18
Aug
Yazar: | Okunma: 226.330 | Cevap: 2.953
Reklam

ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/B) Personel İstihdamı Sınav İlânı

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;
EK-1/A, B, C listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 194 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A)90 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) ve 16 sözleşmeli teknisyen (EK-1/C) olmak üzere toplam 300 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A-B-C listede belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 05 Eylül 2017 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:
A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ; 
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ; 
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
C-Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;
    En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Başvuru için gerekli belgeler:
a)  Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),
b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,
d)  Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
e)  Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

4) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sınavın yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir  adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgisine göre Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca merkez adliyelere atanacaktır.)

5) Başvuru tarihi: 
Başvurular 17 Ağustos 2017 Perşembe günü başlayıp, 5 Eylül 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:
Sınav yeri Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı: 
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katıkadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 20 Eylül 2017 Çarşamba günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:
30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:
A- Zabıt kâtibi unvanı için;
Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
B- Mübaşir unvanı için;
Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. 
C- Teknisyen unvanı için;

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 9 Ekim 2017 Pazartesi günü komisyonda ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:
16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.  

11) Sözlü sınav konuları:
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

12) Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) Adaylar sadece tek bir sözleşmeli pozisyon için tek bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

16) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

17) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen Adalet Komisyonlarını gösteren  EK–1/A, B, C listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için sınav izni verilen mahaller
EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için sınav izni verilen mahaller
EK-1/C : Sözleşmeli teknisyenlik pozisyonları için sınav izni verilen mahaller
EK-2     : Başvuru Formu


Dikkat: Sitemizde yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Yazıların tamamen veya kısmen kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. İhlal eden siteler ve yöneticileri hakkında Ankara C. Başsavcılığında yasal takip başlatılmaktadır.


Bu yazı için 2.953 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.953 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. filiz says:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  Istanbul için şehir dışından evrakları göndericem. Adamlar aps yapın demişler. Zaten pazartesi mülakata gelicem elimde götürüp teslim etsem olmaz mı diye sorucam kimse yok. Telefonları açmıyorlar

  ben arayip sordum bugun mulakata gelirken getirsem olur mu diye olur dediler.

  Saol : ) bana cevap verme tenezzulunde bulunmadilarda. Gene yarın arayıp teyit ederim bunların sağı solu belli olmaz genede

  peki farkli birsey soylerlerse paylasirsiniz????????

 2. filiz says:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  Istanbul için şehir dışından evrakları göndericem. Adamlar aps yapın demişler. Zaten pazartesi mülakata gelicem elimde götürüp teslim etsem olmaz mı diye sorucam kimse yok. Telefonları açmıyorlar

  ben arayip sordum bugun mulakata gelirken getirsem olur mu diye olur dediler.

  Saol : ) bana cevap verme tenezzulunde bulunmadilarda. Gene yarın arayıp teyit ederim bunların sağı solu belli olmaz genede

  peki farkli birsey soylerlerse paylasirsiniz????????

  paylasabilir misiniz?

 3. Mehmetcan sarğın says:

  filiz diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  Istanbul için şehir dışından evrakları göndericem. Adamlar aps yapın demişler. Zaten pazartesi mülakata gelicem elimde götürüp teslim etsem olmaz mı diye sorucam kimse yok. Telefonları açmıyorlar

  ben arayip sordum bugun mulakata gelirken getirsem olur mu diye olur dediler.

  Saol : ) bana cevap verme tenezzulunde bulunmadilarda. Gene yarın arayıp teyit ederim bunların sağı solu belli olmaz genede

  peki farkli birsey soylerlerse paylasirsiniz????????

  paylasabilir misiniz?

  Tabi ne demek . Hangi gün senin mülakat? başarılar şimdiden mulakatta

 4. filiz says:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  Istanbul için şehir dışından evrakları göndericem. Adamlar aps yapın demişler. Zaten pazartesi mülakata gelicem elimde götürüp teslim etsem olmaz mı diye sorucam kimse yok. Telefonları açmıyorlar

  ben arayip sordum bugun mulakata gelirken getirsem olur mu diye olur dediler.

  Saol : ) bana cevap verme tenezzulunde bulunmadilarda. Gene yarın arayıp teyit ederim bunların sağı solu belli olmaz genede

  peki farkli birsey soylerlerse paylasirsiniz????????

  paylasabilir misiniz?

  Tabi ne demek . Hangi gün senin mülakat? başarılar şimdiden mulakatta

  pazartesi, hakkimizda hayirlisi olur ins size de basarilar dilerim.

 5. Cigdem says:

  Arkadaşlar uygulama sınavında kaç kelime yazdıklarımız mülakatta komisyondakilerin önünde olur mu acaba? Bilen birisi cevaplarsa sevinirim. Teşekkürler

 6. ,,, says:

  Cigdem diyorki:

  Arkadaşlar uygulama sınavında kaç kelime yazdıklarımız mülakatta komisyondakilerin önünde olur mu acaba? Bilen birisi cevaplarsa sevinirim. Teşekkürler

  illaki var ya. mülakata girerken bi kağıt imzatıyorlar orada bile kimin kaç yazdığı var. içeri girince zaten komisyon ismini falan biliyor ona göre konuşuyorlar. liste olmasa nerden bilecek.

 7. Cigdem says:

  ,,, diyorki:

  Cigdem diyorki:

  Arkadaşlar uygulama sınavında kaç kelime yazdıklarımız mülakatta komisyondakilerin önünde olur mu acaba? Bilen birisi cevaplarsa sevinirim. Teşekkürler

  illaki var ya. mülakata girerken bi kağıt imzatıyorlar orada bile kimin kaç yazdığı var. içeri girince zaten komisyon ismini falan biliyor ona göre konuşuyorlar. liste olmasa nerden bilecek.

  Teşekkürler :)

 8. melek says:

  bu mal bildiri formunu nasıl doldurdunuz sitedeki pdf formatında iniyor bi fikri olan ?

 9. Alperen says:

  Ankara adliyesi için mübaşirlik mülakatında istenen arşiv araştırma formu olan EK-20 yi indirirken ağ başarısız dedi farklı bilgisayar ve ağlardan denememe rağmen indiremedim, indirebilen var mı?

 10. Kullanici adi says:

  Arkadaslae mulaktim ayin 17 sinde 12-12.30 diyor adliyede de mulakata kalmisim oda ayin 17 si saat 13.30 da danistay dedigi saat araliginda mulakata alir mi beni yoksa bekletir mi? Adliyedekine gec kalir miyim sizce bilgisi olan var mi? Yada rica etsem erken girme sansim var mulakata sizce ne yapmaliyim bilen biri soyleyebilir mi?

 11. Mehmetcan sarğın says:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  Istanbul için şehir dışından evrakları göndericem. Adamlar aps yapın demişler. Zaten pazartesi mülakata gelicem elimde götürüp teslim etsem olmaz mı diye sorucam kimse yok. Telefonları açmıyorlar

  ben arayip sordum bugun mulakata gelirken getirsem olur mu diye olur dediler.

  Saol : ) bana cevap verme tenezzulunde bulunmadilarda. Gene yarın arayıp teyit ederim bunların sağı solu belli olmaz genede

  peki farkli birsey soylerlerse paylasirsiniz????????

  paylasabilir misiniz?

  Tabi ne demek . Hangi gün senin mülakat? başarılar şimdiden mulakatta

  pazartesi, hakkimizda hayirlisi olur ins size de basarilar dilerim.

  Aradım. Kendiniz getirin olur dediler banada. Bugün adliyede yeni başvurularda bi kızla konuştum onada aynısını demişler: )

 12. Mehmetcan sarğın says:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  Istanbul için şehir dışından evrakları göndericem. Adamlar aps yapın demişler. Zaten pazartesi mülakata gelicem elimde götürüp teslim etsem olmaz mı diye sorucam kimse yok. Telefonları açmıyorlar

  ben arayip sordum bugun mulakata gelirken getirsem olur mu diye olur dediler.

  Saol : ) bana cevap verme tenezzulunde bulunmadilarda. Gene yarın arayıp teyit ederim bunların sağı solu belli olmaz genede

  peki farkli birsey soylerlerse paylasirsiniz????????

  paylasabilir misiniz?

  Tabi ne demek . Hangi gün senin mülakat? başarılar şimdiden mulakatta

  pazartesi, hakkimizda hayirlisi olur ins size de basarilar dilerim.

  Aradım. Kendiniz getirin olur dediler banada. Bugün adliyede yeni başvurularda bi kızla konuştum onada aynısını demişler: )

  Yoksa adliyedeki sen miydin : )

 13. filiz says:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  Istanbul için şehir dışından evrakları göndericem. Adamlar aps yapın demişler. Zaten pazartesi mülakata gelicem elimde götürüp teslim etsem olmaz mı diye sorucam kimse yok. Telefonları açmıyorlar

  ben arayip sordum bugun mulakata gelirken getirsem olur mu diye olur dediler.

  Saol : ) bana cevap verme tenezzulunde bulunmadilarda. Gene yarın arayıp teyit ederim bunların sağı solu belli olmaz genede

  peki farkli birsey soylerlerse paylasirsiniz????????

  paylasabilir misiniz?

  Tabi ne demek . Hangi gün senin mülakat? başarılar şimdiden mulakatta

  pazartesi, hakkimizda hayirlisi olur ins size de basarilar dilerim.

  Aradım. Kendiniz getirin olur dediler banada. Bugün adliyede yeni başvurularda bi kızla konuştum onada aynısını demişler: )

  iyi bizim icin kolaylik olmus olur

 14. filiz says:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  Istanbul için şehir dışından evrakları göndericem. Adamlar aps yapın demişler. Zaten pazartesi mülakata gelicem elimde götürüp teslim etsem olmaz mı diye sorucam kimse yok. Telefonları açmıyorlar

  ben arayip sordum bugun mulakata gelirken getirsem olur mu diye olur dediler.

  Saol : ) bana cevap verme tenezzulunde bulunmadilarda. Gene yarın arayıp teyit ederim bunların sağı solu belli olmaz genede

  peki farkli birsey soylerlerse paylasirsiniz????????

  paylasabilir misiniz?

  Tabi ne demek . Hangi gün senin mülakat? başarılar şimdiden mulakatta

  pazartesi, hakkimizda hayirlisi olur ins size de basarilar dilerim.

  Aradım. Kendiniz getirin olur dediler banada. Bugün adliyede yeni başvurularda bi kızla konuştum onada aynısını demişler: )

  iyi bizim icin kolaylik olmus olur

  yok en son klavye sinavinda gitmistim adliyeye

 15. ugurss says:

  arkadaşlar evrakları kendiniz götürsenizde olur ama önceden teslim etmeniz daha iyi bi eksiğiniz olursa tamamlarsınız. Adli sicil kaydını e devlet çıktısını kabul olmuyor ıslak imzalı bilginiz olsun

 16. Kullanici adi says:

  Adli sicil kagidida mi isteniyor arkadaslar?

 17. Mehmetcan sarğın says:

  filiz diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  filiz diyorki:

  Mehmetcan sarğın diyorki:

  Istanbul için şehir dışından evrakları göndericem. Adamlar aps yapın demişler. Zaten pazartesi mülakata gelicem elimde götürüp teslim etsem olmaz mı diye sorucam kimse yok. Telefonları açmıyorlar

  ben arayip sordum bugun mulakata gelirken getirsem olur mu diye olur dediler.

  Saol : ) bana cevap verme tenezzulunde bulunmadilarda. Gene yarın arayıp teyit ederim bunların sağı solu belli olmaz genede

  peki farkli birsey soylerlerse paylasirsiniz????????

  paylasabilir misiniz?

  Tabi ne demek . Hangi gün senin mülakat? başarılar şimdiden mulakatta

  pazartesi, hakkimizda hayirlisi olur ins size de basarilar dilerim.

  Aradım. Kendiniz getirin olur dediler banada. Bugün adliyede yeni başvurularda bi kızla konuştum onada aynısını demişler: )

  iyi bizim icin kolaylik olmus olur

  yok en son klavye sinavinda gitmistim adliyeye

  Bursa adliyesindeki

 18. ozlem-48 ozlem-48 says:

  arkadaşlar denizlide sınava giren varmı imla lı mı

 19. Mine says:

  İstanbulda sınava giren yok mu nasıl geçti arkadaşlar

 20. emrah says:

  arkadaşlar ankarada bugün katiplik için mülakata girdim. çok adaletsiz soruyorlar. kimine azerbaycanın başkentini sorarken kimine cumhuriyet tarihinin ilk bayan öğretmeninin adını ve yılını sordular. zabıt katipliği kanunda hangi maddede geçer diye sordular. kimine 3 ülkeye sınırı olan ilimiz hangisi diye sordular. laiklik dünya tarihinde nerede geçmektedir ilk diye sordular. yani adaletli bir soru bölüşümü yoktu. allah kalanlara kolaylık versin benim olmadı gibi