Reklam

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlânı

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Geçici 10. maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl çalışmış, sözleşmesini 20/10/2016 tarihine kadar kendi isteği ile feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan merkezi sınav şartı olmaksızın sözleşmeli olarak 4.000 infaz ve koruma memuru alımı yapılacaktır. Bu pozisyonlara başvuracak adaylarda merkezi sınav şartı uygulanmayacaktır.
2. Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Pozisyonuna Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23 Aralık 2016 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
g) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak en az iki yıl çalışmış olmak. (Diğer personel Kanunlarına tabi olarak çalışmış olanlar başvuru yapamayacaktır.)
h) Sözleşmesini 20/10/2016 tarihinden önce kendi isteği ile feshetmiş olmak. (Sözleşmesi sağlık şartları, disiplinsiz davranış vb. sebeplerle idarece feshedilmiş veya sözleşmesi yenilenmemiş adaylar sınava başvuramayacaktır. )
ı) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
j) 170 cm.’den kısa boylu olmamak,
k) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak,

3. Başvuru tarihi :
Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
4. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği, uzman erbaş olarak çalıştıklarını gösterir hizmet belgesi ve son görev yerinden alacakları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış olduklarını ve kendi istekleri ile sözleşmelerini feshettiklerini gösterir belge ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir.
Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.
Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır
5. Sınav yeri:
EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
6. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 30 Aralık 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Boy-kilo ölçümüne katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
7. Boy kilo ölçümü:
Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü 04 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Başvuru sayısı sebebiyle boy kilo ölçümünün bir günde bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda müteakip günlerde de boy kilo ölçümüne devam edilecek ve hangi günlerde boy kilo ölçümü yapılacağı komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.
8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:
Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet), vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
9. Sözlü sınav tarihi:
Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.
10. Sınav şekli:
Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
11. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
12. Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların sözlü sınavda aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
13. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
14. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. maddesinde belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve 30/06/2017 tarihine kadar yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Aynı komisyon içerisinde yedek olarak yerleşebilecek adayın bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılacaktır.
15. Kura usulüyle yerleştirme yapılması durumunda kura işlemine daha önce asil veya yedek olarak yerleştirmesi yapılan ancak süresi içinde görevine başlamayan ya da kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş olanlar başvuramayacaktır. Kura işlemine ilişkin esaslar, başvuruların alınması ve kura ile yerleştirme yapılacak komisyonlar daha sonra Genel Müdürlük internet sitesi www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kura usulüne ilişkin herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
16. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
17. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

EKLER:
1) EK-1 (Başvuru formu),
2) EK-2 (Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar),
3) EK-3 (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu),

 

Bu yazı için 215 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: İnfaz Koruma Memuru  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 215 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. ser24 diyor ki:

  15 Temmuz olayları ve birçok katip ihracı komisyonlarda ki hakim ve savcıların FETÖ mensubu olması katipler net sitesi KPSS şartının kaldırılacağı sayfası
  En nihayetinde İlahi Adaletin burada da en azından bu seneki memur alımlarının KPSS şartı kaldırarak açıktan alımları neticesinde ki kanaatim
  Duyum yada kesin bilgi değil.Yurekten inanan birisi olarak KPSS şartı kaldırılıp kurum sınavı uygulamalı ve mulhakatlar şeklinde olacaktir

 2. nalanyuksel diyor ki:

  ser24 diyorki:

  15 Temmuz olayları ve birçok katip ihracı komisyonlarda ki hakim ve savcıların FETÖ mensubu olması katipler net sitesi KPSS şartının kaldırılacağı sayfası
  En nihayetinde İlahi Adaletin burada da en azından bu seneki memur alımlarının KPSS şartı kaldırarak açıktan alımları neticesinde ki kanaatim
  Duyum yada kesin bilgi değil.Yurekten inanan birisi olarak KPSS şartı kaldırılıp kurum sınavı uygulamalı ve mulhakatlar şeklinde olacaktir

  İNŞ.KPSS Şarti kaldirilmaz.katiplikte pardon ama 180yazsan ne olacak.hakim Bi dawayi yazdirirken Gayet çok yawaş tane tane yazdiriyor.o yuzden o kadar çok hizli yazmanin Bi anlamida Bi getiriside Yok.ya bide bu kpss şarti nie kalksin. kendini bu katiplige gardiyanliga yada dier alimlara hazirlayan kişi kpss neye dayanarak hazirlanma gerei duymuyor ya -:)

 3. cankoo diyor ki:

  ser24 diyorki:

  15 Temmuz olayları ve birçok katip ihracı komisyonlarda ki hakim ve savcıların FETÖ mensubu olması katipler net sitesi KPSS şartının kaldırılacağı sayfası
  En nihayetinde İlahi Adaletin burada da en azından bu seneki memur alımlarının KPSS şartı kaldırarak açıktan alımları neticesinde ki kanaatim
  Duyum yada kesin bilgi değil.Yurekten inanan birisi olarak KPSS şartı kaldırılıp kurum sınavı uygulamalı ve mulhakatlar şeklinde olacaktir

  ben öle bıseye 2 YILDAN ÖNCE VARILABILICEGINI SANMIYORUM …

 4. yedekkkkk diyor ki:

  alım falan yok herhalde o kadar da milleti heveslendiriyorlar birden al 3000 küsür kişi ne uğraştırıyorsunuz anlamış değilim bölüm bölüm iki iki masraf devlete. eskiden sınav yapılıyordu 3000 küsür kişi alınıyordu. bu yıl çok ihtiyaç var deniyor. alınan sayı 1000 civarı.

 5. hatırlatalım diyor ki:

  arkadaşlar bence kpss şartı kalkacaksa ilgili bakanlıklar kpss alım yapılacağını daha önceden duyurmalı en azından bunun için çalışan arkadaşlar gereksiz zaman harcamamış olurdu ayrıca kpss şartı kalkacağına emeklilik yaşı 9000 gün prim ödeme günü kabul edildiğine göre 60-65 yaşında emekli olacaklar için yaş şartının 35 olması gereksiz o zaman yaş şartı kalksın öğretmenler gibi 40-45 olsun

 6. yedekkkkk diyor ki:

  ALIM YOK MU ALIM YA OFFF

 7. katip adayı diyor ki:

  hatırlatalım diyorki:

  arkadaşlar bence kpss şartı kalkacaksa ilgili bakanlıklar kpss alım yapılacağını daha önceden duyurmalı en azından bunun için çalışan arkadaşlar gereksiz zaman harcamamış olurdu ayrıca kpss şartı kalkacağına emeklilik yaşı 9000 gün prim ödeme günü kabul edildiğine göre 60-65 yaşında emekli olacaklar için yaş şartının 35 olması gereksiz o zaman yaş şartı kalksın öğretmenler gibi 40-45 olsun

  aynen katılıyorum…

 8. Katip diyor ki:

  Ankara bati da sınava giren varmı acaba klavyesi bilen varsa yazabilirmisiniz

 9. metin diyor ki:

  Mahmutagar diyorki:

  eda diyorki:
  Şimdi arkadaşlar bu ilandan yola çıkarak benim anlamadığım zabıt katipliği sınavında da mı kpss şartını kaldıracaklar o kadar kişiyi uygulama sınavına nasıl alacaklar en çok yazandan sıralama yapıp mülakata alacaklar demek ki yine

  Hıç sanmıyorum boşunamı kpssye girdik
  ozlem diyorki:
  sadece uzman erbaşların içinden mi alınacakmış

  Malesef

 10. metin diyor ki:

  anlamadıgım puanla alakalı hiçbişe yok yada benmı göremedm .S yardımcı olursanız sevinirim

 11. aa diyor ki:

  Enes atilgan diyorki:

  Yazık günah be ben 6 senedir adalet okulu okuyorum kpss sartindan daha siralamaya giremedik yazik be bosuna okuyoruz ya bi tane bile adalet mezunu almiyor dahasi siralama sarti bile yok benim bu sisteme ne guvenim kaldi nede umidim kaldi calip cirmadik haksizlik yapmadik diyemi kotu konusmadik diyemi bunlar ya allahini seven biri suna cikip dur desin !

  akp yönetimi işte dayın yoksa sürünürsün

 12. Lynell diyor ki:

  Hi, i think that i noticed you visited my site thus i came to “go back the faârv€o.I am trying to in finding things to improve my web site!I guess its adequate to make use of a few of your ideas!!

 13. özlem diyor ki:

  Yoruldukkk diyorki:

  Uzmanlık yapmadılar istifa ettiler sonra olm olacaklar ne güzel ya

  yanındamıydın uzmanlık yaparlarkende uzmanlık yapmadılar diyon

 14. Mustafa diyor ki:

  2017 silivri adliyesinin duyurusunda ikm’yi kazananların ataması ne zaman yapılacak bilen var mı? Geçen ayın 13ünde açıklandı mülakat sonuçları ama halen ne arayan var ne soran?

 15. bahadır han diyor ki:

  bugün eşim infaz koruma memurluğna başvurdu başvuru aday sırası
  5391 yani o komisyona bukadar başuvuru olduğunu mu gösteriyo bayan erkek ayrımı karışık sayımı acaba

1 9 10 11