17
Oca
Yazar: | Okunma: 575.087 | Cevap: 9.771
Reklam

Adalet Bakanlığınca ekte belirtilen komisyonlarda çalıştırılmak üzere 810 icra katibi alımı yapılacaktır. Başvurular 2 Ocak 2017 ve 16 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak. Uygulama sınavı ise komisyonlara bağlı adliyelerde 4 Şubat 2017 Cumartesi günü yapılacaktır. İlanın diğer detayları aşağıda belirtilmiştir. Merak ettiğiniz hususları konu altından sorabilirsiniz.

Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve Bakanlığımızca yapılacak sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 810 icra kâtibi alınacaktır.

1-) Genel Şartlar

İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş

olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 02 Ocak 2017 – 16 Ocak 2017 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası,*

Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.

ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakının sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.

Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) sınav birimine gönderilecektir.

Adaylar, ilan edilen mahallerden sadece birine başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla mahal için başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir mahal için ilan edilen kadro toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi en geç 27  Ocak 2017 Cuma günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.

Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 04 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen mahal için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 13 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup  sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 28 Şubat 2017 Salı gününe kadar;

a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

7-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

😎 Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak her bir mahal için ayrı ayrı sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak her bir mahal için ayrı ayrı nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı sonucu Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

9-) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, nihai başarı listesine göre başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır.

EKİ: 1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

 

Duyurulur.

Bu yazı için 9.771 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , , , ,
Bu yazı için 9.771 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Hemafrodite dedi ki:

  Arkadaşlar icra katipliğinde imla isteniyor mu?

 2. İcraaistanbul dedi ki:

  İstanbul çağlayanda icra katibiyim bizde bu ilanı bekliyorduk. Gelin bakalım alt devreler 🙂 Kadrolumu sözleşmelimi diye soran arkadaşlar olmuş icra katibi sözleşmeli olmaz. Alım kadrolu arkadaşlar

 3. İşsiz dedi ki:

  Alımlar yavaş yavaş açıklanıyo sırada icra var dedim dediğim tuttu mutluyum Allah herkesin gönlüne göre versin.

 4. Artun dedi ki:

  Şu puan olur mu bu puan olur mu sorularından vazgeçin çünkü mülakata bakıyor her şey. Benim puan 90 küsur ama puana güvenmiyorum. Sınav komisyon yerleri belli değilmi ya da benmi göremedim ?

 5. bilmem dedi ki:

  arkadaşlar ikisine başvuru yapılabiliyor mu acaba öğrensek

 6. 1994esraa dedi ki:

  Geçen de yazmıştım. Sertifikam yok düz lise mezunuyum, lisede bir dönem bilgisayar dersi gördüm onun belgesiyle başvuru yapabilir miyim lütfen cevap verir misiniz

 7. 1994esraa dedi ki:

  İcraaistanbul diyorki:

  İstanbul çağlayanda icra katibiyim bizde bu ilanı bekliyorduk. Gelin bakalım alt devreler Kadrolumu sözleşmelimi diye soran arkadaşlar olmuş icra katibi sözleşmeli olmaz. Alım kadrolu arkadaşlar

  Merhaba, birşey sorabilir miyim 🙁 Sertifikam yok düz lise mezunuyum, lisede bir dönem bilgisayar dersi gördüm onun belgesiyle başvuru yapabilir miyim lütfen cevap verir misiniz

 8. Hayriye dedi ki:

  İcraaistanbul diyorki:

  İstanbul çağlayanda icra katibiyim bizde bu ilanı bekliyorduk. Gelin bakalım alt devreler Kadrolumu sözleşmelimi diye soran arkadaşlar olmuş icra katibi sözleşmeli olmaz. Alım kadrolu arkadaşlar

  Hocam zabıt katibi ilanı ne zaman çıkar sizce?

 9. Nihatcan dedi ki:

  Herkese iyi akşamlar.Bilgisayar sertifakam yok ama lisede 2 sene bilgisayar dersiyle denk olan bilgi ve iletişim teknolojileri dersi aldım. O dönemlerdeki karnelerimi götürsem kabul edilir mi acaba?

 10. Torpilsiz dedi ki:

  Adalet Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Diploma almadan katiplik sınavına başvuru yapabilir miyim ? Bir bileniniz varsa yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.

 11. 1994esraa dedi ki:

  Nihatcan diyorki:

  Herkese iyi akşamlar.Bilgisayar sertifakam yok ama lisede 2 sene bilgisayar dersiyle denk olan bilgi ve iletişim teknolojileri dersi aldım. O dönemlerdeki karnelerimi götürsem kabul edilir mi acaba?

  Aynı soruyu soruyorum ama cevap alamıyorum bende bir sene bilgi ve iletişim teknolojisi gördüm olur mu olmaz mı biri cevap verse off

 12. denzz dedi ki:

  İcraaistanbul diyorki:

  İstanbul çağlayanda icra katibiyim bizde bu ilanı bekliyorduk. Gelin bakalım alt devreler Kadrolumu sözleşmelimi diye soran arkadaşlar olmuş icra katibi sözleşmeli olmaz. Alım kadrolu arkadaşlar

  ne kadar maaş aldığınızı sorsam? Bende zabıt katipligini kazandım istanbul Adliyesi. Buna ilana başvuru yapsam bi sorun çıkar mı sizce?

 13. İcraaistanbul dedi ki:

  1994esraa diyorki:

  Geçen de yazmıştım. Sertifikam yok düz lise mezunuyum, lisede bir dönem bilgisayar dersi gördüm onun belgesiyle başvuru yapabilir miyim lütfen cevap verir misiniz

  Okula gidip o transkiripi cıkartın imza ve mühürlü olsun başvuru yapabilirsiniz

 14. Elif dedi ki:

  Henuz mezun degilim bu sene okulum bitiyo adalet 2 sinifim kpss 2016 onlisansa girdim bu alima basvuru yapabiliyormuyum? Lutfen cevap verin????

 15. 1994esraa dedi ki:

  İcraaistanbul diyorki:

  1994esraa diyorki:

  Geçen de yazmıştım. Sertifikam yok düz lise mezunuyum, lisede bir dönem bilgisayar dersi gördüm onun belgesiyle başvuru yapabilir miyim lütfen cevap verir misiniz

  Okula gidip o transkiripi cıkartın imza ve mühürlü olsun başvuru yapabilirsiniz

  Seçmeli bilgi ve iletişim teknolojisi adında bir ders bir sene aldım olur değil mi? Kusura bakmayın çok soru sordum ama ilk kez siz cevap verdiniz teşekkür ederim

 16. Ada dedi ki:

  Arkadaşlar bir konuda bana yardımınıza ihtiyacım var katiplik istiyorum bu yıl ygs sınavıyla üniversiteye gitmek isiyorum mesela ankara katip üniversite hatay geldi ne yapmalıyım eğitimle geçiş var mi nasıl olur

 17. merve01 dedi ki:

  Elif diyorki:

  Henuz mezun degilim bu sene okulum bitiyo adalet 2 sinifim kpss 2016 onlisansa girdim bu alima basvuru yapabiliyormuyum? Lutfen cevap verin????

  Mezun olmadan başvuru yapamazsınız. Diploma şart yani.

 18. merve01 dedi ki:

  Malesef mezun olmadan başvuru yapılmıyor. Diploma şart yani.

 19. mahmt dedi ki:

  Arkadaşlar hangi illere alınıyor

 20. İcraaistanbul dedi ki:

  1994esraa diyorki:

  İcraaistanbul diyorki:

  1994esraa diyorki:

  Geçen de yazmıştım. Sertifikam yok düz lise mezunuyum, lisede bir dönem bilgisayar dersi gördüm onun belgesiyle başvuru yapabilir miyim lütfen cevap verir misiniz

  Okula gidip o transkiripi cıkartın imza ve mühürlü olsun başvuru yapabilirsiniz

  Seçmeli bilgi ve iletişim teknolojisi adında bir ders bir sene aldım olur değil mi? Kusura bakmayın çok soru sordum ama ilk kez siz cevap verdiniz teşekkür ederim

  Rica ederim. Hiç bi sorun olmaz. O dersi bir sene aldıgınızı belgelemeniz yeterli