Reklam

Adalet Bakanlığına 2250 sözleşmeli zabıt katibi ve 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 2500 personel alımı yapılacak. Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecek. Daha önce yapıldığı gibi bütün illerde uygulama ve mülakat sınavı yapılmayacak olup belli merkezlerde sınavlar yapılacak. Uygulama ve sözlü sınav merkezleri Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. Diğer detayları aşağıda görebilirsiniz.

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 2250sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A) ve 250 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) olmak üzere toplam 2500 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 24 Ekim 2017  tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

 B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 3) Başvuru için gerekli belgeler:

a)  Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

 b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

 d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

 f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

 4) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sınavın yapılacağı EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 Bu şekilde yapılan başvuru, başvuruyu alan komisyon tarafından, sınav ortak rolünden, sınav yapılacak komisyonlarca belirlenen sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.

 Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir adalet komisyonuna, bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birine atanabileceklerdir.

 5) Başvuru tarihi:

Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK/1-A ve EK/1-B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017  Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A- Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

 B- Mübaşir unvanı için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba  günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

25 Kasım 2017 – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

 11) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren  EK–1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2     : Başvuru Formu

Bu yazı için 35.468 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 35.468 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Katipbey01 dedi ki:

  IRMAK diyorki:

  Evet katipbey bende beni çağırmadıklarında aynı şeyi düşünmüştüm. Olumsuz olsa şimdiye çoktan haberin olurdu. Ankaranın soruşturması geç geliyormuş bu yüzdenmiş benimde 10 gün oldu geleli yeni başladım zaten.içini ferah tut aklına kötü şeyler getirme.

  Teşekkür ederim şimdi ulaştım komisyona sordum soruşturmam gelmemi daha. En kısa zamanda gelir umarım. Her şey için teşekkür ederim.

 2. IRMAK dedi ki:

  Zeyno çok teşekkür ederim canım Allah razı olsun. Soruşturma bayağı uzun sürüyor 2 aydan fazla bekledim. Komisyona göre değişiyor bizi yine erken çağırdılar ben en az 3 4 ay sürer diye düşünmüştüm. Başkaları çağırılıp ben çağırılmayınca sürekli sorup durdum.

 3. Serkan dedi ki:

  Çağlayandan son durum nedir arkadaşlar ne zaman çağrılırız ?
  Bilgisi olan var mı ? Güvenlik soruşturması geldikten sonra ne zaman süre sonra çağrılırız ? Bakanlık onayı ne kadar sürüyor ? şimdiden teşekkür ederim.

 4. Byhic dedi ki:

  IRMAK diyorki:

  Zeyno çok teşekkür ederim canım Allah razı olsun. Soruşturma bayağı uzun sürüyor 2 aydan fazla bekledim. Komisyona göre değişiyor bizi yine erken çağırdılar ben en az 3 4 ay sürer diye düşünmüştüm. Başkaları çağırılıp ben çağırılmayınca sürekli sorup durdum.

  IRMAK çağrılacakkarın isimlerinden bahsediyordu biri yenisin biliyorum da ulaşma şansın yada sorma şansın varmı listeyi 😀

 5. Çağlar dedi ki:

  Çağlayan hala başlamadı mı çağırmaya bizden sonra açıklayanlarda çağırmalar başladı. Bizimkinden ses seda hala yok

 6. Katipbey01 dedi ki:

  Byhic diyorki:

  IRMAK diyorki:

  Zeyno çok teşekkür ederim canım Allah razı olsun. Soruşturma bayağı uzun sürüyor 2 aydan fazla bekledim. Komisyona göre değişiyor bizi yine erken çağırdılar ben en az 3 4 ay sürer diye düşünmüştüm. Başkaları çağırılıp ben çağırılmayınca sürekli sorup durdum.

  IRMAK çağrılacakkarın isimlerinden bahsediyordu biri yenisin biliyorum da ulaşma şansın yada sorma şansın varmı listeyi

  Hocam komisyonu arayıp sor ben ismimi söyledim baktı soruşturmanız gelmemiş dedi.

 7. Katibim dedi ki:

  Katipbey komisyonu bugün mü aradin

 8. Katipbey01 dedi ki:

  Katibim diyorki:

  Katipbey komisyonu bugün mü aradin

  Evet bugün aradım isimi sordu söyledim hayır gelmedi dedi.Hangi aşamada olduğunu öğrenme şansımız var mı dedim emniyet ilgileniyor bilemeyiz dedi. Olumsuz gelme şansı var mı bu saatten sonra diye sormayı unuttum :/

 9. Fatih dedi ki:

  Yargıtayda 95 Doğru Yazdım Lise Düzeyinde Sizce Mülkata Çağrılırmıyım ??

 10. Serkan dedi ki:

  Fatih diyorki:

  Yargıtayda 95 Doğru Yazdım Lise Düzeyinde Sizce Mülkata Çağrılırmıyım ??

  Puanınız yüksek ise mülakata kalma durumunuz olabilir.

 11. alaztrr alaztrr dedi ki:

  Bende 103 ama 6-7 yanlış saydım. 160 kişi mülakata çağıralacak çağırırlar mı acabaEzo diyorki:

  alaztrr diyorki:

  Kaç yazmıştın? Ezo diyorki:

  Hepsi bitti zaten bugün çok az katılım vardı 3 den sonra. Siralamaya sanırım giremiycem. Yüksek yazanlar önlisansda toplanmis geçen sene de önlisans kotayı asmisti. Diğerleri doldurmamisti. Ama işte 5 katı olması siralamayi yükseltir gibime geliyor. Nur sen girdinmi

  127 toplam ama 8/ 9 yanlış var . Tam sinirdayım bana kalırsa. Sizin

 12. Ece dedi ki:

  Katipbey01 diyorki:

  Mali diyorki:

  Arkadaşlar daha önce resmi bir kurumda çalışmış biri olarak belirtmeliyim ki artik goreve yeni başlayacak arkadaşlar için 2 ihtimal var biri ayın 1 diğeri 15 dir bu ay imkansız hiç bir kurum 3 gün sonra hadi başlayacaksınız demez en az 15 gün 10 gün önceden haber verir..malum şehir dışından sınavlara girmiş evli barklı insanlar var. Ceketini al gel olmaz yani..bu sebeple hangi adliye olursa olsun 1 yada 15 de göreve başlarsınız. Memurlar 15 de maaş alır. Ama önce güvenlik soruşturmasının bitmesi tekrar bakanlığa gitmesi oradan atama kararnamesinin yazılması gerekir. Diyel8mki atama kararnamesi nisan ‘ın 1 geldi size 3 gün içind e bildirir ve vaslayacaginuz tarih söylenir. Maaşlarda karisiklilik istemeyen muhasebe birimi genellikle ayın 15 de başlatır temiz temiz ne maaş farkı öder ne başka birşey.. yani siz siz olun yarın aranır bugün aranır laflarına itibar etmeyin. Herşey kuralına gire gider. Başvurduğunuz kurumlar resmi kurumlar. Ali babanın çay ocağına eleman almıyorlar yani. Bu arada burda sürekli yalan konuşan kişiler de gereksiz vasıfsız asli da katiplik ile hiç alakası olmayan başvuru bile yapmamış hadi yaptı evde mülakatı gecememis kıskanç arkadaşlar. Evini baskını taşıyacaklar var ne vicdansız bunlar yaa????

  370 kişilik alımda pazartesi arayıp çarşamba gel başla dedikleri için bir kişi vazgeçeceğini söylemişti. Çocukların okulu evi taşımam imkansız demişti. Bende görüştüğüm de size 3-4 gün veririz o sürede ayarlarsanız demişlerdi şehir dışından gelenler için.

  Bana yarin gel dediler gittim başladım. Gayette diyorlar yani

 13. Fatih dedi ki:

  Serkan diyorki:

  Fatih diyorki:

  Yargıtayda 95 Doğru Yazdım Lise Düzeyinde Sizce Mülkata Çağrılırmıyım ??

  Puanınız yüksek ise mülakata kalma durumunuz olabilir.

  Puanım 72 :/

 14. Özlem dedi ki:

  Fatih diyorki:

  Serkan diyorki:

  Fatih diyorki:

  Yargıtayda 95 Doğru Yazdım Lise Düzeyinde Sizce Mülkata Çağrılırmıyım ??

  Puanınız yüksek ise mülakata kalma durumunuz olabilir.

  Puanım 72 :/

  Mülakata çağrilirken kpss puanı önemli değil klavye sınavından en yüksek yazandan başlayarak alınacak kişi sayısı kadar sıralama yapılır.

 15. Çağlar dedi ki:

  Evine polis gelmeden işe çağrılan oldu mu? Çağlayan için daha bana gelen giden olmadı :S

 16. Yasemin dedi ki:

  ANKARA aranmayan kaç kişi var acaba?

 17. Katipbey01 dedi ki:

  Yasemin diyorki:

  ANKARA aranmayan kaç kişi var acaba?

  30-40 ve 70-80 arası duyumlarda durum değişiyor.

 18. Yasemin dedi ki:

  Katipbey01 diyorki:

  Yasemin diyorki:

  ANKARA aranmayan kaç kişi var acaba?

  30-40 ve 70-80 arası duyumlarda durum değişiyor.

  Siz hangi ildesiniz bir mahsuru yoksa sorsam? Sizi de aramadılar galiba. Güvenlik soruşturması neye göre tamamlanıyor anlamaya çalışıyorum da. Ben Ankara’ dayım. Irmak’ ta Ankara’ da onu çağırdılar.

 19. Byhic dedi ki:

  Yasemin diyorki:

  Katipbey01 diyorki:

  Yasemin diyorki:

  ANKARA aranmayan kaç kişi var acaba?

  30-40 ve 70-80 arası duyumlarda durum değişiyor.

  Siz hangi ildesiniz bir mahsuru yoksa sorsam? Sizi de aramadılar galiba. Güvenlik soruşturması neye göre tamamlanıyor anlamaya çalışıyorum da. Ben Ankara’ dayım. Irmak’ ta Ankara’ da onu çağırdılar.

  Bende ankarada bekleyenlerdenim

 20. nazlı dedi ki:

  Byhic diyorki:

  Yasemin diyorki:

  Katipbey01 diyorki:

  Yasemin diyorki:

  ANKARA aranmayan kaç kişi var acaba?

  30-40 ve 70-80 arası duyumlarda durum değişiyor.

  Siz hangi ildesiniz bir mahsuru yoksa sorsam? Sizi de aramadılar galiba. Güvenlik soruşturması neye göre tamamlanıyor anlamaya çalışıyorum da. Ben Ankara’ dayım. Irmak’ ta Ankara’ da onu çağırdılar.

  Bende ankarada bekleyenlerdenim

  ben ankarada değilim. ben de bekliyorum. aradım sordum . 30 40 kişi kaldı sizin gibi aranmayan dediler