Fakat yinelemeliyizki uyap ile bunların bi çoğu artık tutulmamaktadır.

Ceza Mahkemelerinde kayıt işlemleri icin tutulması zorunlu olan defterler sunlardır.
1-ESAS DEFTERİ
2-KARAR DEFTERİ
3-TEMYİZ DEFTERİ
4-DURUŞMA GÜNLERİ DEFTERİ
5-MUHABERE DEFTERİ
6-TALİMAT DEFTERİ
7-ZİMMET DEFTERİ
8-İLAMAT DEFTERİ
9-DEĞİŞİK İŞLER DEFTERİ
1-ESAS DEFTERİ: Davanın Ceza Mahkemesine açılmasından itibaren verilecek hükmün kesinleşmesine kadar geçirdiği bütün aşamalardaki işlemlerin kaydedildiği bir defterdir. Görevsizlik veya yetkisizlik kararı ile gönderilen dava dosyaları gününde esas defterine kaydedilir.Yargıtayca bozularak mahkemeye iade edilen dosyalar, esas defterinde yeni bir numaraya kaydedilince bu husus ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir. Birleştirilmesine veya ayrılmasına karar verilen davalarda esas defterindeki düşünce sütununa bu husus yazılır. Yıl sonunda henüz karara bağlanmamış olan davalar yeni yıl defterine devir suretiyle kaydolunmaz. Yıl sonunda esas defterine kayıtlı işlerden ne kadarının karara bağlandığı, ne kadarının ertesi yıla devrettiği toptan yazılmakla beraber devir olunan davaların esas numaraları bu sıra halinde gösterilir ve cetvelin bir örneği deftere yapıştırılır.(Trafik suç zabıtlarının mahkemeye teslim edildiğine dair Trafik Şube Müdürlüğünden getirtilecek zimmet defteri ile esas defterindeki kayıtların kontrol edilmesi unutulmamalıdır.)
Defterde şu sütunlar bulunmaktadır:
-Sıra numarası,
-C.Savcılığı esas numarası,
-Mağdur veya müştekinin adı ve soyadı,
-Sanığın kimliği,
-Suçun nev’i,
-Dosyanın geldiği tarih,
-Tutuklama tarihi,
-Salıverme tarihi,
-Hükmün özeti tarih ve numarası,
-Gıyabi hükmün tebliğ tarihi,
-İtiraz işlemleri,
-Dosyanın temyize sevk tarihi,
-Dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu,
-İlamın ve fişin Cumhuriyet Savcılığına veriliş tarihi,
-Harç tahsil müzekkeresinin verilme tarihi,
-İlamat zimmet defteri numarası,
-Düşünceler,
2-KARAR DEFTERİ: Mahkemece verilmiş olan kararların yazılmış olduğu defterdir. şu sütunlar bulunur.
-Karar numarası,
-Karar tarihi,
-Dosya esas numarası,
-Kararı veren kurulun başkan ve üyeleri ile hakimin adı ve soyadı, sicil numarası,
-Mağdur, müşteki ve sanığın adı ve soyadı,
-Davanın konusu,
-Kararın sonucu,
3-TEMYİZ DEFTERİ: Bir davanın duruşmasına ilişkin bütün işlemleri esas defterinde incelemek ve izlemek mümkündür. Hüküm verildikten sonra bu hüküm aleyhine temyiz yoluna gidildiği takdirde dosyanın Yargıtay’a gidiş dönüş tarihleri ile sonucunun tespit edilmesi icin ayrı bir defter tutulması gerekmektedir. Bu defterde şu sütunlar bulunmaktadır:
-Sıra numarası,
-Hükmün esas numarası ve karar numarası,
-Temyiz edenin davadaki sıfatı, adı ve soyadı,
-Temyiz tarihi,
-Diğer tarafa tebliğ tarihi,
-Temyiz şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı verilen karar ve tarihi, numarası,
-Dosyanın Yargıtaya sevki için C.Savcılığına verildiği tarih,
-Dosyanın Yargıtaydan geldiği tarih ve sonucu,
-Düşünceler,
4-DURUŞMA GÜNLERİ DEFTERİ:Bir mahkemenin düzenli işleyebilmesi ve o mahkemedeki davaların gerektirdiği incelemenin yapılması ve bu incelemenin yapılabilmesi icin de harcanacak zaman gözönüne alınarak bu davalara ait duruşmaların bu esaslara göre günlere taksim edilmesi ile mümkün olabilir. Duruşma gününden önce incelenmediği için duruşma sırasında ne gibi bir güçlük göstereceği bilinmeyen davalar gelişigüzel duruşma listesine girecek olursa bu davaların sürüncemede kalması önlenemez. Böyle bir başarısızlıkla karşılaşmamak icin C.Savcılığından gelen dosya, esas defterine kaydedildikten ve dikkatlı bir incelemeye tabi tutulduktan sonra duruşma veya soruşturma günü icin kanunda yazılı hazırlıklar yerine getirilir. Her davanın gerektirdiği inceleme süresi nazara alınarak duruşma günü tayin edilirse, niteliği daha önceden bilinen bir davanın yürütülmesi çok daha kolay olur ve kısa zamanda sonuca ulaşılabilir. Bu şekilde tayin edilen duruşma günü, duruşma günleri defterine kaydedilir. Bu defterde şu sütunlar bulunur:
-Sıra numarası,
-Dosya numarası,
-Duruşma günü ve saati,
-Davacının adı ve soyadı,
-Suçun nev’i,
-Duruşmanın talik edildiği tarih ve saat,
-Karar verilmişse numarası,
-Düşünceler,
5-İLAMAT ZİMMET DEFTERİ: İnfaz icin Cumhuriyet Savcılığına gönderilen ilamların kaydedildiği ve her ilamın hanesi karşısına ilamı teslim alan C.Savcılığı görevlisinin imzasının alındığı bir defterdir.Bu hali ile özel bir zimmet defteri niteliğini taşır.
6-DEĞİŞİK İŞLER DEFTERİ:Yukarıda sayılan defterlere kaydı gerekmeyen, zabtetme arama,tedavi altına alma,müdafii tayini gibi karar ve işlemlerin kaydedildiği defterdir.şu sütunlar bulunur:
-Sıra numarası,
-Mağdur, müşteki ve sanığın adı soyadı,
-Evrakın geldiği tarih,
-Yapılan işlem,
-Gönderme tarihi,
-Düşünceler,

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.