Reklam

Adalet Bakanlığına aşağıda belirtilen ek listedeki komisyonlarda çalıştırılmak üzere, yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır. Başvurular 21 Mayıs 2018 – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü ilan edilecek. Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak. İcra katibi alımına ilişkin diğer detayları aşağıdaki ilan metninden görebilirsiniz.

1-) Genel Şartlar

İcra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 21 Mayıs 2018 – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınav birimi olarak belirlenen ilgili adalet komisyon başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce ilan yapılan sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. Ancak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.

Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

 

5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar;

a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

 

7-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

😎 Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

9-) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, sınav birimince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.

10-) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

Duyurulur.

EKİ:  1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

 

Bu yazı için 2.226 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Eğitimi  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.226 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. klapauciusss dedi ki:

  Adana 01 diyorki:

  klapauciusss diyorki:

  klapauciusss diyorki:

  Adana 01 diyorki:

  2014 icra metinleri 15-16 dan daha zor geliyor bana size de zor geliyormu arkadaşlar ?

  Bana da 2017 bir tık daha ağır geliyor sanki. Önceki yıllar daha bir hikaye metni gibiydi yani yazarken insanın da ilgisini çekiyordu 2017 bana çok terimsel geliyor

  Pardon icra demişsin arkadaşım dikkat etmemişim

  Zabıt metinleri 14-15-16- 17/1 17/2 hepsi bana göre kolay. Ama icra öyle değil. Bazen diyorum neden zabıta başvurnadım. Bunda da bir hayır var diyerek vesselam

  İcralar boş kaldı diyorlar baksana, belki rakibin az olur şanslı olursun.
  Hayırlısı olsun başarılar

 2. Adem dedi ki:

  Arkadaşlar konya adliyesi imlalımı oluyor imlasızmı yardımcı olursanız

 3. Adana 01 dedi ki:

  klapauciusss diyorki:

  Adana 01 diyorki:

  klapauciusss diyorki:

  klapauciusss diyorki:

  Adana 01 diyorki:

  2014 icra metinleri 15-16 dan daha zor geliyor bana size de zor geliyormu arkadaşlar ?

  Bana da 2017 bir tık daha ağır geliyor sanki. Önceki yıllar daha bir hikaye metni gibiydi yani yazarken insanın da ilgisini çekiyordu 2017 bana çok terimsel geliyor

  Pardon icra demişsin arkadaşım dikkat etmemişim

  Zabıt metinleri 14-15-16- 17/1 17/2 hepsi bana göre kolay. Ama icra öyle değil. Bazen diyorum neden zabıta başvurnadım. Bunda da bir hayır var diyerek vesselam

  İcralar boş kaldı diyorlar baksana, belki rakibin az olur şanslı olursun.
  Hayırlısı olsun başarılar

  Valla söylenti o yöndeymiş çağlayana başvuru 600-700 kişi civarıymış. Normalde 152×20=3040 kişi başvurma hakkı var. 1000 kişi olsa bile bence klavyenin düşük kapatma ihtimali çok yüksek. Szce ?

 4. klapauciusss dedi ki:

  Adana 01 diyorki:

  00-70

  Bana da öyle geliyor, ben de icraya başvurmadığıma pişman oldum açıkcası ama açıklanana kadar da bilemeyiz tabiki. Herşey söylenti 🙂

 5. Adana 01 dedi ki:

  klapauciusss diyorki:

  Adana 01 diyorki:

  00-70

  Bana da öyle geliyor, ben de icraya başvurmadığıma pişman oldum açıkcası ama açıklanana kadar da bilemeyiz tabiki. Herşey söylenti

  Çok iyimser sin 70 ;)) bari 95 de

 6. klapauciusss dedi ki:

  Adana 01 diyorki:

  klapauciusss diyorki:

  Adana 01 diyorki:

  00-70

  Bana da öyle geliyor, ben de icraya başvurmadığıma pişman oldum açıkcası ama açıklanana kadar da bilemeyiz tabiki. Herşey söylenti

  Çok iyimser sin 70 ) bari 95 de

  O senin konuşmanın yanıtlanmış haliydi : ) Eksik çekmiş sistem. Herhangi bir sayı vermedim.

 7. Adana 01 dedi ki:

  klapauciusss diyorki:

  Adana 01 diyorki:

  klapauciusss diyorki:

  Adana 01 diyorki:

  00-70

  Bana da öyle geliyor, ben de icraya başvurmadığıma pişman oldum açıkcası ama açıklanana kadar da bilemeyiz tabiki. Herşey söylenti

  Çok iyimser sin 70 ) bari 95 de

  O senin konuşmanın yanıtlanmış haliydi : ) Eksik çekmiş sistem. Herhangi bir sayı vermedim.

  Hadee baam

 8. Halil63 dedi ki:

  saptullah diyorki:

  Bazı metinlerde 1 dk çalışırken Dakika Başına Kelimem 91 ama 3 dakikada yazarken toplam 120 yazabiliyorum nasıl oluyor

  Çok hızlı başlıyorsun ama sonda yorulduğun için hızın düşüyor el kaslarının biraz daha güçlenmesi gerek bundandır muhtemelen

 9. Selan dedi ki:

  Ankara batı sinavi nerde yapacak bilen varmı

 10. promethous dedi ki:

  Selan diyorki:

  Ankara batı sinavi nerde yapacak bilen varmı

  Henüz belli değil açıklanacak daha sonra

 11. angara dedi ki:

  Selan diyorki:

  Ankara batı sinavi nerde yapacak bilen varmı

  2 yıl önce girdiğimde adliyenin biraz ilerisindeki bir okulda yapıldı.

 12. RealiSt dedi ki:

  İstanbul Anadolu Adliyesi’nde hangi Q klavye modeli kullanılıyor. Kr-83 mü Km-720 mi ?

 13. RealiSt dedi ki:

  Burak diyorki:

  Anadolu adliyesinin tüm sınavları (bakırköy, k.çekmece, şile, beykoz vs) hepsi kartaldaki adliyede mi yapılacak ? Kesin bilgisi olan var mı ?

  İstanbul Anadolu Adliyesi’nde hangi Q klavye modeli kullanılıyor. Kr-83 mü Km-720 mi ?

 14. RealiSt dedi ki:

  Selan diyorki:

  Ankara batı sinavi nerde yapacak bilen varmı

  Ankara Batı Adliyesi’nde yapacak. Çok büyük bir aksilik olmazsa.

 15. fatih 11 dedi ki:

  RealiSt diyorki:

  Burak diyorki:

  Anadolu adliyesinin tüm sınavları (bakırköy, k.çekmece, şile, beykoz vs) hepsi kartaldaki adliyede mi yapılacak ? Kesin bilgisi olan var mı ?

  İstanbul Anadolu Adliyesi’nde hangi Q klavye modeli kullanılıyor. Kr-83 mü Km-720 mi ?

  km 720
  evet hepsi kartal adliyesinde yapılacak.

 16. Adana 01 dedi ki:

  Sonuçların açıklamasını beklemek ten bir hal oldum vallahi… İlla günü güne açıklayacaklar. İstanbul Çağlayan icra da 105-110 arası bir net bıraksak yeterli olur mu arkadaşlar ?

 17. Meltem dedi ki:

  Adana 01 diyorki:

  Sonuçların açıklamasını beklemek ten bir hal oldum vallahi… İlla günü güne açıklayacaklar. İstanbul Çağlayan icra da 105-110 arası bir net bıraksak yeterli olur mu arkadaşlar ?

  Daha simdiden beklemeye basladiysan isin cok zor asil listenin açıklanması aylari buluyor bence simdiden kendini bu kadar yorma biraz sabrini sonraya birak 105-110 netle muhtemelen mulakata kalirsin ama yine hizlanmaya calis ne kadar fazla yazsan o kadar iyi olur

 18. Adana 01 dedi ki:

  Meltem diyorki:

  Adana 01 diyorki:

  Sonuçların açıklamasını beklemek ten bir hal oldum vallahi… İlla günü güne açıklayacaklar. İstanbul Çağlayan icra da 105-110 arası bir net bıraksak yeterli olur mu arkadaşlar ?

  Daha simdiden beklemeye basladiysan isin cok zor asil listenin açıklanması aylari buluyor bence simdiden kendini bu kadar yorma biraz sabrini sonraya birak 105-110 netle muhtemelen mulakata kalirsin ama yine hizlanmaya calis ne kadar fazla yazsan o kadar iyi olur

  Teşekkür ederim

 19. RealiSt dedi ki:

  fatih 11 diyorki:

  RealiSt diyorki:

  Burak diyorki:

  Anadolu adliyesinin tüm sınavları (bakırköy, k.çekmece, şile, beykoz vs) hepsi kartaldaki adliyede mi yapılacak ? Kesin bilgisi olan var mı ?

  İstanbul Anadolu Adliyesi’nde hangi Q klavye modeli kullanılıyor. Kr-83 mü Km-720 mi ?

  km 720
  evet hepsi kartal adliyesinde yapılacak.

  Sağolasın

 20. RealiSt dedi ki:

  saptullah diyorki:

  fatih 11 diyorki:

  RealiSt diyorki:

  Burak diyorki:

  Anadolu adliyesinin tüm sınavları (bakırköy, k.çekmece, şile, beykoz vs) hepsi kartaldaki adliyede mi yapılacak ? Kesin bilgisi olan var mı ?

  İstanbul Anadolu Adliyesi’nde hangi Q klavye modeli kullanılıyor. Kr-83 mü Km-720 mi ?

  km 720
  evet hepsi kartal adliyesinde yapılacak.

  q klavyesi km-720
  f klavyesi kr-82

  Sağolasın