Reklam

Adalet Bakanlığına 2250 sözleşmeli zabıt katibi ve 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 2500 personel alımı yapılacak. Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecek. Daha önce yapıldığı gibi bütün illerde uygulama ve mülakat sınavı yapılmayacak olup belli merkezlerde sınavlar yapılacak. Uygulama ve sözlü sınav merkezleri Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. Diğer detayları aşağıda görebilirsiniz.

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 2250sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A) ve 250 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) olmak üzere toplam 2500 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 24 Ekim 2017  tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

 B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 3) Başvuru için gerekli belgeler:

a)  Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

 b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

 d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

 f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

 4) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sınavın yapılacağı EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 Bu şekilde yapılan başvuru, başvuruyu alan komisyon tarafından, sınav ortak rolünden, sınav yapılacak komisyonlarca belirlenen sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.

 Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir adalet komisyonuna, bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birine atanabileceklerdir.

 5) Başvuru tarihi:

Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK/1-A ve EK/1-B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017  Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A- Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

 B- Mübaşir unvanı için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba  günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

25 Kasım 2017 – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

 11) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren  EK–1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2     : Başvuru Formu

Bu yazı için 35.468 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 35.468 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. 06_naz dedi ki:

  D R katip diyorki:

  06_naz diyorki:

  D R katip diyorki:

  a 06_naz diyorki:

  Çağlayandan ben gibi hala aranmayan var mı

  Benide aramadılar daha siz İstanbul dışımıydı

  Istanbul dışındayım ben siz

  Benimde İstanbul dışı inşallah bu hafta ararlar ciddi sıkıldım beklemekten

  Inşallah ya beklemek cok zor strese grdim iyice

 2. Çağlayan dedi ki:

  06_naz diyorki:

  D R katip diyorki:

  06_naz diyorki:

  D R katip diyorki:

  a 06_naz diyorki:

  Çağlayandan ben gibi hala aranmayan var mı

  Benide aramadılar daha siz İstanbul dışımıydı

  Istanbul dışındayım ben siz

  Benimde İstanbul dışı inşallah bu hafta ararlar ciddi sıkıldım beklemekten

  Inşallah ya beklemek cok zor strese grdim iyice

  Bende strese girenlerdenim inşallah bu hafta aranırız.

 3. 06_naz dedi ki:

  Çağlayan diyorki:

  06_naz diyorki:

  D R katip diyorki:

  06_naz diyorki:

  D R katip diyorki:

  a 06_naz diyorki:

  Çağlayandan ben gibi hala aranmayan var mı

  Benide aramadılar daha siz İstanbul dışımıydı

  Istanbul dışındayım ben siz

  Benimde İstanbul dışı inşallah bu hafta ararlar ciddi sıkıldım beklemekten

  Inşallah ya beklemek cok zor strese grdim iyice

  Bende strese girenlerdenim inşallah bu hafta aranırız.

  Bn smdi aradım dosyamla ilgili bilgi alabilir miyim diye bilgi veremeyiz dediler bekleyeceksiniz diyorlar off

 4. Katipbey01 dedi ki:

  06_naz diyorki:

  Çağlayan diyorki:

  06_naz diyorki:

  D R katip diyorki:

  06_naz diyorki:

  D R katip diyorki:

  a 06_naz diyorki:

  Çağlayandan ben gibi hala aranmayan var mı

  Benide aramadılar daha siz İstanbul dışımıydı

  Istanbul dışındayım ben siz

  Benimde İstanbul dışı inşallah bu hafta ararlar ciddi sıkıldım beklemekten

  Inşallah ya beklemek cok zor strese grdim iyice

  Bende strese girenlerdenim inşallah bu hafta aranırız.

  Bn smdi aradım dosyamla ilgili bilgi alabilir miyim diye bilgi veremeyiz dediler bekleyeceksiniz diyorlar off

  Dosyalar gelince bakanlıkta diye bilgi veriyorlar. Dosyanız şu kadar gün sonra yada şu aşamada diye bilgi vermiyorlar onlarda da bilgi yok. Sadece dosyanı gelip bakanlığa gidince bakanlıkta gibi bilgi verebilirler.Ben Aralık 20 den beri bekliyorum.Çok şükür dosyam gitmiş bakanlığa bakanlık inceleyip olumlu yada olumsuz diyecek ona göre atama yapacak.Sonucu belli olmadan beklemek çok zor ALLAH hepimize mutlu sonları nasip etsin.

 5. 06_naz dedi ki:

  Katipbey01 diyorki:

  06_naz diyorki:
  Çağlayan diyorki:
  06_naz diyorki:
  D R katip diyorki:
  06_naz diyorki:
  D R katip diyorki:
  a 06_naz diyorki:
  Çağlayandan ben gibi hala aranmayan var mı
  Benide aramadılar daha siz İstanbul dışımıydı
  Istanbul dışındayım ben siz
  Benimde İstanbul dışı inşallah bu hafta ararlar ciddi sıkıldım beklemekten
  Inşallah ya beklemek cok zor strese grdim iyice
  Bende strese girenlerdenim inşallah bu hafta aranırız.
  Bn smdi aradım dosyamla ilgili bilgi alabilir miyim diye bilgi veremeyiz dediler bekleyeceksiniz diyorlar off
  Dosyalar gelince bakanlıkta diye bilgi veriyorlar. Dosyanız şu kadar gün sonra yada şu aşamada diye bilgi vermiyorlar onlarda da bilgi yok. Sadece dosyanı gelip bakanlığa gidince bakanlıkta gibi bilgi verebilirler.Ben Aralık 20 den beri bekliyorum.Çok şükür dosyam gitmiş bakanlığa bakanlık inceleyip olumlu yada olumsuz diyecek ona göre atama yapacak.Sonucu belli olmadan beklemek çok zor ALLAH hepimize mutlu sonları nasip etsin.

  dosyamın bakanlığa gidip gitmediği konusunda da bilgi alamadım ki beklemek gerçekten çok zor inşallah biran önce hayırlısıyla başlarız işimize

 6. katipadayı38 dedi ki:

  Arkadaşlar erken seçim olması sebebiyle 24 hazirandan önce ilan yayınlanır mı? Bilgisi ya da yorumu olan var mı bu konuda varsa lütfen paylaşın.

 7. anadolu dedi ki:

  katipadayı38 diyorki:

  Arkadaşlar erken seçim olması sebebiyle 24 hazirandan önce ilan yayınlanır mı? Bilgisi ya da yorumu olan var mı bu konuda varsa lütfen paylaşın.

  kişisel fikrimdir seçimden önce olmaz,

 8. Katipbey01 dedi ki:

  06_naz diyorki:

  Katipbey01 diyorki:

  06_naz diyorki:
  Çağlayan diyorki:
  06_naz diyorki:
  D R katip diyorki:
  06_naz diyorki:
  D R katip diyorki:
  a 06_naz diyorki:
  Çağlayandan ben gibi hala aranmayan var mı
  Benide aramadılar daha siz İstanbul dışımıydı
  Istanbul dışındayım ben siz
  Benimde İstanbul dışı inşallah bu hafta ararlar ciddi sıkıldım beklemekten
  Inşallah ya beklemek cok zor strese grdim iyice
  Bende strese girenlerdenim inşallah bu hafta aranırız.
  Bn smdi aradım dosyamla ilgili bilgi alabilir miyim diye bilgi veremeyiz dediler bekleyeceksiniz diyorlar off
  Dosyalar gelince bakanlıkta diye bilgi veriyorlar. Dosyanız şu kadar gün sonra yada şu aşamada diye bilgi vermiyorlar onlarda da bilgi yok. Sadece dosyanı gelip bakanlığa gidince bakanlıkta gibi bilgi verebilirler.Ben Aralık 20 den beri bekliyorum.Çok şükür dosyam gitmiş bakanlığa bakanlık inceleyip olumlu yada olumsuz diyecek ona göre atama yapacak.Sonucu belli olmadan beklemek çok zor ALLAH hepimize mutlu sonları nasip etsin.

  dosyamın bakanlığa gidip gitmediği konusunda da bilgi alamadım ki beklemek gerçekten çok zor inşallah biran önce hayırlısıyla başlarız işimize

  Dosya gönderdiklerin de isim sorup kontrol ettiler. Dosya yokken bilgi veremeyiz dediler. Ankara’da ben bu şekilde yaşadım süreci. Henüz bitti sayılmaz bakanlık onaylarsa başlayacağım inşallah. Her zaman umutlu olun. Umudu yitirmek yok. #DireninKatipAdayları 🙂

 9. Çağlayan dedi ki:

  Katipbey01 diyorki:

  06_naz diyorki:

  Katipbey01 diyorki:

  06_naz diyorki:
  Çağlayan diyorki:
  06_naz diyorki:
  D R katip diyorki:
  06_naz diyorki:
  D R katip diyorki:
  a 06_naz diyorki:
  Çağlayandan ben gibi hala aranmayan var mı
  Benide aramadılar daha siz İstanbul dışımıydı
  Istanbul dışındayım ben siz
  Benimde İstanbul dışı inşallah bu hafta ararlar ciddi sıkıldım beklemekten
  Inşallah ya beklemek cok zor strese grdim iyice
  Bende strese girenlerdenim inşallah bu hafta aranırız.
  Bn smdi aradım dosyamla ilgili bilgi alabilir miyim diye bilgi veremeyiz dediler bekleyeceksiniz diyorlar off
  Dosyalar gelince bakanlıkta diye bilgi veriyorlar. Dosyanız şu kadar gün sonra yada şu aşamada diye bilgi vermiyorlar onlarda da bilgi yok. Sadece dosyanı gelip bakanlığa gidince bakanlıkta gibi bilgi verebilirler.Ben Aralık 20 den beri bekliyorum.Çok şükür dosyam gitmiş bakanlığa bakanlık inceleyip olumlu yada olumsuz diyecek ona göre atama yapacak.Sonucu belli olmadan beklemek çok zor ALLAH hepimize mutlu sonları nasip etsin.

  dosyamın bakanlığa gidip gitmediği konusunda da bilgi alamadım ki beklemek gerçekten çok zor inşallah biran önce hayırlısıyla başlarız işimize

  Dosya gönderdiklerin de isim sorup kontrol ettiler. Dosya yokken bilgi veremeyiz dediler. Ankara’da ben bu şekilde yaşadım süreci. Henüz bitti sayılmaz bakanlık onaylarsa başlayacağım inşallah. Her zaman umutlu olun. Umudu yitirmek yok. #DireninKatipAdayları

  Dosyanız hakkında bilgiyi bakanlıktan mı aldınız bende hangi aşamada öğrenmek istiyorum.

 10. D R katip dedi ki:

  Telefonun başında çaresiz bekliyoruz uzun lafın kısası :)))

 11. katipadayı38 dedi ki:

  anadolu diyorki:

  katipadayı38 diyorki:

  Arkadaşlar erken seçim olması sebebiyle 24 hazirandan önce ilan yayınlanır mı? Bilgisi ya da yorumu olan var mı bu konuda varsa lütfen paylaşın.

  kişisel fikrimdir seçimden önce olmaz,

  Olursa çok iyi olacak ama bende ilan açılacağını düşünüyorum seçim öncesi fazla oluyor çünkü böyle şeyler

 12. Katipbey01 dedi ki:

  Çağlayan diyorki:

  Dosyanız hakkında bilgiyi bakanlıktan mı aldınız bende hangi aşamada öğrenmek istiyorum.

  Dosya hangi aşama da öğrenemiyorsun. Komisyonu arayıp sadece dosyam geldi mi gelmedi mi bilgisi alırsın. Komisyonu gelip bakanlığa gönderildiğin de bile olumlu yada olumsuz sonucunu alamıyorsun.Gelen dosyaları bakanlık inceleyip olumlu ise atama yapıyor olumsuz ise yapmıyor. Sınava girdiğin komisyonu arayıp dosyam geldi mi diye sorabilirsin anca. Onun dışında dosyanın ne durumda olduğunu öğrenmen neredeyse imkansız.

 13. Serhat dedi ki:

  muay_thai diyorki:

  Bakırköyyyyy diyorki:

  Serhat diyorki:

  Bir arkadaş Bakırköy için arandı bugün. Başka arananlar var mı ?

  Kaç kişi kaldı aranmayan. Soruşturmalar bitti diye duydum. Yakında aranabilir.

  soruşturmalar bitti diye kim diyo anlamıyorum kiminle başkalarını bilmem ama daha benim soruşturmam devam ediyormuş iki gün önce gittim kendim sordum daha seninki devam ediyor diye

  Nereye sordunuz ? Ben bugün Bakanlığı aradım dosyam gelememiş oraya. Bakırköy komisyonu aradım soruşturma devam ediyor ama dosyamın nerede olduğunu söylemediler.

 14. ÇAĞLAYAN dedi ki:

  Serhat diyorki:

  muay_thai diyorki:

  Bakırköyyyyy diyorki:

  Serhat diyorki:

  Bir arkadaş Bakırköy için arandı bugün. Başka arananlar var mı ?

  Kaç kişi kaldı aranmayan. Soruşturmalar bitti diye duydum. Yakında aranabilir.

  soruşturmalar bitti diye kim diyo anlamıyorum kiminle başkalarını bilmem ama daha benim soruşturmam devam ediyormuş iki gün önce gittim kendim sordum daha seninki devam ediyor diye

  Nereye sordunuz ? Ben bugün Bakanlığı aradım dosyam gelememiş oraya. Bakırköy komisyonu aradım soruşturma devam ediyor ama dosyamın nerede olduğunu söylemediler.

  İsminizi sorup mu baktılar acaba?Bende sormak istiyorum numarası nedir?

 15. Serhat dedi ki:

  ÇAĞLAYAN diyorki:

  Serhat diyorki:

  muay_thai diyorki:

  Bakırköyyyyy diyorki:

  Serhat diyorki:

  Bir arkadaş Bakırköy için arandı bugün. Başka arananlar var mı ?

  Kaç kişi kaldı aranmayan. Soruşturmalar bitti diye duydum. Yakında aranabilir.

  soruşturmalar bitti diye kim diyo anlamıyorum kiminle başkalarını bilmem ama daha benim soruşturmam devam ediyormuş iki gün önce gittim kendim sordum daha seninki devam ediyor diye

  Nereye sordunuz ? Ben bugün Bakanlığı aradım dosyam gelememiş oraya. Bakırköy komisyonu aradım soruşturma devam ediyor ama dosyamın nerede olduğunu söylemediler.

  İsminizi sorup mu baktılar acaba?Bende sormak istiyorum numarası nedir?

  Evet isminizi soruyorlar. Önce komisyonu arayın dosyanızın nerede olduğunu sorun. Eğer bakanlıkta derlerse o zaman arayın ” 0 312 414 63 13″. Dosyanızın nerede olduğunu söylemezlerse boşuna bakanlığı aramayın. Emniyettedir büyük ihtimal.

 16. GüLRu dedi ki:

  çağlayandan bugün aranan oldu mu hiç

 17. ÇAĞLAYAN dedi ki:

  Serhat diyorki:

  ÇAĞLAYAN diyorki:

  Serhat diyorki:

  muay_thai diyorki:

  Bakırköyyyyy diyorki:

  Serhat diyorki:

  Bir arkadaş Bakırköy için arandı bugün. Başka arananlar var mı ?

  Kaç kişi kaldı aranmayan. Soruşturmalar bitti diye duydum. Yakında aranabilir.

  soruşturmalar bitti diye kim diyo anlamıyorum kiminle başkalarını bilmem ama daha benim soruşturmam devam ediyormuş iki gün önce gittim kendim sordum daha seninki devam ediyor diye

  Nereye sordunuz ? Ben bugün Bakanlığı aradım dosyam gelememiş oraya. Bakırköy komisyonu aradım soruşturma devam ediyor ama dosyamın nerede olduğunu söylemediler.

  İsminizi sorup mu baktılar acaba?Bende sormak istiyorum numarası nedir?

  Evet isminizi soruyorlar. Önce komisyonu arayın dosyanızın nerede olduğunu sorun. Eğer bakanlıkta derlerse o zaman arayın ” 0 312 414 63 13″. Dosyanızın nerede olduğunu söylemezlerse boşuna bakanlığı aramayın. Emniyettedir büyük ihtimal.

  Çağlayan adliyesi bu konuda suskunluğunu hiç bozmuyor sağolsun.O yüzden merak ediyorum dosyam nerede diye?

 18. muay_thai dedi ki:

  Serhat diyorki:

  muay_thai diyorki:

  Bakırköyyyyy diyorki:

  Serhat diyorki:

  Bir arkadaş Bakırköy için arandı bugün. Başka arananlar var mı ?

  Kaç kişi kaldı aranmayan. Soruşturmalar bitti diye duydum. Yakında aranabilir.

  soruşturmalar bitti diye kim diyo anlamıyorum kiminle başkalarını bilmem ama daha benim soruşturmam devam ediyormuş iki gün önce gittim kendim sordum daha seninki devam ediyor diye

  Nereye sordunuz ? Ben bugün Bakanlığı aradım dosyam gelememiş oraya. Bakırköy komisyonu aradım soruşturma devam ediyor ama dosyamın nerede olduğunu söylemediler.

  aynı benim durumumdasın kardeşim soruşturmanız devam ediyor diyolar sadece

 19. Katipbey01 dedi ki:

  Serhat diyorki:

  ÇAĞLAYAN diyorki:

  Evet isminizi soruyorlar. Önce komisyonu arayın dosyanızın nerede olduğunu sorun. Eğer bakanlıkta derlerse o zaman arayın ” 0 312 414 63 13″. Dosyanızın nerede olduğunu söylemezlerse boşuna bakanlığı aramayın. Emniyettedir büyük ihtimal.

  Bakanlığı arayıp neyi soruyoruz acaba ? Komisyon bana bakanlıkta dedi arayıp hangi bilgiye ulaşabilirim bakanlıktan ?

 20. Serhat dedi ki:

  Katipbey01 diyorki:

  Serhat diyorki:

  ÇAĞLAYAN diyorki:

  Evet isminizi soruyorlar. Önce komisyonu arayın dosyanızın nerede olduğunu sorun. Eğer bakanlıkta derlerse o zaman arayın ” 0 312 414 63 13″. Dosyanızın nerede olduğunu söylemezlerse boşuna bakanlığı aramayın. Emniyettedir büyük ihtimal.

  Bakanlığı arayıp neyi soruyoruz acaba ? Komisyon bana bakanlıkta dedi arayıp hangi bilgiye ulaşabilirim bakanlıktan ?

  “Bakırköy adliyesi için atama bekliyorum. Dosyamın durumu hakkında bilgi alabilir miyim” diyebilirsiniz. Yalnız baya bir aramanız lazım. Sürekli meşgul çalıyor.