e
sv
porno izle

Çorlu Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

336 Okunma — 11 Ocak 2011 17:44
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Tekirdağ Çorlu Belediyesi KPSS 65 Puan İle  İtfaiye Eri Alım İlanı 11 Ocak 2011

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği île 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartlarını taşımak koşulu ile, Belediyemizde boş bulunan aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayısı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR :Sınıfı    Unvanı    Derecesi    Adedi    Cinsiyeti    Eğitim Durumu
GIH    İtfaiye Eri    S    6    E/K    Fakülte
GİH    İtfaiye Eri    9    6    E/K    Fakülte
GÎH    İtfaiye Eri    9    l    E/K    Yüksekokul
GİH    İtfaiye Bri    10    6    E/K    Yüksekokul
GÎH    İtfaiye Bri    10    l    E/K    Lise veye dengi okul
GÎH    îtfeiye Eri    11    7    E/K    Lise veya deııgi okul
GÎH    İtfbiye Eri    12    7    E/K    Lise veya dengi okııl

BAŞVURU ŞARTLARI:

a- Türk vatandaşı olmak,

b- Fakülte, Yülsek okul, Lise ve dengi okul mezunu olmak

c- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yadını doldurmamış olmak

d- Sağlık açısından kapalı mekân, dar ajan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye

teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

e- Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en

az 1,67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg,

kadınlarda en az 1,60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu

arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

f- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

g- İtfaiye görevini yapmaya engel kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak,

h- Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm

giymemiş olmak,

ı- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş, KPSS’lerden lisans mezunu adaylar için (KPSSP3) 65 puan, önlisans mezunu adaylar için (KPSSP93) 65 puan ve ortaöğretim mezunu adaylar için ise (KPSSP94) 65 ve flzeri puan almış olmak.

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, Çorlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup posta ve internet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 27 Ocak 2011 Perşembe-28 Ocak 2011 Cuma günü saat 09.00 da başlayıp 17.00 de sona erecektir.

C . BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER ;

Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya www.corlu.bel.tr adresinden indirilecektir.) ekinde aşağıdaki belgeler sunulacaktır.

1- KPSS Smav Sonuç Belgesi Aslı veya ÖSYM’ den Onaylı fotokopisi

2- T.C.kimlik numaralı Nüfiıs Cüzdanı sureti

3- 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

4- Diploaıa veya Geçici Mezuniyet belgesinin Aslı veya Noter tasdikli sureti

5- İlçemizde bulunan Sağlık Ocağı Tabipliğinden alınacak boy ve kilo tespit tutanağı.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadaı aday sınava çağırılacak olup, smava çağnlan adayların listesi Başkanlığımız (www.corlu.bel.tr ) internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağnlan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 16 Şubat 2011 tarihinde Çorlu Belediye Başkanlığı insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktın Adaylar smava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfiıs cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI (Mülakat sınav konuları :

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatı

e) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi, (NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Smava girişe hak kazanan adaylar için, 17 Şubat 2011 Perşembe günü Çorlu Şeyhsinan mah. Namazgah Sokak Otogar arkasında bulunan Belediye itfaiye binasında Saat 09:00’da Sözlü Smav Komisyonu huzurunda Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi yapılacaktır. Sözlü sınav ve dayanıklılık testinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir, Sözlü sınavı ile dayanıklılık testi notunun aritmetik ortalamasının ( Kurum sözlü sınavı notu) %50Tsi ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle İtfaiye Eri kadroları için başarı notu belirlenir.

Giriş sınavında en yüksek puan aLan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediye Başkanlığı ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz internet fwww.corhı.bel,tr ) adresinden duyurulur. Ayrıca, sınav 9onucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar ASİL ve boş kadro sayısının yansı kadar YEDEK aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne te9İim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.