Reklam

Adalet Bakanlığına aşağıda belirtilen ek listedeki komisyonlarda çalıştırılmak üzere, yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır. Başvurular 21 Mayıs 2018 – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü ilan edilecek. Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak. İcra katibi alımına ilişkin diğer detayları aşağıdaki ilan metninden görebilirsiniz.

1-) Genel Şartlar

İcra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 21 Mayıs 2018 – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınav birimi olarak belirlenen ilgili adalet komisyon başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce ilan yapılan sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. Ancak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sözleşmeli pozisyonlarda bu şart aranmayacaktır.

3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.

Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

 

5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar;

a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

 

7-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

😎 Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

9-) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, sınav birimince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.

10-) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

Duyurulur.

EKİ:  1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

 

Bu yazı için 2.226 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Eğitimi  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.226 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Bilge dedi ki:

  Eskişehir be yeter artık açıkla şunu

 2. Adem dedi ki:

  Mulakati kazananlardan istenen belgeler nerde yaziyor arkadaslar yardimci olun

 3. Gökhan dedi ki:

  Batmandan sınava giren var mı

 4. trumann dedi ki:

  Bilge diyorki:

  Eskişehir be yeter artık açıkla şunu

  İcra mı zabıt mı arkadaşım 🙂

 5. RealiSt dedi ki:

  Eylül diyorki:

  Barri diyorki:

  Eylül diyorki:

  İstanbul BAM cilar naptiniz

  Yazamadım ben siz naptınız

  120 yazdım ben

  İyi yazmışsın Eylül. En fazla kaç yazanı gördün senin sınava girdiğin gün ?

 6. RealiSt dedi ki:

  Kırklareli adliyesi icra ve zabıt dün açıklandı 90’la kapattı. 9 kişi alacak. 6 kişi 90’ı geçmiş icrada. 🙂

 7. Bilge dedi ki:

  trumann diyorki:

  Bilge diyorki:

  Eskişehir be yeter artık açıkla şunu

  İcra mı zabıt mı arkadaşım

  Zabıt arkadaşım, sen

 8. Merveeee dedi ki:

  Ek te var ama örnektir yazılor kendimiz imzalıcaz yani dimi Sorgucu diyorki:

  adana_01 diyorki:

  bu saglık raporu derken saglık ocagından alınan saglık raporumu yoksa hastaneden 200-300 tl ye alınan saglık raporu mu ? bilen varmı arkaşlar

  Sağlık raporu istenmiyor, sağlık beyanı isteniyor. Görevimi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık problemim bulunmamaktadır şeklinde bir yazı yazmanız yeterli.

 9. trumann dedi ki:

  Bilge diyorki:

  trumann diyorki:

  Bilge diyorki:

  Eskişehir be yeter artık açıkla şunu

  İcra mı zabıt mı arkadaşım

  Zabıt arkadaşım, sen

  bende icradan başvurdum heyecanla bekliyorum yahu…
  131 yazdım sen kaç yazdın arkadaşım

 10. adana_01 dedi ki:

  Merveeee diyorki:

  Ek te var ama örnektir yazılor kendimiz imzalıcaz yani dimi Sorgucu diyorki:

  adana_01 diyorki:

  bu saglık raporu derken saglık ocagından alınan saglık raporumu yoksa hastaneden 200-300 tl ye alınan saglık raporu mu ? bilen varmı arkaşlar

  Sağlık raporu istenmiyor, sağlık beyanı isteniyor. Görevimi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık problemim bulunmamaktadır şeklinde bir yazı yazmanız yeterli.

  öyle şey olmaz bence doktorun imzalaması lazım. her kes kendini iyi oldugunu yazar. kim yoğurdum ekşi der ki ?

 11. Sorgucu dedi ki:

  Merveeee diyorki:

  Ek te var ama örnektir yazılor kendimiz imzalıcaz yani dimi Sorgucu diyorki:

  adana_01 diyorki:

  bu saglık raporu derken saglık ocagından alınan saglık raporumu yoksa hastaneden 200-300 tl ye alınan saglık raporu mu ? bilen varmı arkaşlar

  Sağlık raporu istenmiyor, sağlık beyanı isteniyor. Görevimi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık problemim bulunmamaktadır şeklinde bir yazı yazmanız yeterli.

  Evet kendiniz imzalayacaksiniz

 12. Sorgucu dedi ki:

  adana_01 diyorki:

  Merveeee diyorki:

  Ek te var ama örnektir yazılor kendimiz imzalıcaz yani dimi Sorgucu diyorki:

  adana_01 diyorki:

  bu saglık raporu derken saglık ocagından alınan saglık raporumu yoksa hastaneden 200-300 tl ye alınan saglık raporu mu ? bilen varmı arkaşlar

  Sağlık raporu istenmiyor, sağlık beyanı isteniyor. Görevimi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık problemim bulunmamaktadır şeklinde bir yazı yazmanız yeterli.

  öyle şey olmaz bence doktorun imzalaması lazım. her kes kendini iyi oldugunu yazar. kim yoğurdum ekşi der ki ?

  Zaten amaç sorumluluğu üzerlerinden atmak yani ilerde sağlıkla ilgili bir sorun olursa sen sağlıklıyım diyerek beyan etmiştin ama şimdi sorunun var yanlış bilgi vermek vs. Diyerek topun size atılması olayı

 13. Bilge dedi ki:

  trumann diyorki:

  Bilge diyorki:

  trumann diyorki:

  Bilge diyorki:

  Eskişehir be yeter artık açıkla şunu

  İcra mı zabıt mı arkadaşım

  Zabıt arkadaşım, sen

  bende icradan başvurdum heyecanla bekliyorum yahu…
  131 yazdım sen kaç yazdın arkadaşım

  Bende 131 yazdım ama açıklamadı bi satır mı atladım acaba diye kafam karıştı

 14. ant dedi ki:

  kayseri icra 91 le kapatmış

 15. Asli dedi ki:

  Arkdaslarr icra mulakatina nerelere calisacaz yardimci olur musunuz.

 16. Yelibuz dedi ki:

  Site açılmış giremiyodum ben

 17. hsyn dedi ki:

  samsun icradan haberi olan varmi

 18. Beril dedi ki:

  Soruşturma mı yapılıyor bilgisi olan var mı?

 19. Umut dedi ki:

  Arkadaslar izmir icin whatsapp grubu var mi??

 20. İcra memuru dedi ki:

  Sizden önceki icra katipleri kadar beklemezdim umarım