e
sv
porno izle

Makina Kimya Endüstrisi Müfettiş Yardımcısı Alımı 2011

455 Okunma — 05 Eylül 2011 21:41
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna müfettiş yardımcısı alınacak 05 Eylül 2011.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:  MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Sınavı Açan Birim ve Adresi: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı,

Tandoğan Meydanı 06330 – ANKARA

– Görev Merkezi: ANKARA

– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Müfettiş Yardımcısı, 5 kişi.

– KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alanlar.

– KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.

II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

– Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 100 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanır.

– Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

– Giriş sınavının yazılı bölümü 30/10/2011 tarihinde, saat 10:00-12:00, 14:00-16:00 saatleri arasında iki oturum olarak, Gazi üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 601 no.lu salonda Beşevler/Ankara adresinde yapılacaktır.

– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne ait (www.mkek.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

– Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecek ve adayların adreslerine Aday Giriş Belgesi iadeli taahhütlü mektupla gönderilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

– ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) grubunda, (KPSSP54) puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

– Sınav başvurusunu süresi içerisinde, usulüne göre ve gerekli belgeleri sunarak yapmış olmak.

– Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görevini devamlı yapmaya elverişli olmak.

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

– Sınavın yapıldığı tarihte 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

IV- SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

– Başvurular, sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayacak, 03/10/2011 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.

– Başvurular, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Başvuru Formu ile yapılacaktır.

– Başvuru Formu ve Özgeçmiş Formu, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasından indirilmek suretiyle veya Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edilebilir. Başvuru Formları usulünce doldurulduktan sonra MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Tandoğan Meydanı 06330 ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 03/10/2011 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

– Başvuru Formuna, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Kurum tarafından onaylı örneği, Özgeçmiş Formu ve 4,5×6 cm. ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf eklenecektir.

V. SINAV BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADAY GİRİŞ BELGESİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgelerinin geçerli ve doğru olduğu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından teyit edilen ve istenen belgeleri de tamam olan adaylara, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenecek fotoğraflı “Aday Giriş Belgesi, sınavın tarih, saat ve yerlerini de belirten bir davet yazısı ile birlikte, sınavdan en az 15 (onbeş) gün önce, adayların başvuru formlarında belirttikleri yazışma adreslerine iadeli taahhütlü mektupla gönderilir.

Sınavlara, Aday Giriş Belgesi gösterilerek girilir. Belgesini kaybeden yahut belgesi kendisine ulaşmayan adaylar, 28/10/2011 tarihi saat 15:00’a kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen başvurarak aday giriş belgesini yeniletebilir.

VI- MÜFETTİŞLİK YARDIMCILIĞI SINAV KONULARI

a) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması,

2) Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi,

3) Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi,

4) Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi,

5) Ticari Hesap ve Mali Cebir,

b) İktisat:

1) Genel İktisat Prensipleri ve Teorileri,

2) İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi,

3) Para Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası,

4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret,

c) Maliye:

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları,

2) Türk Vergi Yasalarının Genel Esasları,

ç) Hukuk:

1) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

2) Ticaret Hukuku (Deniz ticaretine ait hükümler hariç),

3) İş Hukuku (İş, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları),

4) Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ile Kamu Güvenine Karşı Suçlar ve Mal Varlığına Karşı Suçlar bölümleri, ayrıca Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki, kovuşturma ve soruşturmaya ilişkin hükümleri),

5) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı (233 ve 399 sayılı KHK’ler),

VII- DEĞERLENDİRME

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınavın, konu grupları itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 65 puan olması gerekir.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Sözlü sınav, yazılı sınav konularından Sınav Kurulunca yapılır. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgisi genel olarak yoklanıp, tam puan (100) üzerinden tek puan verilir.

Ayıca, adayın dış görünüş ve davranışları ile anlama, muhakeme etme ve ifade kabiliyeti, temsil yeteneği gibi kişilik özellikleri olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir.

Sözlü sınavda adayın başarılı sayılması için, bilgi puanının en az (65) olması ve kişilik vasıfları hakkında Sınav Kurulunun olumlu kanıya varması gerekir.

c) Giriş sınav notu

– Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Sınavda başarılı olanlardan atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, diğer adaylar ise başarı sırasına göre yedek aday olarak kabul edilir.

VIII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi (www.mkek.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek ve iletişim adreslerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecektir.

– Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki 04000062 nolu hesabına 25 TL (Yirmibeş Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte MKE’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

IX- DİĞER HUSUSLAR

– Sınavda kimlik tespitini sağlamak için aday; Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenmiş fotoğraflı aday giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportunu üzerinde bulunduracaktır.

– Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik aletler alınmayacaktır.

– Sınavla ilgili olarak MKE Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının (0312 296 13 23) numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti