e
sv
porno izle

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürü ve Zabıt Katibi Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınav İlanı

680 Okunma — 17 Temmuz 2011 16:20
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

 

14 Temmuz 2011 – ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ, İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ VE ZABIT KÂTİBİ
UNVANLARINDA GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAV İLÂNI
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre, ekli listede (Ek-I) yeri, sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen (1,2,3,4,5,6,7’nci derece) yazı işleri müdürü, (1,2,3,4,5,6’ncı derece) idari işler müdürü ve (5,6,7,8,9,10,11,12’nci derece) zabıt kâtibi kadrolarına, muhtelif adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları ile idari yargı adalet komisyonlarınca düzenlenecek görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak olan merkezî görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.
I-GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI:
Aşağıda atanılacak görevin nitelikleri belirtilen unvanların, son başvuru tarihi itibariyle
şartlarını taşımış olmak kaydıyla;
A-GENEL ŞARTLAR:
1- Görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde, denetim
elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,
2- Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
3- Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları
taşımak,
B-ÖZEL ŞARTLAR:
1-Yazı İşleri Müdürü Kadrosuna Atanabilmek İçin;
a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek
okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,
b) En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti
bulunmak,
2-İdari İşler Müdürü Kadrosuna Atanabilmek İçin;
a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek
okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,
b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, zabıt
kâtibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat
memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför veya teknisyen kadrolarında
toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
3-Zabıt Kâtibi Kadrosuna Atanabilmek İçin;
a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve
dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca
onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da
bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
1
c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlığımızca tüm komisyonlara gönderilmiş olan
Daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden, daktilo veya bilgisayar ile üç
dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda
başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile
yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığı göz önünde bulundurulur.)
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Görevde yükselme eğitimine başvurular, 18 .07.2011 tarihi mesai saatinden başlamak
üzere 22 .07.2011 günü mesai bitimine kadar, ilgili sınav kuruluna (ilgili adalet komisyonu) bizzat
veya posta ile yapılacaktır. Ancak postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere 22 .07.2011 tarihinden
sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
2- Başvurular; görevde yükselme eğitimi istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle
yapılacaktır.
3- Başvuru dilekçelerine; başvuranın adı, soyadı, sicili, unvanı, baba adı, doğum tarihi, T.C.
kimlik numarası, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, daha önce görevde
yükselme eğitimine ve/veya sınavına katılıp katılmadığı, katıldı ise tarihi ve aldığı puan ile
başvurduğu kadronun unvanı ve yeri yazılacaktır.
4- Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan
özürlü adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için;
Başvuru sırasında, özür durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya özürlü kimlik
kartının bir örneğinin ilgili adalet komisyonuna ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında
yanında bulundurulması ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(EĞİTEK) tarafından yapılacak olan sınav uygulama duyurusunda özür durumu ile ilgili belirtilen
hususlara dikkat edilerek, başvuru ekranındaki “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili
uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir.
Özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili
kurum sorumludur.
III-GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE KATILACAKLARIN SEÇİMİ, İLKELER
VE İTİRAZ:
Görevde yükselme eğitimi için yapılan başvuruların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı ve
görevde yükselme eğitimine katılacakların seçimi, aşağıda belirtilen ilkeler ve Adalet Bakanlığı
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, sınav kurulu olan
ilgili adalet komisyonları tarafından yapılacaktır.
1- Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak her mahal için ilân
edilen boş kadro sayısının üç katını geçemez. 2- İlgili sınav kuruluna yapılan başvurularda; duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması veya üç katı kadar aranan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde, bu oran aranmaz ve başvuranlardan şartları tutanların tamamı eğitime alınır. Başka adalet komisyonlarında görev yapanların başvurusu kabul edilmez. Ancak, herhangi bir mahal için duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması veya aranan şartları taşıyan üç katı kadar aday bulunmaması ve Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde; bu mahallerin bağlı olduğu adalet komisyonunun
bulunduğu ilin mülkî hudutları içerisindeki diğer adalet komisyonlarında görev yapanlardan, kendi komisyonuna başvurup üç katı aday arasına giremeyenlerin müracaatları ek başvuru ile alınabilir. Bu adaylar ek başvuru yoluyla sadece bir mahal için başvurabilirler ve başvurdukları mahalde üç katlık kontenjandan dolmayan kısım için kendi aralarında Adalet Bakanlığı Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin 5’inci fıkrasındaki usule göre
sıralanırlar.
3
3- Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, ilân ekindeki
(Ek-II) Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılır. Puanlama
yapılırken, Hukuk Fakültesi mezunlarına lisans mezunlarına göre; Adalet Meslek Yüksek Okulu,
Meslek Yüksek Okulların Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı
mezunlarına ise önlisans mezunlarına göre ilave bir puan verilir. Toplam puanı en fazla olandan
başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak,
yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
4- Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
5- İlgili adalet komisyonları tarafından görevde yükselme eğitimine seçilenlerin listesi
25 .07.2011 tarihinde ilân edilir. İlân tarihinden 08 .08.2011 günü mesai bitimine kadar ilgililer
komisyonlara seçime ilişkin hususlar hakkında itirazda bulunabilirler. Komisyonlar itirazlar
hakkında karar verir ve listeler kesinleştirilerek ilân edilir. Kesinleşmiş listeler, 09.08.2011 tarihinde
Eğitim Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilir.
6- Bu ilkeler dahilinde seçilen adaylar, görevde yükselme eğitimine alınırlar.
IV-GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNDE OKUTULACAK DERSLER:
Görevde yükselme eğitimi, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası,
1- Genel Esaslar,
2- Temel Hak ve Ödevler,
3- Devletin Temel Organları,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik
c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları ile ilgili kurallar,
f) Halkla İlişkiler,
g) Etik Davranış İlkeleri,
h) İlân ekinde (Ek-III’ün ikinci bölümü) belirtilen atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer
konular.Yukarıda (a-g) bentleri arasında sayılan ortak ders konularına ilişkin ders notları, Devlet
Personel Başkanlığı tarafından hazırlandığından, Devlet Personel Başkanlığının (www.dpb.gov.tr,)
İzmir 2.Cadde No:41 Kızılay/Ankara, Posta Kod: 06650, Telefon: (0 312) 419 60 02 – Faks: (0 312)
419 23 09 – adresinden temin edilecektir.
Görevde yükselme eğitiminde okutulacak olan ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili
konuları kapsayan ders notları ise eğitimin başlayacağı tarihe kadar Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına elektronik posta ile gönderilecek ve ayrıca Eğitim
Dairesi Başkanlığının resmi internet sitesinden yayınlanacaktır.
V-GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ, TARİHİ VE GÖREVDE YÜKSELME
SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1- Görevde yükselme eğitimi, 12 .09.2011 – 30.09.2011 tarihleri arasında (Ek III)’de
bildirilen programa göre en az 75 saat olarak yapılacaktır. Eğitimin yeri ve zamanı eğitime
katılacaklara ilgili adalet komisyonları tarafından, eğitimin başlangıcından en az 15 gün önce
yazılı olarak bildirilecektir.
4
2- Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar; 16 Ekim 2011 günü saat 10:00 da
Ankara’da merkezi sınava alınacaklardır. Sınavı yapacak olan EĞİTEK tarafından sınavla ilgili
bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 22.08.2011 tarihinde Milli
Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
3- Görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar
için aynı tarihte yapılacaktır.
4- Görevde yükselme sınavında yukarıda (IV) numaralı başlık altında belirtilen görevde
yükselme eğitimi ders konuları esas alınır.
5- Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak olan merkezî sınavda toplam 80 soru
sorulacak olup, 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar. Başarılı sayılanların
atamaları, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
çerçevesinde yapılacaktır.
6- Görevde yükselme sınavında aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı
olanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atamaları
iptal edilir.
VI – DİĞER HUSUSLAR :
1- Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi, pasaport, özürlü ise ayrıca özürlü kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporu) ile
sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
2- Bu duyuruda yer almayan konularda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

 

EKLER :

 

Ek I- Münhal kadro listesi.

 

Ek II- Personel Değerlendirme Formu.

 

Ek III- Görevde yükselme eğitiminde okutulacak tüm dersler ve saatlere ait program.

 

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti