e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Katiplik Mülakatında Çıkması Muhtemel Soru ve Konular 2011

391 Okunma — 12 Şubat 2011 05:49
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

12 13 Şubat 2011 tarihlerinde Adalet Bakanlığı birimlerinde yapılacak olan Sözleşmeli ve Kadrolu Zabıt Katipliği mülakat sınavlarında çıkabilecek sorular ve konular.

YENİ BAKANLAR 2011

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek,

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,

Devlet Bakanı Egemen Bağış,

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı,

Devlet Bakanı Mehmet Aydın,

Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak,

Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan,

Devlet Bakanı Faruk Çelik,

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz,

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf,

Adalet Bakanı Sadullah Ergin,

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül,

İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu,

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir,

Sağlık Bakanı Recep Akdağ,

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer,

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay,

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu

*******************************

ANAYASA

Genel Esaslar

I. Devletin şekli:

Madde 1- Türkiye devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri:

Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz al yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyen hükümler:

Madde 4- Anayasanın 1’nci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

V. Devletin temel amaç ve görevleri:

Madde 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmıştır.

VI. Egemenlik:

Madde 6- Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

VII. Yasama yetkisi:

Madde 7- Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

VIII. Yürütme yetkisi ve görevi:

Madde 8- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

IX. Yargı yetkisi:

Madde 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

KALEM MEVZUATI

Zabıt Katibinin görevleri;

-Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz tutmak

-Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak

-Davalara uygun müzekkerelerin tekidini yapmak

-Gelen cevaplarda istenilen bilginin verilmediği görülürse ilgili makama haber vererek mahkeme gününden önce icap eden yazılar yazmak

-Dava dosyalarını oluşturan bütün kağıtlar için dizi pusulası düzenlemek

-Duruşma sırasında işlem için verilen paraları vezne veya yazı işleri müdürüne vermek

-Tahliye ve tevkif müzekkereleri ile hüküm hülasını zamanında yazmak

-Ferdi fişleri zamanında doldurmak

-İkametgah adreslerini ve değiştikçe yenisini yazı işleri müdürüne bildirmek ile yükümlüdürler.

-Harçlar Kanununa bağlı tarife ile ilgili işlemleri yargılama usulüne ait kararlar ile icra ve iflas Kanunnu’nun ana hatlarını bilmeleri, noterlik işlerinde de genel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Türk ceza kanununun (tck) üçüncü bölümün de Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar kısmın da

-Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama alt başlığıyla açıklanır..

MADDE 301. – (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

üçüncü bölüm de yer alan diğer maddeler :

Cumhurbaşkanına hakaret

MADDE 299. – (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

MADDE 300. – (1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alâmeti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.

(2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Yüksek Yargı Mahkemeleremiz:

– Yargıtay

– Danıştay

– Anayasa Mahkemesi

– Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

– Askeri Yargıtay

*********************************************

Komisyon başkanının görevleri

a) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adlî ve idarî yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin;

1) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezî sınavda başarılı olanların ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarını yapmak, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla başarılı olanların atanmalarını teklif etmek.

2) Aslî Devlet memurluğuna atanmaları, sicil ve disiplin işlemleri, görevden uzaklaştırılmaları, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlemlerini bu Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek.

3) Naklen veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak.

4) Geçici olarak görevlendirmesini, yetki alanı içerisinde altı ayı geçmemek üzere yapmak.

b) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Mahkemeler kaça ayrılır?

Hangi davalara bakılır?

Kâtip ne iş yapar?

Savcı ne yapar?

Yargıtay?

Danıştay?

Sayıştay neye bakar, görevleri… ?

Atatürk ilkeleri?

Zabıt kâtibi ne iş yapar?

Adalet bakanı kimdir?

Yargı organları nelerdir?

Adalet nedir?

Hak nedir?

Hakkını nasıl ararsın?

Mahkemeler kaça ayrılır?

Türkiye’de yaklaşık kaç kişi oy kullanıyor?

Yüksek mahkemeleri?

Cumhurbaşkanı seçilme şartlarını?

Son kullandığımız anayasayı?

En son darbe ne zaman oldu ve bu darbeden sonra ne oldu?

Kim cumhurbaşkanı oldu?

Bu göreve gelsen neler yapacağını biliyor musun?

TBMM sayısını?

Laiklikte halifeliğin kaldırılmasının önemi?

Hâkimler savcılar kurulunu kim seçer ve kaç üyeden oluşur?

Hâkimler savcılar yüksek kurulunun başkanı kimdir?

Bulunduğunuz ilin komşu ilçeleri?

Bulunduğunuz ilden kaç milletvekili var?

Kaç tane anayasa var ve isimleri?

Neden zabıt kâtibi olmak istiyorsun?

Başınıza bir iş gelse nereye başvurursunuz?

Yüksek mahkemelerin görevleri?

Zabıt kâtibinin görevleri?

Ülkemize en son ziyaret eden yabancı devlet adamı kimdir?

Yargıtay’ın görevleri?

Anayasayı anlat?

Çanakkale savaşlarını anlat?

Kaç ceza kaç hukuk mahkemesi var?

Kapitülasyonların hangi antlaşma ile ve hangi tarihte kaldırıldı?

Miras hukukunu?

Nüfus daireleri ne iş yapar?

Bir mülkün tapulu olup olmadığını nereye sorarsın?

Dilekçe nasıl yazılır?

Hâkim ve savcı dışında adliyede kimler görev yapar?

Adalet mülkün temelidir, sözünden ne anlıyorsunuz?

Evinize misafir geldiğinde nasıl karşılıyorsunuz?

Tatile çıksanız yanınıza ne alırsınız?

Buradan Ankara’ya hangi güzergâhtan gidilir?

Türkiye’nin komşuları?

Devlet bakanlığı dışında 5 tane bakanlık say?

Cumhurbaşkanını kim seçer ne kadar görev süresi vardır?

Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi?

Yasamayı kim yapar?

İzmir’in işgal edildiği tarih!

Cumhurbaşkanını kim seçer!

Atatürk’e Gazilik unvanı hangi savaştan sonra verildi!

Neden bu mesleği seçtin!

Sınavı kaybedersen ne yapmayı düşünüyorsun!

Türkiye’deki yüksek mahkemeler?

Anayasanın değişmez maddeleri?

Bölgeler gelişmişlik düzeyi?

Çanakkale savaşının ülkemiz açısından önemi?

Velayet?

Yasama yürütme ve yargı?

Anayasanın 2. maddesi?

Cumhurbaşkanının görevi nelerdir?

Milliyetçilik nedir?

Hukuk nedir?

Adaletin organları nedir?

Cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir?

Milletvekili olma zorunluluğu var mıdır?

Tanzimat fermanı ne zaman hazırlandı? Kim tarafından?

Meşrutiyetin ilanı?

Protokol sırası?

Matbaayı kim icat etti?

Anayasa ne demektir?

Karton nedir?5 tanesini say…

Hukuk Nedir: Toplum yaşamını düzenlemek için, uygulanması devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bicimidir Veya Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen YASALARIN bütünü

Cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir? Milletvekili olma zorunluluğu var mıdır?

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği sona erer. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir. En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir. Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar:

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,

Kanunları yayımlamak,

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar:

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,

Genelkurmay Başkanını atamak,

Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,

Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,

Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

Kararnameleri imzalamak,

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,

Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,

Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,

Üniversite rektörlerini seçmek,

c) Yargı ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Sayıştay: Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.

Yargıtay: Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Danıştay: Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Yasama yetkisi: Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

Yürütme yetkisi ve görevi: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Yargı yetkisi: Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Meşrutiyetin ilanı?

Abdülhamit tahta çıktığında Balkanlar’da ayaklanmalar başlamış, Çarlık Rusya’sı Osmanlılara bir kesin uyarı vermişti. Büyük Avrupa devletlerinin İstanbul’da toplanan bir konferansta Balkan sorununu tartıştıkları ve Osmanlı Devletinden reformlar yapmasını istedikleri sırada, II. Abdülhamit siyasal bir manevrayla 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi’yi (anayasa) ilan etti. Böylece meşruti yönetime geçilmiş oluyordu.

1876 Anayasası olarak da bilinen Kanun-i Esasi, aslında padişahın egemenlik haklarına bir kısıtlama getirmiyordu. Yürütme yetkisini tümüyle elinde tutan padişah, sadrazam ve vekilleri (bakanları) istediği gibi atayıp görevden alabiliyordu. Meclisin vekiller üzerinde denetim yetkisi yoktu. Padişah, istediğinde meclisi kapatma ve yeniden seçimlere götürme yetkisine de sahipti. Ayrıca padişah, “kamu yararı için” gerekli gördüğü kişileri sürgüne gönderebilirdi.

Kanun-i Esasi uyarınca iki kanatlı bir parlamento oluşturuldu. Üyeleri seçim yoluyla belirlenen meclise Meclis-i Mebusan, üyeleri atama yoluyla belirlenen meclise de Âyan Meclisi deniyordu. İki meclisin oluşturduğu parlamento Meclis-i Umumi (Genel Meclis) olarak adlandırılmıştı. Âyan Meclisi’nin başkan ve üyeleri doğrudan padişah tarafından atanıyordu. Anayasaya göre Genel Meclis padişahın buyruğuyla kasımda açılıyor, mart başında çalışmalarını tamamlıyordu

II. Abdülhamid’in baskıcı yönetimine karşı, meşrutiyet yönetiminin yeniden kurulmasını isteyen gizli muhalefet hareketi ortaya çıktı. Jön Türkler adı verilen aydınlar II. Abdülhamid’e karşı özellikle yurtdışında mücadeleye giriştiler. Jön Türk hareketi, özellikle Rumeli’deki askeri çevreleri de etkiledi. En güçlü Jön Türk hareketi olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti Abdülhamid’e karşı Rumeli’de güçlü bir muhalefet başlattı. Yüzbaşı Resneli Niyazi Bey, II. Abdülhamid’in baskıcı yönetimine karşı baş kaldırarak taburuyla birlikte Manastır’da dağa çekildi. Onu Binbaşı Enver Bey (Enver Paşa) izledi. Ardından İttihatçılar 23 Temmuz 1908 sabahı Selanik hükümet konağını işgal ettiler. Ayaklanmanın tüm ülkeye yayılacağından çekinen II. Abdülhamid, aynı gün İkinci Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı.

Tanzimat fermanı ne zaman hazırlandı kim tarafından?

Tanzimat Dönemi (1839 – 1876)

Tazminat Fermanı

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde;

•Osmanlı Devleti’nin varlığını kendi kuvvetiyle koruyamayacağını anlamasından sonra Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak istemesi

•Rusya’nın Hıristiyan halka yeni haklar verilmesi için yaptığı baskıların önlenmek istenmesi

•Osmanlı Devleti’nin kanunlarda bazı düzenlemeler yapmak istemesi gibi nedenler etkili olmuştur.

1. Müslüman ve Hıristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktır.

Bu hükümle; din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin halka eşitlik ve devlet güvencesi verilmiştir.

2. Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacaktır.

Bu hükümle; vergilerin toplanmasındaki eşitsizlik ve haksızlıklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

3. Askerlik işleri düzene konulacak, askere alma ve terhis işleri sağlam esaslara bağlanacaktır.

Bu hükümle;

•Askerlikte ocak usulü ortadan kaldırılmış, askerlik vatan görevi haline getirilmiştir.

•Hıristiyanların askerlik yapması zorunlu hale getirilmiştir.

4. Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse haksız yere idam edilmeyecektir.

5. Herkes mal ve mülküne sahip olacak, miras bırakabilecek ve müsadere kaldırılacaktır.

Bu hükümle; şahısların mülkiyet hakkı devlet garantisi altına alınmıştır. Böylece sermaye birikimine ortam hazırlanmıştır.

6. Rüşvet ve iltimas kaldırılacaktır.

7. Herkes kanun önünde eşit olacaktır.

Bu hükümle; tüm Osmanlı vatandaşları arasında eşitliğin sağlanması istenmiş, bu durum Osmanlıcılık fikrine esas olmuştur.

Zabit kâtiplerinin görevleri nelerdir?

1-Hukuk ve ceza yargılama usulü yasalarında öngörülen görevler ile yazı isleri müdürlerinin tevdii ettikleri isleri yapmak.
2-Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz tutmak.
3-Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak.
4-Davalara ait müzekkere ve davetiyeleri karara uygun olarak yazmak ve ait olduğu yere göndermek.
5-cevabi alınmayan müzekkerelerin tekidini yapmak.
6-Gelen cevaplarda istenilen bilgilin verilmediği görülürse talike mahal bırakmamak için ilgili makama haber vererek mahkeme gününden önce icap eden yazıları yazmak.
7-Dava dosyalarını oluşturan bütün kâğıtlar için dizi pusulası düzenlemek.
8-Duruşma sırasında işlem için verilen paraları vezne veya yazı isleri müdürüne vermek.
9-Tahliye ve tevkif müzekkereleri ile hüküm hülasasını zamanında yazmak,
10-ferdi fişleri zamanında doldurmak.
11-Arandıklarında bulunabilmek için açık ikametgâh adreslerini ve değiştikçe yenisini yazı isleri müdürüne bildirmek.

Bunlardan başka zabit kâtiplerinin Harçlar Kanunu’na bağlı tarife ile ilgili işlemleri, yargılama usulüne ait kanunlar ile İcra Ve İflas Kanununun ana hatlarını bilmeleri, noterlik islerinde de genel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort