e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği Değiştirildi

345 Okunma — 14 Temmuz 2012 10:27
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Genel olarak Adalet Bakanlığı memurluk (zabıt katibi, infaz koruma memuru, sosyolog, psikolog, hemşire, mühendis) başvuru şartlarında, başvuru sırasında istenilen belgelerde, memurluk son başvuru yaşında, memurluk için yapılacak uygulama ve sözlü sınavlarla ilgili bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliğe ilişkin yönetmeliğin tam metnini aşağıdan görebilirsiniz.

Resmî GazeteSayı : 28353

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV-ATAMA VE NAKİL

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

h) Sınav Kurulu: Bakanlık merkezi ile bağlı kuruluşta oluşturulacak kurulu,

ı) Sınav Birimi: Bakanlık, bağlı kuruluş veya adalet komisyonlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan veya merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi, (4) numaralı bendinin (a) alt bendi, (10) ve (11) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (4) numaralı bendinin (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ayrıca, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak; avukat kadrosuna atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak; biyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, uzman tabip, rehberlik uzmanı, çocuk gelişimcisi, mühendis, mimar, istatistikçi, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, fizikçi, eczacı, öğretmen, doktor, cezaevi tabibi, daire tabibi, diş tabibi, veteriner, diyetisyen, tekniker, çocuk eğitimcisi, eğitim uzmanı, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

“a) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,”

“10) Hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, hayvan sağlığı memuru kadrolarına atanabilmek için, bu unvanları veren yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

“11) Mühendis kadrolarına atanabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak; tekniker kadrolarına atanabilmek için en az meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak; teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için de en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan personelin ilk defa Devlet memurluğuna atanmaları, merkezi sınava girmiş olanlar arasından sınav kurulu tarafından yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Bakanlıkça ya da bağlı kuruluşça doğrudan gerçekleştirilir. Atama yapılacak kadroların yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ilgisine göre Bakanlıkça veya bağlı kuruluşça belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulunun oluşumu

MADDE 8 – Bakanlık merkezinde, ilgili birimin Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli hâkim sınıfına dâhil beş üyeden oluşur.

Adlî Tıp Kurumunda, kurum başkanınca görevlendirilecek; bir başkan yardımcısının başkanlığında, hukuk müşavirleri ve/veya grup başkanlarının arasından iki üyenin katılımıyla üç kişilik sınav kurulu oluşturulur.

Atama yapılacak kadronun teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi halinde, sınav kuruluna konusunda uzman ilave iki üye görevlendirilebilir.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.

Adalet komisyonlarının görevleri

MADDE 9/A – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, atamaları adalet komisyonu tarafından teklif edilecek memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınavları ile ilgili işlemler adalet komisyonlarınca yapılır.

Adalet komisyonlarının başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki bölüm ve bölüm başlığı ibareleri eklenmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama ile İlgili Ortak Hükümler”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddesine göre belirlenen kadrolar; ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce olmak üzere Türkiye genelinde günlük yayınlanan tirajı en yüksek beş gazetenin en az birinde veya Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sözlü sınav ve gerektiğinde uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 Başvuru Formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da ilgili sınav birimince onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınav birimine veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.

Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sınav birimine gönderilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak sınav birimine teslim ederler.

Başvurular sınav ilânında belirlenecek usûl ve esaslara göre elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Başvurular sınav birimince incelenir.

Başvurusu uygun görülenler için EK-2 Sınava Giriş Belgesi düzenlenir. Başvurusu uygun görülmeyenlere ilişkin karar ilgilisine bildirilir.

Adaylar, sınava giriş belgesini sınavdan bir gün öncesine kadar sınav biriminden alırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir.

Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuç listesi, sınavın bitimini takip eden üç gün içinde ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca uygun görülen yerlerde ve internet sitesinde ilân edilir.

Sınavı kazananlara, atamada istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde sınav birimine başvurmaları gerektiği tebliğ edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Adaylar sınav sonuçlarına 16 ncı maddeye göre yapılacak olan ilân tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca on gün içinde incelenir ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelen “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM” ibaresi ve “İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama ile İlgili Ortak Hükümler” bölüm başlığı ibaresi kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,”

“b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya sınav birimince onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya sınav birimince onaylı örneği,”

“e) Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adlî veya idarî soruşturma ya da denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanlar veya tutum ve davranışları nedeniyle o yerde kalmaları, ilgisine göre Bakanlıktaki birim amiri, Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı veya Adlî Tıp Kurumu Başkanınca uygun görülmeyip gerekçeli olarak atanmaları teklif edilenler, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tutukevlerinde görev yapan infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurları, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev yapan infaz ve koruma memurları,” ibaresi “tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev yapan personel,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, personelin görev yaptığı yer ve birimi ile tüm özlük bilgileri Ulusal Yargı Ağı Projesinde (UYAP) tutulan personel bilgi sistemine ilgisine göre Bakanlık, bağlı kuruluş veya adalet komisyonlarınca girilir ve bu bilgilerdeki değişiklikler sisteme işlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 3-A sayılı Aday Değerlendirme Formunun dipnotunda yer alan “adalet komisyonu başkan ve üyeleri tarafından” ibaresi “başkan ve üyeler tarafından

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort