Reklam

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek madde 2’nci ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen 485 sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonuna,
2) 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre açıktan atama izni aranmaksızın 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa ve nakil sonucu ayrılan personelin yarısı kadar kadro hükmü gereğince ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri sayısı belirtilen kadrolu 14 şoför, 27 aşçı ve 9 kaloriferci olmak üzere toplam 50 kadroya;
Bu pozisyonlara/kadrolara ilk defa yerleşecekler/atanacaklar merkezi sınava girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadrolu şoför, kaloriferci, aşçı ile sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) adaylarının beş katı aday çağrılacaktır.
Başvurularda, lisans mezunları için 2012 KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.
3) Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;
I. Genel Şartlar: 
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak.
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için 07 Temmuz 1977 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1977 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
II. Özel şartlar:
A- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) Meslek liselerinin hemşirelik veya toplum sağlığı bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,
B- Şoför kadrosuna atanabilmek için; 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Araç kullanma becerisine sahip olmak.
(Ayrıca şoför kadrolarına atanacak adaylara sözlü sınavın yanısıra araç başında kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.)
C- Aşçı ve kaloriferci kadrolarına atanabilmek için; 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
(Aşçı sözlü sınavında komisyon; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurabilir.)
şartlarının aranması gerekmektedir.
4. Başvuru tarihi : 
Başvurular 24 Aralık 2012 günü başlayıp, 28 Aralık 2012 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
5. Başvuruda istenecek belgeler:
a) EK-1A Başvuru formu,
b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,
c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1A başvuru formunu doldurup, yukarıda belirtilen evrakla birlikte son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavılıklarına başvuracaklardır.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.
Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca incelenecektir.
Başvurusu uygun görülenler için EK-1B Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Başvurusu uygun görülmeyenlere sınav giriş belgesi verilmeyecektir.
Sınava giriş belgesi sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığından sınavdan bir gün öncesine kadar alınabilecektir.
Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sözlü sınava katılabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar değişik unvanlar için aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı bu unvanlar için de başvuru yapabileceklerdir.
6. Sınav yeri:
Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
7. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Sınava girecek adaylar sözlü sınavdan önce 04 Ocak 2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
8. Sözlü sınav tarihi:
Sözlü sınav 07 Ocak 2013 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde sınavının bitirilmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
11. Sınav şekli: 
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
12. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
13. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
14. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.
15. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
16. Atama/yerleştirme yapılacak komisyonlara ilişkin kadro ve pozisyonları gösteren (EK-2/A) ve (EK-2/B) listeler ekte gösterilmiştir.

EKLER :
EK-1/A: Başvuru formu,
EK-2/A: Kadrolu açıktan atama izni verilen komisyonlar,
EK-2/B: Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar.
Bu yazı için 43 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: İnfaz Koruma Memuru, Memur Alımları  Etiketler: , , ,
Bu yazı için 43 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. gyttt dedi ki:

  bu ne oğlummmmmmm hepsi ard arda geliyooo

 2. sibel dedi ki:

  Hayırlı olsun ilanımız 🙂

 3. Ahmet dedi ki:

  Geçtiğimiz alımlarda şöförlük en son kaç puanda kaldı bilen var mı?

 4. BURSAA dedi ki:

  kpss 76 aşçılık gelir mi?

 5. gyttt dedi ki:

  çok çok az alım yapmışlar ya hem de e sınıfı ile valla bi manisaya başvururm belki kaloriferciliğe

 6. haktann dedi ki:

  EDİTÖr
  katip alımları hepsi bir verilirdi ilan neden hepsi bir verilmedi yoksa katip alımı olmayacakmı yanii

 7. gyttt dedi ki:

  bu sene alım çok az olcak belli

  haktann diyorki:

  EDİTÖr
  katip alımları hepsi bir verilirdi ilan neden hepsi bir verilmedi yoksa katip alımı olmayacakmı yanii

  Yorumu beğenenler:0

 8. veysel dedi ki:

  askerlık tecıllıyım kırıkkaleden gelecem 70 puan aldım sansım varmı nereye basvuru yapacam basvuru ınternetten yada posta ıle oluyormu yada arkadasım var ıstanbulda o benım adıma formu verebılırmı nereye verılıyor. E sınıfı ehlıyet bılgı verırsenız sevınırım tsk

 9. alım yok dedi ki:

  bu yıl en erken katip alımı haziranda olcak demedi deme ibrahim

 10. hakan dedi ki:

  manisa kaloriferciliğe başvurucağım puan 83. …

 11. atilla_001 dedi ki:

  Ben şimdi başvuru yapacam K.maraştan ama nerde çalışmak istediğimi kazandıktan sonra mı bildirecez yoksa direk atama mı yapacaklar…

 12. AYHAN dedi ki:

  atilla_001 diyorki:

  kadrolu 14

 13. azra dedi ki:

  ben sınava önlisans olarak girdim ama mezun değilim başvuru yapabilir miyim ?

 14. özgür_07 dedi ki:

  sayın editör yorumumu yayınlamamışsınız teşekkür ederim

 15. HAKTAN dedi ki:

  ADMİN
  hiç bir sorumuzu kaale almıyosunuz tınlamıyorsunuz katiplik ilanı neden verimedii alım olmayacakmı biraz ilgili olun

 16. gyttt dedi ki:

  editör ben ayın 1nde başlıcam kalorifer kursuna ocağa kadar yetişir mi

 17. katip dedi ki:

  bu yıl en erken katip alımı haziranda olcak deme deme ibrahiimmm

 18. bariscik dedi ki:

  ben kpssden 55 aldım şansım varmı?

 19. mesut yılmaz dedi ki:

  arkadaslar gecen sene şöförlük kaçla kapatmış bilgisi olan var mı ?

 20. özgür_07 dedi ki:

  arkadaşlar gerçekten editör çok ilgisiz ve kandisi aleyhinde yazdığım eleştirilerinde hiç birini yayınlamıyor

Hemen Yorum Yap