18
Ağu
Yazar: | Okunma: 239.368 | Cevap: 2.954
Reklam

ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/B) Personel İstihdamı Sınav İlânı

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;
EK-1/A, B, C listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 194 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A)90 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) ve 16 sözleşmeli teknisyen (EK-1/C) olmak üzere toplam 300 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A-B-C listede belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 05 Eylül 2017 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:
A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ; 
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ; 
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
C-Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;
    En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Başvuru için gerekli belgeler:
a)  Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),
b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,
d)  Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
e)  Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

4) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sınavın yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir  adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgisine göre Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca merkez adliyelere atanacaktır.)

5) Başvuru tarihi: 
Başvurular 17 Ağustos 2017 Perşembe günü başlayıp, 5 Eylül 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:
Sınav yeri Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı: 
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katıkadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 20 Eylül 2017 Çarşamba günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:
30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:
A- Zabıt kâtibi unvanı için;
Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
B- Mübaşir unvanı için;
Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. 
C- Teknisyen unvanı için;

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 9 Ekim 2017 Pazartesi günü komisyonda ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:
16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.  

11) Sözlü sınav konuları:
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

12) Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) Adaylar sadece tek bir sözleşmeli pozisyon için tek bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

16) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

17) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen Adalet Komisyonlarını gösteren  EK–1/A, B, C listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için sınav izni verilen mahaller
EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için sınav izni verilen mahaller
EK-1/C : Sözleşmeli teknisyenlik pozisyonları için sınav izni verilen mahaller
EK-2     : Başvuru Formu

Bu yazı için 2.954 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.954 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Nikola Tesla dedi ki:

  Ferhat diyorki:

  katibe07 diyorki:

  arkadaşlar buna başvurursak genel alım ilanına başvuramaz mıyız bilen var mı acaba?

  Evet dostum başvurursun zaten bu alım üç il için özel bi alım diyebiliriz. Ablam da katip benim istanbulda. Geçici görevlendirmeler için yeterli başvuru olmamış bu sebeple hemen açığı kapatmak için bi ilanmış. Çünkü Türkiye genelinde açık çok fazla yani yeni ilan da yolda merak etmeyin. Bende bursa için bekliyorum .bi kaç aya en fazla çıkacak insallah.

  Ferhat Kardeş bu acil alım çıkacak olan Genel alımda İstanbul, Ankara, İzmir alımlarını etkiler gibi. ama çok fazla etkiler mi sizce

 2. seher dedi ki:

  Arkadaslar bayram tatilinde dolayi en gec 24de basvurcam memur tatili 24 so ra basliyo bakanlik hafta tamamen tatil etti insallah haftaya cumada önce aciklar bakanlik

 3. Ferhat dedi ki:

  Nikola Tesla diyorki:

  Ferhat diyorki:

  katibe07 diyorki:

  arkadaşlar buna başvurursak genel alım ilanına başvuramaz mıyız bilen var mı acaba?

  Evet dostum başvurursun zaten bu alım üç il için özel bi alım diyebiliriz. Ablam da katip benim istanbulda. Geçici görevlendirmeler için yeterli başvuru olmamış bu sebeple hemen açığı kapatmak için bi ilanmış. Çünkü Türkiye genelinde açık çok fazla yani yeni ilan da yolda merak etmeyin. Bende bursa için bekliyorum .bi kaç aya en fazla çıkacak insallah.

  Ferhat Kardeş bu acil alım çıkacak olan Genel alımda İstanbul, Ankara, İzmir alımlarını etkiler gibi. ama çok fazla etkiler mi sizce

  Hayır kesinlikle etkilemez yine bu üç il için alım enyüksek olur . Dediğim gibi çok acil şekilde büyükşehirlerde geçici görevlendirmeler için yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Dikkat ederseniz geçici görevlendirme nin ilanı 15 inde bitmiş 17 si ve 18 inde uygulama sınavında yeterli sayıda olmayınca bu ilan çıkmıştır. Genel alım da eskisi gibi ilan çıkar yine büyükşehirlerde en fazla alım olur . 2500 3000 civarı bi ilan gelecek . Bende bekliyorum. Bu İlanın açığı kapatmayacağı çok aşikar. Bir iki ay sabır. ..

 4. Nikola Tesla dedi ki:

  Ferhat diyorki:

  Nikola Tesla diyorki:

  Ferhat diyorki:

  katibe07 diyorki:

  arkadaşlar buna başvurursak genel alım ilanına başvuramaz mıyız bilen var mı acaba?

  Evet dostum başvurursun zaten bu alım üç il için özel bi alım diyebiliriz. Ablam da katip benim istanbulda. Geçici görevlendirmeler için yeterli başvuru olmamış bu sebeple hemen açığı kapatmak için bi ilanmış. Çünkü Türkiye genelinde açık çok fazla yani yeni ilan da yolda merak etmeyin. Bende bursa için bekliyorum .bi kaç aya en fazla çıkacak insallah.

  Ferhat Kardeş bu acil alım çıkacak olan Genel alımda İstanbul, Ankara, İzmir alımlarını etkiler gibi. ama çok fazla etkiler mi sizce

  Hayır kesinlikle etkilemez yine bu üç il için alım enyüksek olur . Dediğim gibi çok acil şekilde büyükşehirlerde geçici görevlendirmeler için yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Dikkat ederseniz geçici görevlendirme nin ilanı 15 inde bitmiş 17 si ve 18 inde uygulama sınavında yeterli sayıda olmayınca bu ilan çıkmıştır. Genel alım da eskisi gibi ilan çıkar yine büyükşehirlerde en fazla alım olur . 2500 3000 civarı bi ilan gelecek . Bende bekliyorum. Bu İlanın açığı kapatmayacağı çok aşikar. Bir iki ay sabır. ..

  Eyvallah kardeş. şimdi benim puanım 75 hiçbirinin gelmiyeceğini biliyorum. bu ilana başvuran genel ilan çıktığında o ilana da başvurabilirmiyiz

 5. Mustafa dedi ki:

  Bence siz genel alımları unutun daha icra bile açıklanmadı artık genel alım seneye olur

 6. seher dedi ki:

  Olcak aralikta yaparlar en gec netlesmis personel sayısı var 2018 girmede cikar genel alimMustafa diyorki:

  Bence siz genel alımları unutun daha icra bile açıklanmadı artık genel alım seneye olur

 7. uğur dedi ki:

  Q klavye geçerli olacak mı bu alımda

 8. Ferhat dedi ki:

  Nikola Tesla diyorki:

  Ferhat diyorki:

  Nikola Tesla diyorki:

  Ferhat diyorki:

  katibe07 diyorki:

  arkadaşlar buna başvurursak genel alım ilanına başvuramaz mıyız bilen var mı acaba?

  Evet dostum başvurursun zaten bu alım üç il için özel bi alım diyebiliriz. Ablam da katip benim istanbulda. Geçici görevlendirmeler için yeterli başvuru olmamış bu sebeple hemen açığı kapatmak için bi ilanmış. Çünkü Türkiye genelinde açık çok fazla yani yeni ilan da yolda merak etmeyin. Bende bursa için bekliyorum .bi kaç aya en fazla çıkacak insallah.

  Ferhat Kardeş bu acil alım çıkacak olan Genel alımda İstanbul, Ankara, İzmir alımlarını etkiler gibi. ama çok fazla etkiler mi sizce

  Hayır kesinlikle etkilemez yine bu üç il için alım enyüksek olur . Dediğim gibi çok acil şekilde büyükşehirlerde geçici görevlendirmeler için yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Dikkat ederseniz geçici görevlendirme nin ilanı 15 inde bitmiş 17 si ve 18 inde uygulama sınavında yeterli sayıda olmayınca bu ilan çıkmıştır. Genel alım da eskisi gibi ilan çıkar yine büyükşehirlerde en fazla alım olur . 2500 3000 civarı bi ilan gelecek . Bende bekliyorum. Bu İlanın açığı kapatmayacağı çok aşikar. Bir iki ay sabır. ..

  Eyvallah kardeş. şimdi benim puanım 75 hiçbirinin gelmiyeceğini biliyorum. bu ilana başvuran genel ilan çıktığında o ilana da başvurabilirmiyiz

  Evet tabiki de başvurursun. Sadece şimdiki gibi tekonularda ilanda katipliğe başvuran Mübaşirliğe başvuramaz. Her ilan da bu böyledir tek ilan da farklı iki unvana başvuru yapılamaz. Ama şimdi atıyorum bugün çıksın ilan cte veya icra veya genel alım başvuru hepsine yaparsınız

 9. Ferhat dedi ki:

  Mustafa diyorki:

  Bence siz genel alımları unutun daha icra bile açıklanmadı artık genel alım seneye olur

  Hayır kardeşim bak ilan çıkacak beklemek ve sabır lazım.

 10. ant07 dedi ki:

  yazıklar olsun bunca zaman bunun için mi bekledik!!

 11. Toprak dedi ki:

  Başvurup gitmeyecekseniz başvuru yapmayınız.
  Klavyede 100 yazamıyorsanız boşuna başvuru yapmayınız çünkü 20 kelime daha düşer sınavda o kesin

 12. kasap dedi ki:

  arkadaşlar 110 altı yazan hiç baş vurmasın çünkü bu sayı sınav heyacanı yüzünden 95 cıvarı olur o yüzden kpss puanını yükseltmeyin başkasının hakkını yemeyin eylül veya ekim ayında engeç büyük alım olacak

 13. aka dedi ki:

  ankara adliyesinde kullanılan klavye markasını bilen arkadaşlar varmı bi de imlalı mı sınav acaba ?

 14. DENİZ dedi ki:

  arkadaşlar kpss sonucu ortaöğretim ama üniv. mezunu olan hangi diplomayı gönderir ikisini de koysak nasl olur

 15. Toprak dedi ki:

  DENİZ diyorki:

  arkadaşlar kpss sonucu ortaöğretim ama üniv. mezunu olan hangi diplomayı gönderir ikisini de koysak nasl olur

  Sen ikisinide götür orda sor bazı komisyonlar alıyor ikisini bazıları kpss punanı olanı alıyor yanında olsun orda sor

 16. Toprak dedi ki:

  Toprak diyorki:

  DENİZ diyorki:

  arkadaşlar kpss sonucu ortaöğretim ama üniv. mezunu olan hangi diplomayı gönderir ikisini de koysak nasl olur

  Sen ikisinide götür orda sor bazı komisyonlar alıyor ikisini bazıları kpss punanı olanı alıyor yanında olsun orda sor

  Başvuru yaparken götür sınava giderken değil

 17. Humeyra dedi ki:

  Arkadaslar ben buna basvursam diger alima basvurabilirmiyim yani bu alimda cok az kisi aliyorlar atiyorum bunun mulakatina falan denk gelirse digerinin basvuru zamani onada basvurabilirmiyim cunku bunda girme ihtimalim dusuk cevap verirmisiniz

 18. Humeyra dedi ki:

  Arkadaslar 79 gelmezmi ya???

 19. oziko dedi ki:

  Humeyra diyorki:

  Arkadaslar 79 gelmezmi ya???

  79 gelmez mi ne demek acaba? Bu puan işlerinden anlamıyorum da.. Puanım 78, neye göre daha yüksek olması gerekiyor?

 20. oziko dedi ki:

  aka diyorki:

  ankara adliyesinde kullanılan klavye markasını bilen arkadaşlar varmı bi de imlalı mı sınav acaba ?

  klavyeyi bilmek zor ama sınav imlasız diye biliyorum ben. Bir keresinde o şekilde girmiştim.