14
Eki
Yazar: | Okunma: 35.300 | Cevap: 29
Reklam

Soru: Arkadaşlar merhaba, 2012/2013 döneminde Açık Öğretim kredili sisteme geçiyor. Bu konu ile ilgili akıldaki soru işaretlerini kaldıracak; Konu başlıkları altında, fazla detaya girmeden işin özünü anlatabilecek arkadaşlar lütfen yardımcı olsun, yorumlarınızı bekliyoruz. İyi günler.

Cevap: Bu sistemde, dersler, yıl hesabına göre düzenlenir. Kredi değerleri, ön koşulları ve yıllara göre dağılımı Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.

 • Her ders için en az bir ara sınav, bir yıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır.
 • Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.
 • Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.
 • Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

-Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

AA - 4,0
AB - 3,7
BA - 3,3
BB - 3,0
BC - 2,7
CB - 2,3
CC - 2,0
CD - 1,7
DC - 1,3
DD - 1,0
FF - 0,0

Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır; FF alan o dersi başaramamış sayılır. CD,DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00 nin altında ise başarılmamış sayılır.

 • MU (muaf) notu; kurumlararası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.
 • Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.
 • Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları  bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC ninaltında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.
 • Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.
 • Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.
 • Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karşılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslar dahilinde karara bağlanır:

a) Öğrencinin dersleri bire bir eşleşiyorsa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

 

Mutlak Sistemde

Not Aralığı

Kredili Sistemde

Harf Notu

84 – 100

AA 4,00

77 – 83

AB 3,70

71 – 76

BA 3,30

66 – 70

BB 3,00

61 – 65

BC 2,70

56 – 60

CB 2,30

50 – 55

CC 2,00

46 – 49

CD 1,70

40 – 45

DC 1,30

33 – 39

DD 1,00

0 – 32

FF 0,00

b) Öğrencinin birden fazla dersi bir derse eşleştiriliyorsa:

1. Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır, sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu bulunur.

2. Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür, sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

3. Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp, en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

 •  Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarında almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.
 • Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin  tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.
 • İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.
 • Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.
 • Önemli: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalamaları, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrencilerden, daha önce almış oldukları notları dikkate alınmadan, bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır.Kaynak: Anadolu Üniversitesi Açiköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayali Öğretim Ve Sinav Yönetmeliği
Bu yazı için 29 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Açık Öğretim A.Ö.F  Etiketler: , , , , , , , ,
Bu yazı için 29 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. üaça dedi ki:

  çok karışık anlamadım ya

 2. salim dedi ki:

  Açıklama için teşekkürler bu not sistemini çok merak ediyordum.

 3. merve dedi ki:

  Bu dönem bütün bölümler kredili olmuş hayırlı olsun 😀

 4. EZGİ dedi ki:

  merve diyorki:

  Bu dönem bütün bölümler kredili olmuş hayırlı olsun

  Yorumu beğenenler:0

  Valla iyi mi oldu kötü mü oldu zaman gösterecek bende kamu 3 teyim o da krediliye geçmiş.

 5. şafak dedi ki:

  EZGİ diyorki:

  merve diyorki:

  Bu dönem bütün bölümler kredili olmuş hayırlı olsun

  Yorumu beğenenler:0

  Valla iyi mi oldu kötü mü oldu zaman gösterecek bende kamu 3 teyim o da krediliye geçmiş.

  Bende kamu yönetimi3. sınıftayım neler olucak merak ediyorum.
  Bu arada bişey sorucam kayıt yenileme ne zaman kamu yönetimi için.

 6. 154304 dedi ki:

  Yani anladığım kadarıyla 60 la geçiyorduk artık 50 ile yani CC ile geçebiliyoruz doğrumu anlamışım ?

 7. Gökhan dedi ki:

  yanlış anladın çünkü zaten öncedende 50 ile geçiyoduk 😀154304 diyorki:

  Yani anladığım kadarıyla 60 la geçiyorduk artık 50 ile yani CC ile geçebiliyoruz doğrumu anlamışım ?

  Yorumu beğenenler:0

 8. Gökhan dedi ki:

  merak edecek bişey yok aslında herşey aynı deyişik olan alt sınıftan borçlu dersin yoksa üst sınıftanda ders alıp geçebiliyosun 🙂şafak diyorki:

  EZGİ diyorki:

  merve diyorki:

  Bu dönem bütün bölümler kredili olmuş hayırlı olsun

  Yorumu beğenenler:0

  Valla iyi mi oldu kötü mü oldu zaman gösterecek bende kamu 3 teyim o da krediliye geçmiş.

  Bende kamu yönetimi3. sınıftayım neler olucak merak ediyorum.
  Bu arada bişey sorucam kayıt yenileme ne zaman kamu yönetimi için.

  Yorumu beğenenler:0

 9. 154304 dedi ki:

  Gökhan diyorki:

  yanlış anladın çünkü zaten öncedende 50 ile geçiyoduk 154304 diyorki:
  Yani anladığım kadarıyla 60 la geçiyorduk artık 50 ile yani CC ile geçebiliyoruz doğrumu anlamışım ?
  Yorumu beğenenler:0
  Yorumu beğenenler:0

  Açık öğretimden neden sınıf tekrarı yaptığım belli oldu 😀

 10. NADİR dedi ki:

  arkadaşlar eskiden aldığımız dersler kayıt döneminde transver edilebiliyor demiş. kayıt dönemi geçti herhangi bir uzatma falan söz konusu mu? acaba şimdi transfer kabul ederlermi bilgisi olan varsa cevaplayabilirmi?

 11. loginfuhrer dedi ki:

  arkadaşlar iki sorum olacak :
  birincisi aöf büroları hafta sonları ders veriyormu bnu her yere yazdım neredeyse 🙁
  ikincisi : birinci sınıf aöf de notlar iyi oldğu takdrte yataygeçişle örgüne geçme varmı ? ……..

 12. laleli dedi ki:

  Arkadaş ara bir aöf bürosunu sor bunu burada bilecek uzman yoktur zannımca. En iyi sağlıklı cevabı aöf bürosundan alırsınız
  loginfuhrer diyorki:

  arkadaşlar iki sorum olacak :
  birincisi aöf büroları hafta sonları ders veriyormu bnu her yere yazdım neredeyse
  ikincisi : birinci sınıf aöf de notlar iyi oldğu takdrte yataygeçişle örgüne geçme varmı ? ……..

  Yorumu beğenenler:0

 13. Gökhan dedi ki:

  Cevap veriyorum ikiside yok 😀 ne ders verme var nede örgün eğitime geçiş ikiside yoklaleli diyorki:

  Arkadaş ara bir aöf bürosunu sor bunu burada bilecek uzman yoktur zannımca. En iyi sağlıklı cevabı aöf bürosundan alırsınız
  loginfuhrer diyorki:

  arkadaşlar iki sorum olacak :
  birincisi aöf büroları hafta sonları ders veriyormu bnu her yere yazdım neredeyse
  ikincisi : birinci sınıf aöf de notlar iyi oldğu takdrte yataygeçişle örgüne geçme varmı ? ……..

  Yorumu beğenenler:0

  Yorumu beğenenler:1

 14. WILDBOYS dedi ki:

  arkadaşlar ders ekle sil işlemine biz tabii miyiz ve tabisek nasıl olacak? Bir de kayıt yenilemede sınıfta kalan bir öğrenci ne kadar ücret ödüyor bunları cevaplarsaı-nız sevinirim… teşekkürler

 15. katibe89 dedi ki:

  arkadaşlar ben 4 sınıftım bir tane de alttan dersim var dı . 4 sınıftan 2 dersten ve 3 sınıftanda bir derstem kaldım toplam 3 dersim var şimdi nasıl olacak kredili sistemde anlamadım gitti yani

 16. gülcan katip dedi ki:

  of bende anlamadım,(

 17. fatmagül dedi ki:

  arkadaşlar aöf nin 2nci yılındayım dondursam kaç sene dondurma hakkım var..ve aöf kartımda 4 yıl var hepsinn barkod hakkı dolsa aöf hakkım biter mi

 18. sosyoloji dedi ki:

  günaydın arkadaşlar benim sorum şu : adliyede icra memuruyum sosyolojiyi bitirdiğimde mahkemelerde bilirkişi olabilir miyim ayrıca işletme bitirdim lisans

 19. habip kurban dedi ki:

  Gökhan diyorki:

  yanlış anladın çünkü zaten öncedende 50 ile geçiyoduk 154304 diyorki:

  Yani anladığım kadarıyla 60 la geçiyorduk artık 50 ile yani CC ile geçebiliyoruz doğrumu anlamışım ?

  Yorumu beğenenler:0

  Yorumu beğenenler:1

  tam komedi .:D:D:D

 20. mehmet dedi ki:

  Kredi transferi var denilmiş, ben yok diye biliyorum, kesin bilgi midir? Bu; açık öğretimden önceki aldığımız derslerden muaf olabiliyoruz anlamına mı geliyor?

  Birde bütünleme sınavı yapılır yazıyor, bütünleme yok diye biliyorum. Cuma son kayıt tarihi, acil cevaplarınızı beklemekteyiz…

  Saygılar

Hemen Yorum Yap