30
Ara
Yazar: | Okunma: 13.852 | Cevap: 54
Reklam

Evet arkadaşlar hepinizin merakla beklediği Adalet bakanlığı Zabıt Katibi alımı ilanı yapıldı. 660 Kadrolu 3000 Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı Yapılacak. Detaylar aşağıda. Herkese Başarılar.

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam 3000 sözleşmeli zabıt katibi,

b) EK–1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7–12 dereceli kadrolara açıktan atama suretiyle toplam 660 kadrolu zabıt kâtibi,

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav – Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 27/01/2011 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

3) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek–1/A ve Ek–1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.

Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Bazı adalet komisyonları tarafından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağından, adaylar aynı adalet komisyonu tarafından yapılacak hem kadrolu hem de sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.

Sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2010 ve diğer şartlar)  başvurabileceklerdir.

4) Başvuru tarihi: Başvurular 17 Ocak 2011 Pazartesi günü başlayıp, 27 Ocak 2011 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınav yeri: İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

6) Uygulama sınav tarihi ve saati: Kadrolu zabıt katipliği için 05 Şubat 2011 Cumartesi günü saat 09:00’da, sözleşmeli zabıt katipliği için 06 Şubat 2011 Pazar günü saat 09:00’da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7) Sözlü sınav tarihi ve saati: Kadrolu zabıt katipliği için 12 Şubat 2011 Cumartesi günü saat 09:00’da, sözleşmeli zabıt katipliği için 13 Şubat 2011 Pazar günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–4) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2010 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

9) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK–1/A ve EK–1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavları birbirinden bağımsız iki ayrı sınav olup, bu sınavların her aşaması ayrı ayrı yapılacaktır.

2)Sözleşmeli zabıt kâtibi sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

3) Bölge adliye mahkemeleri için alınacak personel, bu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar Bakanlıkça belirlenecek adliyeler emrinde görev yapacaktır.

4) Sözleşmeli zabıt kâtiplerine uygulanacak ücret tablosu EK-2 listede belirtilmiştir.

EK-1/A: Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonları için sınav izni verilen yerler

EK-1/B: Kadrolu zabıt katipliği için sınav izni verilen yerler

EK-2   : Sözleşmeli zabıt katiplerine uygulanacak ücret tablosu (2010 yılı için)

EK-3   : Başvuru Formu

Bu yazı için 54 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Bilgi Alışverişi  Etiketler: , , , , , ,
Bu yazı için 54 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Berna dedi ki:

  Hayırlı uğurlu olsun şimdiden 🙂

 2. Selim dedi ki:

  Kadrolu alımı nerdeyse her ilde var bu sefer.

 3. Nurcan dedi ki:

  Arkadaşlar q klavye ile girebiliyruz demi __?

 4. Fatih bEY dedi ki:

  Hangi ilde giriyorsunuz arkadaşlar Adanada gireceğim ben veya Mersinde 😀

 5. Nesli dedi ki:

  Arkadaşlar hem kadrolu hem sözleşmel izabıt katipliğine başvuru yapılabiliyrmu ?

 6. Katibe Aday dedi ki:

  allah yardımcımız olsun arkadaşlar inşallah en çok ihtiyacı olanlar kazanır.

 7. sim dedi ki:

  gardiyanlık sınavı neden açılmadı bilen varmı arkadslar??

 8. ece dedi ki:

  bende aynı soruyu soracaktım. hem sözleşmeli hemde kadrolu sınavlardan her ıkısnede gırme sansımız varmı. bılgısı olan arkadaslardan cevp beklıyorz.

 9. muhasebeci katibe dedi ki:

  Bazı adalet komisyonları tarafından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağından, adaylar aynı adalet komisyonu tarafından yapılacak hem kadrolu hem de sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.benim anladığım kadarıyla arkadaşlar yukarıda açıklamalarda başvuru yapılabiliyor…herkese başarılar diliyorum Rabbim yardımcımız olsun…

 10. aliyeee dedi ki:

  illerin karşısında yazan(izin verildi)sayısı ile kaç kişi alıncağını mı gösteriyo:((

 11. a.sırrı dedi ki:

  Merhaba,

  Radyo TV mezunuyum meb onaylı bir sertifikam yok ancak gazi üniversitesinden onaylı “Temel Bilgisayar Okuryazarlığı” diğer bir adıyla Bilgisayar sertifikam var, yani illa m.e.b mühürü olması mı gerekiyor? Bunun dışında üniversitede 2 dönem bilgisayar dersi aldık transkrip’te yazılan dersleri geçtiğimiz için sertifika aranıyor mu yine? Yoksa bu ayrıcalık sadece adalet myo bitirenler için mi?

 12. muhasebeci katibe dedi ki:

  arkadaşlar koruma infaz memurluğuda açıklanmışta sınav tarihleri ben şimdi ona bartında başvuru yapmak istiyorum mesela katiplik içindemi bartına başvuru yapacam karıştım iice bilen biri lütfen yardım…

 13. kadirates dedi ki:

  muhasebeci katibe; zabıt katipi olarak nerde çalışmak istiyorsanız oraya başvuru yapacaksanız. Eğer bartında çalışmak istiyorsanız bartında başvuru yapacaksanız. bartın dışında çalışmak istiyorsanız bartın adliyesi aracılığı ile çalışmak istediğiniz ilin adliyesine başvuru yapacaksınız.

 14. pelinsu dedi ki:

  arkadaşlar herkese hayırlı uğurlu olsun..kadrolu istiyorm ama çok torpil dönerse alımazsam diye kararsızım sözleşmeli daha fazla çünkü..eğer ikisine birden başvurabiliyorsak süper

 15. ahmet_751 dedi ki:

  ya sözleşmelilerin alınacağı iller ve kadroları neden yazmıyor???

 16. adige dedi ki:

  arkadaşlar benım bılgısayar sertıfıkam yok basvuru yapabilirmiyim acaba ?

 17. ERHAN dedi ki:

  sözleşmeli neden yazmıyoo arkadaşlar nerde alacaklarını ,,

 18. özgür_07 dedi ki:

  ya arkadaşlar ben sertifika için halk eğitime başvurdum yalnız setifika 15 mart gibi elimize geçermiş acaba halkeğitimden kursiyer olduğuma dair belge alsam ve daha sonra yani sertifika ellime geçince versem kabul ederlermi lütfen yardım edin

 19. elif dedi ki:

  arkadaşlar lütfen yardımmm sınavdan 69.675 aldım başvuru yapabilirmiyim 70e çok yakın bir puan ama olurmu bilmyorm bilginiz varsa yazın lütfen

 20. aydın09 dedi ki:

  elif arkadaşım senin gibi bir sürü insan var ama yapacak bir şey yok her şey açık bir şekilde yazıyor maalesef 70 ve üstü alanlar başvurabiliyor

Hemen Yorum Yap