Reklam

Adalet Bakanlığına aşağıda belirtilen ek listedeki komisyonlarda çalıştırılmak üzere, yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır. Başvurular 21 Mayıs 2018 – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü ilan edilecek. Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak. İcra katibi alımına ilişkin diğer detayları aşağıdaki ilan metninden görebilirsiniz.

1-) Genel Şartlar

İcra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 21 Mayıs 2018 – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınav birimi olarak belirlenen ilgili adalet komisyon başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce ilan yapılan sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. Ancak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.

Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

 

5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar;

a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

 

7-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

8-) Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

9-) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, sınav birimince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.

10-) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

Duyurulur.

EKİ:  1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

 

Bu yazı için 2.676 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Eğitimi  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.676 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Ankara23 diyor ki:

  Meltem diyorki:

  Ankara23 diyorki:

  Meltem diyorki:

  Ankara23 diyorki:

  Meltem diyorki:

  İstanbul bim de cok dusuk kapatti pahali bi sehir olmasaydi kesinlikle yazardim 45 kisi alinacak diye hatırlıyorum basvuru 150lerde bi ark.istanbul istiyordu ona zorla yazdirdim basvuruyu alan memur cok iyi tercih resmen tüyo almis gibisin dedi kiza ama kendi aklima baskasinda kullandim hakkimizda hayirlisi insallah hakeden kazanir

  Meltem hayırlı olsun hakkinda insallah bu defa olacak

  Ankara23 insallah ikimizinde olacak diye umit ediyorum sen nereye basvurdun arkadasim

  Ankara bim. ınsallah bu defa emek veren gerçekten isteyen herkesin olsun bizimde olsun meltemcim

  Olsun artik bizimde olsun amin soz yine girip yorum yapcaz burda sinava hazirlanan arkadaslara yardimci olcaz ama bu kez olsun. Amin

  Dimi ya :) kazandık diye terketmeyecez buraları :) ınsallah meltem ınsallah

 2. Ankara23 diyor ki:

  Var diyorki:

  Meltem diyorki:

  Var diyorki:

  Meltem diyorki:

  aysenur96 diyorki:

  Kategoriler

  780-800 civarinda kapatti konya zabit arkadaslar kesin bilgi

  Meltemciğim konya icra kaçla kapattı kardeşim bilgin varmı

  Oda en fazla 320 flandi arkadasim ya bende zabita başvurdum cok pisman oldum keske eregli yazsaydim yada konya icra eregli hem memleketim hic dusunemedim sen nereye basvurdun

  Bende ereğli düşündüm süpriz olacağı aklıma geldi ama puanım düşük olduğu için cesaret edememiştim konya icra da yazabilirdim ama onda da son gün dolar diye korktum o yüzden ben silifke yazdım hakkımızda hayırlısı olsun kardeşim

  Nasibin Silifkede demekki kardeşim Allah gönlüne göre versin insallah

 3. Var diyor ki:

  Meltem diyorki:

  Var diyorki:

  Kategoriler

  Var diyorki:

  Benim arkadaşımda burda konyadan gitti ereğli cezaevi katibi olmuştu o yüzden aklıma geldi yazıyım diye ama merkezde olduğum için bide puanım düşük diye cesaret edemedim

  Silifke kac kisi alacak kac basvuru olmus

  200 olmustur avantajlımı sence

 4. Var diyor ki:

  33 kişi alacak

 5. esra diyor ki:

  acaba mülakatda memleketimizi tercih etmemizin bi artısı olurmu (ilçe olarak)

 6. Var diyor ki:

  Ankara23 diyorki:

  Var diyorki:

  Meltem diyorki:

  Var diyorki:

  Meltem diyorki:

  aysenur96 diyorki:

  Kategoriler

  780-800 civarinda kapatti konya zabit arkadaslar kesin bilgi

  Meltemciğim konya icra kaçla kapattı kardeşim bilgin varmı

  Oda en fazla 320 flandi arkadasim ya bende zabita başvurdum cok pisman oldum keske eregli yazsaydim yada konya icra eregli hem memleketim hic dusunemedim sen nereye basvurdun

  Bende ereğli düşündüm süpriz olacağı aklıma geldi ama puanım düşük olduğu için cesaret edememiştim konya icra da yazabilirdim ama onda da son gün dolar diye korktum o yüzden ben silifke yazdım hakkımızda hayırlısı olsun kardeşim

  Nasibin Silifkede demekki kardeşim Allah gönlüne göre versin insallah

  Amin cümlemizin

 7. Var diyor ki:

  esra diyorki:

  acaba mülakatda memleketimizi tercih etmemizin bi artısı olurmu (ilçe olarak)

  olur kendi ilçenden gitmek istemeyeceğin için bir adım öndesin

 8. Eylül diyor ki:

  Var diyorki:

  esra diyorki:

  acaba mülakatda memleketimizi tercih etmemizin bi artısı olurmu (ilçe olarak)

  olur kendi ilçenden gitmek istemeyeceğin için bir adım öndesin

  Aynen komisyon çok dikkat ediyormuş ona şehir içinde olanlara öncelik veriyorlar diye biliyorum kendi semtinde başvuran bi çok arkadaşım sorunsuz girdiler adliye ye

 9. esra diyor ki:

  teşekkür ederim cevap verdiğin içinVar diyorki:

  esra diyorki:

  acaba mülakatda memleketimizi tercih etmemizin bi artısı olurmu (ilçe olarak)

  olur kendi ilçenden gitmek istemeyeceğin için bir adım öndesin

  cevabın için sağol

 10. esra diyor ki:

  Eylül diyorki:

  Var diyorki:

  esra diyorki:

  acaba mülakatda memleketimizi tercih etmemizin bi artısı olurmu (ilçe olarak)

  olur kendi ilçenden gitmek istemeyeceğin için bir adım öndesin

  Aynen komisyon çok dikkat ediyormuş ona şehir içinde olanlara öncelik veriyorlar diye biliyorum kendi semtinde başvuran bi çok arkadaşım sorunsuz girdiler adliye ye

  cevabın için sağol

 11. Meltem diyor ki:

  Var diyorki:

  Meltem diyorki:

  Var diyorki:

  Kategoriler

  Var diyorki:

  Benim arkadaşımda burda konyadan gitti ereğli cezaevi katibi olmuştu o yüzden aklıma geldi yazıyım diye ama merkezde olduğum için bide puanım düşük diye cesaret edemedim

  Silifke kac kisi alacak kac basvuru olmus

  200 olmustur avantajlımı sence

  200 kisi baavurduysa klavyende iyiyse her turlu avantajin var su bi gercek ki az alim yapan yerde atıyorum 125 yazan hep üst siralarda oluyor cok alim yapan yerde daha asagilarda oluyor

 12. Meltem diyor ki:

  esra diyorki:

  Eylül diyorki:

  Var diyorki:

  esra diyorki:

  acaba mülakatda memleketimizi tercih etmemizin bi artısı olurmu (ilçe olarak)

  olur kendi ilçenden gitmek istemeyeceğin için bir adım öndesin

  Aynen komisyon çok dikkat ediyormuş ona şehir içinde olanlara öncelik veriyorlar diye biliyorum kendi semtinde başvuran bi çok arkadaşım sorunsuz girdiler adliye ye

  cevabın için sağol

  Bu konuda ben emin olamıyorum cunku gecen alimda konya disi kazanan da cok oldu benim fikrim yani