e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Kasım 2010 İtfaiye Eri Alımı İlanı Ordu İlküvez Belediyesi

473 Okunma — 25 Ekim 2010 15:31
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

2010-2011 Ordu İlküvez Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İlanı 25 Ekim 2010 İLKÜVEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İlküvez Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALINACAK İTFAİYE ERİ, DERECESİ – ADETİ – EĞİTİMİ – PUAN DURUMUNU GÖSTEREN ÇİZELGE

Sınıfı
Kadro Unvanı
Derecesi
Adeti
Taban Puanı
KPSS Puan Türü
Eğitim Durumu

GİH
İtfaiye eri
11
1
50
KPSSP3
LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN FAKÜLTELERİN İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK

TOPLAM
1

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI: İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını (26.10.1980 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.) doldurmamış olmak,
3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 12 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırrını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
4. Eğitim durumu itibarıyla Lisans Eğitimi veren Fakültelerin İşletme bölümünden mezun olmak (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.),
5. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67m, kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun 1m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( ,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.
6. Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
7. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,
8. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
9.Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
10.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
11.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenim durumuna uygun KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 veya geçmiş yıllardaki sınavlarına girmiş ve KPSS puan türlerinden 50 ve üzeri puanı almış olmak.
12. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasına asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 04.11.2010 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri (İnsan Kaynakları Ve Eğitim) Müdürlüğünden alınacaktır.
SINAVA
1) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Belediyemiz Yazı İşleri (İnsan Kaynakları Ve Eğitim) Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti.
2. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti.
3.Son altı ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak.)
4. KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı veya onaylı sureti başvuru ve sınava giriş esnasında adayın yanında bulunacaktır.).
5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).
6. Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
2) BAŞVURU YERİ, SAATİ VE ŞEKLİ: Başvurular 04.11.2010 günü saat 08:30’da başlayıp, 04.11.2010 günü saat 16:30’da sona erecektir. Başvurular İlküvez Belediyesi Yazı İşleri (İnsan Kaynakları Ve Eğitim) Müdürlüğü Çaybaşı / ORDU adresine şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini 04.11.2010 günü mesai saatleri içerisinde aynı yerden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı sonradan tesbit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3) SINAV YERİ VE SAATİ:
a) Sözlü sınavı: İlküvez Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda, 05.11.2010 Cuma günü saat 09:00’da
b) Mukavemet sınavı: İlküvez Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliğinde, 05.11.2010 cuma günü saat 14:00’da yapılacaktır.
Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
SINAV KONUSU (MÜLAKAT):
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
e) Mesleki uygulamalar ‘dan oluşacaktır.
DEĞERLENDİRME:
1) Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü ve mülakat sınavına çağrılır.
2) Sınavda başarılı olabilmek için; 100 (yüz) üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak gerekir.
3) Sınavdan 70(Yetmiş) puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak, 70(Yetmiş) ve üzeri puan alan adayların Sözlü ve mukavemet puanının % 50 (elli) ‘si ile KPSS puanının % 50(elli) ‘si oranları toplanarak başarı puanı bulunur.
4) Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.
5) Sınav sonuçları, sınavın bittiği günden itibaren 2 (iki) gün sonra belediyemizin http://www.ilkuvez.bel.tr/ internet sitesinde ve ilan panosunda açıklanacaktır.
6) Sınav sonucu başarılı olan ve 4. maddede belirtilen şekildeki sıralamaya göre sıralamaya girmiş olan adaylara yazılı tebligat yapılıp, bu tebligatta adayın atanması için gerekli belge ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilecektir.
7) Ataması yapılacak aday, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacağı heyet raporunu idaremize teslim edecektir.
8) Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort