e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Kadro Mağduru Sözleşmeli Mübaşire Danıştay’dan Kötü Haber

633 Okunma — 07 Haziran 2012 23:11
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

632 sayılı khk ile 4 Haziran 2011 öncesi çalışmakta olan sözleşmeli personellere kadro verilmeye başlanılmıştı. Ancak 4 haziran öncesi sınav ve atama işlemleri tamamlanıp göreve 4 haziran sonrasında başlayan sözleşmeli memurlara kadro vermemişti. Bu hususta başlatmış olduğumuz hukuki süreç halen tamamlanmadı. Son olarak benzer bir konuda dava açan sözleşmeli mübaşir için Danıştay’dan olumsuz karar çıktı. Danıştay İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararını temyiz eden Adalet Bakanlığını haksız buldu ve İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Davası sonuçlanmayan Zabıt Katipleri içinde mi benzer karar çıkacak?

Danıştay’ın vermiş olduğu kararda dikkat çeken bir nokta var. Katipler.Net olarak bu hukuki süreci başlatırken ve kadro mağdurlarına dava açtırırken yetkili mahkemenin Ankara İdare mahkemeleri olduğunu belirterek davaları Ankara İdare Mahkemesine açtırmıştık. Ancak Ankara İdare Mahkemeleri yetkisizlik kararı vererek davaları komisyonların bulunduğu illere göndermişti. Danıştay vermiş olduğu bu kararda bizimde daha önce belirttiğimiz gibi yetkinin Ankara İdare Mahkemelerinde olduğunu belirtmiştir. Ancak yetkisiz mahkemenin karar vermesi nedeniyle kararı bozmayıp kararı hukuki yönden incelemiştir.

Söz konusu açılan davada “eşitlik ilkesine aykırılık” tan bahsedilmemiş olup sırf bakanlıkça atama onayının 4 hazirandan önce yapıldığı belirtilerek dava açılmıştır. Ancak göreve başlama tarihi 4 hazirandan sonradır. Bizim örneğini verdiğimiz dava dilekçelerinde ve İdare Mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulması kararlarında ise: “Aynı tarihte yazılı ve sözlü sınava girip kazanan bir çok adayın  bakanlıkça onayının da 4 hazirandan önce yapıldığı. Ancak adayların bir kısmının bakanlıktaki gecikme nedeniyle 4 hazirandan sonra göreve başladığı, bu nedenle kadroya geçirilmeyerek mağdur durumda bırakıldıkları, aynı koşullarda sınava girip kazanan adayların bir kısmının kadro alırken bir kısmının kadroya geçirilmemesinin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilmiştir.” Bu nedenle kadro mağduru sözleşmeli zabıt katipleri için Danıştay’dan farklı bir karar çıkabilir, çıkması gerektiği kanaatindeyiz… Danıştay’ın vermiş olduğu kararın örneğini aşağıda görebilirsiniz.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2012/2020

Temyiz İsteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davalı) : Adalet Bakanlığı
Karşı Taraf : ……,
İsteğin Özet i : …… Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur olarak atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.8.2011 günlü ve 41017 sayılı davalı idare işleminin iptali yolunda ……. İdare Mahkemesi’nce verilen 24.1.2012 günlü, E:2011/1802, K:2012/80 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakim i : Fatih Gürgen
Düşünces i : İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması yolundaki istemin reddi gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcıs ı : Metin Gürz
Düşünces i : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, temyiz edilen kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52. maddesi uyarınca istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce davacının Anayasa’ya aykırılık iddiası ciddi görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

Başkan ……. ve Üye …….’un “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33. maddesinin 3. fıkrasına girmeyen uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Yasa’nın 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemi kuran Adalet Bakanlığı’nın bulunduğu yerdeki Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu; davanın 2577 sayılı Kanun’un 15/1-a maddesi uyarınca yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesi gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı” yolundaki usule ilişkin ayrışık oylarına karşılık, kararda yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına oyçokluğuyla karar verilerek işin esasına geçildi:

Dava; …… Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur olarak atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.8.2011 günlü ve 41017 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici 37. maddenin birinci fıkrasında; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına; bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacakları hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, …… Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu’nca 15.2.2011 tarihinde yapılan mübaşir sözlü sınavında başarılı olması üzerine Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 17.5.2011 gün ve 6663 sayılı işlemi ile sözleşmeli personel olarak istihdamına onay verildiği; 15.6.2011 tarihinde …….. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mübaşir olarak göreve başladığı; 4.6.2011 tarihinde 27954 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kadrolu memur olarak atanma istemiyle 17.6.2011 tarihinde yaptığı başvurusunun Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 25.8.2011 gün ve 41017 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 37. madde ile; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma – geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan personelin memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda; anılan maddenin birinci fıkrasında, memur kadrosuna atanabilecek personelin kapsamı ile başvuru ve atanma süreleri, atanma şartları, atanabilecekleri kadro unvanlarına ilişkin hususlar belirtilerek, ataması yapılacakların, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olması şartı aranmıştır.

Bu durumda; 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 37. maddenin yürürlüğe girdiği 4.6.2011 tarihi itibariyle, davalı idarede anılan pozisyonda istihdamına onay verilmiş olmakla birlikte, henüz çalışmaya başlamadığı açık olan davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kadroya geçirilmesi talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık işlemin iptaline yönelik Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, …….. İdare Mahkemesi’nce verilen 24.1.2012 günlü, E:2011/1802, K:2012/80 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52. maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına, 2.5.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort