e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

İnfaz Koruma Memurları Açıktan ve Naklen Atama Tayin Becayiş İşlemleri

493 Okunma — 04 Eylül 2011 14:38
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Ceza infaz kurumlarında çalışan personellerin ( infaz koruma memuru, cezaevi katibi ) açıktan atama ve naklen atama için taşıması gereken şartlar başvurularda gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Açıktan Atama İşlemleri ve Atama için gerekli belgeler:

(1) 10/07/2003 tarih ve 25164 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre, açıktan atamalarda Genel Müdürlüğe gönderilecek evraka,
a) Aday tarafından doldurulan Ek-1’de gösterilen başvuru formu,
b) Anne, baba, kardeş eş ve çocuklarını gösterir biçimde vukuatlı nüfus kayıt örneği,
c) İkametgâh ilmühaberi,
d) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,
e) Arşiv kaydını da gösterir şekilde adlî sicil kaydı,
f) 12.04.2000 gün ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası ve 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri gereğince Ek-2/a ve 2/b’ deki örneğe uygun olarak Başbakanlık ve ikâmet ettiği yer valiliğine yaptırılan güvenlik soruşturması,
g) Cezaevi tabipleri dışında kalan erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere, onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamladığına dair sevk ve terhis tarihlerini gösterir askerlik terhis belgesi,
h) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6/18-c maddesine göre; adayın, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı hususunda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak Ek-3’de belirtilen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden aldırılan sağlık kurulu raporu,
ı) Mal bildirimi,
i) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,
j) 6×9 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
k) KPSS sınav sonuç belgesi,
l) Ek-4′ deki örnek 1′ e göre düzenlenmiş değerlendirme formu,
m) Ek-4′ deki örnek 2′ ye göre düzenlenmiş nihai başarı listesi,
n) Ek- 5’deki örneğe göre düzenlenmiş sınav tutanağı,
o) Komisyon atamalı personel için Ek-6′ da gösterilen örneğe göre düzenlenmiş açıktan atama kararı,
mutlaka eklenecektir.

Ceza İnfaz Kurumları Naklen Atama İşlemleri ve Gerekli Belgeler:

(1) 10/07/2003 tarih ve 25164 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde naklen atamalarda Genel Müdürlüğe gönderilecek bilgi ve belgelerin düzenlenmesinde uyulacak esaslar aşağıda gösterilmiştir.
a) İsteği ile naklen atama taleplerinde, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 22 nci maddesine göre;
1- İlgililerin görev yaptıkları yerde en az iki yıl hizmet etmiş olması gerekir. Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.
2- Atanmak istedikleri yerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması gerekir.
3- Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması şartları aranır.
4- Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
5- Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adlî ve idarî soruşturması veya ceza davasının bulunmaması şartları aranır.
6- İsteği ile naklen atamalarda aynı yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre, Genel Müdürlüğe gönderilecek evraka; ilgilinin talep dilekçesi,atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun muvafakat kararı, önceki atama kararlarıyla birlikte hizmet cetveli, adli ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti, son beş yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları, varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri, son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belgeler eklenecektir.
b) Sağlık mazereti nedeniyle naklen atama için, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre;
1- Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere naklen atanabilirler.
2- Bu suretle atananlar, iki yılda bir mazeretlerinin devam ettiğini aynı şekilde alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirirler.
3- Sağlık durumu nedeniyle naklen atamalarda Genel Müdürlüğe gönderilecek evraka, aynı yönetmeliğin 31/a maddesine göre; talep dilekçesi, bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı, sağlık kurulu raporu, hizmet cetveli, adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti, son beş yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları, varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri, son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösterir belgelerin mutlaka eklenmesi gerekmektedir,
c) Eş durumu mazereti nedeniyle naklen atama için, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre;
1- İlgilinin eşinin 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabî bir kurumda memur statüsünde bulunması gerekmektedir. Eşi başka kurumda çalışanların nakil isteğinin kabul edilebilmesi için, eşinin çalıştığı meslek ve kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır.
2- Eş durumu nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, öğrenim durumu, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, eş durumu nedeniyle yeniden atanamazlar.
3- Aynı yerde veya değişik unvanlarda çalışan eşlerin tayin istemeleri halinde, mutlaka aynı anda talepte bulunmaları ve her ikisinin evrakının birlikte gönderilmesi; şayet ilgili, eşi ile aynı yerde görev yapmak istemiyorsa, bu hususu dilekçesinde mutlaka belirtmesi gerekmektedir. Bu durumda olan eşlerden birinin tayin talebi kabul edildikten sonra, diğer eşin, eş mazereti nedeniyle tayin talebi kabul edilmeyecektir.
4- Eş durumu nedeniyle naklen atamalarda aynı yönetmeliğin 31/b maddesinde belirtilen; talep dilekçesi, bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı, eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge, aile nüfus kayıt örneği, hizmet cetveli, adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti, son beş yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları, varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri, son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belgelerin tayin evrakına mutlaka eklenmesi gerekmektedir.
d) Öğrenim durumu mazereti nedeniyle naklen atama için, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 27 nci maddesine göre;
1- Çocukları, eşi veya kendisi yüksek öğretim kurumlarında okuyanlar ile bulunduğu yerde çocukları, eşi veya kendisinin öğrenim düzeyine uygun ilk veya orta öğretim kurumu bulunmayanlar, kadro durumunun elverişli olması şartıyla öğretim kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına atanabilirler.
2- Yukarıdaki bende göre atananlar, öğretim kurumları ile ilişkilerinin devem ettiğini her öğretim yılı başında öğretim kurumlarından sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar. Bunların öğrenimlerini tamamlamaları veya öğretim kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi halinde önceki görev yerine veya başka bir yere ataması yapılabilir.
3- Öğrenim durumu nedeniyle naklen atamalarda aynı yönetmeliğin 31/c maddesine göre; talep dilekçesi, bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı, öğrenim belgesi ile görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya çocuklarının öğrenim düzeyine uygun okul bulunmadığına dair belge, hizmet cetveli, adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti, son beş yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları, varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri, son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belgelerin tayin evrakına eklenmesi zorunludur.
e) Can güvenliği nedeniyle atamalarda, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 28 inci maddesine göre;
1-Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesi hayati yönden ciddî tehlike oluşturanların başka bir yere atamaları yapılabilir.
2- Can güvenliği nedeniyle naklen atama taleplerine, görev yaptığı yerde çalışmasının hayati yönden ciddî tehlike oluşturduğuna dair, ceza infaz kurumu personeli için ceza infaz kurumu müdürü ile Cumhuriyet başsavcılığının gerekçeli yazıları, ayrıca; zabıta araştırması sonucu ve varsa bu konudaki adlî ve idarî soruşturmalar ile diğer bilgi ve belgeler eklenir.
3) Can güvenliği nedeniyle naklen atamalarda aynı yönetmeliğin 31/d maddesine göre; talep dilekçesi, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun muvafakat kararı, hizmet cetveli, adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti, son beş yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları, varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri, görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesinin can güvenliği yönünden ciddî tehlike oluşturduğuna dair belgeler mutlaka atama evrakına eklenecektir.
f) Hizmet gereği nedeniyle atamalarda, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre;
a) Adlî veya idarî soruşturma ya da sicil raporları sonuçları veya denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanlar veya tutum ve davranışları nedeniyle o yerde kalmaları, Cumhuriyet başsavcısı tarafında uygun görülmeyip, gerekçeli olarak atanmaları teklif edilenler, bu yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilirler.
b) Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler, komisyonlarca komisyon merkez veya mülhakatlarına atanabilecekleri gibi komisyonların teklifi üzerine Bakanlık onayı ile başka yerlere atanabilirler. Bu fıkraya göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar,
1. Atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapması, (Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.)
2. Atandığı yerdeki son üç yıla ait sicil raporları ile denetim elemanlarınca düzenlenen gizli raporlarının iyi olması,
3. Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,
4. Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile hükümlülüğü ile adlî ve idarî soruşturması veya ceza davasının bulunmaması,
5. Atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması, koşullarıyla kendi isteği ile naklen atanma talebinde bulunabilir.
6. Hizmet gereği olarak atananlardan; aynı komisyon içinde bir yere atananlar önceki görev yerine, komisyon dışı bir yere atananlar önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına, atamaları komisyonlarca teklif edilenler dışında kalanlar, önceki görev yerinin il ve ilçelerine on yıl dolmadan atanamazlar.
7. Hizmet gereği naklen atamalarda aynı yönetmeliğin 31/e maddesinde gösterilen; atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun teklif kararı, yönetmeliğin 29 uncu maddesinde gösterilen belgeler, önceki atama kararları ile birlikte hizmet cetveli, adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti, son beş yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları, varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örneklerinin, atama evrakına eklenmesi gerekmektedir.
(2) Adli yargı adalet komisyonlarınca yapılacak incelemede Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların talepleri komisyonlarca reddedilecek, evrak Genel Müdürlüğe gönderilmeyecektir. Ancak, Bakanlığın takdirinde olan zorunlu hallere dayalı atama taleplerinde, yukarıda gösterildiği şekilde usulüne uygun düzenlenen evrak, Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
(3) Hizmet belgesi ve sicil özeti , ilgilinin kullandığı aylıksız izin süreleri ve sağlık raporlarıyla ilgili Ek – 8, 9 ve 10′ daki formlar doldurulacak, naklen atamaya dair evraka ilgilinin daha önceki atamalarına ilişkin Bakanlık Olur’ u veya komisyon kararı eklenecektir.
(4) Ataması Bakanlıkça yapılacak personelle ilgili olarak;
a) Normal nakil talebinde bulunacak olanların taleplerini her yılın en geç 30 Nisan tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde ulaştırmaları,
b) Mazerete dayanan nakil talebinde bulunacak olanların dilekçelerinde mazeretlerini açıkça izah etmeleri ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliğinin 25, 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilen belgeleri dilekçelerine eklemeleri,
gerekmektedir.
c) Mayıs ayında çıkarılacak nakil kararnamesi için 30 Nisan’ dan sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak, her dilekçe ilk çıkacak kararname tarihine kadar geçerli olacak ve kararnamede yer almayanların talepleri ret edilmiş sayılacaktır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort