Reklam

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlânı

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Geçici 10. maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl çalışmış, sözleşmesini 20/10/2016 tarihine kadar kendi isteği ile feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan merkezi sınav şartı olmaksızın sözleşmeli olarak 4.000 infaz ve koruma memuru alımı yapılacaktır. Bu pozisyonlara başvuracak adaylarda merkezi sınav şartı uygulanmayacaktır.
2. Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Pozisyonuna Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23 Aralık 2016 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
g) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak en az iki yıl çalışmış olmak. (Diğer personel Kanunlarına tabi olarak çalışmış olanlar başvuru yapamayacaktır.)
h) Sözleşmesini 20/10/2016 tarihinden önce kendi isteği ile feshetmiş olmak. (Sözleşmesi sağlık şartları, disiplinsiz davranış vb. sebeplerle idarece feshedilmiş veya sözleşmesi yenilenmemiş adaylar sınava başvuramayacaktır. )
ı) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
j) 170 cm.’den kısa boylu olmamak,
k) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak,

3. Başvuru tarihi :
Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
4. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği, uzman erbaş olarak çalıştıklarını gösterir hizmet belgesi ve son görev yerinden alacakları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış olduklarını ve kendi istekleri ile sözleşmelerini feshettiklerini gösterir belge ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir.
Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.
Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır
5. Sınav yeri:
EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
6. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 30 Aralık 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Boy-kilo ölçümüne katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
7. Boy kilo ölçümü:
Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü 04 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Başvuru sayısı sebebiyle boy kilo ölçümünün bir günde bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda müteakip günlerde de boy kilo ölçümüne devam edilecek ve hangi günlerde boy kilo ölçümü yapılacağı komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.
8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:
Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet), vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
9. Sözlü sınav tarihi:
Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.
10. Sınav şekli:
Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
11. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
12. Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların sözlü sınavda aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
13. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
14. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. maddesinde belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve 30/06/2017 tarihine kadar yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Aynı komisyon içerisinde yedek olarak yerleşebilecek adayın bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılacaktır.
15. Kura usulüyle yerleştirme yapılması durumunda kura işlemine daha önce asil veya yedek olarak yerleştirmesi yapılan ancak süresi içinde görevine başlamayan ya da kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş olanlar başvuramayacaktır. Kura işlemine ilişkin esaslar, başvuruların alınması ve kura ile yerleştirme yapılacak komisyonlar daha sonra Genel Müdürlük internet sitesi www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kura usulüne ilişkin herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
16. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
17. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

EKLER:
1) EK-1 (Başvuru formu),
2) EK-2 (Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar),
3) EK-3 (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu),

 

Bu yazı için 215 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: İnfaz Koruma Memuru  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 215 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. zeynep diyor ki:

  yazıklar olsun be o kadar emek emek bu mesleğin bölümünü okuyalım kpss ye çalışalım şu muameleye bakın..

 2. Özlem 44 diyor ki:

  Katip alım ilanı ocak ayında mi verilecek

 3. Katipgüzeli diyor ki:

  Özlem 44 diyorki:

  Katip alım ilanı ocak ayında mi verilecek

  Büyük ihtimalle

 4. Aaa diyor ki:

  Geçen yıllarda aralık sonu ilan çıkmış hep bu yılda çıkma ihtimali var mı acaba bilgisi olan var mi

 5. Katipgüzeli diyor ki:

  Aaa diyorki:

  Geçen yıllarda aralık sonu ilan çıkmış hep bu yılda çıkma ihtimali var mı acaba bilgisi olan var mi

  Aralikin son haftası dedikya biraz araş

 6. Aaa diyor ki:

  Katipgüzeli diyorki:

  Aaa diyorki:

  Geçen yıllarda aralık sonu ilan çıkmış hep bu yılda çıkma ihtimali var mı acaba bilgisi olan var mi

  Aralikin son haftası dedikya biraz araş

  Ne kızıyor ya sorduk

 7. katip adayı diyor ki:

  SER24 diyorki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

  arkadaşım akıl var mantık var kpss puanı olmadan katip alımı olur mu kpss ye çalışan enayimi..sende çalış sende al puan..kimsenin hakkını yemeyin zaten türkiye de yiyen yiyo…hak eden kazansın..tüm her sınavda kpss olsun..kpss nin olmadığı sınav torpildir zaten…

 8. SER24 diyor ki:

  katip adayı diyorki:

  SER24 diyorki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

  arkadaşım akıl var mantık var kpss puanı olmadan katip alımı olur mu kpss ye çalışan enayimi..sende çalış sende al puan..kimsenin hakkını yemeyin zaten türkiye de yiyen yiyo…hak eden kazansın..tüm her sınavda kpss olsun..kpss nin olmadığı sınav torpildir zaten…

  Bunu ben demiyorum.Katipler net yani şu an yazmış olduğun site KPSS şartı kalkacak diyor.Katiplik klavye işidir.Kim yüksek yazıyorsa yüksekten başlayıp alımları gerçekleştirirsin.Asıl Adalet burada NET.

 9. limon diyor ki:

  SER24 diyorki:

  katip adayı diyorki:

  SER24 diyorki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

  arkadaşım akıl var mantık var kpss puanı olmadan katip alımı olur mu kpss ye çalışan enayimi..sende çalış sende al puan..kimsenin hakkını yemeyin zaten türkiye de yiyen yiyo…hak eden kazansın..tüm her sınavda kpss olsun..kpss nin olmadığı sınav torpildir zaten…

  Bunu ben demiyorum.Katipler net yani şu an yazmış olduğun site KPSS şartı kalkacak diyor.Katiplik klavye işidir.Kim yüksek yazıyorsa yüksekten başlayıp alımları gerçekleştirirsin.Asıl Adalet burada NET.

  ya kusura bakmayın ama katiplik sadece yaz kızım yada yaz oğlum işi değildir kpss sınavı dediğiniz şey de aslında genel kültür az birşeyde türkçe ve matematikdir yani biraz olayları kendi tarafınızdan değerlendirmeyin lütfen aylarca kpss sınavına hazırlanan ve 70 ve üstü alan arkadaşları emeklerini boşa saymayın inşallah bir dahaki sınava daha yüksek puan ılırsınız

 10. Meltem diyor ki:

  Biz neden zamanimizi kpss calisarak harciyoruz sonunda bi yere gelemiyoruz ve neden bazilari sinava tabii tutulmadan memur olabiliyor bu sene daha cok hak yenildigini dusunuyorum ve yaziklar olsun diyorum bu kadar kisinin hakkini nasil nerede odeyecekler

 11. ser24 diyor ki:

  limon diyorki:

  SER24 diyorki:

  katip adayı diyorki:

  SER24 diyorki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

  arkadaşım akıl var mantık var kpss puanı olmadan katip alımı olur mu kpss ye çalışan enayimi..sende çalış sende al puan..kimsenin hakkını yemeyin zaten türkiye de yiyen yiyo…hak eden kazansın..tüm her sınavda kpss olsun..kpss nin olmadığı sınav torpildir zaten…

  Bunu ben demiyorum.Katipler net yani şu an yazmış olduğun site KPSS şartı kalkacak diyor.Katiplik klavye işidir.Kim yüksek yazıyorsa yüksekten başlayıp alımları gerçekleştirirsin.Asıl Adalet burada NET.

  ya kusura bakmayın ama katiplik sadece yaz kızım yada yaz oğlum işi değildir kpss sınavı dediğiniz şey de aslında genel kültür az birşeyde türkçe ve matematikdir yani biraz olayları kendi tarafınızdan değerlendirmeyin lütfen aylarca kpss sınavına hazırlanan ve 70 ve üstü alan arkadaşları emeklerini boşa saymayın inşallah bir dahaki sınava daha yüksek puan ılırsınız

  Bana cvp yazıp durmayın kpss şartı kalktığında bir yerlerinize alırsınız kpss puanınızı sizin gibileri almazlar katip diye merak etmeyin.Türkçe Matematik lede olmuyor bu işler.Adalet meslek lisesini bitirin yada yüksek okulu bitirin yada biraz ceza muhakemesi kanunlarını adli terimleri öğreninde gelin.Bana cevap yazmayın da az klavye çalışın yada hukuk bilgileri öğrenin.Sadece Türkçe Matematik öğreneceğinize gidin düz memurluk yapın tabi KPSS puanınız yeterse yada yeterli alım varsa.Siz daha çok beklersiniz.

 12. ser24 diyor ki:

  Zabıt Katibi alımlarında KPSS şartı kalkacak!
  Bakanlık kaynaklarına göre yeni yapılacak Zabıt Katibi alımlarında KPSS şartı kalkacak ve sadece mülakat ile yani 3 dakika da 90 kelime ve üstü yazanlar arasından alımlar gerçekleştirilecek. KPSS Şartının kaldırılması ise yakın zamanda çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyete kavuşturulacak.

 13. ser24 diyor ki:

  Bu yazıyı ben söylemiyorum.Katipler Net Editör alıntı.Allahım inşallah senin iznin ile hak için Adalet için klavyeden kim yüksek yazarsa o katip olarak atanır.Katiplik işi yetenek işidir.Sen dualarımızı kabul et dualara icap edensin.Bizler yıllardır klavye sınavlarına giriyoruz.Önümüze hep engel olanlar yani FETÖ mensupları olarak haklarımız yendi.Sırf bu yüzden KPSS şartı kalkmalı

 14. bafralı diyor ki:

  bitane de akıllı adam yazsa şuraya la kpss kalkarmıymış ülkede yirmi milyon işsiz var binlrece kişi başvurur adamlar bizimle mi upraşcak günlerce gel yaz gel yaz yirmi katı sonrada üç katı kuralı haydi eyvallah budur yani olay

 15. melek diyor ki:

  katip adayı diyorki:

  SER24 diyorki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

  arkadaşım akıl var mantık var kpss puanı olmadan katip alımı olur mu kpss ye çalışan enayimi..sende çalış sende al puan..kimsenin hakkını yemeyin zaten türkiye de yiyen yiyo…hak eden kazansın..tüm her sınavda kpss olsun..kpss nin olmadığı sınav torpildir zaten…

  gerçek olan hak olan bu sınava sadece adalet meslek yüksekokulların girmesidir ve kpss puanın kaldırılması her okuyan lise önlisan lisans hepsi giriyor eee olan adaletçilre oluyor

 16. ferhat diyor ki:

  Adalet mezunlarına bu öncelik tanınacak ancak belki 2 belki 3 yıl sonra gerçek olur.

 17. Katipgüzeli diyor ki:

  ser24 diyorki:

  Bu yazıyı ben söylemiyorum.Katipler Net Editör alıntı.Allahım inşallah senin iznin ile hak için Adalet için klavyeden kim yüksek yazarsa o katip olarak atanır.Katiplik işi yetenek işidir.Sen dualarımızı kabul et dualara icap edensin.Bizler yıllardır klavye sınavlarına giriyoruz.Önümüze hep engel olanlar yani FETÖ mensupları olarak haklarımız yendi.Sırf bu yüzden KPSS şartı kalkmalı

  Galiba sen kpss sınavında cuvalladin o yüzden tepkin bu kadar kpss kalkmaz boşuna uğraşmayın ser24 bey yada hanim

 18. Katipgüzeli diyor ki:

  melek diyorki:

  katip adayı diyorki:

  SER24 diyorki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

  arkadaşım akıl var mantık var kpss puanı olmadan katip alımı olur mu kpss ye çalışan enayimi..sende çalış sende al puan..kimsenin hakkını yemeyin zaten türkiye de yiyen yiyo…hak eden kazansın..tüm her sınavda kpss olsun..kpss nin olmadığı sınav torpildir zaten…

  gerçek olan hak olan bu sınava sadece adalet meslek yüksekokulların girmesidir ve kpss puanın kaldırılması her okuyan lise önlisan lisans hepsi giriyor eee olan adaletçilre oluyor

  Ee neyapalim yani katiplik senin olduğun kadarda bizim de hakkımız ikisenedir çalışıyoruz bencil olmayın hakeden kazansın

 19. limon diyor ki:

  ser24 diyorki:

  Zabıt Katibi alımlarında KPSS şartı kalkacak!
  Bakanlık kaynaklarına göre yeni yapılacak Zabıt Katibi alımlarında KPSS şartı kalkacak ve sadece mülakat ile yani 3 dakika da 90 kelime ve üstü yazanlar arasından alımlar gerçekleştirilecek. KPSS Şartının kaldırılması ise yakın zamanda çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyete kavuşturulacak.

  bilmediğiniz konuyla ilgili konuşmayın bu yıl mezun oldum adaletten hemde iyi bir dereceyle alarak bu bir ikincisi beyenmediğiniz kpss den 75 .452 aldım Allah kime nasip ettiyse onun hakkıdır rıskı veren Hüda dır kulunu minnet ettirmesin ayrıca bizi bilen bilir bilmeyene selam olsun size kendimi ifade etmeye çalışmıyacağım nedense sizin nasırınıza dokununca sesiniz çıkıyor bu millet nelerle uğraşıyor sizin derdiniz ne……. YAZIK

 20. Katipgüzeli diyor ki:

  Sayın katip adayları urfa adliyesinde çok alım olurmu sizce bilen varsa bir açıklasın