Reklam

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlânı

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Geçici 10. maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl çalışmış, sözleşmesini 20/10/2016 tarihine kadar kendi isteği ile feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan merkezi sınav şartı olmaksızın sözleşmeli olarak 4.000 infaz ve koruma memuru alımı yapılacaktır. Bu pozisyonlara başvuracak adaylarda merkezi sınav şartı uygulanmayacaktır.
2. Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Pozisyonuna Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23 Aralık 2016 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
g) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak en az iki yıl çalışmış olmak. (Diğer personel Kanunlarına tabi olarak çalışmış olanlar başvuru yapamayacaktır.)
h) Sözleşmesini 20/10/2016 tarihinden önce kendi isteği ile feshetmiş olmak. (Sözleşmesi sağlık şartları, disiplinsiz davranış vb. sebeplerle idarece feshedilmiş veya sözleşmesi yenilenmemiş adaylar sınava başvuramayacaktır. )
ı) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
j) 170 cm.’den kısa boylu olmamak,
k) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak,

3. Başvuru tarihi :
Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
4. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği, uzman erbaş olarak çalıştıklarını gösterir hizmet belgesi ve son görev yerinden alacakları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış olduklarını ve kendi istekleri ile sözleşmelerini feshettiklerini gösterir belge ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir.
Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.
Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır
5. Sınav yeri:
EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
6. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 30 Aralık 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Boy-kilo ölçümüne katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
7. Boy kilo ölçümü:
Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü 04 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Başvuru sayısı sebebiyle boy kilo ölçümünün bir günde bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda müteakip günlerde de boy kilo ölçümüne devam edilecek ve hangi günlerde boy kilo ölçümü yapılacağı komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.
8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:
Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet), vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
9. Sözlü sınav tarihi:
Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.
10. Sınav şekli:
Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
11. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
12. Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların sözlü sınavda aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
13. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
14. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. maddesinde belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve 30/06/2017 tarihine kadar yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Aynı komisyon içerisinde yedek olarak yerleşebilecek adayın bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılacaktır.
15. Kura usulüyle yerleştirme yapılması durumunda kura işlemine daha önce asil veya yedek olarak yerleştirmesi yapılan ancak süresi içinde görevine başlamayan ya da kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş olanlar başvuramayacaktır. Kura işlemine ilişkin esaslar, başvuruların alınması ve kura ile yerleştirme yapılacak komisyonlar daha sonra Genel Müdürlük internet sitesi www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kura usulüne ilişkin herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
16. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
17. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

EKLER:
1) EK-1 (Başvuru formu),
2) EK-2 (Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar),
3) EK-3 (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu),

 

Bu yazı için 215 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: İnfaz Koruma Memuru  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 215 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. sozlesmeli diyor ki:

  yorumları hayretle okudum. ezbere yorum yapmaya alışmışsınız sözleşmeli er ve erbaşların haklarını kaç kişi biliyor da konuşuyorsunuz. sözleşmeli erler sizler gibi emekli olana kadar çalışmıyor. yaş sınırı 29 dur. 29 yaşına girince çıkarılıyorlar.

  SÖZLEŞME, HİZMET ŞARTLARI VE YEDEKLİK DÖNEMİ

  Madde 4 – (1) Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yirmidokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.

 2. Kafirsiniz anca hak yersiniz. diyor ki:

  Hep sıralamaya giremiyordum. Hayvan gibi kpss çalıştım 85 aldım. Çıktı gevşek atama yok dedi şimdi de kpss şartı yok diyor. Adaletinizi…..

 3. Bilgen diyor ki:

  İnfaz koruma memurluğunda yaş sınırı kaç acaba 35 e yükseltildimi

 4. derya diyor ki:

  Bilgen diyorki:

  İnfaz koruma memurluğunda yaş sınırı kaç acaba 35 e yükseltildimi

  Arkadaşım ilanı oku istersen bi zahmet, amma üşengeçsiniz ya, bu soruyu sorarken nasıl üşenmeden yazdın oda tam bir muamma.

 5. mkmkmk diyor ki:

  arkadaşlar şimdi biz başvurabiliyor muyuz buna ben anlamadım

 6. bykartals diyor ki:

  mkmkmk diyorki:

  başvurabiliyor muyuz bu

  sözleşmeli er/erbaşsan başvurabilirsin normal vatandaş başvuramıyor

 7. zeynep diyor ki:

  merhaba arkadaşlar ya katipler nete giryourm ve eski metinler var yeni metinleri de aslında buldum ama ne bilim 78 tane bi var bide 100 tane olan var iki si de 2016 biraz da aradım ve otuz tane daha yayınlanan metin çıktı anlamadım gitti lütfen bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirm… yoksa eskisi gibi önceden yayınlanan metinler artık sorulmuyormu ?? her alımda yeni metinler mi ilan ediliyor ?? yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim bilgisi olan birisi lütfen yardım etsin her alım döneminde yeni metin mi açıklanıyor ?? yada açıklaanan metin sınav haftasından kaç hafta önce yayımlanıyor ?? şimdiden herkeze teşekkür ediyorum sağolum iyi akşamlar

 8. Bilgen diyor ki:

  Agghj

 9. nalanyuksel diyor ki:

  Arkadaslar lutfen gercekten bilgi sahibi olan bilgilendirsin.katiplik kilavye sinawinda noktalama isaretleri kaç kelime yazmamizda nokta..vurgul..kullandimizda kelime olarak sayiliyormu..tşk ler…

 10. nalanyuksel diyor ki:

  Arkadaslar birde bu katiplik alimi ne zaman ilan acilacak.bilgisi olanlar yazsin lüften

 11. MEHMET ALİ diyor ki:

  Bu sitedeki ilan tarihleri ne öyle ya yok Nowember yok December böyle bir siteye yakışmıyor admiiiiiiiiiiin Türkçe yaz

 12. Ali diyor ki:

  Arkadaslar Baska yer e dosya göndereceğim adlı il k yargı derece formunu örneğini yazaemisiniz acilkl

 13. Mahmutagar diyor ki:

  MEHMET ALİ diyorki:

  Bu sitedeki ilan tarihleri ne öyle ya yok Nowember yok December böyle bir siteye yakışmıyor admiiiiiiiiiiin Türkçe yaz

  En az lise mezunu olan birine yakışıyorsun ingilizce bilmemek

 14. mehmet diyor ki:

  Arkadaşlar73 puanla katip olabilirmiyim?

 15. feyyaz05 diyor ki:

  kalkar inşllah kalkacaktır allahn izniyle.yazanlar arasından sıralama yapmaları daha mantıklı halkçılık ve sosyal devlet anlayışında olması gereken budur.15 temmuz akşamı bu ülke neleri gördü bu halk bu ınsanlar durdu o ihanet çetesinin önünde,hükümetnden devletinden yana oldu.o zaman orada kpss ye girip yüksek puan alanda oradaydı,düşük puan alanda kpss ye giremeyende.orada ayrm yok ayrm olmadı herkes birlik içindeydi de .şimdi ne oluyor size? O adam matematik yapamıyor veya tarih…?sen yaptn sen yapıyorsun diye .onu ayırmaya ayrıcalık yapmaya dışlamaya ne hakkn varki?rızkın varsa o olur ki.matem çok güvenıyorsun yazarsn yeteneğine göre sıralamaya girersn naşipse olur.adam çok iyi yazıyor bilgisayarı kullanıyor yeteneği var.ama kpss yok diye giremıyor…bu adaletmi?bu haksızlık değlmi?üstelik önceki alımlarda eğitim gözetmıyorlardı şu an da yargıtay sınavında yaptılar.eğitime göre alım olucak.lise önlısans lisans diye.olması gereken buydu mesala.önceleri hep liseden hatta çoğunu lise eğtimlı alırlardı.lisans ve önlısans az alırlardı buda hakszlıktı çok şükür bunu aştılar aşaçaktırlar da.çnk halkçilık eşitlik sosyal adalet hukuk devletinın gereği bu olmalı.kalksn inşallah herkes sınava grsin yararlansn.rızkın varsa olur zaten .herşeyn hayırlısı

 16. Katipgüzeli diyor ki:

  mehmet diyorki:

  Arkadaşlar73 puanla katip olabilirmiyim?

  Yav he here en az 70 olması gerekiyor

 17. SER24 diyor ki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

 18. Katipgüzeli diyor ki:

  SER24 diyorki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

  Yok ya biz boşunamı kpssye çalıştık

 19. ser24 diyor ki:

  Katipgüzeli diyorki:

  SER24 diyorki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

  Yok ya biz boşunamı kpssye çalıştık

  Arkadaşım bencil olma kendine güvenen kpss sınavı aramaz.En az 200 kelime yazıyorsan zaten kpss puanı aramazsın.Daha önceki sınavlarda kpss puanı 85 olan sınava katılmamış.Diyelimki kpss kalkmadı sende sınavlara girdin.kpss puanın 90,klavyeden de 200 yazdın sana göre alınman lazım. Ama bakacaksın ki kpss 70 alıp 90 kelime yazanlara sözlü mulhakatlarda geçmiş.Sende sözlü mülakatta elenmissin o zaman anlarsın ne demek istediğimi. ..

 20. Katipgüzeli diyor ki:

  ser24 diyorki:

  Katipgüzeli diyorki:

  SER24 diyorki:

  Arkadaşlar birlik olalım sizlerden ricam BİMER e yazın.2017 katip alımlarında KPSS şartı olmadan alım yapmalarını isteyin.Kim yüksek yazarsa ona göre katip alınsın.Bunu Adalet isteyen kendine güvenen kardeşlerim yadırgamayacağını düşünerek sizlerden birlik olmak adına istiyorum.Allaha emanet olun.

  Yok ya biz boşunamı kpssye çalıştık

  Arkadaşım bencil olma kendine güvenen kpss sınavı aramaz.En az 200 kelime yazıyorsan zaten kpss puanı aramazsın.Daha önceki sınavlarda kpss puanı 85 olan sınava katılmamış.Diyelimki kpss kalkmadı sende sınavlara girdin.kpss puanın 90,klavyeden de 200 yazdın sana göre alınman lazım. Ama bakacaksın ki kpss 70 alıp 90 kelime yazanlara sözlü mulhakatlarda geçmiş.Sende sözlü mülakatta elenmissin o zaman anlarsın ne demek istediğimi. ..

  Arkadaşım öylede iki senedir kpssye çalışıyoruz 80 aldım hakedenler kazansın daha adil olur biliyormusun hergün duvara çektik atıyorum herkes kurallara uysun lütfen bide benim ailem liseyi okumama izin vermedi bende 4 senede acikoğreti lisesini btirdim yani anlayacağım zor şartlarda kazandık bencil değilim hakeden kazansın bu arada aralikin 27 sinde açıklanacak diye duydum katip alimlari