Reklam

Adalet Bakanlığına 2250 sözleşmeli zabıt katibi ve 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 2500 personel alımı yapılacak. Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecek. Daha önce yapıldığı gibi bütün illerde uygulama ve mülakat sınavı yapılmayacak olup belli merkezlerde sınavlar yapılacak. Uygulama ve sözlü sınav merkezleri Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. Diğer detayları aşağıda görebilirsiniz.

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 2250sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A) ve 250 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) olmak üzere toplam 2500 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 24 Ekim 2017  tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

 B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 3) Başvuru için gerekli belgeler:

a)  Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

 b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

 d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

 f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

 4) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sınavın yapılacağı EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 Bu şekilde yapılan başvuru, başvuruyu alan komisyon tarafından, sınav ortak rolünden, sınav yapılacak komisyonlarca belirlenen sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.

 Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir adalet komisyonuna, bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birine atanabileceklerdir.

 5) Başvuru tarihi:

Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK/1-A ve EK/1-B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017  Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A- Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

 B- Mübaşir unvanı için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba  günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

25 Kasım 2017 – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

 11) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren  EK–1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2     : Başvuru Formu

Bu yazı için 35.468 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 35.468 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Mehmet dedi ki:

  Arzu diyorki:

  Mehmet diyorki:

  Arzu diyorki:

  Mehmet diyorki:

  Arkadaşlar 72.700 ile İstanbul ya da Ankara’da listeye girme şansım var mıdır? Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun.

  İstanbul olma ihtimali plan tek il diyebilirim

  Teşekkür ederim. Sizce 400 kişi alan yere mi başvurmalıyım bu puan ile?

  Evet istanbul dan başka seçeneğin yok senin üzülerek söylüyorum. Eğer çok istiyorsan bu işi riske alma istanbula yap derim orasınin gelme durumu var.

  Pekala. Yanıtınız için Allah razı olsun. Ben de öyle düşünüyordum. İnşAllah listeye girebilirim.

 2. Arzu dedi ki:

  Mehmet diyorki:

  Arzu diyorki:

  Mehmet diyorki:

  Arzu diyorki:

  Mehmet diyorki:

  Arkadaşlar 72.700 ile İstanbul ya da Ankara’da listeye girme şansım var mıdır? Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun.

  İstanbul olma ihtimali plan tek il diyebilirim

  Teşekkür ederim. Sizce 400 kişi alan yere mi başvurmalıyım bu puan ile?

  Evet istanbul dan başka seçeneğin yok senin üzülerek söylüyorum. Eğer çok istiyorsan bu işi riske alma istanbula yap derim orasınin gelme durumu var.

  Pekala. Yanıtınız için Allah razı olsun. Ben de öyle düşünüyordum. İnşAllah listeye girebilirim.

  İnşallah

 3. ali dedi ki:

  Arkadaşlar. Biraz baktımda Adalet bakanlığının zabıt katipliği ile cte nin ilanlarına başvurabiliriz.
  aynı anda katiplik ve mübaşirliği bilmiyorum ama CTE nin ilanlarında söyle bir durum var : “Örneğin adaylar infaz ve koruma memuru unvanı için sadece bir yere başvuru yapılabilecektir. Yine aynı aday gerekli şartları taşıması halinde büro personeli (cezaevi kâtipliği) veya diğer bir unvan için de aynı veya farklı bir yere başvuru yapabilecektir.”
  yani örneğin ben CTE nin ilanında ikm+ceza katipliği+bilgisayar teknikerliğine başvuracam..ama sınavların antepte olması zorluyacak beni tabi ve diplomanın 3-4 asıl belgesi olayı masraflı oalcak sanırım 🙂

 4. Alev dedi ki:

  Arkadaşlar önceden bursa da sınava giren var mi

 5. Aracı dedi ki:

  Arkadaşlar Açık öğretmle alınan temel bilgi teknolojileri dersi başvuru için yeterli mi lütfen tam biliyorsanız cevap verin Teşekkürler

 6. Arzu dedi ki:

  Alev diyorki:

  Arkadaşlar önceden bursa da sınava giren var mi

  Arkadaşım girdi imlali istiyor. Ve puanlar yüksek kapatıyor alım az

 7. Arzu dedi ki:

  Aracı diyorki:

  Arkadaşlar Açık öğretmle alınan temel bilgi teknolojileri dersi başvuru için yeterli mi lütfen tam biliyorsanız cevap verin Teşekkürler

  Açık öğretim sanırım olmuyor ama olma durumuda var bunun kesin cevabını burda arama yarın adliyeye gidip sor riske alma kendini

 8. Deniz68 dedi ki:

  Aracı diyorki:

  Arkadaşlar Açık öğretmle alınan temel bilgi teknolojileri dersi başvuru için yeterli mi lütfen tam biliyorsanız cevap verin Teşekkürler

  Yok bilgisayar sertifikası isteniyor açıköğretimden ama sen yinede yârin bulunduğun ilin adliyesini ara bir sor kesin bilgi al biz ne desek doğru olamayabilir

 9. ali dedi ki:

  “Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği”

  arkadaşlar şu cümlenin kritiğini yaparmısınız 🙂 komisyon başkanlığı nasıl onaylar. okul nasıl onaylar ?

 10. Arzu dedi ki:

  ali diyorki:

  “Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği”

  arkadaşlar şu cümlenin kritiğini yaparmısınız komisyon başkanlığı nasıl onaylar. okul nasıl onaylar ?

  Okul mühür artı imza. Komisyon da mühür artı imza atar ????

 11. Mehmet dedi ki:

  ali diyorki:

  “Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği”

  arkadaşlar şu cümlenin kritiğini yaparmısınız komisyon başkanlığı nasıl onaylar. okul nasıl onaylar ?

  Ali Bey, belgenizin onaylı örneğini istiyorlar. Diplomanızın onaylanmış örneğini üniversiteden aldıysanız problem yok. Yok eğer onaylı örneği yoksa, diplomanızın fotokopisini çekeceksiniz ve aslıyla birlikte başvuru yapacağınız komisyona götüreceksiniz. Onlar orada aslını gördükten sonra onaylayacak. Yani siz başvuru yapmaya gittiğiniz zaman bütün belgelerinizin fotokopisini çekin ve aslıyla birlikte götürün.

 12. Arzu dedi ki:

  Mehmet diyorki:

  ali diyorki:

  “Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği”

  arkadaşlar şu cümlenin kritiğini yaparmısınız komisyon başkanlığı nasıl onaylar. okul nasıl onaylar ?

  Ali Bey, belgenizin onaylı örneğini istiyorlar. Diplomanızın onaylanmış örneğini üniversiteden aldıysanız problem yok. Yok eğer onaylı örneği yoksa, diplomanızın fotokopisini çekeceksiniz ve aslıyla birlikte başvuru yapacağınız komisyona götüreceksiniz. Onlar orada aslını gördükten sonra onaylayacak. Yani siz başvuru yapmaya gittiğiniz zaman bütün belgelerinizin fotokopisini çekin ve aslıyla birlikte götürün.

  Sizce iller hangi puan ile kapatır herkes tahminlerini yazsa herkes bilgilense güzel olur

 13. Deniz68 dedi ki:

  Hiç beklenmeyen yerler düşük kapatacaktır70 a kadar düşen yerler olur

 14. nur dedi ki:

  arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun

 15. nur dedi ki:

  böylelikle sınava başvurup girmeyenler olmaz inş

 16. ali dedi ki:

  Teşekkür ederim cevaplar için. Ben açıkcası her fotokopinin noterden onayını alacağım diye korktum 🙂 çünkü katip+ikm+ceza katipliği+bilgisayar teknisyenliği 4 ilana başvuracam 🙂

  Peki son olarak . ortaöğretim kpss puanım ile mezun oldum ama 2 ay önce lisans tan mezun oldum. başvuru formundaki son bitirdiğiniz okul bölümüne ne yazayım ?

 17. Deniz68 dedi ki:

  Adana’da sınav a giren var mı imlalı mi acaba

 18. öznur dedi ki:

  Arzu diyorki:

  Ankara tam orta kısımda kalan bir orada puan 74 ile kapatırken istanbul bu sene 72 de çok rahat alır. Klavye de 93 ile kapatır bilginize

  istanbul anadolu da geçerli mi bu dediğinize klavye gerçekten o kadar düşük kapatır mı ?

 19. Mehmet dedi ki:

  ali diyorki:

  Teşekkür ederim cevaplar için. Ben açıkcası her fotokopinin noterden onayını alacağım diye korktum çünkü katip+ikm+ceza katipliği+bilgisayar teknisyenliği 4 ilana başvuracam

  Peki son olarak . ortaöğretim kpss puanım ile mezun oldum ama 2 ay önce lisans tan mezun oldum. başvuru formundaki son bitirdiğiniz okul bölümüne ne yazayım ?

  Yok! Hayır. Noter örneği gerekmiyor. Fotokopileriyle başvuruya gidin onlar orda aslını gördükten sonra zaten üzerine kaşe basıyorlar, aslı gibidir diye.

 20. Mehmet dedi ki:

  ali diyorki:

  Teşekkür ederim cevaplar için. Ben açıkcası her fotokopinin noterden onayını alacağım diye korktum çünkü katip+ikm+ceza katipliği+bilgisayar teknisyenliği 4 ilana başvuracam

  Peki son olarak . ortaöğretim kpss puanım ile mezun oldum ama 2 ay önce lisans tan mezun oldum. başvuru formundaki son bitirdiğiniz okul bölümüne ne yazayım ?

  İşte onu tam bilemiyorum. Sen kpss sonuç belgeni götür ve son olarak bitirdiğin bölümü yaz. Zaten kpss belgesinde aldığın puanın tarihi yazıyor. Ayrıca lisans diplomanı da ne zaman aldığının tarihi de yazıyor. O yüzden problem olcağını sanmıyorum. Ama yine de başvuru yaparken sor. Muhtemelen benim dediğim gibi olur.