22
May
Yazar: | Okunma: 222.062 | Cevap: 2.507
Reklam

17 Mayıs 2018 tarihinde Adalet Bakanlığından yapılan duyuruya 5493 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alınacak personellerin kadro dağılım ise şu şekilde; 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi , 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför,  99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 5493 kişi. Söz konusu personel alımına başvurabilmek için 2016 KPSS sınavından en az 70 puan almak gerekiyor. Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek. İlanın detayları aşağıda belirtilmiştir.

 

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/B) Personel İstihdamı Sınav İlânı

1) Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;
EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A), 527 sözleşmelimübaşir (EK-1/B), 27 sözleşmeli şoför (EK-1/C),  99 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D) ve 69 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) olmak üzere toplam 5493 personel alınacaktır.
2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:
A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
 
B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C- Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

D – Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;
En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

E- Aşçı pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,  

3) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),
 
b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
 
c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,
 
d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

e) Şoför unvanı için; Sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),

f) Aşçı unvanları için; Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği aşçılık kurslarından mezun olunduğuna dair diploma veya bu branşa ilişkin sertifika veya diplomaların aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

g) Teknisyen unvanları için; başvuru yapılan bölüm ile ilgili alandan mezuniyetini gösterir belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

h) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

ı) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

4) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sınavın yapılacağı EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.
Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.
Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek sınav kayıt formu ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilerek tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlar ile sözleşmeli icra katipliği pozisyonlarından sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. Ancak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birinde istihdam edilebileceklerdir.

5) Başvuru tarihi:
Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:
Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Haziran 2018 Çarşambagünü sınavı yapacak olan adalet komisyonunda ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:
9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:
A- Zabıt kâtibi unvanı için;
Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

B- Mübaşir ve Şoför unvanı için;
Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

C-Teknisyen ve aşçı unvanı için;
Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:
10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

11) Sözlü sınav konuları:
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;
1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,
2) Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya  birkaçından soru sorulur.
3) Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
12) Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren  EK-1/A,B,C,D,E listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.
 
EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları 
EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları
EK-1/C : Sözleşmeli şoför pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları
EK-1/D : Sözleşmeli teknisyen pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları
EK-1/E : Sözleşmeli aşçı pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2     : Başvuru Formu

Bu yazı için 2.507 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , , , , ,
Bu yazı için 2.507 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Fikri dedi ki:

  Bir sorum olacak. Bilen yanıtlayabilirse sevinirim.

  Bu sınavlara başvururken üzerime kayıtlı tüm malları beyan etmiştim. Fakat 11 Eylül’de babamı kaybettim. Doğal olarak yasal mirasçısı oldum, Annem ve ablam ile birlikte. Şimdi kalan gayrimenkullere de ortak görünmekteyim.

  Bunu yeniden bildirmelimiyim (kazandığımda)
  Bildirmeli isem, bunu nasıl yapacağım ? Ortak olduğum malı nasıl göstereceğim ?

 2. Zeynep dedi ki:

  Konya’yı bekliyorum dört gözle. Ne zaman açıklanacak ki :S

 3. Beril dedi ki:

  Bende bekliyorum ama soruşturma mükskattan önce mi sonra mı yapılıyor onu bilmiyorum.

 4. Selin dedi ki:

  Gaziantep adliyesi ne zaman açıklanır bilen var mı arkadaşlar

 5. Hakan dedi ki:

  Arkadaşlar bende anadolu adliyesine icra katipligine basvuru yaptim. örgün lisans çalışma ekonomisi bölümünü bitirdim. Özel sektörde insan kaynakları departmanında çalışıyorum. durumumuzun sözleşmeli olması , görevde yükselme vs durumların sözleşmeli olmamızdan ötürü olmayacagını söylüyor herkes dogrulugu nedir bilen var mı? Şuan özel sektör – sözleşmeli memur arasında gitgellerdeyim.. (Şuan kesin birşey yok kazanmazsam ozel sektor devam)

 6. Fikri dedi ki:

  Evet, sözleşmeli personel görevde yükselme hakkına sahip değil.

  Özel sektör ile Sözleşmeli memurluk arasında git gele düşecek bir durum yok. Devlette devamlılık esastır. Yüz kızartıcı suç işlemediğiniz sürece devam edersiniz. Bazı haklarınızda 4A’ya göre farklılıklar olabilir, ama yine de özel sektörden bin kat daha iyi bir imkandır.

  Şahsi görüşüm.

 7. katippp dedi ki:

  sonuçlar açıklanmadan polis sormuş beni güvenlik soruşturması için mi kazandım mı yoksa

 8. Fikri dedi ki:

  Arkadaşlar, sınavı kazananlar değil, sözlü mülakata gitmeye hak kazanan her aday güvenlik soruşturmasına tabi tutuluyor.

  Yani adliye 20 kişi alacak, sözlü mülakata 60 kişi girmeye hak kazandı, 0 60 kişinin hepsi soruşturmaya tabi tutuluyor. Tüm adayların soruşturması bittiğinde nihai liste Adliyelerin sitesinden yayınlacak. Yani beni polis sormuş, kazandın mı gibi bir durum yok ortada.

 9. Kitapçı dedi ki:

  Fikri diyorki:

  Arkadaşlar, sınavı kazananlar değil, sözlü mülakata gitmeye hak kazanan her aday güvenlik soruşturmasına tabi tutuluyor.

  Yani adliye 20 kişi alacak, sözlü mülakata 60 kişi girmeye hak kazandı, 0 60 kişinin hepsi soruşturmaya tabi tutuluyor. Tüm adayların soruşturması bittiğinde nihai liste Adliyelerin sitesinden yayınlacak. Yani beni polis sormuş, kazandın mı gibi bir durum yok ortada.

  Tamam da kazanmayana neden soruşturma yapılsın ki?

 10. Fikri dedi ki:

  Bakın, siz mülakata girmeye hak kazandığınızda, o liste komple bulunduğunuz ilin koruma şubesi tarafından soruşturma geçiriyor.

  Sonuç olarak, kaç kişinin sorunlu çıkacağını nereden bilecekler ?
  Ya belirledikleri listenin tamamı sorunlu çıkarsa.
  Bir 3 ay daha soruşturmanın bitmesini mi bekleyeceksiniz ?
  En baştan herkesi soruşturuyorlar ki, sonradan kaç kişi sorunlu çıkarsa çıksın bol bol yedek olsun diye.

 11. Kitapçı dedi ki:

  Fikri diyorki:

  Bakın, siz mülakata girmeye hak kazandığınızda, o liste komple bulunduğunuz ilin koruma şubesi tarafından soruşturma geçiriyor.

  Sonuç olarak, kaç kişinin sorunlu çıkacağını nereden bilecekler ?
  Ya belirledikleri listenin tamamı sorunlu çıkarsa.
  Bir 3 ay daha soruşturmanın bitmesini mi bekleyeceksiniz ?
  En baştan herkesi soruşturuyorlar ki, sonradan kaç kişi sorunlu çıkarsa çıksın bol bol yedek olsun diye.

  Peki bu yapılan soruşturma kayıtlara geçer mi? Yani ben emniyete arayıp soruşturmam var mı diye sorduğumda adınıza bi soruşturma görünmüyor dedi.

 12. Beril dedi ki:

  Mardin açıklandı mı bilgisi olan var mı sitede bşy yok daha

 13. Kitapçı dedi ki:

  Beril diyorki:

  Mardin açıklandı mı bilgisi olan var mı sitede bşy yok daha

  Açıklanmış olsa sitede birşey olurdu. Bunu mantıken böyle düşünmek çok mu zor?

 14. Beril dedi ki:

  Bazen elimizdeki dokunmadik tlfna 1 gün sonra düşüyor daha önce hep öyle oldu bu 6 girişim, o yüzden sordum masa üstü bikgisayarım yok ona anında düşüyor.

 15. Kitapçı dedi ki:

  Beril diyorki:

  Bazen elimizdeki dokunmadik tlfna 1 gün sonra düşüyor daha önce hep öyle oldu bu 6 girişim, o yüzden sordum masa üstü bikgisayarım yok ona anında düşüyor.

  Anladım. Bu haberin yorumlarını değil de ilk baştaki haberin yorumlarını takip edin o halde. Açıklanan yerler direk ordan haber veriliyor.

 16. Beril dedi ki:

  Tamam

 17. EDUU dedi ki:

  Arkadaşlar bazı arkadaşlar maaşları sormuş bende bir önceki alımda kazananlardanım biz şu an 3014 tl alıyoruz ilk girdiğimizde 2786 tl alıyorduk. Sizlerde sanırım 3014 alırsınız

 18. Fikri dedi ki:

  Kitapçı diyorki:

  Fikri diyorki:

  Bakın, siz mülakata girmeye hak kazandığınızda, o liste komple bulunduğunuz ilin koruma şubesi tarafından soruşturma geçiriyor.

  Sonuç olarak, kaç kişinin sorunlu çıkacağını nereden bilecekler ?
  Ya belirledikleri listenin tamamı sorunlu çıkarsa.
  Bir 3 ay daha soruşturmanın bitmesini mi bekleyeceksiniz ?
  En baştan herkesi soruşturuyorlar ki, sonradan kaç kişi sorunlu çıkarsa çıksın bol bol yedek olsun diye.

  Peki bu yapılan soruşturma kayıtlara geçer mi? Yani ben emniyete arayıp soruşturmam var mı diye sorduğumda adınıza bi soruşturma görünmüyor dedi.

  Bu konuda net bir bilgim yok.
  Ama kayıtlarda görüneceğini sanmıyorum. Çünkü bu herhangi bir dava yada suç teşkil eden bir olayın soruşturması değil.
  Ara ara girip bende E devletten bakmıştım, bende görememiştim.

  Şu an için beklemeye devam ediyoruz.
  Mayıs 21’nde başlayan süreç Ekim 23’ü geldi halen devam ediyor.
  Bakalım nerede sonuçlanacak.

 19. Kübraa dedi ki:

  Arkadaslar neden hâlâ sonuçlar açıklanmadı. Bi fikri olan var mı? 1 ay oldu ne zaman açıklanacağı belli değil diyorlar.

 20. Sagelenge dedi ki:

  Fikri diyorki:

  Kitapçı diyorki:

  Fikri diyorki:

  Bakın, siz mülakata girmeye hak kazandığınızda, o liste komple bulunduğunuz ilin koruma şubesi tarafından soruşturma geçiriyor.

  Sonuç olarak, kaç kişinin sorunlu çıkacağını nereden bilecekler ?
  Ya belirledikleri listenin tamamı sorunlu çıkarsa.
  Bir 3 ay daha soruşturmanın bitmesini mi bekleyeceksiniz ?
  En baştan herkesi soruşturuyorlar ki, sonradan kaç kişi sorunlu çıkarsa çıksın bol bol yedek olsun diye.

  Peki bu yapılan soruşturma kayıtlara geçer mi? Yani ben emniyete arayıp soruşturmam var mı diye sorduğumda adınıza bi soruşturma görünmüyor dedi.

  Bu konuda net bir bilgim yok.
  Ama kayıtlarda görüneceğini sanmıyorum. Çünkü bu herhangi bir dava yada suç teşkil eden bir olayın soruşturması değil.
  Ara ara girip bende E devletten bakmıştım, bende görememiştim.

  Şu an için beklemeye devam ediyoruz.
  Mayıs 21′nde başlayan süreç Ekim 23′ü geldi halen devam ediyor.
  Bakalım nerede sonuçlanacak.

  Benim kardeşim 2 ay önce atandı öğretmen.. Onun güvenlik soruşturmasını emniyete sorduğumuzda kayıtlarda görünüyordu. Soruşturman bitti dosyanı gönderdik dediler. Öğretmenlerle bizim atamalar farklı mı acaba? İnş hakkımızda hayırlısı olur.