e
sv

Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Başvurusu

748 Okunma — 09 Aralık 2009 16:31
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

halkbankasi2009/2010 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Üniversitelerin Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Finans ve Hukuk alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun veya sözlü sınavın yapıldığı tarih itibariyle ilgili bölümlerden mezun olabilecek adayların katılabileceği Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

Sınava Katılma Koşulları Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Sınavın yapıldığı yılın başı itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1980 ve sonrası doğumlular)
e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe, bankacılık mesleği ile ilgili diğer Bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),
g) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak,
ı) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından Müfettişliğe uygun bulunmak,
i) T. Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına daha önce bir defadan fazla girmemiş olmak, gerekmektedir.
Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.
Başvuru Şekli ve Süresi
23 Ocak 2010 Cumartesi günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 50.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 07.12.2009 Pazartesi günü saat 10:00’dan 25.12.2009 Cuma günü saat 17:00’ye kadar T. Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, ev ve cep telefonu ile adres bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları Bankamız internet sayfasından da (www.halkbank.com.tr) erişilebilen http://halkbank.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve çıktısı alınacak forma adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılacaktır. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar dekont ile fotoğraflı başvuru formunu en geç 31.12.2009 tarihinde elde olacak şekilde Anadolu Üniversitesi BAUM Sınav Hizmetleri  Yunus Emre kampusü 26470 Eskişehir adresine gönderecektir.
Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatırıp internet üzerinden başvuru formunu doldurmayan adayların ise yatırdıkları sınav ücretleri iade edilecektir.
Yazılı Sınav

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 23.01.2010 tarihinde ANKARA ve İSTANBUL olmak üzere iki merkezde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni; 18 Ocak 2010 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin
http://halkbank.anadolu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Adaylar sınava girebilmek için http://halkbank.anadolu.edu.tr adresinden alacakları “Sınav
Giriş Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.
Müfettiş Yardımcılığı Sınav Şekli ve Konuları

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
Yazılı sınav Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi bölümlerinden oluşacaktır.
Sınav Tarihi : 23 Ocak 2010, CUMARTESİ
Sınav Merkezleri : ANKARA, İSTANBUL
Sınav Süresi : 200 Dakika
Oturum Sayısı : TEK OTURUM
Soru Sayısı : 130
Yabancı Dil : İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA,
Konular : Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil, Alan Bilgisi


1- Genel Yetenek-Genel Kültür Testi;
Sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme) ile Vatandaşlık Bilgisi, Güncel-Toplumsal, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel konuları içeren sorulardan oluşacaktır.
2- Yabancı Dil Testi;

Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden biri tercih edilecektir.
3- Alan Bilgisi Testi;

Hukuk (Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, İş Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun bankacılıkla ilgili bölümleri), Ekonomi (Mikro – Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi), Muhasebe (Genel Muhasebe, Banka Muhasebesi, Bilanço Analizi, Mali Analiz), Maliye (Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi), Ticari Aritmetik konularından oluşacaktır.
Değerlendirme; doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınava giren adayların Genel Yetenek – Genel Kültür Testi, Yabancı Dil Testi ve Alan Bilgisi Testlerinin her birinden en az %50 başarı göstermesi gerekmektedir. Değerlendirme sonunda ağırlıklı standart puanı 60 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere; ilk 120 aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. 120. adayla aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer adaylar da bu sınavda başarılı sayılacak ve sözlü sınava çağrılacaktır. Bankanın belirtilen sayılarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Bankamız web sitesinde (www.halkbank.com.tr) yayınlanacak, ayrıca kazanan adaylar, tarih, saat ve adres belirten bir mektup ile sözlü sınava çağrılacaktır. Adayların yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, web sitemizde yayınlandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavla İlgili Bilgi Edinme

Sınavla ilgili olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan bizzat veya aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi, başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın Web sitesinden ulaşılacaktır.
ANKARA: (312) 289 27 29
İSTANBUL: (212) 370 79 32
Web : www.halkbank.com.tr
E-posta: teftissinavi@halkbank.com.tr
Adres: TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Söğütözü Mahallesi 2. Cad. No: 63,Kat: 23 – 06520 Söğütözü / ANKARA
HALKBANK’I ve TEFTİŞ KURULU’NU TANIYALIM

Esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibine kredi verme amacıyla, 1933 yılında çıkarılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Bankamız 1938 yılından bu yana süre gelen 71 yıllık süreçte gelişmeye ve büyümeye devam etmiştir.
Sermayesinin % 75’i Hazine’ye ait olan Bankamızın % 25’lik bölümü Mayıs 2007’de Halka Arz edilmiş olup, hisse senetleri İMKB’de işlem görmektedir.
Bankamızın Genel Müdürlüğü Ankara’dadır. Türkiye genelinde Genel Müdürlüğe bağlı 20 Bölge Koordinatörlüğü bulunmaktadır.
Halkbank 622 yurt içi şubesi, 3 yurtdışı şubesi, 1 yurtdışı temsilcilik, Almanya’da 3 finans hizmet şubesi, 14 özel işlem merkezi, 22 uydu şube, 2 şanj ofisi, 12 nakit yönetim merkezi ve 12.514 personelinin yanı sıra 30.09.2009 tarihi itibari ile 57.220 Milyon TL aktif büyüklüğü, 40.972 Milyon TL toplam mevduatı, 30.512 Milyon TL toplam kredileri, 1.208 Milyon TL net karı ve diğer iştirakleri ile Türk Bankacılık Sisteminin temel taşıdır.
Türkiye Halk Bankası, bireysel ve kurumsal mevduat, kredi, kambiyo işlemleri ve diğer bankacılık hizmetlerini, toplam 679 adet yurtiçi ve yurtdışı Şube, Özel İşlem Merkezi, Büro, Şanj Ofisi, Nakit Yönetim Merkezi, yurt dışı temsilcilik ve finansal hizmet şubelerinin yanı sıra; internet, telefon, TV, SMS bankacılığı kanalları ile gerçekleştirmektedir. Bankamız ‘’Üreten Türkiye’ nin Bankası’’ olma yolunda hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirerek, Ülkemizin lider KOBİ Bankası olmayı ana hedef olarak belirlemiştir.
Teftiş Kurulu, T.Halk Bankası A.Ş. teşkilatı ile Bankanın konsolidasyona tabi iştiraklerinde Yönetim Kurulu adına teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarını yürütmek, Bankanın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun olarak verimli bir şekilde çalışması amacıyla gereken önerilerde bulunmak, Bankanın ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra kendi politika ve yöntemleriyle uyumlu olarak faaliyet göstermesini, beklenmedik risklerin en aza indirilmesini, Banka yönetimince benimsenmiş ilkelerin teşkilatımızda egemen olmasını sağlamakla görevlidir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın merkezi Ankara’da bulunmakta olup, üyelerimizin görev merkezleri, Teftiş Kurulu’nun gereksinimleri dikkate alınarak Ankara, İstanbul ve İzmir olarak belirlenir.
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, teftiş, inceleme ve soruşturma konuları ve bunların uygulamalarına ilişkin yöntem ve şekilleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca saptanacak bir süre içinde kuramsal ve uygulamalı eğitimler verilir.
Bankacılık uygulamalarına yönelik olarak verilen teknik eğitimler ile denetim konularında verilen mesleki eğitimler sonrasında, kıdemli müfettişlerin refakatinde yetiştirilmelerine devam olunur.
Yetişme dönemi içerisinde bankacılık ilke ve uygulamalarını, bankacılıkla ilgili iç ve dış mevzuatı, Teftiş Kurulu çalışma prensipleri ile teftiş, inceleme, soruşturma yöntem ve teknikleri konusunda olumlu performans gösteren ve yeterli düzeye ulaşan Müfettiş Yardımcılarına re’sen teftiş yetkisi verilir.
Üçüncü yılın sonunda; Teftiş Kurulu’nca yapılan mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar
Müfettiş unvanını kazanır.
İdari Göreve Atanma

Müfettiş unvanının kazanılmasının ardından Müfettişlikte iki yılını tamamlayanlar, yetkinlikleri, talepleri ve Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif birimlerde Yönetici olarak idari bir göreve atanabilirler.
Ücretler, Sosyal Hak ve Olanaklar

Bankamız personeli özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Kurul üyelerine kıdemlerine göre aldıkları ücretin dışında, yılda 4 brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine göre yabancı dil tazminatı ödenir.
Kurul üyelerinin maaş, ikramiye, yabancı dil tazminatı, iç ve dış gündelikleri ile temsil ödeneği günün ekonomik koşullarına göre Banka Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
Grup merkezi dışında görev yapan Kurul üyelerine ödenen dış gündeliğin haricinde, görevli olunan yerdeki en iyi koşullarda konaklama imkanını sağlayacak şekilde konaklama ücreti ödenir. Ayrıca Müfettişler görevli bulundukları yerdeki Bankamız misafirhanelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Görev ile ilgili uçak, otobüs, özel araç, vb yolculuk giderleri belirlenen esaslar doğrultusunda Bankaca karşılanır.
Kurul üyelerinin eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları diğer aile fertlerinin sağlık giderleri Bankaca karşılanmaktadır. Kurul üyelerine grup merkezlerinde olmak üzere imkanlar ölçüsünde lojman tahsis edilmektedir.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.