Reklam

Adalet Bakanlığına 2250 sözleşmeli zabıt katibi ve 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 2500 personel alımı yapılacak. Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecek. Daha önce yapıldığı gibi bütün illerde uygulama ve mülakat sınavı yapılmayacak olup belli merkezlerde sınavlar yapılacak. Uygulama ve sözlü sınav merkezleri Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. Diğer detayları aşağıda görebilirsiniz.

1) Adlî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 2250sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A) ve 250 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B) olmak üzere toplam 2500 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 24 Ekim 2017  tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

 B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 3) Başvuru için gerekli belgeler:

a)  Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

 b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği,

 d) Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

 e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

 f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

 4) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sınavın yapılacağı EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 Bu şekilde yapılan başvuru, başvuruyu alan komisyon tarafından, sınav ortak rolünden, sınav yapılacak komisyonlarca belirlenen sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.

 Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir adalet komisyonuna, bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birine atanabileceklerdir.

 5) Başvuru tarihi:

Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK/1-A ve EK/1-B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak atama yapılacak her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017  Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A- Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

 B- Mübaşir unvanı için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba  günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

25 Kasım 2017 – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

 11) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren  EK–1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2     : Başvuru Formu


Dikkat: Sitemizde yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Yazıların tamamen veya kısmen kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. İhlal eden siteler ve yöneticileri hakkında Ankara C. Başsavcılığında yasal takip başlatılmaktadır.


Bu yazı için 34.314 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı için 34.314 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. klavye says:

  Katip diyorki:

  ben istifa edeceğim ama ohal bittikten sonra hacı saat akşam 10 da geldim bugün. ama herkes öyle değil de bana denk geliyor. haftasonu kal. o kadar emek ver. 1 dakika kafanı kaldırama. hem düşük maaş al ama yine de devlete yaranama. bari mesaimizde çıksak ama o da yok.

  bizim burda da 4 30 da bilgisayarları kapatırlar yarın gelin derler birde bakmışsın beşe beş kala çıkmaya başlamışlar seninkide başka bir şans

 2. Zeynep says:

  Sözlü mülakatı açıklayan il yok dimi hala

 3. 08-37 says:

  Artvinli diyorki:

  hayal diyorki:

  mustafa diyorki:

  ktp diyorki:

  IRMAK diyorki:

  acst diyorki:

  Arkadaşlar aranızda ankarada katiplik yapan var mı?adliyenin servis imkanı var mı diye sorucaktım

  Yok

  katipmisin sen yok diyosun bilmediğin konularda atlama var servis

  arkadaşlar Zabıt katibi olmak isteyenlere şimdiden geçmiş olsun. katip olmak ayrı dert, katip olup çalışmak ayrı dert, elenmek ayrı dert. ben istifa edicem ohal bitince 1 tane kadro açılır. yüklenin başvurun bakalım. katiplik bana göre değil. kişiliğime aykırı. isteyen inşallah kazanır

  peki bütün katiplermı öyle cezaevi faalandamı öyle zor

  Kimisine oyle bir hakim gelirki mis gibi calisir, kimide hergun isyan eder.. tamamen sansiniza

  Katip diyorki:

  ben istifa edeceğim ama ohal bittikten sonra hacı saat akşam 10 da geldim bugün. ama herkes öyle değil de bana denk geliyor. haftasonu kal. o kadar emek ver. 1 dakika kafanı kaldırama. hem düşük maaş al ama yine de devlete yaranama. bari mesaimizde çıksak ama o da yok.

  ne yapmaya çalışıyosun sen bize bunu anlatarak, bırakıcaksan bırak bizene ben bu işi kazanabilmek için yıllardır uğraşıyorum moralimi bozmaya hakkın yok

 4. duygu says:

  fatih11 diyorki:

  Burak diyorki:

  Bakırköy ne zMn açıkalnır bilgisi olan var mı

  burak bakırköyde bazılarına 1 bazılarına 4 bazılarına 3 soru sormuşlar. bana 3 soru sordular. sence torpil varmıdır?

  Bana 7 soru soruldu arkadaşım neden böyle oldu bende anlamadım.

 5. duygu says:

  Tuvanam diyorki:

  Gogo diyorki:

  Hadi be bursa

  Ya bende bursayı bekliyorum ne zaman açıklarlar acaba

  arayan oldumu komisyonu ne zaman açıklanır diye bilgisi olan yok mu arayıp meşgul etmek istemiyorum ama arayacağım yazarım buraya

 6. Limon çiçeği says:

  duygu diyorki:

  fatih11 diyorki:

  Burak diyorki:

  Bakırköy ne zMn açıkalnır bilgisi olan var mı

  burak bakırköyde bazılarına 1 bazılarına 4 bazılarına 3 soru sormuşlar. bana 3 soru sordular. sence torpil varmıdır?

  Bana 7 soru soruldu arkadaşım neden böyle oldu bende anlamadım.

  Bir katip beyefendi eğer komisyonun niyeti sizi kabul etmekse bu tip çok. Soru sorar demişti

 7. Mehmetcan Sarğın says:

  BURSA HAFTAYA ACIKLANICAK.

 8. Zeynep says:

  Mehmetcan Sarğın diyorki:

  BURSA HAFTAYA ACIKLANICAK.

  Komisyonla mı görüştünüz?

 9. Burak says:

  duygu diyorki:

  fatih11 diyorki:

  Burak diyorki:

  Bakırköy ne zMn açıkalnır bilgisi olan var mı

  burak bakırköyde bazılarına 1 bazılarına 4 bazılarına 3 soru sormuşlar. bana 3 soru sordular. sence torpil varmıdır?

  Bana 7 soru soruldu arkadaşım neden böyle oldu bende anlamadım.

  Bilemediğin için sormuşlardır son soruyu bildin mi

 10. Katip adayı says:

  Denizli ne zaman açıklayacak bilgisi olan var mı?

 11. Kübra Adem says:

  Arkadaşlar merhaba Anadolu adliyesinde Bakırköy zabıt katipliği için giren yok mu mülakatlara ne zaman açıklanır bilgisi olan var mı ?

 12. KatipÇ says:

  08-37 diyorki:

  Artvinli diyorki:

  hayal diyorki:

  mustafa diyorki:

  ktp diyorki:

  IRMAK diyorki:

  acst diyorki:

  Arkadaşlar aranızda ankarada katiplik yapan var mı?adliyenin servis imkanı var mı diye sorucaktım

  Yok

  katipmisin sen yok diyosun bilmediğin konularda atlama var servis

  arkadaşlar Zabıt katibi olmak isteyenlere şimdiden geçmiş olsun. katip olmak ayrı dert, katip olup çalışmak ayrı dert, elenmek ayrı dert. ben istifa edicem ohal bitince 1 tane kadro açılır. yüklenin başvurun bakalım. katiplik bana göre değil. kişiliğime aykırı. isteyen inşallah kazanır

  peki bütün katiplermı öyle cezaevi faalandamı öyle zor

  Kimisine oyle bir hakim gelirki mis gibi calisir, kimide hergun isyan eder.. tamamen sansiniza

  Katip diyorki:

  ben istifa edeceğim ama ohal bittikten sonra hacı saat akşam 10 da geldim bugün. ama herkes öyle değil de bana denk geliyor. haftasonu kal. o kadar emek ver. 1 dakika kafanı kaldırama. hem düşük maaş al ama yine de devlete yaranama. bari mesaimizde çıksak ama o da yok.

  ne yapmaya çalışıyosun sen bize bunu anlatarak, bırakıcaksan bırak bizene ben bu işi kazanabilmek için yıllardır uğraşıyorum moralimi bozmaya hakkın yok

  Nankör bunlar, yerlerinde olmak isteyen binlerce insan var.

 13. kaderhilal says:

  Kübra Adem diyorki:

  Arkadaşlar merhaba Anadolu adliyesinde Bakırköy zabıt katipliği için giren yok mu mülakatlara ne zaman açıklanır bilgisi olan var mı ?

  pazartesi diye umut ediyorum ama sınav gunu katipler 15 inden önce acıklanmayacağını söylediler

 14. Derya says:

  Erzurum ne zaman açıklanacak?

 15. katipcelebi says:

  Mehmetcan Sarğın diyorki:

  BURSA HAFTAYA ACIKLANICAK.

  Mehmetcan kardeşim mümkünse Adana’yı öğrenme şansın var mı?

 16. Emre says:

  Katip diyorki:

  ben istifa edeceğim ama ohal bittikten sonra hacı saat akşam 10 da geldim bugün. ama herkes öyle değil de bana denk geliyor. haftasonu kal. o kadar emek ver. 1 dakika kafanı kaldırama. hem düşük maaş al ama yine de devlete yaranama. bari mesaimizde çıksak ama o da yok.

  Emekli olmana belki 30 sene var.bu bugün böyle ama ilerde rahat edeceğin muhtemel.uzun vadede degerlendir durumunu bence.

 17. EDUU says:

  ARKADAŞLAR DENIZLI MÜLAKAT BİTİMİNDEN SONRA 1 AY İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ DEDİ
  KAÇ KERE YAZDIM BURAYA ARAYIP SORMSYIN BEKLEYİN DEDİ

 18. katip adayı says:

  denizli 1 ayı ne zaman dedi telefonla görüşüp mü aldınız bu bilgiyi ayrıca uygulama sınavından sonra 117yle kapattı diyen arkadaş vardı siz o musunuz. şayet öyleyseniz itibar edicem çünkü

 19. Akrep Kral says:

  herkes kendini 1 aya göre psikolojik durumunu ayarlasın bütün adliyeler için, geçen sene Ankara bimi tam 40 yada 43 gün bekledik :D

 20. kubra says:

  Gogo diyorki:

  Hadi be bursa

  acaba bursa için haberleşme grubu var mı ? watsapp da mesela