24
Oca
Yazar: | Okunma: 100.262 | Cevap: 334
Reklam

Danıştay başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 36 Zabıt Katibi alınacaktır.

Başvurular, 04/02/2013 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup, 15/02/2013 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir. 24/01/2013

BAŞVURU ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b-) Sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

c-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a-) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b-) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarının ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Öte yandan, Ticaret Liselerinin yukarıda sayılan bölümler dışındaki bölümlerinden mezun olanlardan, örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladıklarını resmi olarak belgelemeleri halinde, daktilo veya bilgisayar sertifikası istenilmeyecektir.)

c-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

ç-) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca; doğru kelime sayısının belirlenmesinde, verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

d) Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.

2. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur. a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu),

c-) 2012 KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren bilgisayar çıktısı),

ç-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

d-) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının fotokopisi veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığına dair resmi belge.

3. BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru 04/02/2013 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup, 15/02/2013 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.

b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

c-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

4. UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRME

a-) Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır.

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca; doğru kelime sayısının belirlenmesinde, verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

b-) Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

c-) Nihai başarı listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

d-) Yerleştirme;

1- ) Göreve başlatılmaya hak kazanan adaylardan, istenilecek belgeler ile birlikte Sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

2- ) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3-) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamadan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

5. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Yerleştirmesi yapılan adaylarla aşağıda gösterilen Aylık Brüt Sözleşme Ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır.

UNVAN, SAYISI VE ÜCRETİ

2013 YILI ALIM YAPILACAK UNVAN LİSTESİ
UNVAN     UNVAN SAYISI     SÖZLEŞME ÜCRETİ (Brüt-TL)
En az önlisans mezunu     Diğerleri
ZABIT KATİBİ     36     1.491,38 TL     1.459,32 TL

Başvuru Formu için Tıklayınız.

Başvuru formunu doldurmadan önce mutlaka okuyunuz !

AÇIKLAMALAR

Başvuru Formunu doldurmadan önce İlan metnini dikkatlice okuyup, kendinizle ilgili alanları eksiksiz olarak doldurunuz.

1- ) Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek Zabıt Katibi Başvuru Formu doldurulacak olup diğer kurumlara ait başvuru formu kabul edilmeyecektir.

2- ) Başvuru Formundaki işaretli alanların doldurulması zorunludur. İşaretli alanları doldurmayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

3- ) Form, başvuru talebinde bulunanın el yazısı ile okunaklı biçimde, seçme kutuları (X) koymak suretiyle doldurulacaktır.

4- ) Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.

5- ) Adaylar Başvuru Formunda belirtilen klavye türünden uygulama sınavına alınacak olup sonradan klavye türünün değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

6- ) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar kazanmış dahi olsalar göreve başlatılmayacak olup, göreve başlatılanların sözleşmesi iptal edilerek haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7- ) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinde: “….Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihten itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının

sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez………………….. ” hükmü yer

almaktadır.

Bu yazı için 334 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 334 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Hacı dedi ki:

  Admin başvuru formu yokmu yav?

 2. torpilbulamadım.com dedi ki:

  Ücret şaka gibi.Net 1100 TL yapar..

 3. spawn spawn dedi ki:

  DANIŞTAY şakamısınız la siz :))

 4. medikal dedi ki:

  diyecek bir şey bulamıyorum, kadrolularla birlikte alınsaydı ya sözleşmeliler ne farkı var…

 5. ansee ansee dedi ki:

  hepsini bir arada yapsalar ya. Yeniden klavyeye hazırlan yeniden mülakat İnsanlara bol bol stres.

 6. torpilbulamadım.com dedi ki:

  ansee diyorki:

  hepsini bir arada yapsalar ya. Yeniden klavyeye hazırlan yeniden mülakat İnsanlara bol bol stres.

  Yorumu beğenenler:0

  Dahası diğer sözleşmelilerle aynı ücreti neden vermiyorlar anlamadım..

 7. yağmurpoyraz dedi ki:

  kadrolular ne kadar alacak?

 8. ankaralı dedi ki:

  pazartesi danıştayın mülakatına girmiş biri olarak. bu açıklama tamamen bir saçmalık. ihtiyacınız vardıda niye bu son sınavdan almadınız. o kadar devlet memuruna sordum böyle bir sözlü mülakat görmedim. adamlar zabıt katibi değilde hakim yada savcı alıyorlardı sanki. sordukça soruyorlar taki bilmeyene kadar. zaten ard arda o kadar hızlı soruyorlarki biliyorsan bile karıştırıyorsun. benim bu danıştaya inancım hiç kalmadı. çünkü kazananlar listesine bakarsanız yazılıda dereceye giren birinci hariç dereceye girenleri almadılar.hele 15 ve 16. sıradakiler kpss 70le girdiler. bana kimse bisey anlatmasın. kpss den 70 alan birisi o mülakattan 100 alamaz. herkesi Allah’a havale ediyorum.

 9. samett dedi ki:

  İyi iyi güzel bunada gireriz. Ama ücret az gibi geldi sanki. Brüt diyor nete hesaplayınca ne kadar ediyor ki tam olarak? Yukarıda 1100 demişler.

 10. selma dedi ki:

  kafayı sıyırmışlar tek kelime….

 11. deliolmamakiçtendeğil dedi ki:

  tabi kadrolu aldıkları personel iş yapacak kapasiteye sahip değil 1-2 kişi hariç şimdi, üç kuruş paraya eşek gibi çalışacak adam aranıyor. Parayı torpilliler alsın çalışmayı garibanlar yapsın oldu canım başka.

 12. torpilbulamadım.com dedi ki:

  samett diyorki:

  İyi iyi güzel bunada gireriz. Ama ücret az gibi geldi sanki. Brüt diyor nete hesaplayınca ne kadar ediyor ki tam olarak? Yukarıda 1100 demişler.

  Yorumu beğenenler:0

  evet ele geçen net ücret 1100 tl oluyor. Hesaplayabilirsin..

 13. torpilbulamadım.com dedi ki:

  yağmurpoyraz diyorki:

  kadrolular ne kadar alacak?

  Yorumu beğenenler:0

  200 tl mesai ücretinide katarsak tam olmamakla beraber 1900 den aşağı değildir.

 14. deliolmamakiçtendeğil dedi ki:

  ankaralı diyorki:

  pazartesi danıştayın mülakatına girmiş biri olarak. bu açıklama tamamen bir saçmalık. ihtiyacınız vardıda niye bu son sınavdan almadınız. o kadar devlet memuruna sordum böyle bir sözlü mülakat görmedim. adamlar zabıt katibi değilde hakim yada savcı alıyorlardı sanki. sordukça soruyorlar taki bilmeyene kadar. zaten ard arda o kadar hızlı soruyorlarki biliyorsan bile karıştırıyorsun. benim bu danıştaya inancım hiç kalmadı. çünkü kazananlar listesine bakarsanız yazılıda dereceye giren birinci hariç dereceye girenleri almadılar.hele 15 ve 16. sıradakiler kpss 70le girdiler. bana kimse bisey anlatmasın. kpss den 70 alan birisi o mülakattan 100 alamaz. herkesi Allah’a havale ediyorum.
  Yorumu beğenenler:1

  Bende seninle aynı fikirdeyim ben benden fazla yazan yada ortalama yakın yazan ve kpss benden daha iyi olan her kazananı tebrik etmeyide bilirdim ama adam bana 1 soruyu bilemedim onuda bilemeyceğimi biliyordu zaten o yüzden sordu 60 vermiş ee noldu çünkü bana bırak 90-100 70 verse ben ortalamayla o sondaki 3-4 kişi zaten geçiyordum adan 110 ve üzeri yazan hiç kimseye 70 bile veremedi hakkıyla listeye girecek diye 60 verip hepimizle resmen dalga geçti şimdi kendine çalıştıracak köleler arıyolar. Bu aldıkları oturacak şimdi alacakları 1100 liralık elamanlar çalışacak ne güzel memleket madem hepsini aynı anda yapsaydın be adam bu kadar insan şehir dışından vs. geliyor yazık değil mi bu kadar insana?

 15. dilan dedi ki:

  sınav yeri ankarada mı olacak arkadaşlar bilgisi olan var mı?orada mı çalışılacak ?

 16. yağmurpoyraz dedi ki:

  torpilbulamadım.com diyorki:

  yağmurpoyraz diyorki:
  kadrolular ne kadar alacak?
  Yorumu beğenenler:0
  200 tl mesai ücretinide katarsak tam olmamakla beraber 1900 den aşağı değildir.
  Yorumu beğenenler:0

  teşekkürler netmi bilgin

 17. ebru dedi ki:

  yine imlalı mı olacak geçen ki sınav gibi lütfen birileri bize yardımcı olsun öyle mi olur yine

 18. torpilbulamadım.com dedi ki:

  dilan diyorki:

  sınav yeri ankarada mı olacak arkadaşlar bilgisi olan var mı?orada mı çalışılacak ?

  Yorumu beğenenler:0

  Büyük bir ihtimal yine Ankara’da aynı yerde yaparlar..

 19. selma dedi ki:

  maldeliolmamakiçtendeğil diyorki:

  ankaralı diyorki:

  pazartesi danıştayın mülakatına girmiş biri olarak. bu açıklama tamamen bir saçmalık. ihtiyacınız vardıda niye bu son sınavdan almadınız. o kadar devlet memuruna sordum böyle bir sözlü mülakat görmedim. adamlar zabıt katibi değilde hakim yada savcı alıyorlardı sanki. sordukça soruyorlar taki bilmeyene kadar. zaten ard arda o kadar hızlı soruyorlarki biliyorsan bile karıştırıyorsun. benim bu danıştaya inancım hiç kalmadı. çünkü kazananlar listesine bakarsanız yazılıda dereceye giren birinci hariç dereceye girenleri almadılar.hele 15 ve 16. sıradakiler kpss 70le girdiler. bana kimse bisey anlatmasın. kpss den 70 alan birisi o mülakattan 100 alamaz. herkesi Allah’a havale ediyorum.
  Yorumu beğenenler:1

  Bende seninle aynı fikirdeyim ben benden fazla yazan yada ortalama yakın yazan ve kpss benden daha iyi olan her kazananı tebrik etmeyide bilirdim ama adam bana 1 soruyu bilemedim onuda bilemeyceğimi biliyordu zaten o yüzden sordu 60 vermiş ee noldu çünkü bana bırak 90-100 70 verse ben ortalamayla o sondaki 3-4 kişi zaten geçiyordum adan 110 ve üzeri yazan hiç kimseye 70 bile veremedi hakkıyla listeye girecek diye 60 verip hepimizle resmen dalga geçti şimdi kendine çalıştıracak köleler arıyolar. Bu aldıkları oturacak şimdi alacakları 1100 liralık elamanlar çalışacak ne güzel memleket madem hepsini aynı anda yapsaydın be adam bu kadar insan şehir dışından vs. geliyor yazık değil mi bu kadar insana?

  Yorumu beğenenler:2

  malesef tek amaç adamlarımızı aldık şimdi çalışacak ameleleri almak lazım. üç kuruş verir otuttururuz .
  ohhhhhhhh ne ala memlekett

 20. KARAMAN 01 dedi ki:

  yağmurpoyraz diyorki:

  kadrolular ne kadar alacak?
  Yorumu beğenenler:0

  Kardolular değil arkadaşım, kendi adamları ne kadar alacak?