e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Ceza ve Tevkifevleri 183 Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı İlanı 2013

1573 Okunma — 21 Mayıs 2013 23:52
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne  kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam 667 kadroya personel alımı yapılacaktır. Belirtilen kadrolara başvuru için adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan alması gerekiyor. Başvurular 27 Mayıs 2013 günü başlayıp 4 Haziran 2013 günü sona erecektir. Personel alımlarına ilişkin ilanın diğer detayları aşağıda

belirtilmiştir.mamak escort

Personel Alınan İller ve Komisyonlar Listesini Görüntülemek İçin **TIKLAYIN**

1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam 667 kadroya,

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2’nci ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen 322 sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonuna alım yapılacaktır.
Sözlü sınava, lisans mezunları için 2012 KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabilecektir. esenyurt escort
Bu pozisyonlara/kadrolara ilk defa yerleşecekler/atanacaklar merkezi sınava girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadrolu şoför, teknisyen, kaloriferci, aşçı ile sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) arasından beş katı, ceza infaz kurumu katibi için kat aranmaksızın aday çağrılacaktır. Teknisyen kadrosu için beş katı aday belirlenirken her branş kendi içerisinde sıralanacaktır.

Başvurular;
Başvurular 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayıp, 04 Haziran 2013 tarihinde sona erecektir. Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mağduriyete yol açmamak adına aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.
Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sözlü sınava katılabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar değişik unvanlar için aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı bu unvanlar için de başvuru yapabileceklerdir.
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1/A başvuru formunu doldurup, yukarıda belirtilen evrakla birlikte son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavılıklarına başvuracaklardır.
Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca incelenecektir.
Başvurusu uygun görülenler için EK-1/B Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Başvurusu uygun görülmeyenlere sınav giriş belgesi verilmeyecektir.
Sınava giriş belgesi sözlü sınavın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığından sınavdan bir gün öncesine kadar alınabilecektir.

3. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Sınava girecek adaylar sözlü sınavdan önce 10 Haziran 2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4. Sınav yeri:
Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

5. Ceza infaz kurumu katibi ve şoförler için uygulama sınav tarihi:
12 Haziran 2013 ve devam eden günler,

6. Sözlü sınav tarihi:
14 Haziran 2013 ve devam eden günler,

****SÖZLÜ SINAV EK DUYURU******

Sözleşmeli sağlık memuru ile kadrolu şoför, ceza infaz kurumu katibi, aşçı, kaloriferci ve teknisyen alımı sınav ilânında sözlü sınav tarihinin 14 Haziran 2013 ve devam eden günlerde yapılması belirtilmiş ise de; uygulama sınavı ile sözlü sınav arasındaki zaman aralığı dikkate alındığında mağduriyete yol açmamak adına sözlü sınavın 19 Haziran 2013 ve devam eden günlerde yapılmasına karar verilmiştir.

7. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
a) EK-1/A Başvuru Formu,
b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,
c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

8. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;
I. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak.
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için 07 Temmuz 1977 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1977 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
II. Özel şartlar:
A-Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a) Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,
B- Şoför kadrosuna atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,667
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Araç kullanma becerisine sahip olmak.
(Ayrıca şoför kadrolarına atanacak adaylara sözlü sınavın yanısıra araç başında kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.)
C- Ceza infaz kurumu katipliği kadrosuna atanabilmek için;
a. Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğrenim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo ya da bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b. En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
c. Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bend’e göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için;verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacak.)
D- Aşçı ve kaloriferci kadrolarına atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
(Aşçı sözlü sınavında komisyon; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurabilir.)
E- Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
a) En az meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
şartlarının taşınması gerekmektedir.

9. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

10. Nihaî başarı listesi:
Adayların merkezî sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.
Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Ceza infaz kurumları katipliği kadrolarında Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksek okulların adalet programları veya adalet önlisans programından mezun olan adaylara sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla öncelik verilecektir.

11. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;
a) Adli sicil ve arşiv kaydı olup olmadığına dair yazılı beyan,
b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
e) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

12. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

EKLER :
EK- 1/A Başvuru formu.
EK- 2/A Kadrolu açıktan atama izni veilen komisyonlar.
EK- 2/B Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni veilen komisyonlar.

****EK DUYURU******

Sözleşmeli sağlık memuru ile kadrolu şoför, ceza infaz kurumu katibi, aşçı, kaloriferci ve teknisyen alımı sınav ilânında sözlü sınav tarihinin 14 Haziran 2013 ve devam eden günlerde yapılması belirtilmiş ise de; uygulama sınavı ile sözlü sınav arasındaki zaman aralığı dikkate alındığında mağduriyete yol açmamak adına sözlü sınavın 19 Haziran 2013 ve devam eden günlerde yapılmasına karar verilmiştir.

KATİP ALINACAK YERLER:  (TÜM LİSTE İÇİN TIKLAYIN)

ADANA
KARATAŞ KADIN
AĞRI 3
AKŞEHİR 2
ALANYA
AMASYA
GÜMÜŞHACIKÖY 4
ANKARA 3
ANKARA 1 NOLU
ANKARA 2 NOLU 1
ANKARA 1 NOLU
ANKARA 2 NOLU 1
ANKARA KADIN 2
SİNCAN 1
KALECİK 2
ANTALYA
ANTALYA
ARTVİN
BAFRA
BAKIRKÖY DSM
METRİS 1 NOLU
METRİS 2 NOLU
BAKIRKÖY KADIN 4
SİLİVRİ 4 NOLU
SİLİVRİ 7 NOLU
SİLİVRİ 8 NOLU
SİLİVRİ
BALIKESİR
BALIKESİR
BANDIRMA 5
BANDIRMA 1 NOLU 5
BANDIRMA 1 NOLU 5
BAYBURT
BERGAMA
BİLECİK
BOZÜYÜK
BİTLİS 4
BOLU 2
BOLU
EMİRDAĞ 3
BURHANİYE 3
BURSA
BURSA 1
YENİŞEHİR 1
CEYHAN 1
CEYHAN
DENİZLİ 2
BOZKURT KADIN
DİNAR 3
DİYARBAKIR 1 NOLU 5
DİYARBAKIR 2 NOLU 5
DİYARBAKIR KADIN 5
DİYARBAKIR ÇOCUK 5
DİYARBAKIR 5
DİYARBAKIR 1
DOĞUBAYAZIT 2
DÜZCE 3
EDİRNE 1
EDİRNE
EDİRNE 3
ELAZIĞ
ELBİSTAN
ELMALI 1
ERMENEK
ERZURUM 2
ERZURUM 1
ESKİŞEHİR 2
ÇİFTELER
FETHİYE 3
DALAMAN 1
GAZİANTEP 1
GAZİANTEP
GAZİANTEP 2
GEBZE DSM
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY 3
HATAY 2
KIRIKHAN 2
HINIS
IĞDIR 1
İNEBOLU 1
İSKENDERUN 1
İSTANBUL DSM
MALTEPE 3
ÜMRANİYE
ÜMRANİYE 1
İZMİR 1
İZMİR 1 NOLU 0
İZMİR 2 NOLU 1
İZMİR 3 NOLU 1
İZMİR KADIN 1
İZMİR ÇOCUK GENÇLİK 1
İZMİR 3
FOÇA
KARABÜK 2
ESKİPAZAR 1
KASTAMONU
DEVELİ
İNCESU
PINARBAŞI
DELİCE 1
SULAKYURT 2
KIRKLARELİ 3
PINARHİSAR
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR
KOCAELİ 2 NOLU
KOCAELİ
KONYA
KOZAN
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MANİSA 7
MARDİN 1
MERSİN DSM
MERSİN
MİDYAT 1
NAZİLLİ
NEVŞEHİR 1
NİĞDE
OSMANİYE
OSMANİYE
OSMANİYE 5
TOPRAKKALE
ÖDEMİŞ
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SEYDİŞEHİR
SİİRT
ANAMUR 3
SİNCAN DSM
AYAŞ
SİNOP
SİVAS
SİVEREK 2
SÖKE 2
ŞANLIURFA
AKÇAKALE
ŞIRNAK 8
POZANTI
TEKİRDAĞ 1 NOLU 3
TEKİRDAĞ 2 NOLU 3
TEKİRDAĞ 3
TOKAT 2
TUNCELİ
TRABZON 1
UŞAK
ÜNYE
VAN
GEVAŞ
VEZİRKÖPRÜ
YALVAÇ
ZİLE
ZONGULDAK 4

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort