e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürü Zabıt Katibi Görevde Yükselme Sınav İlanı Ağustos 2011

572 Okunma — 25 Ağustos 2011 23:58
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

2011 Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu.
Sınav Ücreti : Aday; 35 (otuzbeş ) TL KDV dâhil sınav ücretini 08-19 Eylül 2011 tarihleri arasında; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi‟nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
Sınav Başvurusu :  Adaylar, 08-19 Eylül 2011 tarihleri arasında başvurularını Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü‟ne (EĞİTEK) yapacaklardır.
Adaylar, sınava girecekleri yer, sınav saati gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgelerini, 06 Ekim 2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.
SINAV YERİ : ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ: Görevde Yükselme Sınavı, 16 Ekim 2011, Pazar günü, Saat: 10.00’da yapılacaktır.
SINAV UYGULAMASI :  Görevde Yükselme Sınavı 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. Sınavlarda 80
soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.  Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan ve yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.   Sınav soru ve cevap anahtarları 17 Ekim 2011 tarihinde http://www.adalet.gov.tr adresinden
yayımlanacaktır.
Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No
ÖD.SHŞ.FR.01 25.06.2008 – – 1/3
SINAV UYGULAMA DUYURUSU
Adayların sınav sonuç bilgileri 16 Kasım 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı, Eğitim Daire BaĢkanlığı’na (EDB) teslim edilerek aynı gün http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Sınav binasında sigara içenler hakkında 4207 Sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI
Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin bir nüshasını aday bağlı bulunduğu kuruma teslim edecektir. Aday aynı zamanda, elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretlemek zorundadır.  Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KONULARI 2011
  Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun %40‟ı (32 soru) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır; A- T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları), B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik C- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat D- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Mevzuat E- Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar F- Halkla İlişkiler G-Etik davranış ilkeleri,  Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, %60„ı (48 soru) ise EDB tarafından hazırlanacaktır.
Görevde Yükselme Sınavında, her gruba, kendi alanında olmak üzere ayrı soru kitapçığı hazırlanacaktır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme grup ve grup numaraları tabloda belirtildiği gibidir.
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GRUP ADI
1Yazı İşleri Müdürü
2İdari İşler Müdürü
3Zabıt Katibi
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.  Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.   Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.   Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.   Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm doğrultusunda, başarı sıralamasını EDB yapacaktır.
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.
Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı, http://www.meb.gov.tr internet adresi ile Adalet Bakanlığı, http://www.adalet.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
SINAV İTİRAZLARI
Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.adalet.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iĢgünü içerisinde, sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç 5 (beĢ) iĢgünü içerisinde EDB‟ye iletmek üzere sınav kurulu olan ilgili adalet komisyonuna yapabilecektir.
Adayların sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara dair itiraz başvuruları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası BeĢevler/ANKARA Şubesindeki TR690001000799054952185001 no‟lu hesabına 10 YTL (On YTL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  Yapılan bu itirazlar EDB tarafından değerlendirilerek; sınav uygulamasına, Eğitek tarafından hazırlanan sorulara (% 40’lık dilim) ve sınav sonuçlarına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere Eğitek‟e gönderilir. Eğitek bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak EDB‟a bildirecektir.  Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği ile ilgili konulara ait (%60’lık dilim) sorulara ilişkin itirazları EDB inceleyip sonuçlandıracaktır.  İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara EDB tarafından bildirilecektir.  Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. Ancak, soruşturma kapsamındaki evrak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün onayıyla verilebilir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort