e
sv
porno izle

Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlanı

259 Okunma — 13 Eylül 2010 18:32
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

gelir2Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı Alım İlanı)
13 Eylül 2010

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Başkanlığımızda görevlendirilmek amacıyla;
geliridaresi

olmak üzere toplam 2.060 Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

– Sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
2. ve 3. Gruptan alınacak Gelir Uzman Yardımcıları Gelir İdaresi Başkanlığı merkezinde görevlendirilecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların:

1. Grupta yer alanlar için 10.000,

2. Grupta yer alanlar için 700,

3. Grupta yer alanlar için 500,

kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 09 Ekim 2010 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adresler; e-Devlet portalı “www.turkiye.gov.tr” ile Gelir İdaresi Başkanlığı “www.gib.gov.tr” internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

– ÖSYM tarafından 27 – 28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 4 yıllık fakültelerden birini son başvuru tarihi itibariyle bitirmiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU

– Başvurular, 13 Eylül 2010 tarihinde başlayıp 24 Eylül 2010 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, elektronik ortamda “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan “Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilecektir.

– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 24 Eylül 2010 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şunlardır:

A- 1. Grup için: a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

b- Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

c- İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

d- Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

e- Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

B- 2. Grup için:

a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

b- Genel yetenek ve genel kültür,

c- İşletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, web tabanlı uygulama geliştirme, network.

C- 3. Grup için:

a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

b- Genel yetenek ve genel kültür,

c- İstatistik bölümüne ilişkin konular.

VI – DEĞERLENDİRME

– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; bu duyuruda belirlenen yerler itibarıyla, mezun oldukları fakülteler veya bölümler de göz önünde bulundurulmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

– Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, % 25’ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

– Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, ilgisine göre KPSSP 49 veya KPSSP 4 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

– Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler itibarıyla ve adayların mezun oldukları fakülteler veya bölümler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

– Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII – DİĞER HUSUSLAR

– Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınacaktır.

– Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılacaktır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmayacaktır. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabileceklerdir.

– Ataması yapılan uzman yardımcıları beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde, tedviren, vekâleten veya geçici olarak görevlendirilmezler.

Sınavı kazananlardan, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini üzerinde bulundurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.