Reklam

Adalet Bakanlığına 2250 sözleşmeli zabıt katibi ve 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 2500 personel alımı yapılacak. Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecek. Daha önce yapıldığı gibi bütün illerde uygulama ve mülakat sınavı yapılmayacak olup belli merkezlerde sınavlar yapılacak. Uygulama ve sözlü sınav merkezleri Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. Diğer detayları aşağıda görebilirsiniz.

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 2250sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A) ve 250 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) olmak üzere toplam 2500 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 24 Ekim 2017  tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

 B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 3) Başvuru için gerekli belgeler:

a)  Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

 b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

 d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

 f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

 4) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sınavın yapılacağı EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 Bu şekilde yapılan başvuru, başvuruyu alan komisyon tarafından, sınav ortak rolünden, sınav yapılacak komisyonlarca belirlenen sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.

 Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir adalet komisyonuna, bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birine atanabileceklerdir.

 5) Başvuru tarihi:

Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK/1-A ve EK/1-B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017  Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A- Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

 B- Mübaşir unvanı için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba  günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

25 Kasım 2017 – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

 11) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren  EK–1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2     : Başvuru Formu


Dikkat: Sitemizde yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Yazıların tamamen veya kısmen kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. İhlal eden siteler ve yöneticileri hakkında Ankara C. Başsavcılığında yasal takip başlatılmaktadır.


Bu yazı için 34.301 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 34.301 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. IRMAK says:

  Merhaba arkadaşlar dün akşama doğru arandım göreve başladım.ben diğer başlayanlardan çok haber bekledim ama yazmadılar.Sorularınız varsa cevaplayabilirim.Çağrılmayanlar panik olmasın çağrılmayanlar varmış daha.Sorusturması geleni arıyorlar. Eli kulağındadır içinizi sıkmayın.Beklerken bende çok sıkılmıştım Kendimi yok yere bunaltmışım. Biliyorum zor ama içinizi ferah tutun. İkinci kez yazıyorum de-netime takılı yo-rumum

 2. Nur says:

  Ezooo yargitaya girdin mi nasıl geçti sınavın ? Yargıtaycilarin Sesi çıkmıyor sınavlar Bugün bittimi arkadaşlar?

 3. says:

  IRMAK diyorki:

  Merhaba arkadaşlar dün akşama doğru arandım göreve başladım.ben diğer başlayanlardan çok haber bekledim ama yazmadılar.Sorularınız varsa cevaplayabilirim.Çağrılmayanlar panik olmasın çağrılmayanlar varmış daha.Sorusturması geleni arıyorlar. Eli kulağındadır içinizi sıkmayın.Beklerken bende çok sıkılmıştım Kendimi yok yere bunaltmışım. Biliyorum zor ama içinizi ferah tutun. İkinci kez yazıyorum de-netime takılı yo-rumum

  Hayırlı olsun
  Hemen gel başlamı dediler? Bu ne hız…

 4. çağlar says:

  Nur diyorki:

  Ezooo yargitaya girdin mi nasıl geçti sınavın ? Yargıtaycilarin Sesi çıkmıyor sınavlar Bugün bittimi arkadaşlar?

  ben 117 doğru kelime yazdım önlisansım. kimseden ses çıkmıyor gerçekten ne sebeptir bilmiyorum. ve hiç bir tahmin yürütemiyorum bu netle sözlüye kalabilirmiyim diye.

 5. Zeyzis says:

  IRMAK diyorki:

  Merhaba arkadaşlar dün akşama doğru arandım göreve başladım.ben diğer başlayanlardan çok haber bekledim ama yazmadılar.Sorularınız varsa cevaplayabilirim.Çağrılmayanlar panik olmasın çağrılmayanlar varmış daha.Sorusturması geleni arıyorlar. Eli kulağındadır içinizi sıkmayın.Beklerken bende çok sıkılmıştım Kendimi yok yere bunaltmışım. Biliyorum zor ama içinizi ferah tutun. İkinci kez yazıyorum de-netime takılı yo-rumum

  Hangi adliye

 6. alaztrr alaztrr says:

  Ben 103 yazdım benimle girenlerin çoğu baraj altında kalmıştı.en yüksek duydugum 112 yazmıstı. Bence 90 geçenler çağrılır.çağlar diyorki:

  Nur diyorki:

  Ezooo yargitaya girdin mi nasıl geçti sınavın ? Yargıtaycilarin Sesi çıkmıyor sınavlar Bugün bittimi arkadaşlar?

  ben 117 doğru kelime yazdım önlisansım. kimseden ses çıkmıyor gerçekten ne sebeptir bilmiyorum. ve hiç bir tahmin yürütemiyorum bu netle sözlüye kalabilirmiyim diye.

 7. Byhic says:

  IRMAK diyorki:

  Merhaba arkadaşlar dün akşama doğru arandım göreve başladım.ben diğer başlayanlardan çok haber bekledim ama yazmadılar.Sorularınız varsa cevaplayabilirim.Çağrılmayanlar panik olmasın çağrılmayanlar varmış daha.Sorusturması geleni arıyorlar. Eli kulağındadır içinizi sıkmayın.Beklerken bende çok sıkılmıştım Kendimi yok yere bunaltmışım. Biliyorum zor ama içinizi ferah tutun. İkinci kez yazıyorum de-netime takılı yo-rumum

  Hayırlı olsun ırmak darısı başımıza artık beklemeye devam

 8. Özlem says:

  alaztrr diyorki:

  Ben 103 yazdım benimle girenlerin çoğu baraj altında kalmıştı.en yüksek duydugum 112 yazmıstı. Bence 90 geçenler çağrılır.çağlar diyorki:

  Nur diyorki:

  Ezooo yargitaya girdin mi nasıl geçti sınavın ? Yargıtaycilarin Sesi çıkmıyor sınavlar Bugün bittimi arkadaşlar?

  ben 117 doğru kelime yazdım önlisansım. kimseden ses çıkmıyor gerçekten ne sebeptir bilmiyorum. ve hiç bir tahmin yürütemiyorum bu netle sözlüye kalabilirmiyim diye.

  Ben 93 yazdım lisans bizim grup genelde lisans mezunuydu üç kişiye baktım 110 üstünde yazmıştı geçen seneye göre daha kolaydı Bence metinler o yüzden çok düşmez

 9. Aa says:

  IRMAK diyorki:

  Merhaba arkadaşlar dün akşama doğru arandım göreve başladım.ben diğer başlayanlardan çok haber bekledim ama yazmadılar.Sorularınız varsa cevaplayabilirim.Çağrılmayanlar panik olmasın çağrılmayanlar varmış daha.Sorusturması geleni arıyorlar. Eli kulağındadır içinizi sıkmayın.Beklerken bende çok sıkılmıştım Kendimi yok yere bunaltmışım. Biliyorum zor ama içinizi ferah tutun. İkinci kez yazıyorum de-netime takılı yo-rumum

  Irmak hayırlı olsun, senden çok şey öğrendik hakkını helal et. İnşallah iyi yerlerde olursun. Soruşturmaların bitmesi daha ne kadar sürermiş bilgin var mı?

 10. Anadolu says:

  Irmak hayırlı olsun. Görev yeri belli oldumu mahkeme mi savcılık mı

 11. Nur says:

  alaztrr diyorki:

  Ben 103 yazdım benimle girenlerin çoğu baraj altında kalmıştı.en yüksek duydugum 112 yazmıstı. Bence 90 geçenler çağrılır.çağlar diyorki:

  Nur diyorki:

  Ezooo yargitaya girdin mi nasıl geçti sınavın ? Yargıtaycilarin Sesi çıkmıyor sınavlar Bugün bittimi arkadaşlar?

  ben 117 doğru kelime yazdım önlisansım. kimseden ses çıkmıyor gerçekten ne sebeptir bilmiyorum. ve hiç bir tahmin yürütemiyorum bu netle sözlüye kalabilirmiyim diye.

  Sınavlar vitti ni alaztrr diyorki:

  Ben 103 yazdım benimle girenlerin çoğu baraj altında kalmıştı.en yüksek duydugum 112 yazmıstı. Bence 90 geçenler çağrılır.çağlar diyorki:

  Nur diyorki:

  Ezooo yargitaya girdin mi nasıl geçti sınavın ? Yargıtaycilarin Sesi çıkmıyor sınavlar Bugün bittimi arkadaşlar?

  ben 117 doğru kelime yazdım önlisansım. kimseden ses çıkmıyor gerçekten ne sebeptir bilmiyorum. ve hiç bir tahmin yürütemiyorum bu netle sözlüye kalabilirmiyim diye.

  Sınavlar bitti mi ?

 12. Katipbey01 says:

  IRMAK diyorki:

  Merhaba arkadaşlar dün akşama doğru arandım göreve başladım.ben diğer başlayanlardan çok haber bekledim ama yazmadılar.Sorularınız varsa cevaplayabilirim.Çağrılmayanlar panik olmasın çağrılmayanlar varmış daha.Sorusturması geleni arıyorlar. Eli kulağındadır içinizi sıkmayın.Beklerken bende çok sıkılmıştım Kendimi yok yere bunaltmışım. Biliyorum zor ama içinizi ferah tutun. İkinci kez yazıyorum de-netime takılı yo-rumum

  Başlamana çok sevindim baya stres yapıyordun. Kısmetse sıra bizde.
  1- Adliyeye giden bir arkadaş listeden bahsetmişti isim versek liste de kontrol edebilir misiniz.
  2-Çalışacağımız bölümü seçme yada değiştirme şansı oluyor mu ?
  3-Sona kalıp sıkıntılı bölümlere mi düşüyoruz acaba ?

 13. IRMAK says:

  Bö arkadaşım evet ertesi gün çağırıyorlar zaten çalışmadık banka hesabı açtırma sözleşme imzalama vs kalamler belli olmadan çalışılmıyor bekliyorsunuz orada

 14. IRMAK says:

  Aa o konuda inanki benim bilgim yok olmasıda imkansız ama daha çağrılmayanlar var güvenlik soruştrmasi gelenlerin bakanlığa yolluyorlar atamayı bakanlık yapıyor.Sende hakkını helal et hakkımda yazdığın şeyler içinde teşekkür ederim. Allah razı olsun. Anadolu ByHic Katipbey1 çok teşekkür ederim darısı başınıza sizide eli kulağında aramaları bence.

 15. Katipbey01 says:

  IRMAK diyorki:

  Aa o konuda inanki benim bilgim yok olmasıda imkansız ama daha çağrılmayanlar var güvenlik soruştrmasi gelenlerin bakanlığa yolluyorlar atamayı bakanlık yapıyor.Sende hakkını helal et hakkımda yazdığın şeyler içinde teşekkür ederim. Allah razı olsun. Anadolu ByHic Katipbey1 çok teşekkür ederim darısı başınıza sizide eli kulağında aramaları bence.

  İyi dileklerin için teşekkür ederim. Sen yazdıkça garip şekilde bir heyecan bastı sanki yarın beni de arayacaklar :) İyi çalışmalar arada buralara gel bilgiler ver desteğini esirgeme :)

 16. IRMAK says:

  Bence arayıp sor bilgi verebilirler.Çalıştığınız bölümü seçemiyoruz onlar belirliyor.değişme konusunda hiç bir fikrim yok inanki ama sanmam an azından bir süre sadece tahminen konuşuyorum.Bildiklerim bu kadar Katipbey bende daha düne kadar adaydm vallahi bilmiyorum;( bu sorular beni aştı.İnşallah darısı başınıza Katipbey byhic anadolu nazlı

 17. Karayel says:

  IRMAK diyorki:

  Aa o konuda inanki benim bilgim yok olmasıda imkansız ama daha çağrılmayanlar var güvenlik soruştrmasi gelenlerin bakanlığa yolluyorlar atamayı bakanlık yapıyor.Sende hakkını helal et hakkımda yazdığın şeyler içinde teşekkür ederim. Allah razı olsun. Anadolu ByHic Katipbey1 çok teşekkür ederim darısı başınıza sizide eli kulağında aramaları bence.

  Hayırlı olsun ırmak … Adana hakkında da bizi böyle aydınlatanlar olur inşallah olmadı beni çağırdıklarında bende senin gibi yazar Adanayı bekleyenlere bir fikir vermiş olurum :D Hangi kalemde görev aldın?

 18. IRMAK says:

  Aynen bugün yarın ararlar tabiki yazarım sağolasın arkadaşım. Çok teşekkür ederim

 19. IRMAK says:

  Daha belli olmadı banka hesabı ego kartı vs işleriyle uğraştık. inşallah darısı başına karayel

 20. Karayel says:

  IRMAK diyorki:

  Daha belli olmadı banka hesabı ego kartı vs işleriyle uğraştık. inşallah darısı başına karayel

  Amiiiiin … Şuan halihazırda çalışıyorum. Aradıklarında ertesi gün hesap imza gibi işler için hemen çağırıyorlar mı? Çalıştığımı mülakatta ve belge tesliminde belirtmiştim. Tarihi bile bilsem ona göre çıkış alırım. Bir ay oldu belgeleri vereli Adana icin. Siz ne kadar beklemistiniz.