e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Adalet Bakanlığı 4000 İnfaz Koruma Memuru Alımı 2011

658 Okunma — 04 Ocak 2011 14:38
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

2011 Yılı – Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru, Şöför, Aşçı, Kaloriferci, Ceza İnfaz Kurumu Katibi Toplam 5.000 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) ve Kadrolu Personel Alımı Sınav İlânı
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek madde 2’nin son fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği’nin değişik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli 4000 infaz ve koruma memuru, 335 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 296 destek personeli (şoför), 272 teknisyen, 36 destek personeli (aşçı) ve 61 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli pozisyona, 2) Devlet Personel Başkanlığının 16.02.2010 tarihli ve 4063 sayılı açıktan atama iznine istinaden ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK- 2/A listede yeri sayısı belirtilen kadrolu 477 infaz ve koruma memuru, 10 teknisyen, 15 şoför, 2 aşçı olmak üzere toplam 504 kadroya;
Bu pozisyonlara/kadrolara ilk defa yerleşecekler/atanacaklar merkezi sınava girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadrolu infaz ve koruma memuru, şoför, teknisyen, aşçı ile sözleşmeli infaz ve koruma memuru, teknisyen, destek personeli (şoför, aşçı, kaloriferci) adaylarının beş katı; sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) için pozisyon katı aranmaksızın aday çağrılacaktır. Çağrılan adaylardan uygulamalı ve sözlü sınavda infaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) kadro ve pozisyonları için seçim yapılırken [kadrolu şoför, teknisyen, aşçı ile sözleşmeli teknisyen ve destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) hariç]; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi gereğince adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre pozisyon ve kadrolaraatama ve yerleştirme yapılacaktır. Başvurularda, lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 KPSSP3, önlisans mezunları için 28 Kasım 2010 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 28 Kasım 2010 KPSSP94 puanı esas
alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

EKLER :
1- Başvuru formu (1 sayfa)
2- Kadrolu atanacaklar için sınav izni verilen yerler (4 sayfa)
3- Sözleşmeli personel yerleştirilmesi için sınav izni verilen pozisyonlar (6 sayfa)
4- Sınav ilanı (5 sayfa)

3) Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;
I. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlik durumu itibariyle;
i. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
ii. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
iii.Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları
taşımak.
II. Özel şartlar:
A- İnfaz ve Koruma Memurluğuna Sözleşmeli Yerleşebilmek ve Kadrolu Atanabilmek İçin ;
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b.Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
c. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
ç. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark
13’ten fazla, 17’den az olmamak,
f. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
g. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a. Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer
lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen
daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
c. Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen
bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,
(bu bend’e göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için;verilen metne sadık
kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle
tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde
bulundurulacak.)
d. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
e. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
g. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
h. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
C- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek ve kadrolu şoför
olarak atanabilmek için;
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. Hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
d. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
g. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
(Ayrıca sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşecek ve şoför
kadrolarına atanacak adaylara sözlü sınavın yanısıra araç başında kullanma becerisi de
ölçülmek suretiyle yapılacaktır.)
D- Sözleşmeli ve kadrolu teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek ve atanabilmek için;
a. Meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e.Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
f. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
E- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek ve
kadrolu aşçı olarak atanabilmek için;
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta
düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
c. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
d. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
g. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
(Sözleşmeli destek personeli (aşçı) ve kadrolu aşçı sözlü sınavında komisyon; halk eğitim
müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne
başvurabilir.)
şartlarının aranması gerekmektedir.
4. Başvuru tarihi :
Başvurular 30 Aralık 2010 Perşembe günü başlayıp, 14 Ocak 2011 Cuma günü mesai saati
bitiminde sona erecektir.
5. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu
başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri Ek-1 başvuru formunu
doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada
komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar
ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavılıklarına
başvuracaklardır.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi
(APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına
gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet
Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden
adayların başvuruları kabul edilecektir.
Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü
sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular
geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.
Ayrıca, sözleşmeli olarak görev yapan infaz ve koruma memurları şartları taşımaları halinde
sözleşmeli pozisyonlar hariç kadrolular için açılacak sınava başvurabileceklerdir.
Aynı adalet komisyonu tarafından hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alınmasına
yönelik olarak sınav açılması durumunda, adaylar bu sınavlardan sadece birine
başvurabileceklerdir.
6. Sınav yeri:
Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
7. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Sınava girecek adaylar bayan ve erkek olmak üzere ayrı ayrı belirlenerek sözlü sınavdan
önce 21 Ocak 2011 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet
sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını
elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
8. Boy kilo ölçümü:
İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen kadro/pozisyon sayının beş katı aday içerisinden
boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya
hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri 24-25 Ocak 2011
tarihlerinde yapılacaktır.
9. Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:
27 Ocak 2011 Perşembe günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan
üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama
sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilmemesi halinde takip eden
günlerde sınava devam edilecektir.
10. Sözlü sınav tarihi:
Sözlü sınav 31 Ocak 2011 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde sınavının bitirilmemesi
halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
11. Sınav şekli:
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
12. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekecektir.
13. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında
yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
14. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde
belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine
başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal
edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.
15. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine
göre işlem yapılacaktır.
16. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu, büro personeli (ceza infaz kurumu
katipliği), teknisyen, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) pozisyonları, sınav izni
verilen yerlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara
müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi naklen atamaya
esas alınmayacak olup, anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda
çalıştırılanların naklen atanmaları çok özel şartlara bağlandığından, ilgililerin ileride
mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık gibi mazeretler) durumlarına en uygun adalet
komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
17. Atama/yerleştirme yapılacak komisyonlara ilişkin kadro ve pozisyonları gösteren

EKLER :
1- Başvuru formu (1 sayfa)
2- Kadrolu atanacaklar için sınav izni verilen yerler (4 sayfa)
3- Sözleşmeli personel yerleştirilmesi için sınav izni verilen pozisyonlar (6 sayfa)
4- Sınav ilanı (5 sayfa)
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort