Reklam

Adalet Bakanlığına 2250 sözleşmeli zabıt katibi ve 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 2500 personel alımı yapılacak. Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecek. Daha önce yapıldığı gibi bütün illerde uygulama ve mülakat sınavı yapılmayacak olup belli merkezlerde sınavlar yapılacak. Uygulama ve sözlü sınav merkezleri Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. Diğer detayları aşağıda görebilirsiniz.

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 2250sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A) ve 250 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) olmak üzere toplam 2500 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 24 Ekim 2017  tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

 B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 3) Başvuru için gerekli belgeler:

a)  Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

 b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

 d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

 f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

 4) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sınavın yapılacağı EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 Bu şekilde yapılan başvuru, başvuruyu alan komisyon tarafından, sınav ortak rolünden, sınav yapılacak komisyonlarca belirlenen sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.

 Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir adalet komisyonuna, bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birine atanabileceklerdir.

 5) Başvuru tarihi:

Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK/1-A ve EK/1-B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017  Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A- Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

 B- Mübaşir unvanı için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba  günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

25 Kasım 2017 – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

 11) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren  EK–1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2     : Başvuru Formu


Dikkat: Sitemizde yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Yazıların tamamen veya kısmen kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. İhlal eden siteler ve yöneticileri hakkında Ankara C. Başsavcılığında yasal takip başlatılmaktadır.


Bu yazı için 35.352 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 35.352 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. HELİN says:

  72,5 E NERESİ GELİR ARKADAŞLAR Bİ CEVAP YAZIN YAVVVV

 2. Ezo says:

  HELİN diyorki:

  72,5 E NERESİ GELİR ARKADAŞLAR Bİ CEVAP YAZIN YAVVVV

  İSTANBUL KESİN GELİR. ankara gelebilir.

 3. halit says:

  bakırköy adliyesine başvurmak için kartaldaki adliyeye mi gitmemiz gerek yoksa bakırköy adliyesine direk gitsek olur mu ? var mı hiç bakırköye başvuran ?????

 4. Yusuf says:

  Puanım 72.65 Turgutluda oturuyorum buraya başvursam gelme ihtimali varmı? Birde İstanbul için buradaki adliyeden başvurabiliyomuyum yoksa İstanbul’a gitmem gereklimi?

 5. Tokatt says:

  bbbbodrum diyorki:

  tokatt diyorki:

  xymash diyorki:

  valla ben istanbul yazacam girmek daha kolay orda , hem kpss puan sıralamaya girermiyim derdi yok hemde klavye düşük kapatıyo, nasıl olsa ilerde devlet yine görevlendirme felan çıkartır memlekete gelirim bu şekilde, yeterki kapağı atıyım

  klavye sıralamasında kolay değil geçen ekim ayında 101 ile kapattı anadolu adliyesi diğer adliyeler de çok yüksek kapattı geçen sene anadolu adliyesi 205 alıyordu ve 101 ile kapattı bu sene 150 kişi alıyor daha yüksek kapatır diye düşünüyorum

  nası yüksek kapatır sadece bi adliye150 kişi üzerinden hesaplaman da garip yani , neredeyse 800 kişiye yakın alım var. 400 ü ayrı 200 ayrı 150 ayrı herkes harıl harıl yazıyo sanki, valla kusura bakmada çok inandırıcı değilsin

  Ben sadece anadolu adliyesi icin soyledim diger adliyeler anadolu adliyesinden fazla aliyordu.205 kisi aliyordu klavye siralamasi 101 de kapatti cağlayan adliyesi de 98 de kapatmisti galiba..bu sene anadolu adliyesi diher senelere bakarak daha az aliyor.Gecen sene girdigim de anadolu adliyesinde 500 kisi kadar sinava grlmedi 2 bin civari klavyeyi gecti diger yazanlarda yuksek yazdi l.bu sene anadolu adliyesi gecen seneye bakaraktan az aliyor ve gine en yuksek yazanlar toplanacak ve klavye siralamasi 101 ustu de kapatabilir. Neden olmasin ki..

 6. mertt says:

  Birisi bana cevap verebilir mii ? Çağlayan ekrandan mı yapıyor sınavı lutfeenn arkadaşlar :-(

 7. Bankaci32 says:

  kkk diyorki:

  adam71 diyorki:

  adam71 diyorki:

  kkk diyorki:

  kkk diyorki:

  adam71 diyorki:

  adam71 diyorki:

  kkk diyorki:

  adam71 diyorki:

  Ezo diyorki:

  Bugün elime yeni klavyem geçti dün söylemiştim netten. ankaranın klavyesi diye aldık bakalım km 720. aslında kullandığım klavyelerden pek bi farkı yokmuş kelime sayımda fark etmedi. zaten değişik 4 klavye ile çalışıyorum bir tane kr 86 var o çok yumuşak. kayıyo resmen. km 720 biraz daha sert ona göre . bakalım karşımıza ne çıkacak.

  Evet kr-83 Ankara Adliyesi’ ndeki klavye a4 Tech marka olan çok yumuşak tuşlu dokunmayla gidiyor ama km 720 modeli çok güzel her yer için ideal bir klavye modeli

  ankaranınki kr83 mü

  Sınav günü tam bakamadım ama ben şuan km 720 kullanıyorum ama ordaki ile aynı değildi eminim çünkü f klavye km 720 de a tuşunun üzerinde (bendekinde)çizgi var Ankaradakinde ise a harfinin üzeri parmak izi varmış gibi oval bir şekli vardı

  Şu da olabilir benim oturduğum masadaki klavye ile başka masalardaki klavye modelleri de farklı olabilir yanlış yönlendirmek istemem yine de

  şuan bende de kr 83 model klavye var ve aynen dediğin gibi a ve k tuşlarında parmak işareti şeklinde belirteçleri var

  ve bende ankara yı tercih etmeyi düşünüyordum bak bu iyi oldu eğer dediğin gibiyse

  300 kişi alımında girdim yakın tarihte işte ama değiştirmezlerse Ankara nın sağı solu belli olmuyor da yine de bakalım çalışmaya devam

  burda yazılanları okuduğumda hp marka model bile söyleyen olmuştu Ankara 300 kişi alım ilanının yorumlarında

  sansımıza ne çıkarsa artık

  Ankara imlalimi oluyo

 8. Bankaci32 says:

  Bankaci32 diyorki:

  kkk diyorki:

  adam71 diyorki:

  adam71 diyorki:

  kkk diyorki:

  kkk diyorki:

  adam71 diyorki:

  adam71 diyorki:

  kkk diyorki:

  adam71 diyorki:

  Ezo diyorki:

  Bugün elime yeni klavyem geçti dün söylemiştim netten. ankaranın klavyesi diye aldık bakalım km 720. aslında kullandığım klavyelerden pek bi farkı yokmuş kelime sayımda fark etmedi. zaten değişik 4 klavye ile çalışıyorum bir tane kr 86 var o çok yumuşak. kayıyo resmen. km 720 biraz daha sert ona göre . bakalım karşımıza ne çıkacak.

  Evet kr-83 Ankara Adliyesi’ ndeki klavye a4 Tech marka olan çok yumuşak tuşlu dokunmayla gidiyor ama km 720 modeli çok güzel her yer için ideal bir klavye modeli

  ankaranınki kr83 mü

  Sınav günü tam bakamadım ama ben şuan km 720 kullanıyorum ama ordaki ile aynı değildi eminim çünkü f klavye km 720 de a tuşunun üzerinde (bendekinde)çizgi var Ankaradakinde ise a harfinin üzeri parmak izi varmış gibi oval bir şekli vardı

  Şu da olabilir benim oturduğum masadaki klavye ile başka masalardaki klavye modelleri de farklı olabilir yanlış yönlendirmek istemem yine de

  şuan bende de kr 83 model klavye var ve aynen dediğin gibi a ve k tuşlarında parmak işareti şeklinde belirteçleri var

  ve bende ankara yı tercih etmeyi düşünüyordum bak bu iyi oldu eğer dediğin gibiyse

  300 kişi alımında girdim yakın tarihte işte ama değiştirmezlerse Ankara nın sağı solu belli olmuyor da yine de bakalım çalışmaya devam

  burda yazılanları okuduğumda hp marka model bile söyleyen olmuştu Ankara 300 kişi alım ilanının yorumlarında

  sansımıza ne çıkarsa artık

  Ankara imlalimi oluyo

  Benim klavyem yumuşak acaba sertmi olsa daha iyi olur kafamda deli sorular

 9. kadem says:

  HELİN diyorki:

  RESİ GELİR ARKADAŞ

  ıstanbul ve ankaranın puanları dusucek dostum ıst kesın gelır basarılar sımdıden

 10. dostlar diyarı says:

  arkadaşlar . sözleşmeli yeni başlayan bekar bir zabıt katibi ne kadar maaş alıyor bilginiz var mı acaba. acil bilgi verirseniz çok sevinirim. çünkü cezaevi katipliği ve adliye katipliği arasında çok kafam karıştı. net olarak bekar biri ne kadar maaş alıyor

 11. Hakan says:

  1 kişide cevap vermiyor Ankara 71 e düşer mi başvuru yapacağım

 12. Sicilyalı says:

  Hakan diyorki:

  1 kişide cevap vermiyor Ankara 71 e düşer mi başvuru yapacağım

  ben düşeceğine inanıyorum. hatta kontenjan dolmayacak. eğer işim garanti olsun diyorsan İstanbul yaz

 13. aySeMa01 says:

  …mk yüz kere söledik şu super bay dediğiniz kişinin facesi nasıl bulacağız.facesini bilen lere diyorum başında tc var olan kişimi.

 14. Harun says:

  Ya beş para etmez insanlar bile başvuru yapacak . yazmıyorsun bile kalkmış başvuru yapıyorsun

 15. Sicilyalı says:

  aySeMa01 diyorki:

  …mk yüz kere söledik şu super bay dediğiniz kişinin facesi nasıl bulacağız.facesini bilen lere diyorum başında tc var olan kişimi.

  memurlar n e t ten mesaj gönder kendisine söylesin

 16. Selin says:

  Arkadaslar lutfen X sehrinde girecekler bi yanlislik yapip direk ana merkezi yazmasinlar ornegin boludakiler lutfen boluyu sececeklerini belirtsinler gidipde ankara yazmasinlar siralamayi bosa kullanmayalim lutfenn

 17. Selin says:

  Sicilyalı diyorki:

  aySeMa01 diyorki:

  …mk yüz kere söledik şu super bay dediğiniz kişinin facesi nasıl bulacağız.facesini bilen lere diyorum başında tc var olan kişimi.

  memurlar n e t ten mesaj gönder kendisine söylesin

  o kim ? arkadaslar

 18. Kpc says:

  Arkadaslar erzurumda sinava girecek olan var mi imlali mi imlasiz mi birde ekrandan mi yoksa kagittan mi bilgisi olan var mi? Simdiden Allah razi olsun

 19. 11111 says:

  Arkadaşlar 83 puanım var. Bu puanla Kayseri bayan İKM ye başvuru yapsam gelir mi sizce?
  100 bayan alımı yapıyor 10 katı mülakata çağırılacak. Tahmini olan paylaşabilir mi benimle?

 20. nesli says:

  Kpc diyorki:

  Arkadaslar erzurumda sinava girecek olan var mi imlali mi imlasiz mi birde ekrandan mi yoksa kagittan mi bilgisi olan var mi? Simdiden Allah razi olsun

  Kpc diyorki:

  Arkadaslar erzurumda sinava girecek olan var mi imlali mi imlasiz mi birde ekrandan mi yoksa kagittan mi bilgisi olan var mi? Simdiden Allah razi olsun

  Bende Erzurumda gireceğim puanınız kaç, nereye başvuruyorsunuz