Reklam

Adalet Bakanlığına aşağıda belirtilen ek listedeki komisyonlarda çalıştırılmak üzere, yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır. Başvurular 21 Mayıs 2018 – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü ilan edilecek. Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak. İcra katibi alımına ilişkin diğer detayları aşağıdaki ilan metninden görebilirsiniz.

1-) Genel Şartlar

İcra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 21 Mayıs 2018 – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınav birimi olarak belirlenen ilgili adalet komisyon başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce ilan yapılan sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. Ancak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.

Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

 

5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar;

a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

 

7-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

😎 Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

9-) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, sınav birimince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.

10-) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

Duyurulur.

EKİ:  1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

 

Bu yazı için 2.226 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Eğitimi  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.226 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Cano dedi ki:

  İnş katiplikte yığulma olmaz ,gardiyanlık icra katipliğinede girin arkadaşlar

 2. Derin dedi ki:

  arkadaşlar kpss puanım düşük 70, en son alımda sıra gelmişti ama çok fazla kişi çağırmışlardı.. şimdi başvuru yapacağım ama korkuyorum hangisine yapsam acaba sizce icrada mı şansım daha yüksek zabıtta mı? ve siz hangisini tercih edeceksiniz ne gerekçeyle? cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler şimdiden

 3. Yusuf dedi ki:

  2017 yılında kpss olmadı ki ????okan demir diyorki:

  arkadaşlar merhaba 2017 kpss lisans puanıyla giremiyormuyuz neden 2016 puanı geçerlide 2017 puanıgeçerli değil anlamıyorum

 4. selim dedi ki:

  ağustosta askere gideceğim şuan bu alıma başvursam diyelim ki sözlü sınava hak kazandım o da eylulde olçakmış şuan başvurabilir miyim ve sınava askerdeyken girebilir miyim

 5. adana01 dedi ki:

  mustafa34 diyorki:

  katibe07 diyorki:

  Meltem diyorki:

  Arkadaslar hem icraya hemde zabita basvuru yapilmasi icin bimere yazıyoruz sizde yazarsaniz iyi olur ne kadar cok kisi yazarsa o kadar faydali

  EVET YAZALIM ARKADAŞLAR HER ZAMAN AYRI ZAMANLARDA OLAN SINAVLAR YİNE AYRI OLSUN BİR HAKKIMIZ DAHA OLSUN LÜTFEN HERKES YAZSIN

  Bazı arkadaşlar önceki yıllarda 2 3 farklı yeri kazanıp gitmediği için kadrolar boş kalmıştı. O nedenle ayrı ayrı başvuru alınıyor galiba.

  aç gözlü olmayın… birini tercih et işte..

 6. Asdfg dedi ki:

  aslı diyorki:

  myylmzgl diyorki:

  Değerli arkadaşlar, aynı komisyon olması şartıyla hem İcra Katipliği hemde Mübaşirliğe ya da hem İcra hem Zabit Katipliğine başvurabiliyor muyuz?

  Hayır başvuramıyormuşsun

  kafanıza göre konuşmayın. bunlar farklı ilanlar hem icra hemde zabıt katipliğine başvurabilirsin .

 7. dilan dedi ki:

  daha önce vanda icra katipliği için sınava giren varmı acaba

 8. BERAY dedi ki:

  tokat a başvuran varmı ?

 9. Barri dedi ki:

  İcra sınavı imlalımı imlasız mı oluyor bilginiz var mı

 10. gizem dedi ki:

  Barri diyorki:

  İcra sınavı imlalımı imlasız mı oluyor bilginiz var mı

  İmlasız oluyor son alımlarda

 11. eda dedi ki:

  arkadaslar icrayı düşünün puanı düşükler hemen basvuru yapmasın acele etmeyin bir an önce atanmaya bakın birdaha yüksek alım cok zor infaz koruma toplam 7000 kişi iyi değerlendirin iyi araştırın önceki alımlarda klavye kpss kaçla kapatmış iyi öğrenin sorun araştırın körü körüne başvuru yapmayın

 12. Çağrı yalçın dedi ki:

  Adliyelerin kaç kişi aldığını nerden nasıl öğrenebiliriz?

 13. x dedi ki:

  Asdfg diyorki:

  aslı diyorki:

  myylmzgl diyorki:

  Değerli arkadaşlar, aynı komisyon olması şartıyla hem İcra Katipliği hemde Mübaşirliğe ya da hem İcra hem Zabit Katipliğine başvurabiliyor muyuz?

  Hayır başvuramıyormuşsun

  kafanıza göre konuşmayın. bunlar farklı ilanlar hem icra hemde zabıt katipliğine başvurabilirsin .

  sınavların mülakat tarihleri çakışıyo nası başvuracakmış, başvursun da tüm başvuruları iptal olsun bi rakip elenir daha iyi

 14. Editör Editör dedi ki:

  talha diyorki:

  İNFAZ KORUMA, ZABIT KATİPLİĞİ, İCRA KATİPLİĞİ

  BU ÜÇ’ ALANA DA BAŞVURABİLİYOMUYUZ AYNI ANDA, KOŞULLAR NELER , AYNI ŞEHİR HANGİLERİNE BAŞ VURA BİLİRİZ , HEPSİNE AYNI YERE BAŞ VURA BİLİRMİYİZ, AYRINTILI Bİ AÇIKLAMA YAPA BİLECEK VARMI RİCA ETSEM

  Malesef.

 15. Buse dedi ki:

  Günaydınnn

 16. emrah dedi ki:

  Meltem diyorki:

  Arkadaslar hem icraya hemde zabita basvuru yapilmasi icin bimere yazıyoruz sizde yazarsaniz iyi olur ne kadar cok kisi yazarsa o kadar faydali

  hayır sadece birine başvuru yapabilirsin. ikisine birden başvurursan başvuruyu iptal edersin

 17. Selami dedi ki:

  Asdfg diyorki:

  Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce ilan yapılan sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. Ancak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

  LÜTFEN OKUDUĞUNUZU ANLAYARAK OKUYUN ARKADAŞLAR!!!
  Her ilanda yukarıdaki metinde açıkça belirtilmektedir.
  1- Adalet Bakanlığının açtığı 2 adet ilandan; Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Şoför, Teknisyen, Aşçı (Bu unvanlardan sadece birini seçebilirsiniz) uygulama sınav tarihi 09/07/2018

  2- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün; infaz ve koruma memuru, büro personeli ceza infaz kurumu kâtibi, diğer sağlık personeli sağlık memuru, teknisyen, destek personeli şoför, destek personeli aşçı, destek personeli kaloriferci. (Bu unvanlardan sadece birini seçebilirsiniz) uygulama sınav tarihi 03/07/2018

  DİKKAT yani 1 ve 2 seçenekten sadece birer unvana başvuru yapabilirsiniz.

  Örnek: (Doğru) 1. seçenekten icra katipliğini ve 2. seçenekten ceza infaz kurumu katibini AYRI AYRI KOMİSYON OLARAK seçebilirsiniz.

  Örnek: (Yanlış) 1. seçenekten icra katipliğini ve yine 1. seçenekten zabıt katipliğini AYNI KOMİSYONDA OLDUĞU İÇİN seçemezsiniz. Başvurularınız iptal edilir.

  LÜTFEN İNSANLARA YANLIŞ BİLGİ VERİPTE GELECEKLERİ İLE OYNAMAYINIZ.. AYNISI SİZE YAPILSA NE YAPARDINIZ?

 18. sngl dedi ki:

  Selami diyorki:

  Asdfg diyorki:

  Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce ilan yapılan sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. Ancak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

  LÜTFEN OKUDUĞUNUZU ANLAYARAK OKUYUN ARKADAŞLAR!!!
  Her ilanda yukarıdaki metinde açıkça belirtilmektedir.
  1- Adalet Bakanlığının açtığı 2 adet ilandan; Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Şoför, Teknisyen, Aşçı (Bu unvanlardan sadece birini seçebilirsiniz) uygulama sınav tarihi 09/07/2018

  2- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün; infaz ve koruma memuru, büro personeli ceza infaz kurumu kâtibi, diğer sağlık personeli sağlık memuru, teknisyen, destek personeli şoför, destek personeli aşçı, destek personeli kaloriferci. (Bu unvanlardan sadece birini seçebilirsiniz) uygulama sınav tarihi 03/07/2018

  DİKKAT yani 1 ve 2 seçenekten sadece birer unvana başvuru yapabilirsiniz.

  Örnek: (Doğru) 1. seçenekten icra katipliğini ve 2. seçenekten ceza infaz kurumu katibini AYRI AYRI KOMİSYON OLARAK seçebilirsiniz.

  Örnek: (Yanlış) 1. seçenekten icra katipliğini ve yine 1. seçenekten zabıt katipliğini AYNI KOMİSYONDA OLDUĞU İÇİN seçemezsiniz. Başvurularınız iptal edilir.

  LÜTFEN İNSANLARA YANLIŞ BİLGİ VERİPTE GELECEKLERİ İLE OYNAMAYINIZ.. AYNISI SİZE YAPILSA NE YAPARDINIZ?

  üçününde sözlü mülakatı aynı gün nasıl olacak o iş

 19. Ebru dedi ki:

  Barri diyorki:

  İcra sınavı imlalımı imlasız mı oluyor bilginiz var mı

  En son girdiğimde imlasiz olmuştu.

 20. bsr_93 dedi ki:

  İcracı diyorki:

  Arkadaşlar asla ve asla icra memuru olmayın altını çizerek söylüyorum lütfen beni dinleyin asla pişman olmazsınız infaz memuru cezaevi katibi zabit katibi olun aman icradan uzak durun hayatınız kararır seçim yapmadan önce lütfen icra dairelerini gezin ortamlarını görün bu 1 2 hafta boyunca öğleden sonra birkaç dakikalığına gelip görün derim aynı zamanda zabıt kakiplerinin ortamını cezaevlerini gezin bana hak verecekseniz hangi işte çalışacağınızı karar vermek için tecrübe sahibi olmuş olursunuz saygılarımla not: istanbul dan icra memuru

  icrada dosyalar çok oluyormuş galiba ben icra metinlerini yazmayı daha çok seviyorum onlar kolayıma geliyor ama yine de zabıtı tercih ettim çünkü o daha çok alım yapıyor