Reklam

Adalet Bakanlığına 2250 sözleşmeli zabıt katibi ve 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 2500 personel alımı yapılacak. Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecek. Daha önce yapıldığı gibi bütün illerde uygulama ve mülakat sınavı yapılmayacak olup belli merkezlerde sınavlar yapılacak. Uygulama ve sözlü sınav merkezleri Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. Diğer detayları aşağıda görebilirsiniz.

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 2250sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A) ve 250 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) olmak üzere toplam 2500 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 24 Ekim 2017  tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

 B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 3) Başvuru için gerekli belgeler:

a)  Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

 b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

 d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

 f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

 4) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sınavın yapılacağı EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 Bu şekilde yapılan başvuru, başvuruyu alan komisyon tarafından, sınav ortak rolünden, sınav yapılacak komisyonlarca belirlenen sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.

 Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir adalet komisyonuna, bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birine atanabileceklerdir.

 5) Başvuru tarihi:

Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK/1-A ve EK/1-B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017  Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A- Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

 B- Mübaşir unvanı için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba  günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

25 Kasım 2017 – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

 11) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren  EK–1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2     : Başvuru Formu


Dikkat: Sitemizde yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Yazıların tamamen veya kısmen kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. İhlal eden siteler ve yöneticileri hakkında Ankara C. Başsavcılığında yasal takip başlatılmaktadır.


Bu yazı için 35.327 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 35.327 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. nryari says:

  İstanbul diyorki:

  Nur diyorki:

  BrkyDgrsz diyorki:

  Kerim diyorki:

  Hani ocakta alım olcaktı

  Hep umudumuz ilandı ama ses yok icradan ilan çıkar dedik ama malesef bilgisi olan varmı

  Aynen bir duyum alan yok mu ?

  Kardeşim İstanbuldaysanız kesinlikle icrayı düşünmeyin asla ve asla diyorum

  icra ile ilgili herkes bunu söylüyor sebebi nedir? birde sadece istanbul için mi yoksa genel olarak mı söylüyorsunuz bunu?

 2. İstanbul says:

  nryari diyorki:

  İstanbul diyorki:

  Nur diyorki:

  BrkyDgrsz diyorki:

  Kerim diyorki:

  Hani ocakta alım olcaktı

  Hep umudumuz ilandı ama ses yok icradan ilan çıkar dedik ama malesef bilgisi olan varmı

  Aynen bir duyum alan yok mu ?

  Kardeşim İstanbuldaysanız kesinlikle icrayı düşünmeyin asla ve asla diyorum

  icra ile ilgili herkes bunu söylüyor sebebi nedir? birde sadece istanbul için mi yoksa genel olarak mı söylüyorsunuz bunu?

  Kardeşim İstanbul iş yükü çok her gün gürültü patırtı eksik olmaz sonra arşiv çalışması ayrı dert, her gün diken üstündesiniz, dosyacılara para vermek ayrı dert insanlarla uğraşmak ayrı dert asla ve asla diyorum öyle hataya düşmeyin, 5 te adliyeden çıkmak imkansız geceniz gündüzünüz belli olmaz hafta sonları kesinlikle çalışırsınız her cumartesileri.. Çalışanlara danışın gidin ortamlarına bakın araştırın kesinlikle

 3. nryari says:

  İstanbul diyorki:

  nryari diyorki:

  İstanbul diyorki:

  Nur diyorki:

  BrkyDgrsz diyorki:

  Kerim diyorki:

  Hani ocakta alım olcaktı

  Hep umudumuz ilandı ama ses yok icradan ilan çıkar dedik ama malesef bilgisi olan varmı

  Aynen bir duyum alan yok mu ?

  Kardeşim İstanbuldaysanız kesinlikle icrayı düşünmeyin asla ve asla diyorum

  icra ile ilgili herkes bunu söylüyor sebebi nedir? birde sadece istanbul için mi yoksa genel olarak mı söylüyorsunuz bunu?

  Kardeşim İstanbul iş yükü çok her gün gürültü patırtı eksik olmaz sonra arşiv çalışması ayrı dert, her gün diken üstündesiniz, dosyacılara para vermek ayrı dert insanlarla uğraşmak ayrı dert asla ve asla diyorum öyle hataya düşmeyin, 5 te adliyeden çıkmak imkansız geceniz gündüzünüz belli olmaz hafta sonları kesinlikle çalışırsınız her cumartesileri.. Çalışanlara danışın gidin ortamlarına bakın araştırın kesinlikle

  biraz sacma olacak ama icrada başlayıp zabıta geçme fln olmuyodur dimi

 4. İstanbul says:

  nryari diyorki:

  İstanbul diyorki:

  nryari diyorki:

  İstanbul diyorki:

  Nur diyorki:

  BrkyDgrsz diyorki:

  Kerim diyorki:

  Hani ocakta alım olcaktı

  Hep umudumuz ilandı ama ses yok icradan ilan çıkar dedik ama malesef bilgisi olan varmı

  Aynen bir duyum alan yok mu ?

  Kardeşim İstanbuldaysanız kesinlikle icrayı düşünmeyin asla ve asla diyorum

  icra ile ilgili herkes bunu söylüyor sebebi nedir? birde sadece istanbul için mi yoksa genel olarak mı söylüyorsunuz bunu?

  Kardeşim İstanbul iş yükü çok her gün gürültü patırtı eksik olmaz sonra arşiv çalışması ayrı dert, her gün diken üstündesiniz, dosyacılara para vermek ayrı dert insanlarla uğraşmak ayrı dert asla ve asla diyorum öyle hataya düşmeyin, 5 te adliyeden çıkmak imkansız geceniz gündüzünüz belli olmaz hafta sonları kesinlikle çalışırsınız her cumartesileri.. Çalışanlara danışın gidin ortamlarına bakın araştırın kesinlikle

  biraz sacma olacak ama icrada başlayıp zabıta geçme fln olmuyodur dimi

  Yok kardeşim, icra katibi unvanını aldıktan sonra, zabıta geçiş olmuyor. Tek avantajı icra müdürü olabiliyorsunuz ancak belli yıllarda aralıklı olarak tayin oluyor örneğin istanbulda 10 yıl görev, başka bilecikte 3 yıl konyada 5 yıl bunun gibi

 5. katipppp says:

  yeni bi konu başlığı açılsa daha iyi olmaz mı burada hepsi birbirine karışmış yorumların :-)

 6. nryari says:

  İstanbul diyorki:

  nryari diyorki:

  İstanbul diyorki:

  nryari diyorki:

  İstanbul diyorki:

  Nur diyorki:

  BrkyDgrsz diyorki:

  Kerim diyorki:

  Hani ocakta alım olcaktı

  Hep umudumuz ilandı ama ses yok icradan ilan çıkar dedik ama malesef bilgisi olan varmı

  Aynen bir duyum alan yok mu ?

  Kardeşim İstanbuldaysanız kesinlikle icrayı düşünmeyin asla ve asla diyorum

  icra ile ilgili herkes bunu söylüyor sebebi nedir? birde sadece istanbul için mi yoksa genel olarak mı söylüyorsunuz bunu?

  Kardeşim İstanbul iş yükü çok her gün gürültü patırtı eksik olmaz sonra arşiv çalışması ayrı dert, her gün diken üstündesiniz, dosyacılara para vermek ayrı dert insanlarla uğraşmak ayrı dert asla ve asla diyorum öyle hataya düşmeyin, 5 te adliyeden çıkmak imkansız geceniz gündüzünüz belli olmaz hafta sonları kesinlikle çalışırsınız her cumartesileri.. Çalışanlara danışın gidin ortamlarına bakın araştırın kesinlikle

  biraz sacma olacak ama icrada başlayıp zabıta geçme fln olmuyodur dimi

  Yok kardeşim, icra katibi unvanını aldıktan sonra, zabıta geçiş olmuyor. Tek avantajı icra müdürü olabiliyorsunuz ancak belli yıllarda aralıklı olarak tayin oluyor örneğin istanbulda 10 yıl görev, başka bilecikte 3 yıl konyada 5 yıl bunun gibi

  anladım, pek düzgün bilgi veren cıkmıyordu iyi oldu, cok tesekkurlerr bilgi için.

 7. İstanbul says:

  katipppp diyorki:

  yeni bi konu başlığı açılsa daha iyi olmaz mı burada hepsi birbirine karışmış yorumların

  Herhangi kişinin bahsettiği yorumun altına cevap verirse karışmaz kardeşim. illa ki başlığın altında, sadece başlıkla alkalı yorum yapılacak diye kaide yok ;)

 8. Laz says:

  nryari diyorki:

  İstanbul diyorki:

  nryari diyorki:

  İstanbul diyorki:

  nryari diyorki:

  İstanbul diyorki:

  Nur diyorki:

  BrkyDgrsz diyorki:

  Kerim diyorki:

  Hani ocakta alım olcaktı

  Hep umudumuz ilandı ama ses yok icradan ilan çıkar dedik ama malesef bilgisi olan varmı

  Aynen bir duyum alan yok mu ?

  Kardeşim İstanbuldaysanız kesinlikle icrayı düşünmeyin asla ve asla diyorum

  icra ile ilgili herkes bunu söylüyor sebebi nedir? birde sadece istanbul için mi yoksa genel olarak mı söylüyorsunuz bunu?

  Kardeşim İstanbul iş yükü çok her gün gürültü patırtı eksik olmaz sonra arşiv çalışması ayrı dert, her gün diken üstündesiniz, dosyacılara para vermek ayrı dert insanlarla uğraşmak ayrı dert asla ve asla diyorum öyle hataya düşmeyin, 5 te adliyeden çıkmak imkansız geceniz gündüzünüz belli olmaz hafta sonları kesinlikle çalışırsınız her cumartesileri.. Çalışanlara danışın gidin ortamlarına bakın araştırın kesinlikle

  biraz sacma olacak ama icrada başlayıp zabıta geçme fln olmuyodur dimi

  Yok kardeşim, icra katibi unvanını aldıktan sonra, zabıta geçiş olmuyor. Tek avantajı icra müdürü olabiliyorsunuz ancak belli yıllarda aralıklı olarak tayin oluyor örneğin istanbulda 10 yıl görev, başka bilecikte 3 yıl konyada 5 yıl bunun gibi

  anladım, pek düzgün bilgi veren cıkmıyordu iyi oldu, cok tesekkurlerr bilgi için.

  İcra konusunda oldukça tecrübeliyim. İstanbulda 3-4 yıl kadar çalıştım icrada. İcranın artıları var. misal yolluk alıyorsunuz. Maddi artısı olur. ama arkadaşlar haklı. Ben çalıştım süre boyunca her cumartesi işe geldim. bi zaman sonra alışıyorsunuz. hacizler riskli yorucu. dosyalarla uğraşmak zor. arşiv çalışmasına gerek yok kalemdeki dosyalar yeterli sizin için. zordur ama zevklidir alışırsınız. ama icra katibi oldunuzmu bidaha zabıt katipliğine geçemezsiniz, yazı işleri müdürü olamazsınız. icra müdürlüğü sınavlarına girebilirsiniz. Ama artılarıda olabilir. Hangi adliyeye giderseniz gidin yapacağınız iş belli olur. Katip iken bi yere gidersiniz asliye hukuk, bi yere gidersiniz ağır ceza, bi yere gidersiniz asliye ceza vs vs. her yerde çalışırsınız. icra katibi olursanız yeriniz yurdunuz belli olur. ne yazdım be :)

 9. maacit says:

  Şunu anlamıyorum şu dört adliye neyi bekliyor burada sınav sonuçlarına göre hayatını şekillendirecek insanlar var ise ihtiyacı olan var bu beklenir sebebi ne ankara sadece Çağlayan dan 30 kişi az alıyor ama 20 gönde açıklıyor siz neyi bekliyorsunuz bunun mantıklı bir izahı yok çünkü sinir bozukluğu hiç bir sebep yok insanlara işkence. Şu yeter gerçekten yeter aynı şey danışayım bekleyenler için de geçerli açıkla sonucu bilelim önümüze bakalım

 10. Mahmut says:

  Urfa yarın mı açıklanıyordu arkadaşlar bilgisi olan var mı?

 11. enes says:

  arkadaşlar 2018 mübaşir alımı olur mu bu sefer olur inşallah istanbul 81 kapattı bualımda olur inşallah 82,41

 12. Zeynep says:

  Mahmut diyorki:

  Urfa yarın mı açıklanıyordu arkadaşlar bilgisi olan var mı?

  Evet hafta içi aradığımızda sürekli ayın 15 ini bekleyin dediler

 13. Emanuel Ebue says:

  maacit diyorki:

  Şunu anlamıyorum şu dört adliye neyi bekliyor burada sınav sonuçlarına göre hayatını şekillendirecek insanlar var ise ihtiyacı olan var bu beklenir sebebi ne ankara sadece Çağlayan dan 30 kişi az alıyor ama 20 gönde açıklıyor siz neyi bekliyorsunuz bunun mantıklı bir izahı yok çünkü sinir bozukluğu hiç bir sebep yok insanlara işkence. Şu yeter gerçekten yeter aynı şey danışayım bekleyenler için de geçerli açıkla sonucu bilelim önümüze bakalım

  Bimer e yaz dostum. Faydası olur emin ol

 14. Pokuman says:

  5 yıllık cezaevi katibiyim sorusu olan varsa sorabilir.

 15. Mali says:

  Bu hafta ici en az 1 adliye açıklanır. En azından öyle umuyorum

 16. Rüya says:

  Pokuman diyorki:

  5 yıllık cezaevi katibiyim sorusu olan varsa sorabilir.

  Sizin çalıştığınız adliyeye hiç yedek alındı mı?

 17. Rüya says:

  CezaRüya diyorki:

  Pokuman diyorki:

  5 yıllık cezaevi katibiyim sorusu olan varsa sorabilir.

  Sizin çalıştığınız adliyeye hiç yedek alındı mı?

  Cezaevine diyecektim adliyelerdeki yedekler hakkında ne düşünüyorsunuz

 18. Pokuman says:

  Rüya diyorki:

  Pokuman diyorki:

  5 yıllık cezaevi katibiyim sorusu olan varsa sorabilir.

  Sizin çalıştığınız adliyeye hiç yedek alındı mı?

  Adliyede çalısmıyorum. Küçük miktarlarda alım olduğu için biz de fazla yedeklere sıra gelmez ama yedek alındığı oldu.

 19. Pokuman says:

  Rüya diyorki:

  CezaRüya diyorki:

  Pokuman diyorki:

  5 yıllık cezaevi katibiyim sorusu olan varsa sorabilir.

  Sizin çalıştığınız adliyeye hiç yedek alındı mı?

  Cezaevine diyecektim adliyelerdeki yedekler hakkında ne düşünüyorsunuz

  Adliyeler hakkında hiçbir bilgim yok.

 20. 161616 says:

  Bursayı kazanan arkadaşlar göreve başlama ile ilgili herhargi bir bilgisi olan var mı acaba?