e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Adalet Bakanlığı Havuz Tayini Başvuruları Başladı 2013

609 Okunma — 07 Mayıs 2013 16:36
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Adalet Bakanlığı Taşra teşkilatında görev yapan personellerin (havuz tayini) komisyonlar arası nakillerine ilişkin duyuru yayınlanmıştır. Komisyonlar arası nakiller yapılırken Adalet Bakanlığı: Talepte bulunan etimesgut escort
personelin halen görevde olduğu yerin ve gitmek istediği yerin personel ihtiyacı durumunu, personelin hizmet süresini ve aynı yerde çalışıp komisyonlar arası nakil talebinde bulunan diğer personellerin hizmet sürelerini göz önünde bulunduracak. Komisyonlar arası nakile sadece kadrolu olarak çalışanlar başvurabilecek. 4/B ve 4/C kapsamında çalışanlar başvuru yapamayacak. Ayrıca komisyonlar arası tayin için başvuruda bulunacakların en az 2 yıl çalışmış olması gerekiyor. Başvurular 08/05/2013 Çarşamba günü başlayıp, 15/05/2013 Çarşamba günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir. Bakanlık duyurusunun tam metni aşağıda verilmiştir.

marmaris escort

ADALET BAKANLIĞI DUYURU METNİ:

Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.

         Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,

         a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,

         b) Halen görev yaptığı komisyonda bulunduğu unvandaki hizmet süresi,

         c) Halen görev yaptığı komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,

         d) Halen görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması

kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

         Bu itibarla, 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

         I-BAŞVURU KOŞULLARI:

         1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan kadrolu statüdeki personel başvurabileceğinden, bu çalışma sözleşmeli personeli (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır.

         2a) Bu çalışma Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.

          b) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 01/06/2013 tarihi itibariyle en az iki yıl hizmet etmiş olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.

         Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

         3- 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 25, 26, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen eş, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2 nci maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.

II) BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

         1- a) Başvurular EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.

         b) Başvurular 08/05/2013 Çarşamba günü başlayıp, 15/05/2013 Çarşamba günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir.

         Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.

         c) Komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu kaçak iddaa siteleri başkanlığına Ek-1 başvuru formunun “A” bölümünü eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde doldurarak teslim edeceklerdir.

         2- Son başvuru tarihi olan 15/05/2013 Çarşamba günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

         III) KOMİSYONLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:

         1- Komisyonlararası nakil çalışmasına 657 sayılı yasanın 4/A maddesinde belirtilen (kadrolu) personel başvurabileceğinden, başvuru sahibinin aynı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel olup olmadığının kontrol edilmesi,

         2- Öncelikle personel tarafından doldurulması gereken kısmın (EK-1 Form “A” kısmı) eksiksiz, kayıtlara ve EK-3 Başvuru formu doldurma esaslarına uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının kontrol edilmesi,

         3- Komisyonlararası nakil başvuru formunun (EK-1 FORM) “B” kısmının ilgili komisyon tarafından doldurulup, komisyon başkanı tarafından onaylanması,

         4- Komisyonlararası nakil başvuru formuna ilgiliye ait hizmet belgesinin eklenmesi,

         5-Başvuru talebinde bulunan personel hakkında devam eden adli/idari soruşturma, kesinleşmiş mahkûmiyet veya disiplin cezası var ise buna ilişkin belgelerin eklenmesi,

         6- Başvuru talebinde bulunanlardan; bulundukları komisyonda (yukarıda I-2/b maddesinde belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle) asgari iki yıllık süreyi doldurmayanların başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,

         7- 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında memur bonuslu bahis siteleri kadrolarına atanan personelin sözleşmeli pozisyonda geçen hizmet sürelerinin de (bulundukları komisyonda geçen) hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğinin bilinmesi,

         8- EK-2 Birleştirme Tutanağının, başvuranların hizmet süresine göre sıralı bir biçimde doldurularak tüm başvuru evrakının birleştirme tutanağına rapten en geç 21/05/2013 Salı günü Bakanlığımızda olacak şekilde kargo yoluyla Genel Müdürlüğümüz Taşra Atama Nakil Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

         Ayrıca EK–2 Birleştirme Tutanağının en geç 17/05/2013 Cuma gününe kadar ab126931@adalet.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi,

         Komisyonlararası nakil başvurusunda bulunanlara ait birleştirme tutanağı ve ekleri Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra ikinci bir liste veya ek liste mahiyetinde gönderilecek listelerin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

         IV. DİĞER HUSUSLAR:

         Komisyonlararası nakil çalışması norm kadro esasına göre tüm komisyonların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceğinden;

         1- Başvuruda bulunacak personelin şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak nakil talebinde bulunmaları,

         2- Personelin, başvuru formunda bulunan üç tercihten uygun görülen bir yere ataması yapılabileceğinden, nakil talebinde bulunanların tercihlerini şahsi ve ailevi durumlarını da göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.

Komisyonlararası nakil çalışması sonuçlandıktan sonra yapılacak vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

         3- Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi tercihler dikkate alınmayacaktır.

         4- Aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya naklen atanma talepleri uygun görülmeyeceğinden, ilgililerin aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya nakil talebinde bulunmamaları gerekmektedir.

         5- Bölge Adliye Mahkemeleri henüz faaliyete geçmediğinden bu mahkemelere atanma talepleri uygun görülmeyeceğinden ilgililerin talepte bulunmamaları gerekmektedir.

         6- Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçtiğinde bu mahkeme kadrosuna aktarılmak üzere atamaları adliyelere yapılan personelden komisyonlararası nakil talebinde bulunanların Bölge Adliye Mahkemesi personeli olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

         7- İlânın “Başvuru Koşulları” bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, eşinin özel sektörde çalışıyor olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre nakil talebinde bulunamayan ya da talepte bulunup da talebi uygun görülmeyenlerin durumu ayrıca değerlendirileceğinden ilgililerin mazeretlerini belgelendirmek suretiyle Ek-1 formunda belirtilen haneyi doldurmaları ve mazeretlerine ilişkin belgeleri (eşi özel sektörde çalışanlar için işyerinden alınacak belge, sigorta prim belgesi, işyeri kendi adına kayıtlı ise vergi levhası sureti) başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

         8- Askerde veya ücretsiz izinde olup fiilen görev yapmayan personelin nakil talepleri işleme konulmayacağından bu personelin naklen atanma talebinde bulunmamaları gerekmektedir.

         9- Nakil talebi uygun görülmeyerek ataması yapılmayanlara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır

         Yukarıda belirtilen tarihlere ve diğer hususlara titizlikle riayet edilerek, konunun merkez ve mülhakat adliyelerinde çalışan tüm personele tebliği hususunda,

         Bilgi ve gereğini rica ederim.

EKLER:

1- Komisyonlararası Nakil Başvuru Formu (Ek-1)

2- Komisyonlararası Nakil Başvuru Formu (Ek-1 Örnek)

3- Komisyonlararası Nakil Talepleri Birleştirme Tutanağı (Ek-2)

4- Başvuru Formu Doldurma Esasları (Ek-3)

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort