e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Adalet Bakanlığı CTE Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması

703 Okunma — 28 Haziran 2011 15:51
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4 Haziran 2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, ilgi yazı ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden kadroya geçme talebinde bulunanların dilekçelerini en geç 04/07/2011 tarihine kadar adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına vermeleri gerektiği bildirilmiştir.
     Anılan Kanun Hükmünde Kararname gereğince, işlemlerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir:
     1) Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarında, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 04/06/2011 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda (4/B) görev yapan personelden (Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları kaybetmemiş olmaları kaydıyla) memur kadrolarına atanma talebinde bulunanlara ilişkin;
     a) Adalet komisyonlarınca EK-1’deki örnek karara uygun şekilde karar alınması,
     b) Bu personelin bilgilerinin EK-2’deki 1 nolu tabloya işlenmesi,
     c) Tabloya ilgililerin dilekçelerinin ve atandıkları tarihteki öğrenim durumlarını
     gösterir mezuniyet belgesi ile göreve başladıktan sonra daha üst bir öğrenimi bitirenlerin buna ilişkin mezuniyet belgelerinin eklenmesi,
     d) Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan “632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Rehber”de belirtildiği üzere bu kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara 657 sayılı Kanunun adaylığa ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağının bilinmesi,
     2) 2802 sayılı Yasanın 114’üncü maddesi gereği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları nezdinde görev yapan personelin devlet memurluğuna atanması Bakanlık onayı ile tamamlandığından, 31 Ocak 2011 tarihinde adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca değişik unvanlarda yapılan sözleşmeli personel sınavlarında başarılı olup, atamaları teklif edilmelerine rağmen 04/06/2011 tarihi itibariyle göreve başlayamayan ancak, bahse konu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen süre içerisinde kadroya atanma talebi olan personel bulunması halinde, dilekçelerinin alınarak red işlemine tabi tutulmadan;
     a) Taleplerin Bakanlıkça değerlendirilmesine dair EK-3’deki örnek karara uygun şekilde komisyon kararı alınması,
     b) Bu personelin bilgilerinin EK-4’deki 2 nolu tabloya işlenmesi,
     c) Tabloya ilgililerin dilekçelerinin ve atandıkları tarihteki öğrenim durumlarını gösterir mezuniyet belgelerinin eklenmesi,
     3) Sözleşmeli pozisyonlarda görev yapan personelden, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayanların EK-5’deki 3 nolu tabloya işlenmesi,
     4) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 22/06/2011 tarih ve 27972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tebliği gereğince sözleşmeli pozisyonlarda görev yapan;
     a) Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, GİH sınıfındaki infaz ve koruma memuru,
     b) Sözleşmeli ceza infaz kurumu kâtibi, GİH ceza infaz kurumu kâtibi,
     c) Sözleşmeli şoför, GİH sınıfındaki şoför,
     d) Sözleşmeli teknisyen, TH sınıfındaki teknisyen,
     e) Sözleşmeli aşçı, YH sınıfındaki aşçı,
     f) Sözleşmeli kaloriferci, YH sınıfındaki kaloriferci,
     kadrosuna atanacağından teklifin buna göre EK-2’deki 1 nolu tablonun Teklif Edilen Kadrolu Unvan bölümüne işlenmesi,
     5) Memur kadrolarına atanma talebinde bulunanların sözleşmeli pozisyonda geçirdikleri hizmet süreleri ile ilk istihdam tarihindeki öğrenim durumları dikkate alınarak, kadroya atamaları yapılacağından;
     a) Komisyonlarca, ilgililerin hizmet süresi ile sözleşmeli olarak atandığı tarihteki öğrenim durumları göz önünde bulundurularak belirlenen derece/kademelerin EK-2’deki 1 nolu tablonun ilgili kısmına işlenmesi,
     b) İlgililerin kadrolu göreve başlamalarına müteakip üst öğrenim, askerlik, hizmet birleştirmeleri gibi intibak işlemlerinin komisyonlarca daha sonra yapılması,
     6) İlgililerin sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmeye başladıkları tarihten itibaren (askerlik veya ücretsiz izinde geçen süreler hariç) kadroya geçiş müracaatlarının son tarihi olan 04/07/2011 tarihine kadar geçen süre, hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ayrıca, 04/07/2011 tarihinden kadrolu göreve başlama tarihine kadar geçecek süre daha sonra komisyonlarca yapılacak intibak işlemlerinde değerlendirilmesi,
     7) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 04/06/2011 tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların, yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunmaları durumunda kadroya atanma işlemleri ayrıca yapılacağından, bu durumda olanların atama evrakının başvurularını müteakip ivedi olarak gönderilmesi,
     8) Ekte gönderilen tabloların açıklamalar da dikkate alınarak titizlikle doldurularak;
     a) Alınacak komisyon kararları, Excel formatında doldurulacak tablolar ve eklerinin DYS ortamında (öğrenim durumuna ilişkin belgeler ile dilekçelerin okunaklı şekilde taranması gerekmektedir) en geç 06/07/2011 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi,
     b) Ekteki 1, 2 ve 3 nolu tabloların Excel formatında ab49111@adalet.gov.tr mail adresine elektronik ortamda iletilmesi (tabloların ekinde istenen diğer belgeler mail olarak gönderilmeyecektir),
     c) Belirtilen evrakın fiziki olarak gönderilmemesi gerekmektedir.
     Yukarıda belirtilen konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve herhangi bir aksaklığa neden olunmaması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim

EKLER:
1: EK-1 Örnek Komisyon Kararı,
2: EK-2 (1 Nolu Tablo),
3: EK-3 Örnek Komisyon Kararı,
4: EK-4 (2 Nolu Tablo)
5: EK-5 (3 Nolu Tablo)
6: EK-6 Örnek Doldurulmuş 1, 2 ,3 Nolu Tablolar,
7: 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
8: 22/06/2011 tarih ve 27972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı Tebliği,
9: Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca Hazırlanan “632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Rehber”
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort