e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Çukurçayır Belediyesine 3 İtfaiye Eri Alınacak

316 Okunma — 10 Kasım 2010 17:22
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

10 Kasım 2010Kpss 60 Puan Trabzon Çukurçayır Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İlanı

TRABZON ÇUKURÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR
Çukurçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.
bedava bonus
GİH    İtfaiye Eri    10    1    E/K    KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksek okulların harita ve kadastro bölümünden mezun olmak    60
GİH    İtfaiye Eri    10    1    E/K    KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olmak    60
GİH    İtfaiye Eri    11    1    E/K    KPSSP94 Lise ve dengi okul mezunu olmak    60

Toplam : 3 adet İtfaiye Eri

ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-Sınav tarihi olan 03.12.2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenim durumuna uygun geçerli olan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavlarına girmiş, 60 ve üzeri puanı almış olmak.

6- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

7- İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. şartlarına uygun olmak.

8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,

10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

11- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

12-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,

Belediyemize başvuran adaylar KPSSP başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.bilgi@cukurcayir.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- T.C. Vatandaşlık nolu Nüfus cüzdan sureti(onaylı)

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin sureti (onaylı)

3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak.)

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

5- Başvuru formu ( Çukurçayır Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir)

6-Fakülte / Yüksekokul mezunu erkek adayların askerlik işliği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

7-Lise ve Dengi okul mezunu erkek adayların eylemli askerlik hizmetini yapmış olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti

8-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvuru süresi; 26/11/2010 Cuma günü saat 09:00’da başlayıp 16:00’de sona erecektir. Başvurular Çukurçayır Beldesi Mısırlı Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 18 TRABZON adresinde bulunan Çukurçayır Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde yukarıda belirtilen başvuru belgeleri ile şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail (internet)üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1-İtfaiye Eri giriş sınavı (kurum sınavı), dayanıklılık testi ve sözlü mülakat şeklinde 2 aşamalı olarak yapılacaktır.

2-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

3-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu; kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Kurum sınavı başarı puanı sözlü mülakat sınavı ve dayanıklılık testi sınavı notunun aritmetik ortalamasına göre tespit edilir.

4-En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

5-Sınav sonuçları, sınavın bitiş tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde başarı sırasına göre Belediyede ve kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

SINAV YERİ VE SAATİ, SINAVA GİRİŞ

Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi, Çukurçayır Beldesi Mısırlı Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 18 TRABZON adresinde bulunan binada 03.12.2010 tarihi saat 10.00 da başlayacaktır.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadronun 3 katı aday sınava çağrılacak olup sınava çağrılacak olan itfaiye eri adaylarının listesi belediyemiz internet sitesinde ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava katılmayan veya hak kazanamayan müracaat sahiplerine her hangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınav giriş belgeleri 29.11.2010 tarih ve saat 09.30 a kadar belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir. Adaylar sınavda nufüs cüzdanları veya yerine geçecek geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav sonuçları (adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara atama için gerekli belgeler ve işlemler yazılı olarak bildirilecektir.

İlan Olunur

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort