e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Adalet Bakanlığı Memur Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik

857 Okunma — 13 Ekim 2010 09:23
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI SINAVATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “merkezi sınav” ibaresi “yapılacak sınavın son başvuru” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 5 inci bendinin (c) alt bendi, 6 ncı bendinin (a) alt bendi, 16 ncı bendinin (a) alt bendi ile 11 ve 15 inci bentleri aşağıdaki şekilde ve 8, 9, 12 ve 13 üncü bentlerinin (a) alt bentlerinde yer alan “ilköğretim okulu (ortaokul)” ibareleri “lise veya dengi okul” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkranın 6 ncı bendinin (c) alt bendinin sonuna aşağıdaki parantez içi ifade eklenmiş ve aynı fıkranın 16 ncı bendinin (c) ve (ç) alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

“a) Zabıt Katipliği İçin : Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,”

“a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,”

“11) Mühendis kadrolarına atanabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak; tekniker kadrolarına atanabilmek için meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak; teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için de meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

“15) Hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak; bekçi kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,”

6 ncı bendinin (c) alt bendinin sonuna aşağıdaki parantez içi ifade eklenmiş ve aynı fıkranın 16 ncı bendinin (c) ve (ç) alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Zabı katibi alınırken uygulamalı sınav yapılmaktadır. bu konuya ilişkin şart şu şekildedir: “c) Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,”

Uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulur.)”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre seçilirler. Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına öncelik tanınır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerekli görülen hâllerde Bakanlık tarafından da, Bakanlığın internet sitesinde veya Türkiye genelinde günlük yayınlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ilân yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sözlü sınav ve gerektiğinde uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 Başvuru Formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.

Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak adalet komisyonlarına teslim ederler.

Başvurular sınav ilânında belirlenecek usûl ve esaslara göre elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.

Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Sözlü sınav;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

3) Genel kültür 20,

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

2) İnfaz ve koruma memurluğuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine,

3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye

ilişkin konuların bir veya  birkaçından soru sorulur. Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılır.

Yapılan değerlendirme, adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir.

Sözlü sınav bitirildikten sonra komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir.

Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadrolarına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asılmak suretiyle” ibaresi “ve internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Devlet memurluğuna atanacakların;

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya komisyon başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) Mal bildirimi,

e) Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

vermeleri gerekir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan  “Sakatların Devlet Memurluğuna Atanma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik” ibaresi “16/9/2004 tarihli ve 25585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve varsa son beş yıl içerisinde denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması,”

“Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin naklen atamaları her yılın Haziran ayında toplu olarak yapılır. Ancak gerek görülmesi durumunda bu personelin ataması her zaman yapılabilir.”

“Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan ve atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin komisyonlar arası naklen atama işlemleri, ilânda belirtilecek usûl ve esaslar çerçevesinde toplu olarak da yapılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak nakil talebinde bulunulamaz.

Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin ikinci fıkrasındaki toplu atama usûlü de uygulanabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak yüksek öğrenim nedeniyle atama yapılırken personelin üst öğrenime veya görevi ile ilgili bölüme kaydolması esas alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “on yıl” ibaresi “sekiz yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdare memuru kadrosuna açıktan atamalar, ikinci veya üçüncü bölgedeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yapılır. İhtiyaç halinde birinci bölgelerdeki cezaevlerine de atama yapılabilir. Atandıkları yerde en az iki yıl görev yapan idare memurları, istekleri de dikkate alınmak suretiyle ihtiyaç durumuna göre müdürlük teşkilâtı bulunmayan ilçe cezaevlerine atanabilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği” ibaresi “25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 6/2/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort