e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Danıştay 90 Sözleşmeli Personel 40 Zabıt Katibi Alımı

525 Okunma — 11 Temmuz 2011 16:50
avatar

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Danıştay’a 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalıştırılmak üzere 40 sözleşmeli zabıt katibi ve 50 sözleşmeli destek personeli alınacaktır. Müracaatlar, 06/07/2011 Çarşamba günü başlayacak ve 12/07/2011 Salı günü saat 17:00 da sona erecektir. Müracaat saatleri; 09:30 ile 17:00 arasındadır.


Başvuru formunu indirmek için
tıklayın.

15.6.2011 tarihli duyuru ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. maddesi uyarınca Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 06.06.2011 tarihinde ilan edilen personel alımı başvurularının yeni sınav takviminin belirlenmesine kadar durdurulduğu duyurulmuştu.

15.6.2011 tarihli anılan duyuruya kadar yapılan başvurularda başvuranlar tarafından, 06.06.2011 tarihli ilanımızın, “1-UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER” bölümünün “B)ÖZEL ŞARTLAR” kısmında ve “ALIM YAPILACAK UNVAN LİSTESİ” nin “DESTEK PERSONELİ” kısmında tereddüte düşüldüğü görüldüğünden, tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması ve ilanın yenilenmesi gereği duyulmuştur. Bu itibarla;

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli  Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen; “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme” usulüne göre sözleşmeli personel alımı yapılacak olup;

1-Anılan Esaslar’ın 15. maddesinin son cümlesinde; “Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilir” hükmü gereği, alınacak zabıt katibi için, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazabilmesi şartı aranacaktır. Bu nedenle, zabıt katibi olarak alınacak sözleşmeli personele hizmetin niteliği gereği uygulama yapılması,

2-06.06.2011 tarihli ilanda alım yapılacak unvan listesinde 50 destek personelinin alınacağının belirtilmesine karşın, alınacak 50 destek personelinin nasıl çalıştırılacağı ve bu destek personelinde aranılacak nitelikler belirtilmediğinden, alım yapılacak unvan listesinin destek personele ilişkin kısmı ile destek personelinde aranılacak niteliklerin ayrıntılı olarak yeniden belirlenmesi,

3-06.06.2011 tarihinden itibaren yapılan mevcut başvurular geçerli olmakla birlikte; yeni ilan için başvuru süresi, 06.06.2011 tarihli ilanda duyurulan 15 günlük süre(6.6.2011-20.6.2011) ve söz konusu ilanın durdurulmasına kadar geçen(10 gün) süre dikkate alınarak (kalan) 5 iş günü olarak yeniden belirlenmesi gerektiği sonuçlarına varılmıştır. Tüm bu açıklamalardan sonra yeni ilan aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Adaylarda Aranan Nitelikler :

Danıştay Başkanlığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1- UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b-) 2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

 

Zabıt Katibi

1-Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve ya denge okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

2-Yapılacak uygulamada, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazabilmek.

Destek Personeli

Temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek ve hizmetli olarak çalıştırılmak üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr. temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdan örneği (T.C. Kimlik No’lu) (Aslı ile birlikte)

c) KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren),

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,

e) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının aslı ya da onaylı fotokopisi.

3- BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru süresi, 06/07/2011 Çarşamba günü başlayacak ve 12/07/2011 Salı günü saat 17:00’da sona erecektir. Müracaat saatleri; 09:30 ile 17:00 arasındadır.

b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr. temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak yukarıda sayılan belgelerle birlikte; Danıştay Başkanlığı Ana Hizmet Binası Ihlamur Sok. No:4 Sıhhiye ANKARA adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya diğer yollardan Danıştay Başkanlığına gönderilen/ulaştırılan/teslim edilen Başvuru Formu ve ilgili belgeler geçersiz sayılacak ve müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki (2) başvuru da geçersiz sayılacaktır.

c-) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinde: “….Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihten itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez…..” hükmü yer almaktadır.

4- UYGULAMA, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a-) Zabıt Katibi İçin Uygulama;

Uygulamaya alınacakların hangi gün ve saatte uygulamaya alınacağı http://www.danistay.gov.tr. adresinde ayrıca ilan edilecektir. Uygulamada başarılı sayılmak için; meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazılması şarttır.

b-)Yerleştirme;

I- Zabıt katibi için; uygulamadan geçmek koşuluyla, 2010 Yılı KPSS (B) grubu puanından 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday belirlenecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla uygulamadan yüksek alana, mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

II- Destek personeli için; 2010 Yılı KPSS (B) grubu puanından 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday belirlenecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla,  mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

III- Yerleştirmesi yapılan adayların listesi, http://www.danistay.gov.tr. sitesinde yayınlanacaktır. Yedek aday belirlenmeyecek ve ilan edilmeyecektir.

IV- Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklar için ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır.

V- Göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan aday, bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

5. SÖZLEŞME İMZALANMASI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş),

b) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

c) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

d) Başvuru tarihi itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre çalışılmadığına dair beyan dilekçesi.

e) Sağlık raporu (yeni tarihli)

6. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Yerleştirmesi yapılan adaylarla; “Alım Yapılacak Unvan Listesi”nde gösterilen Aylık Brüt Sözleşme Ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır.

Başvuru Formuna Erişmek İçin Tıklayınız.

Açıklamalar İçin Tıklayınız.

Adaylarda Aranan Nitelikler İçin Tıklayınız.

Alım Yapılacak Unvan Listesi İçin Tıklayınız.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort