Reklam
sadullah-erginAdalet Bakanlığı Sözleşmeli ve Kadrolu Personel Alım İlanı
T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

Sözleşmeli (657 sk. 4/B) ve Kadrolu Personel Alımı Sınav İlânı

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek madde 2’nin son fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen 2000 adet sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonuna,

B) Devlet Personel Başkanlığının 01.04.2009 tarihli ve 6745 sayılı açıktan atama iznine istinaden ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri sayısı belirtilen 644 adet kadrodan 424 infaz ve koruma memuru, 100 ceza infaz kurumu katibi, 50 şoför, 25 teknisyen, 25 aşçı ve 20 kaloriferci kadrolarına;

Merkezi sınavda en az 70 puan alıp, başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere infaz ve koruma memuru kadro sayısının on katı, şoför, teknisyen, kaloriferci ve aşçı kadro sayısının beş katı, ceza infaz kurumu kâtipliği için kadro sayısınca aday çağrılarak 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114/1-a/1’inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca sözleşmeli pozisyonlar ve kadrolu unvanlar için ayrı ayrı olmak üzere sözlü sınavı yapılacak olup, ceza infaz kurumu katipleri için uygulamalı ve tüm unvanlar için sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama ve yerleştirme yapılacaktır.

Başvurularda, lisans mezunları için 2008 KPSSP3, önlisans mezunları için 2008 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2008 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Olarak Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlik durumu itibariyle;

i. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

ii. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

iii.ASkerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

A- İnfaz ve Koruma Memurluğuna Sözleşmeli Yerleşebilmek ve Kadrolu Olarak Atanabilmek İçin ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ den fazla, 17’den az olmamak.

B- Şoför Kadrolarına Atanabilmek için;

a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

C- Ceza İnfaz Kurumu Katip Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulları, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.)

d) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

D- Teknisyen Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a) Meslek liseleri veya teknik liselerin elektrik, dericilik, sıhhi tesisat, inşaat ve motor bölümlerinden mezun olmak,

b) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

E- Kaloriferci ve Aşçı Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Başvuru tarihi :

Başvurular 05/01/2010 Salı günü başlayıp, 13/01/2010 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

1. Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından hem kadrolu hemde sözleşmeli infaz ve koruma memuru ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğüne infaz ve koruma memuru alınmasına yönelik olarak sınav açılması durumunda, ilgililer bu sınavlardan sadece birine tercihlerini belirterek başvurabileceklerdir.

2. Başvuru için gerekli belgeler:

a) EK- 1 Başvuru formu (Başvuru yerinden temin edilecek),

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı tarafından onaylı örneği,

d) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

e) Adli sicil ve arşiv kaydı,

f) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

g) KPSS sınav sonuç belgesi,

h) Sözleşmeli adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

ı) Aşçı ve kaloriferci kadrolarına başvuranlar için halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge ya da sertifikanın aslı veya tasdikli örneği.

3. Sınav yeri:

Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

4. Boy kilo ölçümü:

İnfaz ve koruma memurlarının boy ve kilo ölçümü, 18-19-20 Ocak 2010 tarihlerinde yapılacaktır.

5. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen infaz ve koruma memurluğu pozisyon ve kadro sayısının on katı aday belirlemesi boy kilo ölçümünden sonra yapılacak, şoför, teknisyen, aşçı ve kaloriferci için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday belirlenecek, ceza infaz kurumu katipliği için ise kadro sayısınca aday belirlenecektir. Belirlenen liste 25 Ocak 2010 Pazartesi günü komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında ve Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.cte.adalet.gov.tr) yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. Ceza infaz kurumu katipliği uygulama sınav tarihi:

29 Ocak 2010 Cuma adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7. Sözlü sınav tarihi:

Sözlü sınav 02 Şubat 2010 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Sınav şekli:

Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

9. Sözlü sınav konuları:

a) Genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurum idaresi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu ifade ve kavrama yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

10. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

11. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.

12. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

13. Sözleşmeli personel kurumlar arası naklen yer değişikliği yapamayacaktır.

14. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu pozisyonları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi naklen atamaya esas alınmayacak olup, anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda çalıştırılanların naklen atanmaları çok özel şartlara bağlandığından, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık gibi mazeretler) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

15. Atama yapılacak yerlere ilişkin kadro ve pozisyonları gösteren (EK-2/A) ve (EK-2/B) listeler aşağıda gösterilmiştir.

Kadrolu açıktan atama izni verilen komisyonlar için Tıklayınız

Sözleşmeli infaz koruma memuru yerleştirilmesi için sınav izni verilen pozisyonlar için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız


Dikkat: Sitemizde yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Yazıların tamamen veya kısmen kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. İhlal eden siteler ve yöneticileri hakkında Ankara C. Başsavcılığında yasal takip başlatılmaktadır.


Bu yazı için 36 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Genel  Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Bu yazı için 36 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. ahmetkaya says:

  yaa zabıt katipliği ilanı ne zaman? bi öncekinde infaz koruma alımı zabıt katipliğinden sonra açıklanmıştı. şimdi infaz açıklandı zabıt katipliğinden hala ahber yok :(

 2. yasemin says:

  ya burda katiplik sınavı da geçiyo ama alım çok az ne ypacaz yaa..bunlar ne yapıyor bir anlam vereedimmm:(

 3. ahmet says:

  burdaki infaz koruma katipliği sınavına girenlerin zabıt katipliği açıldığında o sınava girmesine engel olurmu acaba arkadaşlar…birde bu infaz koruma katipliğinde boy kilo önemli mi:::

 4. mawera says:

  Boy kilo en önemli faktör infaz koruma memurluğu alımında

 5. ngr says:

  arkadaşlar az kaldı sabredin bunun arkasından o da açıklanır herhalde. yani inşallah öyle olur.

 6. şakir kaya says:

  arkadaşlar allah yardımcımız olsun gerçekten bu yapılan büyük bir haksızlık ve güvensizlik uyandıran işler sonucunda adalet bakanlığı ne yapacak çok merak ediyorum umarım bir an önce açıklanır ve bu kadar insanı mağduriyetten kurtarırlar

 7. selin says:

  ARKADAŞLAR YANİ SİZ BUNDAN BAŞKA KATİPİLK ALIMI OLACAĞINI MI SÖYLÜYORSUNUZ BÖYLE BİŞE VAR MI YANİİ

 8. aynur says:

  ya bir açıklama yapın bu zabit katipliği sınavı bizim girceğimiz sınav mı hani 3bin tane alcakladır saynı editör lütfen bir açıklama

 9. yasemin says:

  evet sayın editör lütfen bir açıklama yapın bize bizde neyin ne olduğunu bilelim ona göre hareket edelim….

 10. buğra says:

  arkadaşlar merhaba ben gazeteden okudum 2bin 4yüz küsür alım olcak diyo katipler için de hem kadrolu hemde sözleşmeli var bana kalırsa ayrı bi ilan vermeyecekler.bu alımın içinde sözleşmeli olarak girilecek .çünkü 100 kadrolu ceza katipliği diyo diğerine sözleşmeli diyo.benim anladığım bu valla:)

 11. akrep says:

  ya kusura bakmasınlar ama nasıl bu kadar insanlar salak olabiliyor anlamıyorum sizleri ya orada diyor ki infaz koruma katipliği diyor adliye katipliğiyle infaz koruma katipliği farklıdır herkesin beklediği normal katiplik ilanı verilmemiştir fakat onun da verilmesini az kaldı geçen ki seferde katiplik verildi iki haftaya kadar infaz koruma verilmişti şimdi aynı şey olacak bekleyin ve görün bu kadar anlamadan konuşmayın ya

 12. ngr says:

  evet arkadaşlar akrep arkadaşım aradaki farkı anlamış. infaz koruma katipliği diyor adalet bakanlığında kendi bünyesinde çalıştıracağı katipler ayrı olsa gerek. bu anlaşılıyor. çalışmalar yapılıyor diyorlardı demek ki önce bu bitti inşallah diğeride bir an önce biter de açıklarlar. çünkü alınan katip sayısı gerçekten çok gülünç bi rakam. hemde türkiye geneli.

 13. Hacı says:

  Merhaba Arkadaşlar Ben İki Yıllık Üniversite Mezunuyum Muhasebe Bölümü Ve Şuanda Açık Öğretim 3 Sınıf İşletme Bölümünü Okumaktayım Ama Ben Kpss Sınava Girmedim Girmediğim Halde Ben Ceza İnfaz Kurumu Katip Kadrolarına Başvuru Yapabilirmiyim Bana Bu konuda Bilgilendirirmisiniz Arkadaşlar Bide Arkadaşlar Nettlerde Neden Başvuru Yok Sadece Koşulları Var Bayy Arkadaşlar

 14. deniz says:

  arkadaşlar herkese merhabalar bu sınav bizim beklediğimiz sınav değil yani üç bin kişini alınacağı sınav değil gardiyanlık ağırlıkta bu alımda hem zaten bu adalet bakanlığının yaptığı açıklama sadece cezaevlerinde görevlendirilecek elemanlar için yani adliyelerde çalışılmayacak şoför de gardiyan da katip de vs diğerleri de cezaevlerinde görevlendirilecek
  ben ilgilenen olur diye ekledim buna giren diğerine giriyor mu giremiyor mu bilmiyorum onu araştırın derim arkadaşlar kulaktan dolma bilgiler ile hareket etmeyin
  gardiyanlık için boy kilo şartı var arkadaşlar erkekler de 1.70 en az bayanlar da 1.60 boy istiyorlar tabi kilo ile de orantılı olmalı…

  umarım bizim beklediğimiz 3000 katip ilanı da en kısa sürede açıkalanır… umudumuzu yitirmeyelim arkadaşlar çalışmalara devam edin lütfen…
  saygılarımla deniz….
  hoşçakalın

 15. katranow06 says:

  ya arkadaşlar deniz arkadaşın dediklerine harfiyen katılılıyorum iyi okuyun ceza infaz diyor yani bizim beklediğimiz asıl sınav bu değil ayrıca bu sınav girecek olan adaylar tahminime göre diğerine de girebilir ama emin değilim bu konuda ben gircem şahsen çünkü en azından kendimi denemiş olurum 3 bin küsür alım olayda yakında açıklanır kesin ama gerçekten burada devlet büyüklerini çok büyük bi ayıbı söz konusu bu kadar insanı hem bu kadar bekletiyorlar hem de bi açıklama yapmıyorlar çok yazık.. BEN SADECE ŞUNU SÖYLÜYORUM BU ÜLKE GENÇELRE EMANET DİYEN DEVLET BÜYÜKLERİ VARYA (ATATÜRK HARİÇ) ONLARA SORUYORUM SİZ BİZE NE YAPTINIZ Kİ BİZ SİZE NE YAPALIM.. daha verdiğniz sözü yerine getirmekten acizsiniz hiç bi şey söylemiyorum bu kadar işsize bu eziyeti yapıyorsunuz insanların bi parça umudu var ve o umudu da strsle bekletiyorsunuz insanlara hak geçiyor hak bunların cezası bu dünyada olmazsa öbür dünyada sorulur o kadar kişinin ahını almak vebal altına girmek büyük sorumluluk gerektirir gece yatarken nasıl rahat uyuyorlar hayret yaa ne yorumlar dinledim bana denmiş olsa bu tarz şeyler uyuyamam yemek bile yiyemem… nese her şeyin hayırlısı diyorum artık ne deyim arkadaşlar hepimizin Allah yardımcısı olsun

 16. ahmet says:

  arkadaşlar infaz koruma katipliğine başvurmamız açılacak olan zabıt katipliğine girmemize engel olurmu acaba::?

 17. bedreddin says:

  arkadaşlar infaz koruma katipliğine başvurmamız açılacak olan zabıt katipliğine girmemize engel olurmu acaba::?

 18. katranow06 says:

  hayır olmaz

 19. deniz says:

  benim bu konu ile ilgili hiç bir fikrim yok arkadaşlar sınav zamanları kesişir diye bir korkum var isterseniz sizler araştırın net bilgiler edinin hatta burda bizimlede paylaşırsanız çok sevinirim infaz koruma katipliğine başvuran diğer 3000 kişiye başvurabiliyor mu bilmiyorum ….
  ya yeter artık ne olur birileri şu sınav’ın tarihini açıklasınlar en azından bekle bekle nereye kadar hasta olduk yav yeter ama bizde insanız bizim de sabrımızın bir sınırı var dayanacak gücüm kalmadı artık.. her gün bir umut internete bakıyorum ama yok yok yok yeter ne olur yeter biri şu sınavı açıklasın artık ne olur bakanlık bu sese kulak versin bu kadar insanı perişan etmesin… arkadaşlar yorum yazmaya ve çalışmaya devam edelim allahtan ümit kesilmez….
  saygılar sunarım hoşçakalın….

 20. mai says:

  s.a bu ilanın verilip içerisinde z.katipliği ile ilgili tek bir bilgi geçmemesi hakketen can sıkıcı..adliyede çalışan arkadaşlar yeni bir duyurunun olmayacağını katip alımlarının infaz koruma katipliği adı altında olacağını söylüyor alınacak sayıyı (100) göz önünde bulunduracak olursak bu her bir il için max 1-2 kadroya tekabül edeceği anlamına geliyor..:(…Rabbim yardımcımız olsun dua edelim.. inşallah sonuç umduğumuz gibi olur..